Loreta POŠKAITĖ

Humanitarinių m.dr., vyresnioji mokslo darbuotoja
El.paštas: lposkaite@yahoo.composkaiteloreta@gmail.com

1990m. baigė Lietuvos muzikos akademiją ( kanklių spec.). 2000m. apgynė disertaciją ( tema “Individo estetinės būties problema klasikiniame konfucianizme ir daoizme“) Lietuvos Kultūros tyrimų institute (tuomet. Filosofijos ir sociologijos institute). Šiame institute dirba nuo 2000m., taip pat dėsto Vilniaus Universitete (Azijos ir transkultūrinių studijų  instituto docentė).  Stažavo Xiameno universitete (KLR, 2000-2001), Beijing Universitete (KLR, 2002-2003), Kinijos Mokslų akademijoje (Academia Sinica) (Taivanas, 2009.03-04, 2009. 10; 2010. 09; 2011.07). Skaitė paskaitas Taivano, Islandijos, Tartu (Estija), Granada (Ispanija) universitetuose.

Mokslinių tyrimų sritys: tradicinė kinų estetika ir jos santykis su šiuolaikine kasdienybės estetika; tradicinis ir šiuolaikinis kinų menas; daoizmas ir jo recepcija Vakaruose; Kinijos  kultūros recepcija Vakaruose ir Lietuvoje; žmogaus kūno samprata ir praktikos kinų kultūroje bei jų taikymas Vakaruose.

Asociacijų narė:

Tarptautinės Rytų-Vakarų filosofijos studijų asociacijos Academia du Midi narė;

Europos sinologinių studijų asociacijos (European Association of Chinese studies) narė ir buvusi jos  komiteto narė ( 2010-2016 m.);

Lietuvos Religijotyrininkų draugijos narė;

BAAS (Baltic Alliance for Asian Studies) narė.

Recenzuojamų užsienio ir Lietuvos tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų narė:

Leidinių serijos Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos (LKTI) redakcinės kolegijos narė

Leidinių serijos Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai (LKTI) redakcinės kolegijos narė

žurnalo Sinologia Hispanica 西班牙新汉学 (Leon Universiteto Konfucijaus institutas, Ispanija) redakcinės kolegijos narė

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Monografijos:

Poškaitė, Loreta. Estetinė būtis daoizme. Vilnius: KFMI, 2004

Mokslo straipsniai užsienio moksliniuose leidiniuose (nuo 2010m.):

Poškaitė, Loreta.The treatment of Human Body in Chinese Culture: Reconsidering Chinese and Western Perspectives. – Eastwards: Western Views on East Asian Cultures (ed. Frank Kraushaar), Peter Lang: Bern, Berlin, Bruxelles, New York, Oxford, 2010, p. 257-272

Poškaitė, Loreta. Laozi‘s precepts for daily life in the contemporary world: two popular Western (American) intepretations. International Journal of Area Studies. Volume 8, issue 1, 2013, ISSN (Online) 2029-2074, DOI: 10.2478/ijas-2013-0003, p.52-69. Prieiga: http://www.degruyter.com/view/j/ijas.2013.8.issue-1/ijas-2013-0003/ijas-2013-0003.xml?format=INT

Poškaitė, Loreta. Filial piety (xiao孝) in the contemporary and global world: a view from the Western and Chinese perspectives. Asian Studies (Slovenia) II (XVIII), 1 (2014), p.99-104. Internetinė prieiga: http://www.revije.ff.uni-lj:si/as/article/view/2205

Poškaitė, Loreta. Daoism for the Contemporary Society: the panacea for the consumerism? Journal of Religious Philosophy , No.74 (2015.12), published by Society for the Study of Religious Philosophy, R.O.C. (Taivanas), ISSN 1027-7730, p. 119-126

Poškaitė, Loreta. The Paths of Socratic and Confucian Aesthetics: Convergences, Divergences, Parallels, or else? Socrates Meeting Confucius. Proceedings of The third International Symposium on Chinese-Greek Philosophy, Qufu Normal University, 2015, p. 61-69

Poškaitė, Loreta. The Embodiment of Zhuangzi‘s Ecological Wisdom in Chinese literati painting (wenrenhua文人画) and Its Aesthetics. Asian Studies (Slovenia) V (XXI), 1 (2017), p.221-239

Poškaitė, Loreta. Zhuangzi shengtai zhihui zai Zhongguo hua ji qi shenmei zhong de tixian 庄子生态智慧在中国画及其审美中的体现 (Zhuangzi ekologinės išminties įkūnijimas kinų tapyboje ir jos estetikoje). Journal of Shangqiu Normal University 商丘师范学院学报, 2017, vol.33 No.1, p.27-33

Poškaitė, Loreta. „Everyday aesthetics in the Dialogue of Chinese and Western Aesthetic Sensibilities“, Dialogue and Universalism, vol. XXX, No3 (guest editor Andrijauskas A.), Warszawa: Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, 2020, p. 225-244. PL ISSN 1234-5792

Mokslo straipsniai Lietuvos leidiniuose (nuo 2010m.):

Poškaitė, Loreta. Meninės išraiškos samprata klasikinėje ir XX a. kinų literatūros teorijoje ir estetikoje: tradicija ir naujovės. Logos, 2010, Nr.65, p. 63-74, ISBN 0868-7692

Poškaitė, Loreta. Aistrų ir troškimų vaizdavimas Ming dinastijos erotiniame romane „Slyvos šakelė auksinėje vazoje“ (Jin ping mei). Rytai – Vakarai: komparatyvistinės studijos IX, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010, p.204-227

