Atgal

Kultūrologija 20. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XIV

Sudarytojas: Antanas Andrijauskas
Kaina 5,- €

2016 • LKTI • Kieti viršeliai • 18x25 • 608 p. • Santr. angl. • Iliustr. • Asmenvardžių r-klė •

ISBN 978-9955-868-90-3
Knyga yra dvidešimtas jubiliejinis „Kultūrologijos“ ir eilinis keturioliktas tęstinio leidinio Rytai–Vakarai: Komparatyvistinės studijos tomas. Joje, pasitelkiant įvairiose Lietuvos aukštosiose mokyklose, mokslinių tyrimų institutuose dirbančius  mokslininkus ir pasaulinio lygio užsienio specialistus, pagrindinis dėmesys sutelkiamas į lyginamąsias Rytų ir Vakarų civilizacijų įvairių kultūros formų studijas. Knygą sudaro keturios dalys. Pirmoje aptariamos civilizacinės komparatyvistikos, antroje – komparatyvistinės kultūrologijos, antropologijos, politologijos, trečioje – komparatyvistinės filosofijos, kevirtoje – komparatyvistinės estetikos, meno filosofijos ir menotyros teorinės problemos. Leidinio priede spausdinami daoistinės filosofijos šedevro „Zhuangzi“ antro skyriaus ir tibetietiško budizmo tekstų vertimai.

Leidinio adresatas yra dvejopas: profesionalioji akademinė auditorija, studentai, dėstytojai, mokytojai, vyresniųjų klasių mokiniai ir kūrybinė inteligentija. Knygos medžiaga gali būti sėkmingai panaudojama ir edukacijai visose aukštosiose ir aukštesniosiose mokyklose, kuriose skaitomi civilizacijos istorijos, kultūrologijos, filosofijos, politologijos, estetikos, menotyros, meno istorijos ir kiti humanitariniai bei socialiniai kursai.

Kultūrologija 20. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XIV (Turinys)
Kultūrologija 20. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XIV (Pratarmė)
Culturology vol. 20. East–West: Comparative studies XIV (Contents)
Culturology vol. 20. East–West: Comparative studies XIV (Summaries)
Est–Ouest: Études Comparées XIV (Table des Matières)
Восток–Запад: компаративистские исследования XIV (Содержание)