Romualdas JUZEFOVIČIUS

Humanitarinių m. dr., doc., vyresnysis mokslo darbuotojas, LKTI Baltų ir Lietuvos kultūros istorijos tyrimų skyriaus vadovas.
El. paštas: Romualdas.Juzefovicius@LKTI.LT
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2415-279X

1990 m. apgynė Lietuvos mokslo istorijos disertaciją Vilniaus universitete įgydamas humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. Vienas ir su bendraautoriais parengė virš dvidešimties mokslinių ir mokslinių – informacinių leidinių, paskelbė mokslinių straipsnių ir pranešimų Lietuvos bei užsienio spaudoje, dalyvauja Lietuvos ir Baltijos šalių mokslo istorikų organizacijų veikloje. 

Mokslinių tyrimų sritys:

XX a. Lietuvos mokslo istorija, Lietuvos akademinės bendruomenės šviečiamoji ir kultūrinė raiška XX a pirmoje pusėje.

Tęstinių leidinių Sovijus (LKTI), Lituanistica (LMA) redakcinių kolegijų narys, Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos komiteto narys, Baltijos šalių mokslo istorijos asociacijos narys.

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Monografijos ir studijos:

 • Juzefovičius, Romualdas. Lietuvos humanitarų mokslo organizacijos (1918 – 1940). Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007, 268 p.
 • Juzefovičius, Romualdas su bendraautoriais. Informacinių technologijų visuomenė: humanitarinės interpretacijos. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2002, 184p., (kolektyvinė monografija)
 • Juzefovičius, Romualdas. Lietuvos akademinis elitas 1922–1940 m.: sociokultūrinės raiškos tyrimų aspektai. Istoriografinė studija, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019 (Interaktyvi versija, Sovijaus studijų ir monografijų seriją, nr. 3)

Svarbesni mokslo straipsniai:

