Projektai

LKTI  VYKDYTI  PROJEKTAI (2018 – 2022 m.)
 
Tarptautiniai projektai, kuriuose dalyvauja (dalyvavo) LKTI mokslininkai
 1. K. Šapoka, B. Nikiforova, Ž. Gaižutytė-Filipavičienė, COST Action IS1307 projektas New Materialism: Networking European Scholarship on ‘How Matter Comes to Matterʼ, [„Naujasis materializmas: Europos akademinės bendruomenės tinklo „Kaip materija tampa svarbi“ plėtra“], 2013 11–2018 04 Plačiau >>>
 2. L. Budzinauskienė, Varšuvos universiteto Muzikologijos instituto projekto „Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1565-1773)“ (Jėzaus draugijos muzikos repertuaras Abiejų Tautų respublikoje (1565-1773)) dalyvė. Projektas finansuojamas Lenkijos mokslo ir aukštųjų mokyklų ministerijos Nacionalinės humanitarinių mokslų plėtros programos. 2015–2019. LKTI nurodytas kaip partneris Plačiau >>>
 3. B. Nikiforova, O. Žukauskienė, Ž. Gaižutytė-Filipavičienė, COST Action CA16213, projektas New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent, [„Nauji Rytų Europos disidentiškumo kultūrų tyrimų aspektai“], 2017 10–2021 10 Plačiau >>>
 4. V. Davoliūtė, tarptautinės tyrimų grupės (research network) Transformations of Statehood and their Impact on Societies” narė. Vokietija (Technische Universität Berlin) ir Jungtinė Karalystė (University of Birmingham), 2016 11 3–2018 12 31 Plačiau >>>
 5. O. Žukauskienė, projekto dalyvė; Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje programos projektas Muziejus kaip vyraujančių ir alternatyvių naratyvų polilogo erdvė (P-LU-18-66); Projekto vadovė Rūta Šermukšnytė (Vilniaus Universtitetas). 2018–2019. Plačiau >>>
 6. D. Viliūnas, projekto vykdytojas, Vilniaus grupės vadovas, M. Grubliauskas, vykdytojas. „Polonica Philosophica Orientalia. Filozofia w Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. i historiografia filozofii w Polsce, Litwie, Białorusi i Ukrainie” Projekt badawczy 31H 17 0438 84 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. 2018-2023. Plačiau >>>
 7. R. Repšienė, projekto dalyvė. „Corona Humor Project“ (Katalikiškas Leuveno universitetas, Belgija, Amsterdamo universitetas, Olandija ir asocijuotos institucijos (257 šalys), iniciatorius – Amsterdamo universitetas, Giselinde Kuipers ir Mark Boukes), 2020–2022 Plačiau >>>
 8. B. Nikiforova, projekto dalyvė. „The Lithuanian and Hungarian joint project „Sustainable Urban Development (SUD) concepts. – Philosophical, Sociological and Historical Analyses”“ [„Lietuvos ir Vengrijos dvišalis projektas „Tvarios miestų plėtros sąvokos – filosofinė, sociologinė ir istorinė analizės““]. Vengrijos filosofijos institutas, Humanitarinių mokslų tyrimo centras, Budapeštas, Vengrija; Vengrijos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Filosofijos ir kultūros studijų katedra, Lietuvos mokslų akademija. Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Basia Nikiforova – šio projekto dalyvė. 2020 – 2022. Plačiau >>>
 9. B. Nikiforova, projekto dalyvė. COST Action CA20107 projektas „Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity“ [„Migracijos ir religinės įvairovės teorinių ir praktinių problemų sąsaja“], 2021.05.25 – 2025.10.20. Plačiau >>>
 10. R. Repšienė, projekto dalyvė. „Humor in the European public sphere: Fostering societal debate about contested expression in a globalizing world“. Unibo – UNA Europa. 2021–2022. Plačiau >>>
 11. R. Repšienė, projekto dalyvė. Study of Art in Covid-19 Humor.  Jagiellonian University in Krakow.  2021–2022. Plačiau >>>
 12. Asta Petrikienė, Varšuvos Zbigniewo Raszewskio vardo Teatro instituto projektas „Lexicon. Reclaimed Avant-garde“, dalyvė; finansavo Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerija, Nr. 11H 17 0144 85, 2019–2023. Plačiau >>>
 13. Tarptautinės konferencijos „New Spectatorship in Post-Covid Times: Theatre and the Digital“ surengimas, 2021-07-01 – 2021-10-31, A. Petrikienė – LKT ir LKTI sutartis Nr. S/TEA-57(6.16)/2021. Plačiau >>>

