Atgal

2. Tarpdisciplininiai Lietuvos kultūros tyrimai

 

2.1. Šiuolaikinė Lietuvos vizualinė ir medijų kultūra

Tikslas – tirti Lietuvos šiuolaikinį meną, kiną, fotografiją, naująsias medijas, kitas vizualinės kultūros apraiškas (reklama, televizija, internetas). Tyrimai remsis naujausiomis teorinėmis prieigomis, pasitelkiant šiuolaikinės filosofijos, psichoanalizės, lyčių studijų, kritinės teorijos, kultūros teorijų, medijų teorijų diskursus. Taip pat planuojama analizuoti su vizualine kultūra susijusius kultūros politikos ir kultūros institucijų klausimus. Temos tikslas – sinchronizuoti šiuolaikinės Lietuvos vizualinės kultūros tyrimus su panašiais Vakarų Europos tyrimais, įsijungti į tarptautinius bendradarbiavimo tinklus ir projektus.

Temos vadovas: E. Grigoravičienė

2.2. Lietuvos kultūra eurointegracijos ir globalizacijos sąlygomis

Tikslas – analizuoti eurointegracijos ir globalizacijos veiksnių poveikį Lietuvos kultūros ir kultūrinės kūrybos kaitai, ieškant naujų kultūrinės adaptacijos formų, Lietuvos kultūros įsijungimą į naujus kultūrinės sąveikos tinklus, galimybes plėtoti europinę kultūrinę sklaidą, naujų informacinių ir komunikacinių technologijų poveikį kultūros raiškai ir sklaidai, kultūrinės žinijos visuomenės susiklostymo prielaidas, vartojimo kultūros bei ideologijos išplitimą, kultūros suprekinimo apraiškas. Numatoma tirtisantykį tarp kultūros, vertybių, tradicijų ir stereotipų, analizuoti filosofinius, sociologinius, psichologinius vertybių kaitos aspektus. Tyrinėjimais bus siekiama parodyti integruojančias tapatybės galias, pozityvaus mąstymo, vaizduotės, tradicijų svarbą sprendžiant aktualiausias nūdienos Lietuvos visuomenės problemas, prisidėti prie kultūros politikos kūrimo ir plėtros.

Temos vadovas: Rita Repšienė

2.3. Nacionalinių bei kultūrinių tapatumų ir jų sąveikų tyrimai

Tyrimų tikslas – analizuoti nacionalinio tapatumo kaitos pobūdį, nacionalinio ir kultūrinių tapatumų ryšius, nacionaliniam ir kultūriniam tapatumui iškylančių iššūkių bei grėsmių ypatumus, galimybes kultūros priemonėm diegti europinio tapatumo bruožus, taip pat kurti veiksmingas nacionalinio tapatumo tvirtinimo ir sklaidos politikos gaires, analizuoti Lietuvos tautinių mažumų kultūrų savitumą, lyginant su kitomis Lietuvos tautinėmis kultūros tradicijomis, gvildenti jų kultūrinių tapatumų sklaidą pasaulyje.

Temos vadovas: V. Rubavičius

2.4. Lyginamieji Lietuvos kultūros tyrimai

Tyrimų tikslas – lyginamuoju požiūriu tirti Lietuvos kultūrą kaip integralią kultūros formų, ženklų, simbolių, artefaktų, meninių praktikų ir vertybių sistemą, aprėpiančią įvairias Lietuvos kultūros apraiškas, išryškinti prisitaikymo prie naujų socioekonominių sąlygų galimybes ir pobūdį. Taip pat analizuojamilietuvių ir tautinių mažumų vertybinių orientacijų, simbolinių sistemų savitumai lyginant su regiono, Europos bei kitų pasaulio tautų kultūrine patirtimi. Tyrimai kreipiami į Lietuvos socialinio kultūrinio gyvenimo pokyčius bei poreikius. Plėtojamos teorinės dabartinių lyginamųjų kultūros studijų prieigos ir metodai.

Temos vadovas: A. Andrijauskas

2.5. Europos kultūros pamatų tyrimai

Tyrimų tikslas – remiantis moderniomis tarpdalykinėmis tyrinėjimo strategijomis ir metodais, kompleksiškai tirti Vakarų civilizacijos ištakas sudarančias Antikos pasaulio bei Vakarų ir Rytų Viduramžių kultūras ir jų sąveiką su įvairių laikotarpių baltų ir LDK civilizacinės erdvės regiono bei moderniosios Lietuvos kultūromis.

Temos vadovas: S. Rumšas