 • Juzefovičius, Romualdas. Lietuvos lituanistinės mokslo draugijos: organizacinio modelio bruožai XX a. trečiame – ketvirtame dešimtmečiuose. Lietuvos istorijos metraštis, Lietuvos istorijos institutas, 2005, d. 2 /už 2003 metus/, p. 65–76,
 • Juzefovičius, Romualdas. Lietuvos mokslo organizacijų istorinė raiška (1920 –1940). Istorija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai, VPU, 2007, nr. 65, p. 26-37,
 • Juzefovičius, Romualdas. Geoistorinis tarpukario Lietuvos įvaizdis naujoje užsienio istorinėje mokslinėje literatūroje . Filosofija. Sociologija, Lietuvos Mokslų akademija, 1998, nr. 4, p. 75-80.
 • Juzefovičius, Romualdas. Kai kurie tarpukario Lietuvos mokslo draugijų istoriografijos aspektai.Humanistica. Kauno technologijos universiteto, Kauno medicinos universiteto, Lietuvos žemės universiteto, Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto mokslinis žurnalas, 1999, nr.4, p. 23-29.
 • Juzefovičius, Romualdas. Sowietyzacja nauki w powojennymVilnius: przejawy transformacji i adaptacjiWilno i świat: dzieje środowiska intelektualnego. T. 1. Białystok, 2002, p. 263-272.
 • Juzefovičius, Romualdas. Istorinė-švietėjiška Karo mokslų draugijos veikla 1923-1933. Karo archyvas.Tęstinis Lietuvos karo akademijos Mokslo centro leidinys, 2002, d.17, p. 181-194.
 • Juzefovičius, Romualdas. Mokslotyrinės Vinco Čepinskio koncepcijos ir Laisvosios filosofinės draugijos steigimas. Humanistica, 2002, nr. 2, (www.filosofija.ktu.lt/humanistica).
 • Juzefovičius, Romualdas. Istorikas ir šiuolaikinė informacinė kultūra: sąveikos aspektai. Istoriko atsakomybė. Vilniaus Pedagoginis universitetas, 2002, p. 47-52.
 • Juzefovičius, Romualdas. Lietuvių mokslo draugijos ryšiai 1918-1938 m., Istorija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai, VPU, 2003, nr. 55, p. 40-46.
 • Juzefovičius, Romualdas. Kultūros ir religijos sąveikos vertinimas Antano Rubšio helenizmo sampratoje,Visuotinė istorija Lietuvos Kultūroje: tyrimai ir problemos, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2004, p. 63-73.
 • Juzefovičius, Romualdas. Mokslo istorija edukacijoje, Visuotinė istorija vidurinėje mokykloje: dabartis ir perspektyvos, Vilnius: VPU leidykla, 2006, p. 26-35.
 • Juzefovičius, Romualdas. Helenizmo kultūros samprata Antano Rubšio biblistikoje. Logos, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004, nr. 38, p. 58–64.
 • Juzefovičius, Romualdas. Istorijos mokslo žinių recepcija globalizuojamoje informacinėje aplinkoje,Globalizacija: taikos kultūra, žinių visuomenė, tolerancija, Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2003, p. 78-83.
 • Juzefovičius, Romualdas. Mokslininkų sąveika su Lietuvių mokslo draugija 1918 – 1940 m., Mokslo ir technikos raida Lietuvoje, kn. 14, Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2003, p. 219-226.
 • Juzefovičius, Romualdas. Socialinis Lietuvos mokslininko statusas 1918 – 1940 m., Mokslo ir technikos raida Lietuvoje, kn.19, Vilnius: VGTU , 2006, p. 314-320.
 • Juzefovičius, Romualdas. Taikomieji visuotinės istorijos studijų aspektai, Historia Universalis, t.1, Vilnius, 2007, p. 13-26.
 • Juzefovičius, Romualdas. Akademinė Ernesto Galvanausko veikla Klaipėdoje (1934–1939 m.). Istorija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. VPU, 2010, nr. 77, p. 52–59.
 • Juzefovičius, Romualdas. Lietuvos valstybės parama taikomosioms studijoms užsienyje 1919–1940 m.,Mokslo ir technikos raida, t.1, nr.2, VGTU , 2009, p. 220-230, , santr.angl., (Academic One File, Info Trac Custom, Science Resource Center ir kt.)
 • Juzefovičius, Romualdas. Taikomosios studijos Klaipėdoje 1934–1939 m.: lokalinio specializavimo aspektai, Mokslo ir technikos raida, t.3, nr.1, VGTU , 2011, p. 55-65, , santr.angl., (Academic One File, Info Trac Custom, Science Resource Center ir kt.)
 • Juzefovičius, Romualdas. Įmonių ekonomikos studijos Klaipėdoje 1934 – 1939 m., Mokslo ir technikos raida Lietuvoje, kn.25, VGTU , 2009, p. 101-109.
 • Juzefovičius, Romualdas. Akademinė Klaipėdos bendruomenė 1934–1939 m.: kultūrinės socializacijos prielaidos, Kultūrologija. t. 18, 2010, p. 223-241, ISBN 978-9955-868-23-1
 • Juzefovičius, Romualdas. Klaipėdos aukštosios mokyklos 1934–1939 m., Mokslo ir technikos raida Lietuvoje, kn.26, VGTU , 2010, p. 257-265.
