Vytautas RUBAVIČIUS


Humanitarinių mokslo daktaras (filosofija, 01H), vyriausias mokslo darbuotojas. Daktaro disertaciją „Postmoderniojo diskurso hermeneutiškumas ir „estetiškumas“ apgynė 2001–ais metais. Mokslinai tyrinėjimai apima įvairias filosofinės hermeneutikos, dekonstrukcijos, postmodernaus kapitalistinio būvio, vartojimo visuomenės ir kultūros, urbanistikos, eurointegracijos, nacionalinio tapatumo, kultūrinės atminties ir naujųjų medijų sritis. Teorinės įžvalgos ir tyrinėjimų rezultatai išdėstyti moksliniuose žurnaluose skelbtuose straipsniuose, kolektyviniuose rinkiniuose, dvejose monografijose, mokslinių straipsnių ir esė rinkinyje. Dalyvavo trijuose projektiniuose tyrimuose, gvildenusiuose įvairius eurointegracijos vyksmo aspektus, to vyksmo keliamus iššūkius ir nacionalinio tapatumo kaitos ypatumus. LMT ekspertas, Prisidėjo Lietuvos mokslų tarybos užsakymu kuriant nacionalines humanitarinių tyrimų programas „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“ (2007 m.) ir „Modernybė Lietuvoje“ (2014 m.) Nuo 1981–ųjų Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Poezijos knygų, esė, straipsnių ir recenzijų rinkinių autorius. Lietuvos Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas (2011 m.).

Mokslinių tyrimų sritys: Filosofinė hermeneutika, postmodernusis diskursas, postmodernusis kapitalizmas, vartojimo visuomenė, kultūrų sąveika globalizacijos sąlygomis, urbanistika, medijų teorija ir medijų kultūra, tapatumai ir atmintys.

Recenzuojamų Lietuvos tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų, asociacijų narys:

Tęstinių mokslinių leidinių serijos Kultūrologija  (LKTI) redakcinės kolegijos narys

Tęstinių mokslinių leidinių serijos Rytai – Vakarai: Komparatyvistinės studijos (LKTI) redakcinės kolegijos narys

Tęstinių mokslinių leidinių serijos Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai  (LKTI) redakcinės kolegijos narys

Tęstinių mokslinių leidinių serijos Lietuvos kultūros tyrinėjimai (LKTI) redakcinės kolegijos narys

Recenzuojamų Lietuvos mokslinių žurnalų redakcinių kolegijų narys:

Athena, Filosofija. Sociologija, Sovijus, Lietuvos kultūros tyrimai.

El. paštas: rubavytas@gmail.com

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS

Monografijos, studijos

Rubavičius, Vytautas. Lotynų Amerikos naujoji civilizacinė ontologija, Vilnius: LKTI, 2022;

Rubavičius, Vytautas. Medijų antropocenas: postmodernusis vaizdinis sąmonės užvaldymas. In: Vytautas Rubavičius, Odeta Žukauskienė, Skaidra Trilupaitytė, Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė, Agnė Narušytė. Vaizd(ini)ai ir įvaizdžiai: kas ir kaip mus kuria? Vilnius: LKTI, 2021, 26—78;

Rubavičius, Vytautas. Civilizacinė vaizduotė Rusijos ir Turkijos geopolitikoje, Vilnius: LKTI, 2021;

Rubavičius, Vytautas. Tarybmečio dailininkų „laisvos kūrybos zona”, Vilnius: LKTI, 2020;

Rubavičius, Vytautas. Nacionalinis tapatumas, kultūrinė atmintis ir politika. Moksl. monografija. Vilnius: LKTI, 2018;

Rubavičius, Vytautas. Vėluojanti savastis. Studijos ir straipsniai. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014;

Rubavičius, Vytautas. Postmodernusis kapitalizmas, Kaunas:kitos knygos, 2010;

Rubavičius, Vytautas. Postmodernusis diskursas: filosofinė hermeneutika, dekonstrukcija, menas. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno tyrimu institutas, 2003.

