Atgal

Creating Altreality: The Sovietization of Lithuanian Photography

Autorė: Margarita Matulytė
Kaina 25,- €

2021 • LKTI • Minkštas viršelis • 15,3 × 22 cm • 416 p. • Iliustracijos
ISBN 978-609-8231-32-8

Apie knygą:

Knygoje pateikiama nuosekli lietuvių fotografijos raidos sovietmečiu istorinio modelio versija, sovietizavimą akcentuojant kaip esminį, daugiausia įtakos stilistinės raiškos sanklodai darantį ir fotografijos sklaidą bei vaizdo „pranešimų“ rezonansą visuomenėje kontroliuojantį veiksnį. Lietuvos fotografijos panorama pateikiama trimis pjūviais, bandant suprasti, kokia fotografija sovietmečiu turėjo būti (ideologų ir jos kūrėjų modeliai), kaip ji buvo kuriama (raiškos principai, metodai ir autorinis savitumas), kur ir kaip buvo skleidžiama (sklaidos priemonės ir jų cenzūra). Neologizmas altrealybė pabrėžia vieną svarbiausių sovietinės fotografijos misijų – partiniuose kabinetuose konstruojamos idėjinės realybės vizualizavimą.

This book presents a consistent version of the historical model of the evolution of Lithuanian photography in the Soviet period, emphasizing Sovietization as an essential factor influencing the convergence of stylistic expression and controlling the dissemination of photography and the resonance of image “messaging” within society. The Lithuanian photographic landscape is presented here in three sections, in an effort to better understand what kind of photography was expected in the Soviet era (the models embraced by ideologues and the creators of photography), how photography was created (the principles, methods, and artistic uniqueness of expression), and where and how it was promoted (dissemination methods and the censorship imposed upon them). The neologism altreality to emphasize one of Soviet photography’s most important missions: the visual depiction of the ideological reality constructed in Communist Party offices.

4 viršelio citata:

Once established as a means of disseminating communist propaganda, Soviet photography was expected to reflect the illusion of absolute truth. Through the use of visual coding methods and the manipulation of symbols and iconic narratives, Soviet photography generated a mythological reality – an altreality founded on political values and meanings. The totalitarian ideals implied in the reproduction of Socialist Realism through photography promoted the Soviet individual’s selective and unobjective attitude toward the surrounding environment – the means by which the regime sought to isolate its citizens’ minds from doubts and thereby create stabilizing conditions for the further development of Soviet society.

Margarita Matulytė

Sovietinė fotografija, įtvirtinta kaip programinių komunizmo idėjų propagandos priemonė, turėjo atspindėti absoliutaus teisingumo iliuziją. Pasitelkus vizualaus kodavimo metodus, manipuliuojant simboliais ir ikoniniais siužetais, buvo kuriama mitologinė tikrovė – altrealybė, pagrįsta politinėmis vertybėmis ir prasmėmis. Į fotografijoje reprodukuojamą socialistinį realizmą implikuoti totalitariniai idealai diegė atrankinį ir neobjektyvų sovietinio žmogaus požiūrį į jį supančią aplinką – taip bandyta jo sąmonę izoliuoti nuo abejonių ir sukurti stabilizuojančias sąlygas sovietinei visuomenei vystytis.

Margarita Matulytė