Apie leidinį

Athena: filosofijos studijos“ yra kartą per metus leidžiamas filosofijos žurnalas, kurį rengia Lietuvos kultūros tyrimų instituto (buv. Kultūros, filosofijos ir meno instituto) Šiuolaikinės filosofijos skyrius. Leidinys, kurio pirmasis numeris pasirodė 2006 metais, buvo sumanytas kaip neformali platforma, kurioje būtų spausdinami aukštos kvalifikacijos tekstai, tyrinėjantys šiuolaikinės filosofijos kryptis bei idėjas. Žurnale „Athena: filosofijos studijos“ skelbiami moksliniai straipsniai bei studijos, aprėpiančios įvairias šiuolaikinės filosofinės minties raiškos sritis – etiką, estetiką, kultūros, mokslo, kalbos filosofijos, filosofijos istorijos tyrimus. Leidinyje taip pat spausdinamos reikšmingų filosofijos darbų recenzijos, filosofinių tekstų vertimai bei filosofinio gyvenimo apžvalga. Tekstai spausdinami lietuvių ir anglų kalbomis. Kiekvieną straipsnį vertina du anoniminiai recenzentai. Jei jų nuomonės dėl straipsnio nesutampa, sprendimą priima redkolegija.

Žurnalas Athena: Filosofijos studijos įtrauktas į šias tarptautines duomenų bazes:

  • Portalas Vidurio ir Rytų Europai – CEEOL (Central and Eastern European Online Library, http://www.ceeol.com) (2006)
  • EBSCO Publishing, Humanities International Index (http://www.ebscohost.com) (2006)
  • The Philosopher’s Index (http://www.philinfo.org) (2006)