Pillė VELJATAGA


Humanitarinių m. dr., mokslo darbuotoja
Gimė 1951 m. Taline, Estijoje, nuo 1957 m. gyveno Lietuvoje, 1974 m. baigė LSSR valstybinį dailės institutą, meno istorijos ir teorijos specialybę. Pradėjo dirbti  LSSR MA Filosofijos, sociologijos ir teisės institute, Lietuvos filosofijos istorijos skyriuje. 1981–1983 m. šio instituto doktorantūroje. 1984–1990  LSSR MA Istorijos instituto Menotyros skyriaus jaun. mokslo darbuotoja, nuo 1990 m. – Kultūros ir meno instituto Estetinės kultūros skyriaus mokslo darbuotoja, nuo 1994 m. Kultūros, filosofijos ir meno instituto Lietuvos kultūrinio identiteto skyriaus,  nuo 2010 m.  Lietuvos kultūros tyrimų in – to  Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus mokslo darbuotoja. 1998–2000 m. Vilniaus universiteto Žurnalistikos instituto dėstytoja. 1986 m. apgynė  daktaro disertaciją  „Meno santykio su tikrove problema lietuvių estetikoje (1900–1940)“. Mokslinių tyrimų sritys: Lietuvos estetikos istorija, dailės kritika. Lietuvos dailininkų sąjungos Menotyros sekcijos, Lietuvos estetikų asociacijos narė, Lietuvos kultūros tarybos narė (2015 – 2017).

El. paštas: pille.veljataga@gmail.com`

Svarbiausi mokslo darbai

Monografijos

 • Veljataga, Pillė. Lietuvos estetinė mintis XIX a. pabaigoje XX a. pirmoje pusėje: meno tautiškumas ir visuomeniškumas, Vilnius, Lietuvos kultūros  tyrimų institutas,  2011, 214 p.: santr. angl. k.,  ISBN 978-9955-868-38-5 ,  Prieiga per internetą: http://www.mab.lt/aleph/pdf/pocius.pdf.

Sudarytieji mokslo darbai

 • Tiju Enė Vaivadienė, sudaryt. P. Veljataga, Vilnius: Inter Se, 2014, 96 p. 
 • Šiuolaikinės lietuvių dailės horizontai, sudaryt. P.Veljataga,Vilnius: Academia, 1992, 174 p.

