Margarita MATULYTĖ

Humanitarinių mokslų daktarė, vyresnioji mokslo darbuotoja.
El. paštas: Margarita.Matulyte@LKTI.LT

Nuo 1995 įvairiais aspektais tyrinėja Lietuvos fotografijos raidą: nuo ankstyviausios dagerotipijos iki šiuolaikinės medijos, nuo dokumentikos iki meno. Paskelbė per 100 straipsnių fotografijos istorijos ir kultūros paveldo temomis, dalyvauja mokslinių tyrimų projektuose: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro mokslinių tyrimų programa Kultūrinio gyvenimo sovietizavimas Lietuvoje 1940–1990(2003–2005), Vilniaus dailės akademijos mokslinių tyrimų programa Lietuvos fotografijos istorija: sociopolitiniai, estetiniai ir komunikaciniai aspektai (2010–2011) ir kt.2011 m. apgynė humanitarinių mokslų srities istorijos mokslo krypties disertaciją Fotografijos raiškos ir sklaidos Lietuvoje sovietizavimas. Dirba muziejininkystės srityje: Lietuvos nacionalinio muziejaus vyr. muziejininke ir Ikonografijos skyriaus vedėja (1995–2002), Lietuvos dailės muziejaus istorinės fotografijos rinkinio saugotoja ir tyrinėtoja (nuo 2002). Skaito fotografijos istorijos, estetikos, vaizdo žurnalistikos kursus Vilniaus universiteto Istorijos fakultete (2006–2008), Vilniaus dailės akademijos Humanitarinių mokslų fakultete (2006–2007), Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete (nuo 2007). Nuo 2012 yra Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos fotografijos istorijos objektų ekspertė. Lietuvos Respublikos vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatė (2014 m.).

Mokslinių tyrimų sritys:

fotografijos istorija, fotografijos sovietizavimo problemos, kultūros paveldo tyrinėjimai
Recenzuojamų tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų, asociacijų, draugijų narė: Tarptautinės muziejų tarybos (International Council of Museums) narė, Lietuvos fotomenininkų sąjungos narė

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Monografijos

 • Matulytė, Margarita, Narušytė, Agnė. Camera obscura: Lietuvos fotografijos istorija 1839–1945, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016, 768 p.
 • Matulytė, Margarita. Nihil obstat: Lietuvos fotografija sovietmečiu: [monografija], Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, 384 p.
 • Matulytė, Margarita, Narušytė, Agnė. Lietuvos fotografijos istorija: tradicijos ir modernybė: [monografija], Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013, 201, [8] p.

Sudarytieji mokslo darbai

 • Vilniaus fotografijos mokykla. Tęstinumo ir naujų strategijų problemos: tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys / Wileńska szkoła fotograficzna. Kwestie ciągłości i nowych strategii: materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Sudarytoja Margarita Matulytė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009, 206 p.

Mokslo straipsniai

 • Matulytė, Margarita. (2019). Kelio Rodytojos palaimintas, Vinco Svirskio mediniai stebuklai. / Sud. M. Matulytė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, p. 35–44.
 • Matulytė, Margarita. XIX a. etnografija Lietuvos kolonizavimo procese, Vakarykščio pasaulio atgarsiai: mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms, sudaryt. Margarita Matulytė, Romualdas Juzefovičius, Rimantas Balsys, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018, p. 296–305
 • Matulytė, Margarita. Kraštotyrinė etnografija: sąvokos performatyvumas. Lituanistika, 2017, t. 63, Nr. 3, p. 168–182.
 • Matulytė, Margarita. Maža karalystė. Tarpukario Lietuvos kraštotyrinės atodangos (atvejo tyrimas). Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 47–61.
 • Matulytė, Margarita. „Atlydžio“ žurnalistika ir Adaukto Marcinkevičiaus fotografijos estetika. Dailės istorijos studijos: Vaizdų tekstai – tekstų vaizdai, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, nr. 7, p. 214–234.
 • Matulytė, Margarita. Tapatybė be įvaizdžio. Prieškario Lietuva Stasio Vaitkaus ekspedicijų fotoarchyve. Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai, 2014, t. 2, nr. 2, p. 25–40.
 • Matulytė, Margarita, Narušytė, Agnė. The History of Lithuanian Photography, 1939–1969. The History of European Photography, 1939–1969, vol. 2, Bratislava: Stredoeurópsky dom fotografie, 2014, p. 448–467.
 • Matulytė, Margarita, Narušytė, Agnė. The History of Lithuanian Photography, 1900–1938. The History of European Photography, 1900–1938, vol. 1, Bratislava: Stredoeurópsky dom fotografie, 2010, p. 405–417.
 • Matulytė, Margarita. Uzurpuota realybė: lietuvių fotografijos sovietizavimo procesai ir kolizijos. Acta Academiae Artium Vilnensis, 2010, t. 58: Menas kaip socialinis diskursas, p. 71–93.
 • Matulytė, Margarita. Lietuvių fotografijos meno raiška kultūros sovietizavimo kontekste (1958–1970 m.). Genocidas ir rezistencija, 2005, [t.] 1, p. 7–34.
 • Matulytė, Margarita. Totalitarinė fotografija: kova už sielas. Menotyra, 2005, nr. 3, p. 21–27.
 • Matulytė, Margarita. Egzotika Vilniaus senienų muziejaus rinkiniuose. Kultūrologija, t. 11, Vilnius, 2004, p. 190–203.
 • Matulytė, Margarita. Wilnianin Johann Hiksa – fotograf starego kontynentu. Dagerotyp, Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie Historyków Fotografii, 2004, p. 15–20.
 • Matulytė, Margarita. Sovietinės fotografijos funkcijos ir specifika 1940–1953 m. Genocidas ir rezistencija, 2003, nr. 2, p. 69–102.
 • Matulytė, Margarita. Fotografuoti draudžiama: Vilniaus fotografų likimai 1863–iųjų sukilimo laikmečiu. Kultūrologija, t. 9, Vilnius, 2002, p. 173–188.

