Odeta ŽUKAUSKIENĖ

Humanitarinių m. daktarė, vyriausioji mokslo darbuotoja

Gimė 1974 Kaune, 1997 baigė menotyros magistro studijas VDU. 2005 apgynė menotyros krypties daktaro disertaciją „Meno formų genezės, sąveikos ir metamorfozių problemos H. Focillono ir J. Baltrušaičio medievistikos studijose (lyginamoji analizė)“ Vilniaus dailės akademijoje. 2005–2006 tęsė podoktorantūros studijas Ženevos universitete Šveicarijoje. Nuo 2008 – LKTI Lyginamųjų kultūros tyrimų vyresnioji mokslo darbuotoja. Stažavo Laisvajame Briuselio universitete (2008), Aukštojoje socialinių mokslų mokykloje (EHESS) Paryžiuje (2009), Paryžiaus Descartes’o universitete (2012, 2017), Kinijos meno akademijoje (Hangdžou, 2015). Nuo 2016 VDA Kauno fakulteto, Humanitarinių mokslų katedros docentė.


Mokslinių tyrimų sritys: lyginamieji kultūros ir meno tyrimai, vizualioji kultūra, meno istorija, estetika, kultūros antropologija, tarpkultūrinis dialogas, kultūrinė atmintis.

Recenzuojamų Lietuvos tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų narė:

Rytai – Vakarai: Komparatyvistinės studijos (LKTI), Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai  (LKTI), Lietuvos žydų kultūros tyrinėjimai (LKTI), Sphairos: kultūros ir medijų studijos (LKTI)

Asociacijų narė: Lietuvos estetikų asociacijos narė

Tarptautinių projektų vykdytoja:

COST action CA16213 New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent, 2017–2022, member of the managements committee, researcher.

The Museum as a Polylogue of Dominant and Alternative Narratives: from Theory to Practice, LithuanianUkrainian Cooperation Programme in the Fields of Research and Technologies, 2018– 2019, researcher.

El. paštas: odeta.zukauskiene@gmail.com

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Monografijos:

Žukauskienė, Odeta, Rubavičius, Vytautas, Trilupaitytė, Skaidra et al. Vaizd(ini)ai ir įvaizdžiai: kas ir kaip mus kuria? Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2021. – 280 p. ISBN 978-609-8231-366

Šermukšnytė, Rūta, Banachas, Vasilis, Žukauskienė, Odeta et al. Naratyvų labirintuose: Lietuvos ir Ukrainos muziejų patirtys. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019, – 216 p. ISBN978-609-07-0285-7

Žukauskienė, Odeta, Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Atminties ir žvilgsnio trajektorijos: vaizdo kultūros refleksija. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018. – 304 p. ISBN 978-609-8231-05-2

Žukauskienė, Odeta. Meno formų metamorfozės: komparatyvistinė Focillono ir Baltrušaičio menotyra. Vilnius: KFMI, 2006, p. 288. ISBN 978–9986–638–83–4

Sudaryti leidiniai:

Paulius Normantas: kelionė į tolumas, ėjimas į save. Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos XIII. Sud. O. Žukauskienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų instituto leidykla, 2019. – 287 p.  ISBN 978-609-8231-11-3

Kultūra tinklaveikos visuomenėje: tapatybės industrija. Sud. R. Repšienė, O. Žukauskienė, Vilnius: LKTI, 2017. – 199 p., santr. angl. k. ISBN 978-9955-868-99-6

Atmintis, vaizdas, kultūra. Lietuvos kultūros tyrimai 6. Sud. R. Repšienė O. Žukauskienė, Vilnius: LKTI, 2015. – 183 p. ISBN 978995586774, ISSN 2029-8560

Algis Uždavinys. Kūrybinė vaizduotė: dailės kritika ir publicistika. Sud. O. Žukauskienė, Ž. Gaižutytė-Filipavičienė. Vilnius: LKTI, 2013. – 352 p. ISBN 978–9955–868–62–0

Mokslo straipsniai:

Žukauskienė, Odeta. Tapybos ontologija Arūno Vaitkūno kūryboje, Logos, Nr. 112, 2022, p. 126–136.

Žukauskienė, Odeta. Transhistorical Dialogue Concerning Images: Baltrušaitis and Kircher, Art History & Criticism, Nr. 16, 2020. p. 6–17.

Žukauskienė, Odeta. Comparative History of Images and Transcultural Imaginary: Jurgis Baltrušaitis’ Legacy, Dialogue and Universalim, Comparative Culture Studies in Philosophy and Aesthetics, Vol. 30, Nr. 3, 2020, p. 281–300.