Sudaryti leidiniai:

Rinktiniai straipsniai:

Rubavičius, Vytautas. Lotynų Amerikos civilizacinė bendrystė pagal Enrique Dusselį, Kultūros barai 5, 2022, p. 24—32;
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.kulturosbarai.lt/uploads/news/id184/KB-2022-5-m_WEB.pdf

Rubavičius, Vytautas. Šiuolaikinės geopolitikos chaosas ir būsimoji pasaulio tvarka, Kultūros barai 12, 2022, p. 2—11;

Rubavičius, Vytautas. Pirminė religinė sąmonė civilizacijų raidoje, Logos 107, 2021, 16—27;
http://www.litlogos.eu/L107/Logos_107_016_027_Rubavicius.pdf

Rubavičius, Vytautas. Lotynų Amerikos civilizacinės vaizduotės bruožai: išlaisvinimo teologija ir aplinkosauginis sąmoningumas, Sovijus 9(1), 2021, 74—88;
https://www.sovijus.lt/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/SOVIJUS-T.-9-Nr.-1-p.-73%E2%80%9388-Rubavicius.pdf

Rubavičius, Vytautas. Naujoji Lotynų Amerikos ontologija ir jos vaizdinys Jameso Camerono filme „Avataras“, Kultūros barai 5, 2021, 7—16;
https://docs.google.com/viewer?url=http://www.kulturosbarai.lt/uploads/news/id168/KB-2021-5-m_web.pdf

Rubavičius, Vytautas. 2020. Nepasakotina, tačiau vaizduota atmintis. Sovijus 8 (1), p. 71–83.Rubavičius, Vytautas. 2019. Dailininkas modernistas tarybmečiu: laisvos kūrybos zona. Lietuvos kultūros tyrimai 11. Vilnius: LKTI, p. 168–184.

Rubavičius, Vytautas, Meno religinis aspektas šiuolaikinėje civilizacinėje vaizduotėje. Religija ir kultūra, 2016/2019, vol. 18—19, pp. 62—74;
http://www.zurnalai.vu.lt/religija-ir-kultura/article/view/12685/11297

Rubavičius, Vytautas, „Žmogiškieji ištekliai“ prieš (n)esančio Dievo veidą, Iššūkis metafizikai: lietuviškos Heideggerio filosofijos interpretacijos, sudaryt. A. Andrijauskas, Vilnius: LKTI leidykla, p. 141—153;

Rubavičius, Vytautas, Laisvės kelio ratas: Lietuva—Himalajai. Paulius Normantas: kelionė į tolumas, ėjimas į save, sud. Odeta Žukauskienė, Vilnius: LKTI leidykla, p. 97—110.

Rubavičius, Vytautas, Lietuvybė sovietmečiu: kultūrinis pasipriešinimas tarybinimui. In:  Sovijus 4(2), 2015, p. 29—43;

Rubavičius, Vytautas, Civilizacinė komparatyvistika atgimusios geopolitikos žaizdre. In: KultūrologijaXX. Rytai—Vakarai. Komparatyvistinės studijos XIV. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: LKTI, 2015, p. 74—87;

Rubavičius, Vytautas, Vytautas Kubilius: aktualioji tarybmečio hermeneutika, Colloquia 38, 2017, 71—88;

Rubavičius, Vytautas, Atminties industrijos; prisiminimo estetika ir etika, Vakarykščio pasaulio atgarsiai, sudaryt. Margarita Matulytė, Romualdas Juzefovičius, Rimantas Balsys, Vilnius:  Lietuvos dailės muziejus, LKTI, 2018, p. 354—364;

Rubavičius, Vytautas, Civilizacinės savipratos svarba šių dienų geopolitikoje, Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2(20), 2017, p. 34—44;

Rubavičius, Vytautas, Lituanistika – Lietuvių kultūra – Lietuvos valstybė, Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2018, 2(24), p. 46—49.

Rubavičius, Vytautas. Nacionalinis tapatumas ir etnokultūrinės bendruomenės: Lietuvos kelias. In: Tautinės mažumos Lietuvoje, sud. A. Stepukonis, Vilnius: Lietuvos kultros tyrimų institutas, 2014, p. 30—58;

Rubavičius, Vytautas. Prekiniai santykiai: vaizdas, įvaizdis ir vizualumas.In: Logos79, 2014, p 57—62,

Rubavičius, Vytautas. Miestas ir miestiečiai: kultūrinė atmintis ir tapatumas. In: Acta Academiae Artium Vilnensis 67, 2013, p. 111—125;

Rubavičius, Vytautas. The visuality of cultural memory: urban aspect.In: Sovijus 1(1), 2013, p. 60—67;

