Atgal

Migracija: sampratos ir patirtys

Sudarytoja: Margarita Matulytė
Kaina 20,- €

Mokslinių straipsnių rinkinys sudarytas konferencijos „Migracija: sampratos ir patirtys“, kurią Lietuvos kultūros tyrimų institutas ir Lietuvos nacionalinis dailės muziejus surengė 2021 m., pranešimų pagrindu. Tarpdalykiniame forume dalyvavo mokslininkai, tyrinėjantys atminties kultūrą bei jos sanklodas Lietuvoje ir už jos ribų, kultūrinės tapatybės tęstinumo ir pokyčių problemas, migracijos ir diasporų formavimosi geopolitines sąlygas, migrantų sociokultūrinės integracijos tarptautinėje visuomenėje procesus. Knygoje, pasitelkiant istorijos, sociologijos, antropologijos, kultūrologijos, menotyros, literatūrologijos tyrimus, siekiama kompleksiškai aptarti migracijos reiškinį, analizuoti XIX–XXI a. migracijos raidą ir jos veiksnių kontekstą, tarpdalykiniu pagrindu apibrėžti migracijos daugiaaspektę sampratą.

This volume is based on papers presented at the conference, Migration: Concepts and Experiences, organised by the Lithuanian Culture Research Institute and the Lithuanian National Art Museum in 2021. The conference brought together researchers studying memory culture and its varied aspects in Lithuania and beyond its borders, cultural identity continuation and change, migration and the formation of diaspora against the background of geopolitics and the sociocultural integration of migrants in the international community. In this book, using historical, sociological and anthropological research, art criticism, cultural and literary studies, the authors address the phenomenon of migration in a comprehensive manner, analysing the development of migration in the 19th–21st centuries to develop an interdisciplinary, multifaceted concept of migration.