Lietuvos mokslo tarybos (LMT) administruojamos programos

ES struktūrinių fondų lėšomis

 1. Doktorantų studijų plėtra2017 m. konkursą laimėjo vyriausioji m. d. dr. Audronė Žukauskaitė (filosofija H 001). Doktorantas Denis Petrina studijavo 2017-11-01–2021-11-01. Plačiau >>>
 2. Podoktorantūros projektas „Kinas ir Baltijos šalių visuomenės sovietmečiu: ideologija, kasdienybė, atmintis“, Nr. DOTSUT-126 (09.3.3-LMT-K-712-02-0002), 2017 11 28–2019 11 28, stažuotės vadovė prof. dr. Violeta Davoliūtė, stažuotoja dr. Lina Kaminskaitė-Jančorienė. Plačiau >>>
 3. Doktorantūros studijų plėtra2019 m. konkursą laimėjo vyresnioji m. d. dr. Odeta Žukauskienė (menotyra H 003), 2019-09-01 – 2023-09-01 studijuoja menotyros krypties doktorantas Paulius Petraitis. Plačiau >>>
 4. Podoktorantūros projektas „G. Simondono technikos filosofija“, Nr. DOTSUT-113 (09.3.3 - LMT-K-712-19-0178), 2020–2022. Projekto vadovė vyriausioji m. d. dr. Audronė Žukauskaitė, projekto vykdytojas dr. Tomas Nemunas Mickevičius,. 2014– 2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas“. Plačiau >>>

LT biudžeto lėšomis

Mokslininkų inicijuoti projektai – Mokslininkų grupių projektai (MIP)

 1. Posthumanistinė teorija: objektai, problemos, metodologijos, Audronė Žukauskaitė [vadovė ir vykdytoja], sutarties Nr. S-MIP 17-32, 2017–2020. Plačiau >>>
 2. Pažaislio kamaldulių vienuolyno istorija, Mindaugas Paknys [vadovas ir vykdytojas], sutarties nr. S-MIP-17-38, 2017 09 01–2020 09 30 Plačiau >>>
 3. Mokslo monografijų ciklo „Baltų mitologemų etimologijos žodynas II: Sūduvių knygelė“ 2-ojo tomo rengimas ir leidyba, Rolandas Kregždys [vadovas ir vykdytojas], sutarties Nr. S-MIP-17-40, 2017 09 01–2020 09 30. Plačiau >>>
 4. Liturginės tekstilės paveldas Lietuvoje: meninio siuvinėjimo raida ir ypatumai XVII a. – 1915 m., Gabija Surdokaitė-Vitienė [vadovė], vykdytojai – S. Poligienė, S. Stonytė, sutarties Nr. S-MIP-17-42 (2017 07 25), 2017 09 01– 2020 09 30. Plačiau >>>
 5. Imunitetas ir užkratas: biopolitikos transformacijos pandemijos metu, Audronė Žukauskaitė [vadovė ir vykdytoja], sutarties Nr. S-MIP-21-36, 2021-06-01-2024-04-08. Plačiau >>>

Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programa

Mokslo tyrimų ir sklaidos projektai (LIP)

 1. Lietuvos sakralinė dailė: Šiaulių vyskupija. III dalis, Dalia Vasiliūnienė [vadovė], A. Giniūnienė, S. Smilingytė-Žeimienė, R. Stankevičienė, G. Surdokaitė-Vitienė, sutarties Nr. LIP-006/2016, 2016 04 01–2018 12 31. Plačiau >>>
 2. Paminklai Lietuvos valstybingumui įamžinti: tarpukario kryždirbystė, Skaidrė Urbonienė [vadovė], vykdytoja Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, sutarties Nr. LIP-101/2016, 2016 09 01–2018 12 31. Plačiau >>>
 3. Lietuvos filosofijos šaltiniai. IV t.: sovietinis laikotarpis, Gintaras Kabelka [projekto vadovas ir vykdytojas], Dalius Viliūnas [vykdytojas], Nr. LIP-084/2016, 2016 09 01 – 2018 12 31. Plačiau >>>
 4. Lietuvos sakralinė dailė: Šiaulių vyskupija. IV dalis, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė [vadovė], dalyviai: D. Vasiliūnienė, A. Giniūnienė, R. Stankevičienė, G. Surdokaitė-Vitienė, L. Jovaiša; sutarties Nr. S-LIP-19-74, 2019-07-01 – 2022-04-30. Plačiau >>>
 5. Disciplinuojant regą. Vizualioji kultūra XIX a. Lietuvoje: socialiniai, politiniai ir teisiniai kontekstai , Jolita Mulevičiūtė [vadovė ir vykdytoja], sutarties Nr. S-LIP-20-1, 2020 06 01-2023 05 31. Plačiau >>>
 6. Vincentas Ignacas Marevičius: Apšvietos literatas LDK visuomenėje, Lina Balaišytė [vadovė ir vykdytoja], sutarties Nr. S-LIP-21-4, 2021 05 01-2024 03 31. Plačiau >>>

