Rūta Marija VABALAITĖ

Filosofijos daktarė, mokslo darbuotoja

1992–1996 doktorantūra Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete. 1998 m. humanitarinių mokslų filosofijos krypties daktaro laipsnis, disertacijos tema: „Meno mirties problema (pagrindinių koncepcijų palyginamoji analizė)“ (01H1). 1997–2011 dėstė Vilniaus Pedagoginiame universitete, 2004 m. suteiktas docento vardas. Nuo 2009 m. dirba Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lietuvos filosofijos istorijos skyriuje mokslo darbuotoja. 2011–2013 Mykolo Romerio universiteto Filosofijos katedros profesorė, nuo 2013 m. Humanitarinių mokslų instituto docentė, nuo 2022 m. profesorė. Tyrinėjimus pristatė daugiau negu 50 mokslinių straipsnių recenzuojamuose leidiniuose, daugiau negu 50 pranešimų mokslinėse konferencijose, vykdė 4 mokslo projektus, buvo 3 mokslo darbų rinkinių sudarytoja, publikavo 2 mokymo priemones. Stažavosi Varšuvos, Kijevo, Minsko mokslo centruose (mokslų akademijose, universitetuose).

Mokslinių interesų kryptys: Lietuvos filosofijos istorija (romantizmas ir filosofija išeivijoje), naujųjų ir naujausiųjų laikų filosofija, meno filosofija.

El. p. marijavabalaite@gmail.com

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-9576-4772

Mokslo publikacijos 2009–2022

Vabalaitė R. M. Idėjų prasmė Juozapo Goluchovskio traktatuose, Logos, 2022, 112: 36-41. ISSN 0868-7692 https://doi.org/10.24101/logos.2022.46

Vabalaitė R. M. Filosofijos paskirties samprata Juozapo Goluchovskio traktatuose, Logos, 2021, 106: 21-25. ISSN 0868-7692 https://doi.org/10.24101/logos.2021.03

Vabalaitė R. M. Between Locality and Globality: The Problems of the History of Philosophy in Lithuania, Sententiae 40:2 (2021): 46-54. ISSN 2075-6461 ISSN 2308-8915 https://doi.org/10.31649/sent40.02.046

Vabalaitė R. M. Nietzsche’s idėjų atgarsiai išeivijos dvasininkų filosofijoje // Logos 2020, nr. 104, p. 29-35. ISSN 0868-7692 https://doi.org/10.24101/logos.2020.47

Vabalaitė R. M. Vydūno idėjų santykiai su Friedricho Nietzsche‘s filosofija. Logos, 2020, nr. 103, p. 81–88 ISSN 0868-7692 https://doi.org/10.24101/logos.2020.29

Vabalaitė R. M. Faith and Reason in the Theories of Open and Closed Society. Reliģiski-filosofiski raksti, 2020, vol. 28, p. 34-54, ISSN 1407-1908. DOI 10.22364/rfr.28

Vabalaitė R. M. Jan Śniadecki’s Philosophical Interpretations of the Concepts Explaining Beauty and Art. Sententiae 39:1 (2020): 54-60. ISSN 2075-6461; ISSN 2308-8915. https://doi.org/10.31649/sent39.01.054

Vabalaitė R. M. et al. A forgotten philosopher Juozapas Čepėnas: ethic insights // Filosofija Sociologija, 2020, nr. 31 (1), p. 61-69. ISSN 0235-7186. https://doi.org/10.6001/fil-soc.v31i1.4179

Vabalaitė R. M. Haidegeriškosios savasties sampratos kaita // Iššūkis metafizikai: lietuviškos Heideggerio filosofijos interpretacijos / Sud. Antanas Andrijauskas. - Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019 ISBN 978-609-8231-17-5

Vabalaitė R. M. Tikrosios savasties paieškos Karlo Jasperso filosofijoje // Logos, 2019, nr. 100, p. 68-75. ISSN 0868-7692 https://doi.org/10.24101/logos.2019.51

Vabalaitė R. M. Early Heidegger‘s concept of identity (knygos dalis) // Identity and globalization: ethical implications / edited by Dalia Marija Stanciene, Irena Darginaviciene, Susan Robbins. Washington: The Council for Research in Values and Philosophy, 2018. p. 59-67. ISBN: 9781565183261.