Mokslo straipsniai

 • Veljataga, Pillė. Stalininio laikotarpio dailės kritika Lietuvoje: doktrininė retorika ir meniškumo sauga, Logos, 2019 Nr. 99, p.135 – 142.  https://doi.org/10.24101/logos.2019.38
 • Veljataga, Pillė. Kas nutiks Čiurlioniui? Ideologinės manipuliacijos 1950-ais Dailininkų sąjungoje vykusiame aptarime „Dėl M.K.Čiurlionio kūrybinio palikimo įvertinimo“ , // Čiurlionis ir pasaulis, Estetikos ir meno tyrinėjimai V, Sudar. S. Jastrumskytė, Vilnius: LKTI, 2019  
 • Veljataga, Pillė. The Ideas of Modern Catholicism and Lithuanian Art Criticism in the 1930s,  Kunstiteaduslikke Uurimusi ( Studies on Art and Architecture), 2017, vol. 26 / 1–2, p. 73–86 http://ktu.kty.ee/index.php?id=page&lang=eng&cont=48
 •  Veljataga, Pillė. Nacionalinio meno kūrimo sampratos XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje:       Lietuva ir Estija, Sovijus. Tarpdalykiniai kultūros tyrimai, 2017, t.5, nr.1, p. 10–33
 • Veljataga, Pillė. Dailės procesas ir kairioji ideologija tarpukario Lietuvoje, Socialinių mokslų studijos  2015, 7(2),  p. 17–25 https://www.mruni.eu/lt/mokslo_darbai/sms/archyvas/?l=227988
 •  Veljataga, Pillė.  Meno autonomija ir humanistinės vertybės: Jono Griniaus ir Vinco Natkevičiaus estetinės pažiūros, Filosofija išeivijoje (Lietuvos filosofijos istorija. Paminklai ir tyrinėjimai; kn. 11), Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, p. 213–221 
 • Veljataga, Pillė. Katalikiškojo modernizmo sąjūdžio sąsajos su Lietuvos daile XX a. ketvirtajame dešimtmetyje, Soter , 2015, Nr. 55, p. 55–69 http://dx.doi.org/10.7220/2335-8785.55(83)
 • Veljataga, Pillė. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailė amžininkų akimis: kūrybos recepcija XX a pirmųjų dešimtmečių lietuvių spaudoje, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis(1875–1911): jo laikas ir mūsų laikas, Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013, p. 83–89
 • Veljataga, Pillė. Grožio samprata tarpukario lietuvių estetikoje, Grožio fenomenas kultūroje,   Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012, p.245–256 
 • Вельятага, П. Литовская эстетика в первой половине XX века: вопрос эстетической ценности искусства, Национальная философия в контексте современных глобальных процессов : материалы международной научно-практической конференции, г. Минск, 16-17 декабря 2010 года, Минск : Право и экономика, 2011, p. 682–685 http://www.philosophy.by/obj/conf2010.pdf.
 • Veljataga, Pillė. Estetinė mintis Aušroje ir Varpe: meno tikslų sampratos, Res Humanitariae, V, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009, p. 49–63 http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2009~1367166554586/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content
 • Veljataga, Pillė. Estetinė lietuvių mintis ketvirtame XX amžiaus dešimtmetyje: šiuolaikinio meno keliai,  Estetikos ir meno filosofijos probleminių laukų sąveika (Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai IV), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 330–354
 • Veljataga,Pillė. XX a. pradžios lietuvių estetinė mintis: dailės tautiškumo sampratos, Iš šimtmečio perspektyvos. XX a. pradžios Lietuvos dailė, Vilniaus dailės akademijos darbai, 45, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla,  2007, p. 27–35
 • Veljataga,Pillė. Meno tautiškumas: lietuvių estetinė mintis ketvirtajame XX a. dešimtmetyje, Estetikos ir meno filosofijos teritorijų kaita (Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai, II), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas,  2006,  p. 173–179 
 • Veljataga, Pillė. Dailės ir literatūros raidos perspektyvų klausimai XX a. pradžios lietuvių estetikoje,  Literatūros ir kitų menų sąveika, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas,  2005, p. 44–59
 • Veljataga, Pillė. Lietuvių meno tautinio savitumo sampratos kaita XX a. pradžioje,  Tautinės tapatybės dramaturgija: lietuvių tautinis identitetas ir integralumas kintančiame pasaulyje, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005, p. 132–140.
 • Veljataga, Pillė. Meno vertinimo kriterijų klausimas XIX a. pabaigos–XX a. pradžios lietuvių estetikoje“ (Estetikos ir meno filosofijos transformacijos (Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai I:straipsnių rinkinys), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas,  2005,  p. 263–278 
 •  Veljataga, Pillė . Pirmavaizdis ir meninės kūrybos normos  XX a. pirmos pusės lietuvių estetikoje,  Dailės parafrazės. XX amžius, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos darbai, 2005, nr.38, p.37–46 
 • Veljataga, Pillė. Tautinė individualybė ir lietuvių meno raidos gairės ( 1918–1940), Kultūrologija, 10, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p. 99–124
 • Veljataga, Pillė. Religijos ir meninės kūrybos santykio klausimas lietuvių estetikoje (1918–1940 m.),  Soter, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto  leidykla, 2003, nr.9,  p. 273–280
 • Veljataga, Pillė. Nepriklausomybės viltys: lietuvių meno perspektyvų klausimas trečiojo dešimtmečio estetikoje, Kultūrologija 9, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002, p. 272–290
 • Veljataga, Pillė. Dailės kūrinio specifikos samprata XX a. I pusės lietuvių estetikoje, Vaizdas ir pasakojimas,  Vilniaus Dailės akademijos darbai, 27,  Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla 2002, p. 223–232
 • Veljataga, Pillė .Meno socialinio sąlygotumo klausimas lietuvių estetikoje (Igno Šlapelio pažiūros), Filosofija, sociologija, 2002, nr. 2, p. 53–57 http://www.ebiblioteka.lt/resursai/LMA/Filosofija/F-53.pdf
 • Veljataga, Pillė. Art and national culture in Lithuanian Aesthetics of the 1930’ s.  Modernity and Identity : Art in 1918–1940,  Kultūros ir meno institutas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla,  2000,  p. 50–57
 • Veljataga, Pillė. Tautinio romantizmo tradicija XX a. trečiojo dešimtmečio lietuvių estetikoje,  Romantizmai po romantizmo, Vilnius: Kultūros ir meno institutas,  2000, p. 77–86
 • Veljataga, Pillė. Juozo Keliuočio estetinės pažiūros,  Filosofija, sociologija, 1999, nr.1, p.68–74
 • Veljataga, Pillė. National Specificity of Lithuanian Art: Roots of the Problem in the First Half of the 20th Century, Homo Aestheticus:From Philosophy of Art to Aeshtetics of Everyday Life,  Riga,  1999, p. 41–47
 • Veljataga, Pillė. Prieškario teoretikai apie liaudiškojo palikimo svarbą tautos kultūrai, Primityvumas mene, Vilnius: Gervelė, 1999, p. 90–105
 • Veljataga, Pillė. Adomas Jakštas ir Vincas  Mykolaitis – Putinas meno esmės klausimu, Filosofija, sociologija, 1997,  nr. 4, p. 41–48
 • Veljataga, Pillė. Metodologiniai stiliaus tyrimo klausimai (keramikos stilistiniai bruožai),  Šiuolaikinės lietuvių dailės horizontai, sudaryt. P. Veljataga, Vilnius: Academia, 1992, p. 72–98
 • Veljataga Pillė. Šiuolaikinės taikomosios dekoratyvinės dailės ryšiai su vaizduojamąja daile. Problemos, 35, 1986,  p. 60–64

