Atgal

Gilles`io Deleuze`o ir Félixo Guattari filosofija: Daugialypumo logika

Autorė: Audronė Žukauskaitė
Kaina 2,- €

2011 • Baltos lankos • Minkšti viršeliai • 14 x 21 • 272 p. • Santrauka anglų kalba • Bibliografija • Pagrindinių sąvokų ir asmenvardžių rodyklė •

ISBN 978-9955-23-505-7Vieną dieną šis [XX] amžius greičiausiai bus vadinamas Gilles'io Deleuze`o vardu.

Michelis Foucault

Pamažu ši ištarmė ima virsti tikrove: XX amžiaus pabaigoje suklestėjusi Gilles'io Deleuze`o ir Fėlixo Guattari filosofija tarpsta ir XXI amžiuje.

Deleuze`o ir Guattari idėjos tampa pagrindu naujai interpretuojant vizu­alinės kultūros, performatyvumo, teatro, kino, medijų reikšmes. Jų filo­sofija taip pat pasitelkiama kritikuojant globalų kapitalizmą, analizuojant galios struktūras, disciplinos ir kontrolės mechanizmus, naujas komuni­kacijos formas. Autorių suformuota socialinių institucijų kritika tampa labai svarbi kvestionuojant laisvosios rinkos ir ją įtvirtinančius kontrolės režimus. Deleuze`o ir Guattari argumentais remiamasi analizuojant naujus socialinius judėjimus ir sprendžiant feminizmo, socialinės lyties (gender), postkolonializmo, antiglobalizmo klausimus. Jų filosofija kvestionuoja tiek demokratinių visuomenių konsensusą, tiek galimybę išspręsti ginčus racionaliais debatais: savo filosofija jie siekia konceptualizuoti situaciją tų, kuriems neleidžiama diskutuoti, kurie net nėra matomi viešojoje erdvėje.

Knygoje Deleuze`o ir Guattari filosofijos analizė pateikiama kitų šiuolai­kinių mąstytojų (Foucault, Alaino Badiou, Giorgio Agambeno, Michaelio Hardto, Antonio Negri, Rosi Braidotti, Elizabeth Grosz) idėjų konteks­te, teorinės įžvalgos derinamos su vizualinės kultūros, literatūros, teatro, kino reiškinių analize.

Turinys: Deleuze`o skirtumo samprata • Psichoanalizės kritika Deleuze`o ir Guattari filosofijoje • Socialinių institucijų kritika Deleuze`o ir Guattari filosofijoje • Deleuze`o ir Guattari kūno samprata • Tapsmas moterimi ir postfeministinės strategijos • Mažoji politika ir šiuolaikinės politinės teorijos kontekstas • Mažoji literatūra, mažasis teatras, mažasis kinas • Guattari ir mažosios kasdienybės revoliucijos • Gilles Deleuze and Fėlix Guattari`s Philosophy: The Logic of Multiplicity •