Stanislovas MOSTAUSKIS

Humanitarinių mokslų daktaras, profesorius, vyresnysis mokslo darbuotojas.
Gimė 1968 m. Ringauduose netoli Kauno, 1993 m. baigė menotyros magistro studijas Vilniaus dailės akademijoje. 2002 m. VDA apgynė daktaro disertaciją „Meno ir beprotybės santykių problema: kompleksinė analizė“ [menotyra, meno filosofija, 03H]. Nuo 1998 VDA Kauno fakulteto dėstytojas, 2007 m. vyresnysis mokslo darbuotojas, 2012 m. docentas, 2020 m. profesorius. 2007 m. pradėjo dirbti Lietuvos kultūros tyrimų institute Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriuje, nuo 2010 m. - vyresnysis mokslo darbuotojas. Meninių projektų Lietuvoje ir užsienyje dalyvis.
 
Individualios ir grupinės tapybos parodos 
 • 2018 Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus, Kaunas, Lietuva
 • 2015 Kauno pilis, Kaunas, Lietuva
 • 2012 LSMU, Kaunas, Lietuva 
 • 2011 Galerija AdiArt, Lodzė, Lenkija
 • 2010 Europa Royale Hotel Kaunas, Lietuva
 • 2009 Agalerija, Panevėžys, Lietuva
 • 2008 Galerija AdiArt, Lodzė, Lenkija
 • 2008 Galerija Lyktan, Skogas, Švedija
 • 2007 Naujasis teatras, Lodzė, Lenkija
 • 2007 Galerija Traffic, Varšuva, Lenkija
 • 2007 Lietuvos institutas, Varšuva, Lenkija
 • 2006 Galerija AdiArt, Lodzė, Lenkija
 • 2006 Galerija Torvehal, Skagen, Danija
 • 2005 Tarptautinis meno forumas AdiArt, Lodzė, Lenkija,
 • 2004 Lietuvos ambasada, Maskva, Rusija
 