Rubavičius, Vytautas. Pasaulis kaip reklaminis vaizdas. In: Filosofija. Sociologija 21(3), 2010, p. 203—210;

Rubavičius, Vytautas. Sigitas Geda; kalbos iš(si)laisvinimas. In: Rytai—Vakarai. Komparatyvistinės studijos. X. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010, p. 153—158;

Rubavičius, Vytautas. European Demos: Democracy Deficit and National Feelings. In: Limes 2(2), 2009, p. 93—105;

Rubavičius, Vytautas. Genetinis diskursas medijų kultūroje: gundymas prekiniu nemirtingumu. In: Problemos 76, 2009, p. 52—65;

Rubavičius, Vytautas. Gundymas nemirtingumu: kūnas kaip prekė ir išteklius. In: Problemos. Priedas, 2008, p. 63—76;

Rubavičius, Vytautas. Valstybė ir miestas: urbanistinė plėtra galių persiskirstymo sąlygomis. In: Urbanistika ir architektūra 32(4), 2008, p. 232—239;

Rubavičius, Vytautas. Kitas Europos Sąjungos denacionalizavimo požiūriu. In: Athena. Filosofijos studijos 4, 2008, p. 186—196;

Rubavičius, Vytautas. Neišgyvendinamas sovietmetis: atmintis, prisiminimas ir politinė galia. In: Colloquia 18, 2007, p. 116—130;

Rubavičius, Vytautas. The pleasure of transgression. In: Athena. Filosofijos studijos, Nr. 3, 2007, p. 68—81;

Rubavičius, Vytautas. Temptation by Immortality: Commodifying and Resourcifying a Body. In: Topos: Filosofsko – kulturogicheskij zhurnal 2 (16), 2007, p. 40—55;

Rubavičius, Vytautas. Nomenklatūrinės atminties diskursas ir tapatumo politika. I. In: Kultūros barai, Nr. 9, 2007, p. 6—12.

Rubavičius, Vytautas. Nomenklatūrinės atminties diskursas ir tapatumo politika. II. In: Kultūros barai, Nr. 10, 2007, p. 12––18.

Rubavičius, Vytautas. Pilietinis europietiškumas: nacionalumo dekonstravimas ir Kitas. In: Politologija, 2006/2 (42), p. 82—96;

Rubavičius, Vytautas. Postmodernusis suprekinimas: K. Marxo ir M. Heideggerio koncepciniai „rėmai“. In: Problemos 70, 2006, p. 149—159;

Rubavičius, Vytautas. Rynek, mass media i widowisko społeczne. In: Colloquia Communia 1–2 (80–81), styczeń––grudzień 2006, s. 202—211;

Rubavičius, Vytautas. Globalizuojamas bei globalizuojantis miestas – tinklų ir srautų mazgas. In: Urbanistika ir architektūra XXIX t., I priedas, 2005, p. 3–12;

Rubavičius, Vytautas. Miesto tapatumas ir išskirtinumas globalizacijos sąlygomis. In: Urbanistika ir architektūra XXIX t., Nr. 4, 2005, p. 157––163;

Rubavičius, Vytautas. Klasikinės estetikos „įveika“: Rytai, postmodernusis būvis ir postmodernioji kultūra. In: Kultūrologija – 12, Vilnius: KFMI leidykla,2005, p. 156–171;

Rubavičius, Vytautas. Savas sovietinis patyrimas – suvokimas ir nutylėjimas. In: Lituanistika šiuolaikiniame pasaulyje, t. 7–8, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, p. 197–212;

Rubavičius, Vytautas. Populiarioji kultūra ir reklama: subjekto fragmentacija vartojimo kapitalizmo sąlygomis. In: Kultūrologija – 11, Vilnius: KFMI leidykla,2004, p. 24–41;

Knygų dalys, studijos:

Rubavičius, Vytautas. Tarybmečio dailininkų „laivos kūrybos zona“, Vilnius: LKTI, 2020, ISBN 978-609-8231-24-3
„Free Creativity Zone“ of Soviet Era Artists

Rubavičius, Vytautas. Kvadratinių metrų urbanistika ir architektūra. In: Tomas Grunskis, Julija reklaitė. Laisvės architektūra, Vilnius: Baltos lankos, 2012, p 225—240,