Vabalaitė R. M. Angelo Daugirdo grožio ir meno filosofija // Logos, 2018, nr. 96, p. 28-35. ISSN 0868-7692. https://doi.org/10.24101/logos.2018.44

Vabalaite R. M. Formation of the Romantic world outlook of the thinkers related to historical Lithuania and Vilnius University. Romanticism in Literature. Ed by Irma Ratiani. Beau Bassin: Scholars' Press, 2018, p. 555-571. ISBN: 978-620-2-30883-0

Vabalaite R. M. The Meaning of Human Relations in Existential Philosophy and Its Reflection in Contemporary Art // Ruch Filozoficzny, Vol 74, No 2 (2018), p.7-14. ISSN: 0035-9599 https://doi.org/10.12775/RF.2018.010

Vabalaitė R. M. Mąstymo reikšmės interpretacija pirmajame Juozapo Goluchovskio traktate, Logos 2017: 90: 82-86. ISSN 0868-7692 https://doi.org/10.24101/logos.2017.08

Vabalaitė R. M. Wasily Sesemann‘s Aesthetics of Nature, Aesthetic in human environment: the book of OIAC VIII Proceedings, Moscow: Lomonosov Moscow state university, 2017, p. 69–73.

Vabalaitė R. M. Formation of the Romantic World Outlook of the Thinkers Related to Historical Lithuania and Vilnius University. Romanticism in Literature On the Cross-road of the Époques and Cultures (Proceedings of International Symposium), Part I. Ed. I. Ratiani, Tbilisi: TSU Press, 2017, p. 517-526.

Vabalaitė R. M. Activity and Passivity in the Creation of Art: Heidegger and Later Philosophers, Filosofija. Sociologija. 2017. T. 28. Nr. 1, p. 3–10. ISSN 0235-7186 https://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2017/1/7363

Vabalaitė R. M. Lietuvos visuomenės mąstymo kaita europiniame akiratyje / sudarytojas ir atsakingasis redaktorius P. Aleksandravičius. - Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2015, p. 179-209 (mokslo studijos dalis 2 aut. l.) ISBN 978-9955-19-729-4

Vabalaite R. M. Nietzschean Conception of the Work of Art, Friedrich Nietzsche in Cultural Context. Yerevan: Yerevan State University Press, 2015, p. 176-183. ISBN 978-5-8084-1981-0

Vabalaitė R. M. Filosofijos istorijos egzilyje tyrinėjimai, Filosofija išeivijoje (Lietuvos filosofijos istorija. Paminklai ir tyrinėjimai; kn. 11) / sudarytoja ir mokslinė redaktorė R. M. Vabalaitė. - Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, p. 222-232. ISSN 1822–928X; ISBN 978–9955–868-78-1.

Vabalaitė R. M. Filosofija išeivijoje: mintys ir klausimai, ibid., p. 6-14.

Vabalaitė R. M. The Influence of Pseudo-Dionysius The Areopagite‘s Concept of Beauty over Aesthetical Thought of Albert the Great and Thomas Aquinas, Dialogue of Cultures: Platonic Tradition and Contemporary Thomism - Selection of Scientific Articles. Klaipėda: Klaipėda University, 2015, p. 43-49. ISBN 978-9955-18-858-2

Vabalaitė R. M. Nietzsche’s filosofijos recepcija paskutiniųjų prieškario ir karo metų Lietuvoje, Logos 2015, 83: 13-19. ISSN 0868-7692 http://www.litlogos.eu/L83/Logos_83_013_019_Vabalaite.pdf

Vabalaitė R. M. Questions about the Art itself in the modern artworks, Filosofija. Sociologija. 2014. T. 25. Nr. 1, p. 29–34. http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2014/1/6960

Vabalaitė R. M. Paradigminių meno pokyčių sampratos, Logos 2013, 76: 162-167. ISSN 0868-7692 http://www.litlogos.eu/L76/Logos_76_162_167_Vabalaite.pdf

Vabalaitė R. M. Friedricho Nietzsche’s filosofijos recepcija ikikarinėje Lietuvoje, Logos, 2013, 75: 6-12. ISSN 0868-7692  http://www.litlogos.eu/L75/Logos_75_006_012_Vabalaite.pdf