Taikomieji tyrimai:

 • Veljataga, Pillė. Brazaitis – Ambazevičius Juozas, Girniuvienė –  Pakalniškytė Mirga, Grinius Jonas, Natkevičius Vincas,  Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai, III: Filosofija išeivijoje 1945–2000, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 35–41, 107 – 108, 125 –132, 288 –292 
 • Veljataga, Pillė. Aristotelis; Bullough Edward; Demokratinė estetika; Didaktika mene; Estetinė distancija; Herbačiauskas Juozapas Albinas; Kostkevičiūtė Irena; Meno liaudiškumas; Meno tautiškumas; Mimezė; Saikas; Šlapelis Ignas; Vico Giovanni Battista; Worringer Wilhelm; Zaborskaitė Vanda,  Estetikos enciklopedija, sudaryt. J. Mureika, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2010,  p. 43-44, 79, 102, 106, 155, 239, 323, 411-412, 418-419, 428-429, 536-537, 588, 621, 637-638
 • Veljataga, Pillė. Estijos architektūra; Estijos dailė; Estijos dailės akademija; Estijos dailės muziejus, Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. V, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2004, p. 599–604, 609
 • Veljataga, Pillė, Aristotelio estetikos bruožai,  Estetikos istorija. Antologija, t. 1, Vilnius: Pradai, 1999, p. 561–569

 Mokslo populiarinimo publikacijos

 • Veljataga, Pillė. O, pozicija. Laimos Kėrienės juvelyrikos ir metalo meno paroda. // Dailė, 2020, Nr. 1, p.48–53.
 • Veljataga Pillė. Kerienė Laima. The Amber Trip Art  Jewellery  Contest.  Baltic Jewellery   News, 2019, Nr. 37, p. 62 - 65.https://issuu.com/balticjewellerynews/docs/bjn-37
 • Veljataga, Pillė. Viskas apie laiką 7-oje Talino taikomosios dailės trienalėje, Dailė, 2017, nr. 1, p. 62 –65 http://www.artseria.lt/Daile%202017-1_Book.pdf
 • Veljataga, Pillė. The Revival of the Artistic Amber Jewellery in Lithuania at the Last Decade of  XX-th and First  decade of 21 –th century.  Baltic Jewellery News, 2018, Nr. 35, p. 48 - 53.https://issuu.com/balticjewellerynews/docs/bjn_35
 • Veljataga Pillė. Kerienė Laima. The Amber Trip Art  Jewellery  Contest.  Baltic Jewellery   News, 2019, Nr. 37, p. 62 - 65.https://issuu.com/balticjewellerynews/docs/bjn-37
 • Veljataga, Pillė. Talino taikomosios dailės trienalė. Kolekcionavimo menas, Dailė, 2013, nr. 1, p. 36–44 http://www.artseria.lt/Daile_2013-1_internetui.pdf
 • Veljataga, Pillė. Pagiriamasis žodis taktiliškumui, arba KNOW HOW Taline, Dailė, 2010, nr. 1, p. 99–103 http://test.svs.lt/?Daile;Number(278);Article(6787)
 • Veljataga, Pillė. Apie dailininkę Tiju-Enę Vaivadienę,  Krantai, 2010, nr. 3, p. 26–32 http://kranturedakcija.lt/app/webroot/files/Kr-2010-3-26-35-Veljataga.pdf
 • Veljataga, Pillė. Audrius Janušonis: trumpos istorijos kūno kalba,  Dailė, 2006, nr.1, p. 74-76
 • Veljataga, Pillė. Nora Blaževičiūtė: įžvalgaus žmogaus žvėrys, Dailė, 2004, nr.1, p. 84-89 
 • Veljataga, Pillė. Daiktai man: Talino taikomosios dailės trienalė „Possession“, Dailė, 2001, nr.1, p. 75–78 
 • Veljataga, Pillė. Šiuolaikinė dailė: kritika ir žiūrovas, Naujoji Romuva.  2000, nr.4, p. 24-33
 • Veljataga, Pillė. Birutė Stulgaitė: erdvė ir kaita,  Dailė, 1999, nr. 1, p. 52–55

Vertimai:

 • Rein Veidemann,Estijos Dainų šventė semiotiniu požiūriu, vertė Pillė Veljataga,  Lietuvos kultūros tyrimai, 2016, nr. 7, p. 38–53 
 • Estija ir estų bendruomenė Lietuvoje ( iš estų į lietuvių vertė P.Veljataga), Vilnius:, Lietuvos estų draugija,  2019