Žukauskienė, O. Ankstyvasis modernizmas ir teosofija: kultūrinis Vydūno pasaulėžiūros kontekstas, Išvysti kitaip, skiriama filosofo ir kūrėjo Vilhelmo Storostos-Vydūno 150-osioms gimimo metinėms, Sphairos: kultūros ir medijų studijos 12, ed. by R. Repšienė. Vilnius: LKTI, 2020, p. 96–108.

Žukauskienė, Odeta. Pauliaus Normanto gyvenimas kelyje: kultūriniai kontekstai, Paulius Normantas: kelionė į tolumas, ėjimas į save, sud. O. Žukauskienė, Vilnius: LKTI, 2019, p. 12–23.

Žukauskienė, Odeta. Vaizdas kaip atminties medija, Lietuvos kultūros tyrimai, 10. Medijų mitais ir mitai kaip medijos. Sud. R. Repšienė, Vilnius: LKTI, 2018, p. 125–141.

Žukauskenė, Odeta. Jurgis Baltrušaitis: Search for the Rules of Imagination, Lituanus. The Lithuanian Quarterly Journal of Arts and Sciences, Vol. 64:4, 2018, p. 41–63.

Žukauskienė, Odeta. Įtinklintas vaizdų gyvenimas: intensyvus žvilgsnis, asmenybės žavesys ir tapatybės (trans)formacija, in Kultūra tinklaveikos visuomenėje: tapatybės industrija. Sud. R. Repšienė, O. Žukauskienė, Vilnius: LKTI, 2017, p. 115–149.

Žukauskienė, Odeta. Tinklaveika kaip kontrolės ir ideologijos aparatas: naujasis materializmas ir A. R. Galloway’aus medijų kritika, Logos, Nr. 93, 2017, p. 168–183.

Žukauskienė, Odeta, Šiuolaikinio meno bienalizacija: interpretacija, kritika, recepcija, Lietuvos kultūros tyrimai, 8. Recepcijos menas. Sud. R. Repšienė, R. Vasinauskaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų instituto leidykla, 2016, p. 42–61.

Žukauskienė, Odeta. A Philosophical Topography of Place and Non-place: Lithuanian Context, Coactivity: Philosophy, Communication, T. 24, Nr. 2, 2016, p. 108–118.

Žukauskienė, Odeta, Repšienė, Rita. The Song Celebration as Power of Cultural Memory and a Mission of Modernity, Culture Crossroads, Vol. 9, 2016, p. 20–35.

Žukauskienė, Odeta. Vizualumas, regimasis kapitalas ir vertybių hierarchijų kaita, Logos, Nr. 82, 2015, p. 33-44.

Žukauskienė, Odeta. Kinas ir daugialypis atminties diskursas. Lietuvos kultūros tyrimai 6. Atmintis, vaizdas, kultūra. Sud. R. Repšienė, O. Žukauskienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 34-55.

Žukauskienė, Odeta. Sugrįžusi žydų atmintis: vaizdinės reprezentacijos formos, Tautinės mažumos Lietuvoje. Virsmai ir atmintys. Sud. A. Stepukonis. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 190–210.

Žukauskienė, Odeta. Vietos tapatumas ir bevietiškumo sklaida: globaliosios kultūros topografijos link, Kultūrologija 19. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XIII, sud. A. Andrijauskas.Vilnius: LKTI, 2014.

Žukauskienė, Odeta. Dialogues with the art of the past in the imaginary museum of modernity and postmodernity, The inspiration from the past in the art of the 20th and 21st centuries, eds. M. Geron, J. Malinowski. Cracow: Libron, 2013, p. 229–241.

Žukauskienė, Odeta. Kultūrinės tapatybės problema postmodernybėje, Lietuvos kultūros tyrimai 4. Tapatumai, sąveikos, trauminės patirtys, su. R. Repšienė, Vilnius: LKTI, 2013, p. 50–66.

Žukauskienė, Odeta. Orderly Ugliness: Anamorphosis and Visionary Worlds. Jurgis Baltrušaitis’ Contribution to Art History, Ugliness: The Non–Beautiful in Art and Theory. Eds. Andrei Pop, Mechtild Widrich. London, New York: I. B. Tauris, 2013, p. 190–215.

Žukauskienė, Odeta. Teksti(li)nė tikrovė Monikos Žaltauskaitės–Grašienės kūryboje, Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013, t. 70, Asmenybė ir laikas Kauno meno istorijoje, p. 79–92.

Žukauskienė, Odeta. Lietuvių ir litvakų kultūriniai sąlyčiai modernėjančiame pasaulyje, Žydų kultūra: kasdienybės pasaulis, sud. Antanas Andrijauskas. Vilnius: LKTI, 2013, p. 87–103.