Vabalaitė R. M. Moralės filosofijos ypatybės Juozapo Goluchovskio „Konkursiniame traktate“, Logos 2012, 73: 6-14. http://www.litlogos.eu/L73/Logos_73_006_014_Vabalaite.pdf

Vabalaitė R. M. Socialinės filosofijos disciplinos fragmentai Lietuvoje, Logos 2012, 71: 35-42. http://www.litlogos.eu/L71/Logos_71_035_042_Vabalaite.pdf

Vabalaitė R. M. The Reception of German Philosophy in the Tractate of Józef Gołuchowski, Socialinių mokslų studijos, 2012, nr. 4 (1), p. 7-18.

Vabalaitė R. M. Lietuvių meno sociologijos pradininkų meno sampratos // Inveniens quaero = Ieškoti, rasti, nenurimti: [mokslo straipsnių rinkinys, skirtas A. Gaižučio 70-mečiui] / sudarytojai Grasilda Blažienė, Sandra Grigaravičiūtė, Aivas Ragauskas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011, p. 782-789.

Vabalaitė, Rūta Marija. Cirtautas Kazimieras Klaudijus; Daugintis Petras; Doniela Vytautas; Drunga Mykolas Jurgis; Grauslys Steponas Bernardas; Kaupas Julius Viktoras; Knasas John Francis Xavier; Liaugminas Albinas; Mantautas Vaidevutis Andrius; Masaitis Česlovas; Misiūnas Romas Jonas; Navickas Juozas Leonas; Skrupskelis Kęstutis; Šmulkštys Julius; Vyčinas Vincas, Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai. III tomas. Filosofija išeivijoje. 1945–2000, redakcinė kolegija: D. Viliūnas, R. M. Vabalaitė, A. Poška, sud.: D. Bacevičiūtė ... et al., R. M. Vabalaitė ... et al. Vilnius: LKTI, 2011, p. 49-50; 56-77; 108-110;161-162; 182-191; 196-199; 253-257; 283-287; 292-303; 328-335; 338-339; 346-362.

Vabalaitė R. M. Blogis, gėris ir laisvė geriausiame iš galimų pasaulyje, Logos 2010, 64: 114-122. ISSN 0868-7692 http://www.litlogos.eu/L64/Logos_64_114_122_Vabalaite.pdf

Vabalaitė, Rūta Marija. Aplinkos menas, Apoloniškasis ir dionisiškasis pradai, Arte povera, Bataille Georges, Danto Arthur Coleman, Dekadansas, Dickie George, Estetinė norma, Estetizmas, Futurizmas, Goodman Nelson, Hepeningas, Instaliacija, Kanonas, Katarsis, Kinetinis menas, Koliažas, Kritinis realizmas, Kūno menas, Meno dehumanizavimas, Meno mirtis, Merleau-Ponty Maurice Jean-Jacques, Minimalizmas, Mureika Juozas, Naujųjų amžių estetika, Normatyvizmas estetikoje, Performansas, Popartas, Potapybinė abstrakcija, Proporcija, Purizmas, Realizmas, Socialistinis realizmas, Suprematizmas, Šaržas, Žemės menas, Estetikos enciklopedija. A. Andrijauskas, [et al.]; sud. ir mokslinis redaktorius J. Mureika. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010, p. 36-37, 45-46, 63, 93-94, 98, 105-106, 158, 173-174, 203, 217-218, 238-239, 259-260, 294, 300, 305, 324, 328,  397-398, 412-414, 424-425, 429-430, 439-441, 448-449, 461, 478, 488, 495, 507-508, 511, 514-515, 563, 584, 586, 643.

Vabalaitė R. M. Pojūčiai, perceptai ir afektai Gilles Deleuze‘o filosofijoje // Postmodernizmo fenomeno interpretacijos / Sudarytojas ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas. Vilnius: Versus Aureus, 2009, (serija: Neklasikinė ir XX a. filosofija), p. 519-528, 584-585.

Vabalaitė R. M. Vosyliaus Sezemano kultūrų savitumo samprata, Filosofija. Sociologija. 2009. T. 20. Nr. 3, p. 198–202. https://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/filosofijasociologija/2009/3/5639