Taikomieji tyrimai

 • Vitas Luckus. Biografija. Sudarytojos Margarita Matulytė, Tatjana Luckiene-Aldag, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, 2014, 240 p.
 • Vitas Luckus. Biography. Edited by Margarita Matulytė, Tatjana Luckiene-Aldag, Vilnius: Lithuanian Art Museum, Kaunas Branch of the Union of Lithuanian Art Photographers, 2014, 248 p.
 • Vitas Luckus. Kūryba = Works. Sudarytojos Margarita Matulytė, Tatjana Luckiene-Aldag, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, 2014, 564 p.
 • Czesławo Miłoszo Vilnius: tekstai ir fotografijos. Sudarytoja Margarita Matulytė, Vilnius: Apostrofa, 2012, 196 p.
 • Kauno avangardinė fotografija: paskutinis sovietmečio dešimtmetis. Sudarytojos Margarita Matulytė, Ieva Mazūraitė-Novickienė, Kaunas, Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, Lietuvos dailės muziejus, 2011, 192 p.
 • Algirdas Šeškus. Archyvas (Pohulianka): [fotografijos 1975–1983]. Sudarytoja Margarita Matulytė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2010, 310, [2] p.
 • Algirdas Šeškus. Archives (Pohulianka): [photographs 1975–1983]. Concept and text by Margarita Matulytė, Vilnius: Lithuanian Art Museum, 2010, 310, [2] p.
 • Vilnius. 1944: Jano ir Janušo Bulhakų fotografijų archyvas. Sudarytoja Margarita Matulytė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009, 360 p.
 • Vilniaus elegijos: Boleslovos ir Edmundo Zdanovskių prieškario fotografijų kolekcija. Sudarytoja Margarita Matulytė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009, 148 p.
 • Vilnius elegies: a pre-war photography collection by Bolesława and Edmund Zdanowscy. Edited Margarita Matulytė, Vilnius: Lithuanian Art Museum, 2009, 148 p.
 • Antanas Sutkus. Retrospektyva / Retrospective. Sudarytoja Margarita Matulytė, Vilnius: Sapnų sala, 2009, 480 p.
 • Senoji Palanga: Henriko Grinevičiaus fotografijų ir atvirukų kolekcija. Sudarytojai Margarita Matulytė, Saulius Striuogaitis, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009, 298 p.
 • Izis: [parodos katalogas]. Sudarytojai Margarita Matulytė, Loïc Salfati, Vilnius: Nacionalinis Lietuvos dailės muziejus, Centre culturel français de Vilnius, 2006, 160 p.
 • Praeities reginiai iš Rytų Prūsijos konservatoriaus archyvo / Obrazy przeszłości w zbiorach archiwalnych Konserwatora Zabytków Prus Wschodnich / Bilder der Vergangenheit aus dem Archiv des Ostpreussischen Konservators: [parodos katalogas]. Sudarytojai Matulytė, Piotr Jamski, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus / [Warszawa]: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2006, 207 p.
 • ¡Hola, España!: XIX amžiaus Ispanijos fotografijos / Fotografía de la España del siglo XIX: [parodos katalogas]. Sudarytojai Matulytė, Evaldas Galvanauskas, Carlos Texidor, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2005, 144 p.
 • Salve, Italia! XIX amžiaus Italijos fotografijos / Fotografie italiane dell'800 19th / Century Photographs of Italy: [parodos katalogas]. Sudarytoja Margarita Matulytė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2004, 133, [10] p.
 • Vilniaus fotografija. 1858–1915. Sudarytoja Margarita Matulytė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001, 574, [1] p.
 • Photography of Vilnius 1858–1915. Edited by Margarita Matulytė, Vilnius: National Museum of Lithuania, 2001, 488 p.
 • Dagerotipai, ambrotipai, ferotipai Lietuvos muziejuose / Daguerreotypes, Ambrotypes, Tintypes in Lithuanian Museums. Sudarytoja Margarita Matulytė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2000, 130 p.