Svarbesni straipsniai
 • Mostauskis, Stanislovas. Nuo piešimo į “užpiešimines“ menines praktikas – bandymas konceptualizuoti // Logos, Vilnius, 2019, nr. 99, p. 178 – 188
 • Mostauskis, Stanislovas. Kalba ir skirtis: M.Heideggerio minties proskynos bei atšvaitai // Iššūkis metafizikai: Lietuviškos Heideggerio filosofijos interpretacijos, Vilnius: LKTI, 2019, p. 320 – 338
 • Mostauskis, Stanislovas. Vaizdų užburti, atminty pasiklydę // Colloquia, nr. 43, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidykla, 2019, p. 172 - 183,  ISSN 1822–3737
 • Mostauskis, Stanislovas. Nuo gydančio meno iki dailės terapijos - tarpdalykinių tyrimų perspektyva // Logos, nr. 95, 2018, p. 213 – 222
 • Mostauskis, Stanislovas. Tautėti ir įvairėti: glausta disciplinuojančios istoriografijos kritika // Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves, sud. A. Stepukonis, @eitis (lt), 2018, t. 772, p. 213–237
 • Mostauskis, Stanislovas. Apie pamatines dailės terapijos prielaidas in Terapija, menas, sveikata, Kaunas: VDA KF, 2017, p. 73 – 89, ISBN 978-9955-15-418-1
 • Mostauskis, Stanislovas. Didžioji skirtis ir kiti lietuviškosios tapatybės disonansai in Tautos beieškant: tarp ontologijos ir ideologijos, @eitis (lt), 2016, t. 153, p. 122–144, ISBN 978-609-95858-0-2, ISSN 2424-421X
 • Mostauskis, Stanislovas. Akis į akį su gamtos demonais - psichoanalitinės pasaulėžiūros prielaidos in Psichoanalizės fenomeno interpretacijos, p. 91 – 104, Vilnius: Meno rinkos agentūra, 2016, ISBN 978-609-8014-18-1
 • Mostauskis, Stanislovas. Tapyba cukrumi ir kiti autoriaus komentarai in Metai, nr. 11, Vilnius: AB „Spauda“, 2016, p. 151 - 159, ISSN 0134-3211
 • Mostauskis, Stanislovas. M. K. Čiurlionio tapatybinės apibrėžties problema – senlietuvis ar modernus lietuvis? in Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje,  sud. N. Gaidauskienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, p. 35 - 53, ISBN 978-609-425-197-9
 • Mostauskis, Stanislovas. Keli pasvarstymai apie kūno meną ir kūną viešose erdvėse in  Modernaus meno socialinė reikšmė: meniniai socialiniai performansai, p. 100 – 112, Vilnius, 2015, ISBN 978-609-95758-0-3
 • Mostauskis, Stanislovas. Krajobraz i pamięc w eseistyce Czeslawa Milosza in Krajobraz kulturowy, Gdansk: Academy of Fine Arts, 2014, p. 13 – 22, ISBN 978-83-62759-67-5
 • Mostauskis, Stanislovas. Czeslawas Miloszas ir etninio neapsisprendimo projektas in Tautinės mažumos Lietuvoje. Virsmai ir atmintys, p. 72 – 84, Vilnius, 2014, ISBN 978-9955-868-68-2
 • Mostauskis, Stanislovas. Nuotolis, istorinė atmintis ir Czeslawo Miloszo tapatybės paieškos in Kultūrologija 19. Rytai –Vakarai: Komparatyvistinės studijos XIII, p. 680 – 691, Vilnius, 2014  
 • Mostauskis, Stanislovas. Kraštovaizdis ir atmintis Czeslawo Miloszo „namų ontologijoje“ in Metai, 2014, nr. 2, p. 117 – 125, Vilnius, 2014, ISSN 0134-3211
 • Mostauskis, Stanislovas. Subjekto paieškos  Jacques Lacano veidrodžių karalystėje in Logos, 2013, nr 73, p. 42 -56,  ISSN 0868-7692
 • Mostauskis, Stanislovas. M.Foucault apie paradoksalią draudžiamų ir meninių kalbų giminystę in Logos, 2013, nr 76, p. 60 – 68. ISSN 0868-7692
 • Mostauskis, Stanislovas. Lietuviškieji Algio Uždavinio tradicionalizmo kontekstai: istorijos ir ontologijos sanpynos in Sovijus, nr. 1, p. 173 – 187, 2013, ISSN 2351 – 47IX
 • Mostauskis, Stanislovas. Transgresija – ribų patirtis ir absoliutaus netapatumo kalba in Logos, 2011, nr 66, p. 24-33. - ISSN 0868-7692
 • Mostauskis, Stanislovas. Tarp meilės giesmių: rytietiškų Gedos motyvų pėdsakais in Rytai – Vakarai: Komparatyvistinės studijos XI. Kultūrų sąveikos, Vilnius, 2011, p. 379-390, ISBN 978-9955-868-37-8.
 • Mostauskis, Stanislovas. Medijų įsigalėjimas – globalūs procesai be „lietuviškos specifikos in Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje, Vilnius, 2011, p. 28-41, ISBN 978–609–427–062–8
 • Mostauskis, Stanislovas. Kūrėjas ir beprotis – neįmanomos tapatybės projektas in Naujoji Romuva, p. 52-57, 2010, nr. 1(570), ISSN 1392-043X
 • Mostauskis, Stanislovas. Neišsemiama Sigito Gedos poezijos gelmė: Savasties paieškos Dievo medžio paunksmėje in  Rytai – Vakarai: komparatyvistinės studijos X, p. 159-181, Vilnius, 2010, ISBN 978– 9955– 868– 30– 9
 • Mostauskis, Stanislovas. Foucault – apie istorijos atstumtą beprotybę in Logos, nr. 61, psl. 54-66, Vilnius, 2009, ISSN 0868-7692
 • Mostauskis, Stanislovas. Foucault - apie beprotybę kaip istorijos sąlygą in Postmodernizmo fenomeno interpretacijos, p. 343-358, Vilnius, 2009, ISBN 978-9955-34-241-0
 • Mostauskis, Stanislovas. Tikrumo problema šizofrenijos ir meninės kūrybos santykių peripetijose in Estetikos ir meno filosofijos probleminių laukų sąveika - p. 143-161, Vilnius, 2008, ISSN 1822-3192; ISBN 978-9955-868-10-1
 • Mostauskis, Stanislovas. Bergsono intuicijos virsmų labirintuose in Gyvybinis polėkis: Bergsono filosofijos interpretacijos – p. 299-318, Vilnius, 2008; ISSN 1822-6523; ISBN 978-9955-34-143-7 
 • Mostauskis, Stanislovas. Schopenhaueris, beprotybė ir voliuntaristinių idėjų ratas in Valios metafizika: Schopenhauerio filosofijos interpretacijos – p. 319- 353, Vilnius, 2008; ISSN 1822-6523; ISBN 978-9955-34-047-8
 • Mostauskis, Stanislovas. Schopenhaueris: apie estetinę patirtį,  II d., in Logos, nr. 51, – p. 17-24, Vilnius, 2007,  ISSN 0868-7692
 • Mostauskis, Stanislovas. Schopenhaueris: apie estetinę patirtį,  I d., in Logos, nr. 49,– p. 49-57, Vilnius, 2006, ISSN 0868-7692
 • Mostauskis, Stanislovas. Nietzsche ir beprotybės ribų problema in Gyvenimo apologija: Nietzsche‘ės teorinės interpretacijos - p. 305-349, Vilnius, 2007, ISSN 1822-6523;  ISBN 978-9955-699-70-5
 • Mostauskis, Stanislovas. Apie Derrida sąvokos differance prasmių lauką ir pagrindines konotacijas in Logos, nr.47,– p. 120-140, Vilnius, 2006, ISSN 0868-7692
 • Mostauskis, Stanislovas. Kierkegaardas: stovėsena niekio akivaizdoje in Egzistencijos paradoksai: Kierkegaardo filosofijos interpretacijos. – p. 185-199, Vilnius, 2006, ISBN 9955-699-25-6
 • Mostauskis, Stanislovas. Kai kurie beprotybės ir meninės kūrybos santykių modeliai in Estetikos ir meno filosofijos teritorijų kaita. – p. 446-464, Vilnius, 2006, ISSN 1822-3192, ISBN 9986-638-72-0
 • Mostauskis, Stanislovas. Gamtinis žmogus ir klasikinio modernizmo estetikos bei meno prielaidos in Estetikos ir meno filosofijos transformacijos. – p. 428-439, Vilnius, 2005, ISSN 1822-3192, ISBN 9986-638-59-3