Atgal

Iššūkis metafizikai: lietuviškos Heideggerio filosofijos interpretacijos

Sudarytojas: Antanas Andrijauskas
Kaina 15,- €

2020 • LKTI • 656 p. • Iliustracijos • Santr. angl. •

ISSN 1822-6523
ISBN 978-609-8231-17-5

Knyga yra penktoji Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinės kultūrologijos skyriaus „Neklasikinės filosofijos ir estetikos“ tyrinėjimo probleminės grupės inicijuoto tęstinio projekto „Neklasikinė filosofija“ dalis. Ji sudaryta panaudojant trijų nacionalinių M. Heideggeriui skirtų konferencijų pranešimų medžiagą bei papildant knygą kitų  Lietuvos ir išeivijos mąstytojų parašytais tekstais. Šis Lietuvos filosofų darbų rinkinys atskleidžia įvairiapusę didžiojo vokiečių mąstytojo M. Heideggerio minčių sklaidą, jo pastangas keisti šiuolaikinio pasaulio filosofinio mąstymo pagrindus, daryti poveikį Lietuvos filosofinei ir kultūrinei minčiai. Knygoje išryškėja pagrindiniai domėjimosi Heideggerio filosofinėmis įžvalgomis etapai, aiškėja ankstesnės ir dabartinės filosofo minčių recepcijos ypatumai, savaip paryškinantys tam tikrus lietuvių filosofinės minties raidos bruožus. Rinkinyje sukaupti beveik visų žymiausių šiuolaikinių Lietuvos filosofų darbai, aprėpiantys platų haidegeriškojo mąstymo lauką ir ypač kreipiantys dėmesį į skirtingų Rytų ir Vakarų mąstymo tradicijų dialogą, vokiečių filosofo idėjų poveikį įvairioms postmoderniosios filosofinės mąstysenos pakraipoms. Pasauliui vis labiau technologiškėjant, ypač reikšmingi tampa Heideggerio apmąstymai apie likiminį vakarietiškosios technocivilizacijos pobūdį, kviečiantys filosofus prisiimti atsakomybę  už  viso pasaulio ateitį, kadangi visų civilizacijų pagrindas – metafizika. 
Rinkinys skiriamas filosofams ir kultūrininkams, plataus akiračio humanitarinių specialybių dėstytojams, studentams, visiems, besidomintiems prieštaringais šiuolaikinės filosofinės minties raidos procesais.