Mokslo sklaidos projektai (S-LIP)

 1. Atminties ir žvilgsnio trajektorijos monografijos leidyba. Odeta Žukauskienė [vadovė], sutarties Nr. No. S-LIP-18-5. Vykdytas 2018-01 – 2018-12. Plačiau >>>
 2. Monografijos „Vilniaus piešimo mokykla 1866–1915“ paregimas spaudai ir leidyba, Jolanta Širkaitė [vadovė ir vykdytoja], sutarties nr. S-LIP-18-6, 2018-01-19 – 2018-12-30. Plačiau >>>
 3. Vilniaus dailė Didžiojo karo metais monografijos leidyba – Laima Surgailienė(Laučkaitė) [vadovė ir vykdytoja]; sutarties Nr. S-LIP-18-11; 2018 02 01–2018 12 31. Plačiau >>>
 4. Vilniaus muzikas, fotografas ir poetas Faustynas Łopatyńskis (1825–1886): lietuviški kūrybinės veiklos punktyrai studijos leidyba, Vida Bakutytė [vadovė ir vykdytoja], sutarties Nr. S-LIP-19-8, 2019-02-01 – 2019-09-30. Plačiau >>>
 5. Athena – filosofijos studijos nr. 14, 15, 16 leidyba, Danutė Bacevičiūtė [vadovė], sutarties Nr. S-LIP-19-17, 2019-04-01 – 2021-12-31. Plačiau >>>
 6. Pažaislio vizitacijos, šaltinių leidyba, Mindaugas Paknys [vadovas ir vykdytojas], sutarties Nr. S-LIP-19-19, 2019-02-01 – 2019-12-31. Plačiau >>>
 7. Čiurlionis ir pasaulis straipsnių rinkinio leidyba. Salomėja Jastrumskytė [vadovė], sutarties Nr. S-LIP-19-93, 2019-09-01 – 2019-12-31. Plačiau >>>
 8. Athena – filosofijos studijos nr. 17, 18, 19 leidyba, Danutė Bacevičiūtė [vadovė], sutarties Nr. S-LIP-22-29, 2022-04-01 – 2024-12-31. Plačiau >>>
 9. Romano Bytauto Raštų leidyba, Gintaras Kabelka [vadovas]. Nr. P-LIP-22-56, 2022 04 01 – 2022 12 31. Plačiau >>>
 10. Mokslinio periodinio žurnalo „Meno istorijos studijos“ (ISSN 1822-2285) rengimas ir leidyba, Laima Surgailienė Laučkaitė [vadovė ir vykdytoja], sutarties Nr. S-LIP-22-39, 2022 02 14 – 2024 12 31. Plačiau >>>

Kitų LT institucijų konkursus laimėję projektai

Lietuvos kultūros tarybos dalinė parama (LKT)

