Atgal

Artimųjų Rytų, Indijos ir Islamo pasaulių estetika ir meno teorija

Autorius: Antanas Andrijauskas


2017

ISBN 978-9955-868-95-8
Monografija yra trilogijos „Estetikos ir meno filosofijos idėjų istorija: Rytai-Vakarai", skirtos visuotinės estetikos ir meno filosofijos idėjų analizei, pirmoji knyga. Šią trilogiją galima traktuoti kaip daugiau nei tris dešimtmečius jo autoriaus darytų komparatyvistinių Azijos ir Vakarų tradicinės estetinės minties bei meno teorijos tyrinėjimų konceptualią sintezę. Tai tarpdalykinis humanitarinės krypties veikalas, aprėpiantis pagrindinius estetikos, meno filosofijos ir meno teorijos raidos etapus plačioje lyginamosios analizės perspektyvoje. Pirmą serijos knygą sudaro dalis, skirta estetikos ir meno teorijos užuomazgų tyrinėjimui seniausiose Artimųjų Rytų (šumerų, babiloniečių, egiptiečių, senovės žydų, iranėnų) civilizacijų lopšyje, Hindustano pusiasalyje ir arabų-musulmoniškame pasaulyje.

Antanas ANDRIJAUSKAS - akademikas, LKTI Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus vadovas ir Vilniaus dailės akademijos pro-fesorius. 1973 m. Maskvos Lomonosovo universitete baigė filosofijos studijas, 1978 m. apgynė filosofijos daktaro, 1990 m. - habilituoto daktaro disertaciją. 1981-1982 m. stažavosi Sorbonos universitete ir Collėge de France, 1996 m. Centre de Recherches sur l'art Paryžiuje. Skaito paskaitas įvairiuose Lietuvos, Prancūzijos, Japonijos, Kanados, Belgijos, Šveicarijos, Rusijos ir kitų šalių universitetuose. Pagrindinės mokslinių tyrinėjimų kryptys - filosofijos istorija, estetika, meno filosofija, civilizacijų studijos, komparatyvistinė kultūrologija, orientalistika, menotyra. Išleido 22 monografijas, 56 studijas, sudarė 38 knygas ir paskelbė per 650 mokslo darbų įvairiomis kalbomis.

" Prof. A. Andrijauskas jau daugelį metų reiškiasi kaip aktyvus mokslininkas, paskelbęs daug monografijų ir mokslinių straipsnių, skirtų įvairioms humanistikos sritims. Knygos autoriui daugelyje estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimo krypčių teko mūsuose būti pirmeiviu - pirmiausia turint galvoje, neeuropinių estetikos ir meno filosofijos tradicijų aptarimo ir sisteminimo pastangas. Ši knyga tarsi vainikuoja ilgamečius jo Rytų ir Vakarų estetikos ir meno filosofijos istorijos tyrinėjimo rezultatus.
Ji parašyta laikantis visų mokslinio diskurso kanonų - chronologinių, istorio-grafinių ir bibliografinių. Jos aprėptis tiesiog stulbina savo užmojais ir atsakingu požiūriu į tikro mokslininko misiją. Skaitant šį mintimi prisodrintą tekstą, krinta į akis didžiulė autoriaus erudicija, mokslinė kompetencija, subtilus niuansavimas. Šiame veikale pateikiama praktiškai visų svarbiausių nuo ištakų iki nūdienos Rytų ir Vakarų estetikos ir meno filosofijos idėjų analizė."

Akad. Arvydas Šliogeris