Žukauskienė, Odeta. Jurgis Baltrušaitis: cross–cultural biography, cross–cultural research, History of Art History in Central, Eastern and South–Eastern Europe, ed. by J. Malinowski. Torun: The Society of Modern Art, Nicolaus Copernicus University, 2012, p. 27–34.

Žukauskienė, Odeta. Muziejų kultūra: kintantys diskursai ir institucinė kritika, Lietuvos kultūros tyrimai 2. Muziejai, paveldas, vertybės, sudaryt. R. Repšienė, Vilnius: LKTI, 2012, p. 14–30.

Žukauskienė, Odeta. Autentiškumo ilgesys: Malraux atvertos Rytų pagundos, Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XI. Kultūrų sąveikos, sud. A. Andrijauskas, Vilnius: LKTI, 2011, p. 481–496.

Žukauskienė, Odeta. Nacionalinės atminties mediacija šiuolaikiniame mene ir Kęstučio Grigaliūno kūryboje,in Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje, sud. Ž. Gaižutytė-Filipavičienė, V. Rubavičius. Vilnius: LKTI, Kitos knygos, 2011, p. 155–170.

Žukauskienė, Odeta. Landmarks of Art History. International conference dedicated to the 200th anniversary of the delivery of the first art-historical lecture at Vilnius University, in: kunsttexe.de/ostblick, E-Journal für Kunst- und Bildgeschichte, Nr. 1, 2011.

Žukauskienė, Odeta. Žiūros antropologija: apie kasdienybę ir ekranų kultūrą, Logos, 2010, Nr. 63, p. 165–173.

Žukauskienė, O. Kaukazo kraštai XX amžiaus lietuvių kultūros akiračiuose ir Sigito Gedos kūryboje, Rytai – Vakarai: komparatyvistinės studijos X. Sigitas Geda: pasaulietinės kultūros lietuvinimas, sud. Antanas Andrijauskas, Vilnius: LKTI, 2010, p. 245–258.

Žukauskienė, Odeta. Jurgio Baltrušaičio (sūnaus) kultūrinė ir diplomatinė veikla Lietuvoje ir Prancūzijoje, Prancūzijos lietuvių bendruomenė: istorija ir dabartis,sud. L. Saldukas. Vilnius: Versus Aureus, 2009, p. 38–53.

Žukauskienė, Odeta. Bergsono atminties koncepcija ir jos sklaida XX a. humanistikoje, Gyvybės polėkis: Bergsono filosofijos interpretacijos, Vilnius: Versus Aureus, 2008, p. 439–462.

Žukauskienė, Odeta. Baltrušaičio krikščioniškojo meno tyrinėjimai Armėnijoje ir Gruzijoje, Rytai – Vakarai: komparatyvistinės studijos VI, Vilnius: KFMI, 2007, p. 405–415.

Mokslo žinynai:

Žukauskienė, Odeta. Baltrušaitis, Jurgis (1903–1988), La vie de l’esprit en Europe Centrale et Orientale depuis 1945. Dictionnaire encyclopédique, red. Ch. Desol, J. Nowicki. Paris: Les Éditions du Cerf, 2020, p. 544–545.

Žukauskienė, Odeta. Baltrušaitis Jurgis, Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai III, Filosofija išeivijoje 1945–2000, Vilnius: LKTI, 2011, p. 27–29.

Taikomieji darbai:

Tarp dviejų: į(si)žiūrėjimai / Between Two: Contemplations [Japonijos ir Lietuvos šiuolaikinės tekstilės meno parodos katalogas], sud. O. Žukauskienė. Kaunas: Kauno bienalė, 2022. – 72 p.

Tekstilė ateičiai / Textile for Future [konferencijos pranešimų leidinys ir parodos katalogas], sud. O. Žukauskienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2020. –160 p.

Jurgio Baltrušaičio rankraščiai. Visiem ir niekam [parodos katalogas], sud. O. Žukauskienė, G. Didžiapetris. Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2016. – 24 p.

Kitos publikacijos:

Žukauskienė, Odeta. An Aberrant Poser. Mikutis, nep4dissent, 21/02/2022, https://nep4dissent.eu/odeta-zukauskiene-an-aberrant-poser-mikutis/

Žukauskienė, Odeta. Psichofizinė Arūno Vaitkūno tapyba, Kultūros barai, 8 / 2022, p. 31– 36.

Žukauskienė, Odeta. Perspektyvos magija, in: Jurgis Baltrušaitis, Anamorfozės: iškreiptos perspektyvos, iš pranc. k. vertė D. Habdankaitė. Vilnius: Six Chairs Books, 2019, p. 6–11.

Žukauskienė, O. Pavergtas regėjimas, Kultūros barai, 7/8 / 2016, p. 13–18.

Žukauskienė, O. Fantastiškos anamorfozės, Kultūros barai, 11 / 2016, p. 49–51.