Rubavičius, Vytautas. Nacionalinis tapatumas medijų aplinkoje. In: Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje, sud Žilvinė Gaižutytė–Filipavičienė, Vytautas Rubavičius. Kaunas: kitos knygos, 2011, p. 15—27;

Rubavičius, Vytautas. Europinis politinis tapatumas:demosas, pilietinės vertybės ir nacionaliniai bruožai. In: Istorinės realybės ir mitai nacionalinėse kultūrose: dabarties vizija. Vilnius: KFMI leidykla, 2009, p. 114—152;

Rubavičius, Vytautas. Nacionalinis tapatumas: išlaikymas, savikūra ir tapatumo politika. In: Nacionalinio tapatumo tęstinumas ir savikūra eurointegracijos sąlygomis, sud. A. Andrijauskas, V. Rubavičius, Vilnius: Kronta, 2008, p. 108—123;

Rubavičius, Vytautas. Neišgyvendinamo sovietmečio patirtis: socialinė atmintis ir tapatumo politika. In: Lietuvių tautos tapatybė: tarp realybės ir utopijos, sud. R. Repšienė, Vilnius: KFMI leidykla, 2007, p. 12—40;

Rubavičius, Vytautas. Naujas pilietinis europietiškumas ir nacionalumo raiška. In: Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai, sud. A. Andrijauskas, Vilnius: KFMI,2006, p. 96—100;

Rubavičius, Vytautas. A Soviet Experience of Our Own: Comprehension and the Surrounding Silence. In: Baltic Postcolonialism, Ed. by Violeta Kelertas, Amsterdam and New York: Rodopi, 2006, p. 83—104.

Rubavičius, Vytautas. Ordained by the Master`s Hand. In: Contemporary Philosophical Discourse in Lithuania. Lithuanian Philosophical Studies IV, ed. by Jūratė. Baranova, Washington, 2005, pp. 305–312;

Rubavičius, Vytautas. Globalizacija, naujasis europietiškumas ir nacionalinė (lokalinė) kultūra. In: Lokalinių kultūrų vieta globalizacijos procese, tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005, p. 43–54;

Rubavičius, Vytautas. Rinka, visuomenės informavimo priemonės ir politika. In: Politika kaip komunikacinis žaidimas, str. rink., Vilnius: VU leidykla, 2004, p. 10–31;

Akademinės recenzijos

Rubavičius, Vytautas, Liberalizmas kaip „banalybės filosofija“, A. Jokubaičio knygos Liberalizmas kaip pilietinė religija recenzija, Logos 97, 2018, p. 217—222.

Kitos akademinės publikacijjos be mokslinio aparato

Rubavičius, Vytautas, Sovietinė praeitis: savas ar svetimas gyvenimas, Patogus ir nepatogus paveldas, Kaunas: Valstybinė kultūros paveldo komisija; UAB „Arx reklama“, 2016, p. 51—54;

Sudarytieji mokslo darbai, teminiai straipsnių rinkiniai

Psichoanalizės fenomeno interpretacijos. Moksl. str. rinkinys. Sud.  A. Andrijauskas, V. Rubavičius. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, UAB „Meno rinkos agentūra“, 2016;

Mokslo populiarinimo darbai

Rubavičius, Vytautas, A. Smetonos reikšmė Lietuvos valstybės atgimimui ir lietuvybės įtvirtinimui, www.lrt.lt/naujienos/nuomonės//10‘200496/v-rubavicius-a-smetonos-reiksme-lietuvos-valstybes-atgimimui-ir-lietuvybes-itvirtinimui-2018-01-20

Vertimai

Zygmunt Bauman. Globalizacija: pasekmės žmogui. Iš anglų k. vertė Vytautas Rubavičius. 2–asis patais. Leidimas. Vilnius: Apostrofa, 2007.

Esė, straipsnių, komentarų rinkiniai

Rubavičius, Vytautas. Pakelėj į Europą. Pirmasis atkurtos nepriklausomybės dešimtmetis, Vilnius: Valstybingumo studijų centras, 2021;

Lietuva: korupcinė demokratija. Politinė, kultūrinė ir kultūrologinė publicistika. Kaunas: kitos knygos, 2010;

Neįvardijamos laisvės ženklas. Vilnius: rašytojų sąjungos leidykla, 1997.