 1. Pauliaus Normanto kelionė į tolumas ir į save monografijos leidyba. Odeta Žukauskienė [vadovė], sutarties Nr. LKT-36(1.2), 2018-09-01 – 2019-09-30. Plačiau >>>
 2. Nijolės Miliauskaitės laiškai motinai – šaltinių leidyba, Dalius Viliūnas [vadovas], 2019-01-15 – 2019-11-04. Plačiau >>>
 3. Parodos knygos – studijos Borisas Schatzas: gyvenimo ir kūrybos dokumentacija, katalogo leidyba, 2019 09 13–2020 06 30, Jolanta Širkaitė [vadovė ir vykdytoja], sutarties Nr. S/DAI66(6.13)/201. Plačiau >>>
 4. Parodos knygos – studijos Ispanijoje užgimęs, Antakalnyje pamiltas: Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje parengimas ir leidyba, Regimanta Stankevičienė [vadovė], projekto vykdytojas VšĮ „Sakralus menas“, partneris LKTI, LKT, Humanitarinės literatūros leidyba 2020-01, 2020 vasario 17, Nr. S/HUM-6 (6.44)/2020, 2020 01 02–2021 07 31. Plačiau >>>
 5. Monografijos Dialogai. Kompozitorius A. Šenderevas leidyba, Kamilė Rupeikaitė [vadovė ir vykdytoja], sutarties Nr. S/MUZ-81(6.20)/2020, 2020-03-02 – 2020-12- 15. Plačiau >>>
 6. Monografijos Creating Altreality: the Sovietization of Lithuanian Photography (Kuriant altrealybę: Lietuvos fotografijos sovietizavimas) leidyba, Margarita Matulytė, sutarties Nr. S/FOT17(6.14)/2020, 2020-03-02 – 2021-12-22. Plačiau >>>
 7. Muzikologės Onos Narbutienės straipsnių rinktinės leidyba, Vytautė Markeliūnienė [vadovė ir vykdytoja], sutarties Nr. S/MUZ-125(6.20)/2020, 2020 10 01 – 2020 12 31. Plačiau >>>
 8. Mokslo straipsnių rinkinio „Muzika ir teatras: nuo istorinių kontekstų iki šiuolaikinių interpretacijų“ parengiamieji darbai, Rasa Vasinauskaitė [vadovė ir vykdytoja], sutarties Nr. S/TEA-68(6.16)/2021, 2021-05-03 – 2021-11-30. Plačiau >>>
 9. Monografijos „Lietuvių teatro kritika 1920–1980 m.“ parengiamieji darbai, Rasa Vasinauskaitė [vadovė ir vykdytoja], sutarties Nr. S/TEA-69(6.16)/2021, 2021-05-03 – 2021-11-30. Plačiau >>>
 10. Monografijos „Vaizd(ini)ai ir įvaizdžiai: kas ir kaip mus kuria?“ leidyba, Odeta Žukauskienė [vadovė ir vykdytoja], Nr. S/HUM-22(6.44), 2022-02 – 2022-04. Plačiau >>>

LR Kultūros ministerijos paremti projektai

 1. Tarptautinė mokslinė konferencija „Išvysti kitaip“, skiriama filosofo ir kūrėjo Viliaus Storosto-Vydūno 150-osioms gimimo metinėms, 2018-03-22, Taikomosios dailės muziejus. Projekto koordinatorė Rita Repšienė. LRS Lituanistikos tradicijų ir paveldo komisijos inicijuoti projektas.
 2. Leidinio Išvysti kitaip, skiriama filosofo ir kūrėjo Vilhelmo Storostos-Vydūno 150- osioms gimimo metinėms, leidyba, vadovė Rita Repšienė. Lietuvos Respublikos Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, Kultūros ministerija, LKTI, 2020-10-01 iki 2020-12-20. Plačiau >>>
 3. Kryždirbystės keliai Lietuvoje, Skaidrė Urbonienė [pagrindinė vykdytoja], projekto vykdytojas Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatas, partneris Lietuvos kultūros tyrimų institutas. Projektas įtrauktas į Tautodailės metų minėjimo 2020 metais veiksmų planą (LRV 2019-11-13 nutarimas Nr. 1151), 2020-06-01_12-31. Plačiau >>>
 4. Studijos „Tarybmečio dailininkų „laisvos kūrybos zona““ leidyba, Vytautas Rubavičius [vadovas], sutarties Nr. VSR-361, 2020-10-05_12-20. Plačiau >>>
 5. Tarp dviejų. Į(si)žiūrėjimai. Lietuvos ir Japonijos šiuolaikinės tekstilės paroda. Kuratorystės projektas. EU-Japan Fest. Japonijos komitetas, Kauno bienalė. Kuratorės Odeta Žukauskienė, Hiroko Watanabe. 2022-04-29_05-29. Plačiau >>>
 6. Leidinio „Marija Gimbutienė XXI a. akivaizdoje“ leidyba; projekto koordinatorė Rita Repšienė, Nr. sutarties Nr. VSR-178, 2022-06-30_12-20. Plačiau >>>

Kultūros paveldo departamento parama

 1. Exellentia virtutum: šventieji Lietuvos kultūroje straipsnių rinkinio leidyba, Asta Giniūnienė [vadovė], Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektas, sutarties Nr. PL-18. 2019-06-18_12-10. Plačiau >>>