 • Juzefovičius, Romualdas. Taikomoji mokslininkų veikla tarpukario Lietuvos filologų organizacijose, Historia et sapientia. Mokslo istorikų ir filosofų straipsnių rinkinys. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. Santr. angl. Bibliogr. išnašose, 2011, p. 181 – 198.
 • Juzefovičius, Romualdas. Kultūrinis tapatumas ir Lietuvos vidaus vandenų laivyba , Mokslo ir technikos raida Lietuvoje, kn.28, VGTU , 2012, p. 225-233,
 • Juzefovičius, Romualdas. Lietuvos susisiekimo plėtros projektai 1923 – 1939 m., Mokslo ir technikos raida Lietuvoje, kn.20, Vilnius: VGTU , 2008.
 • Juzefovičius, Romualdas. Mėginimai atnaujinti Lietuvių mokslo draugijos veiklą 1938 – 1940 m., Vilniaus kultūrinis gyvenimas:draugijų reikšmė 1900 – 1945,Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, p. 61–70.
 • Juzefovičius, Romualdas. K. Čibiro indėlis „Ryto“ draugijos raiškoje, kn.,Lietuvių švietimo draugija „Rytas“,Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2013, p. 117–127
 • Juzefovičius, Romualdas. Estijos mokslo reforma Lietuvos inteligentijos akiratyje 1938– 1941 m. Historia Universalis, nr. 2. Santr. angl. p. 76–84.
 • Juzefovičius, Romualdas. Kristupo Čibiro šviečiamasis palikimas ir kultūrinė atmintis, SOTER, Kaunas: VDU, 2013, t., 47 (75), p. 81–92.
 • Juzefovičius, Romualdas. Vilniaus universiteto studentų lituanistinė kultūrinė veikla visuomenėje 1928-1940 m., LITUANISTICA, LMA, 2014, Nr. 2 (96), p. 79–90,
 • Juzefovičius, Romualdas.Istorinė atmintis ir Lietuvos kultūros rinkodara. – Santr. angl.  Sovijus. 2015, t. 3, nr. 2, p. 10-22. (interaktyvi versija)
 • Juzefovičius, Romualdas, Kauno akademinė inteligentija 1922-1940 m.,  Istorija, 2016, t. 101, nr. 1, p. 69-88,
 • Juzefovičius, Romualdas, Rankraštinis Lietuvos mokslo organizacijų palikimas: išteklių informatyvumo ypatumai, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Tęstinis leidinys, Vilnius, 2015,
 • Juzefovičius, Romualdas, Vilnijos lietuvių švietėjas, Edvardo Kriščiūno atminimui skirtas Mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius: LEU leidykla, 2015, p. 81-92 .
 • Juzefovičius, Romualdas, Mokslo komunikacijos patirtys Lietuvos visuomenėje tarpukariu, Sovijus, V., LKTI, 2017, t. 5, nr. 1, p.48-66.
 • Romualdas Juzefovičius, Tarptautiškumo intencijos kultūrinėje  nepriklausomos Lietuvos akademinės inteligentijos raiškoje (1922–1940),  Sovijus, 2018, t. 6, nr. 2, p.51-65. Juzefovičius, Romualdas .Atminties kultūra ir  akademinės publicistikos formavimasis nepriklausomoje Lietuvoje,  Vakarykščio pasaulio atgarsiai , sudaryt. M. Matulytė, R. Juzefovičius, R. Balsys, Vilnius:    Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018, p. 326-337.
 • Romualdas Juzefovičius, Kultūrinės laisvės šauklio biografinė apybraiža ir jos istoriografinis kontekstas,  Sovijus, 2018, t. 6, nr. 2, p. 118-123.
 • Juzefovičius, Romualdas. Lituanistinių mokslų institucionalizavimas 1939-1955 m.: kultūrologinio diskurso bruožai, Lituanistica, 2019,  t. 65, nr. 2, p. 88-103. 
 • Juzefovičius, Romualdas.  Studies of the Biographies of Inter-war Researchers in Modern Lithuanian Academic Literature, Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum, 2019, vol. 7, nr. 1, s. 135-143.
 • Juzefovičius, Romualdas.  Humanitarika aukštojo mokslo Kaune steigties procese: kultūrinės pažangos daigai, Istorija, 2020, t. 118, nr. 2, p. 4-26.
 • Juzefovičius, Romualdas.  Akademinis socialumas ir tarnystė kultūrai,  Sovijus, 2020, t. 8, nr. 1, p.137-150.
 • Juzefovičius, Romualdas. Kultūrinio liberalizmo intencijos tarpukario Kaune: mokslo ir visuomenės ugdymo sanglaudos,  Lituanistica, 2021, t. 67, nr. 2, p. 112-125. ISSN  0235-716X (Print),  ISSN 2424-4716 (Online)     
 • Juzefovičius, Romualdas. Rationality and Universality: A New Historical Assessment of the Predecessor of Kaunas Higher Courses in Lithuania, Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum, Tallinn University of Technology,  2022,  vol. 10, nr. 1, s. 126-137. ISSN 2228-2009  (Print) ISSN 2228-2017 (Online)
 • Juzefovičius, Romualdas. Eduardas Volteris Lietuvos universiteto kūrėjų ir jų kultūrinių ryšių baruose, Lituanistica, 2022, t. 68, nr. 2, p. 122-134. ISSN 0235-716X (Print), ISSN 2424-4716 (Online
 • Juzefovičius, Romualdas. Universitetų  metai: istorinė praeitis dabartyje, Istorija,2022, t. 126, Nr. 2, p. 87-96. ISSN 1392-0456 (Print), ISSN 2029-7181 (Online).