Poškaitė, Loreta. Kiniškosios saviugdos praktikos globalėjančioje kultūroje: jų suvokimo Vakaruose ir Lietuvoje problemos.  Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos X, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010, p. 393-411

Poškaitė, Loreta. Kiniškos psichosomatinės saviugdos praktikos Vakaruose ir Lietuvoje: modernizuotos formos ir iššūkiai vakarietiškajai kūno kultūrai. Rytai -Vakarai: komparatyvistinės studijos XI, Vilnius: LKTI, 2011, p. 158-179

Poškaitė, Loreta. Daoizmas, fengshui, ekologija šiuolaikiniame pasaulyje ir Lietuvoje: Kinijos ir Vakarų filosofijų sąveikos bei recepcijos pavyzdys. Logos, 2012, Nr.70, p. 38-50, ISBN 0868-7692

Poškaitė, Loreta. Nacionaliniai simboliai kaip tarpkultūrinių sąveikų rezultatai: Didžioji siena kinų ir vakariečių vaizduotėje. Logos, 2012, Nr.72, p. 173-183, ISBN 0868-7692

Poškaitė, Loreta. Kinijos įvaizdis nuo XXa. pab. Vakaruose ir Lietuvoje: mitai, stereotipai, jų atsiradimo priežastys ir įtaka kultūrinei sąveikai. Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos, 12: Algio Uždavinio fenomenas. Vilnius: LKTI, 2013

Poškaitė, Loreta. Andrius Rudamina (Andrzej Rudomina) Vakarų ir Kinijos dialoge. Logos, 2013, Nr.75, p. 121-130, ISBN 0868-7692

Poškaitė, Loreta. Andrius Rudamina ir Giulio Aleni religijų dialoge: žmogaus kūno samprata krikščionybėje ir konfucianizme. Logos, 2013, Nr.77, p.40-51, ISBN 0868-7692

Poškaitė, Loreta. Tėvų ir vaikų santykiai lyginamojoje Kinijos ir Vakarų kultūrų perspektyvoje: žvilgsnis iš Lietuvos. Sovijus. Tarpdalykiniai kultūros tyrimai, T.1 Nr.1. Vilnius: LKTI, 2013, p. 138-156, ISSN 2351-471X

Poškaitė, Loreta. Rytų Azijos menai Lietuvoje XX-XXIa. sandūroje: jų adaptavimas ir santykis su lietuviškąja pasaulėžiūra bei tapatybe. Lietuvos kultūros tyrimai, Nr.4: Tapatumai, sąveikos, trauminės patirtys. Vilnius: LKTI, 2014, p.98-125. ISBN 978-9955-868-66-8

Poškaitė, Loreta. Vakarų-Kinijos kultūrų lyginimas ir jo kritika XXIa. sinologijoje: kinų tapybos ir estetikos atvejis.- Kultūrologija 19, Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos XIII. Vilnius: LKTI, 2014,  p.97-115, ISBN 978-9955-868-73-6.

Poškaitė, Loreta. Erotizmas XXIa. lyginamojoje kultūrų perspektyvoje: lotoso pėdos traktavimas Vakaruose ir Kinijoje. Lietuvos kultūros tyrimai, 5: Erosas kultūroje. Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 132-146, ISBN 978-9955-868-74-3

Poškaitė, Loreta. Kultūrų paveikos ir/ar sąveikos: psichoterapijos ir psichoanalizės sklaida Kinijoje. Psichoanalizės fenomeno interpretacijos. Sudar. A.Andrijauskas, V.Rubavičius, Vilnius: LKTI, 2016, p.200-225, ISBN 978-609-8014-18-1

Poškaitė, Loreta.  Klasikinės kinų ir Vakarų estetikos lyginimo problemos. Logos 87 (2016), p. 58-  64; Logos 88 (2016), p.30-36. ISSN 0868-7692

Poškaitė, Loreta. Globalizmas, transnacionalizmas ir lokalizmas XXIa. vaizduojamajame mene: Kinijos atvejis. Kultūrologija XX. Rytai-Vakarai: komparatyvinės studijos XIV, sudar. A.Andrijauskas, Vilnius: LKTI, 2016, p.181-212

Poškaitė, Loreta. Apnuoginto kūno estetika ir „antiestetika“ šiuolaikiniame kinų mene. Sovijus, T.4 Nr.2, sudart. R.Makselis, Vilnius: LKTI, 2016, p.89-102, ISSN 2351-4728

Poškaitė, Loreta. Kinų bendruomenės ir kvartalai Vakaruose: kultūrų sąveika, koegzistavimas ar konfrontacija?  Lietuvos kultūros tyrimai, Nr. 9, 2017, ISSN 2029-8560,  p.130-150

Poškaitė, Loreta. Kinijos kultūros mitologizavimas XXIa.: tarp praeities ir ateities, Kinijos ir Vakarų, Sovijus, T.6 Nr.1., Vilnius: LKTI, 2018, p. 68-84

Poškaitė, Loreta. XXIa. kasdienybės estetika: klasikinės Vakarų estetikos transformacija ar suartėjimas su Rytų Azijos tradicine estetika?, Logos, Nr.96, 2018, p. 36-49

Poškaitė, Loreta. Mitų apie Kiniją transformacijos XXIa. medijose. Lietuvos kultūros tyrimai, Nr.10, 2018, p. 83-96

Poškaitė, Loreta. Dievybių ir avatarų paieškose: keliavimas Kinijoje kaip religinė ir estetinė patirtis. Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos XIII (sud. O.Žukauskienė), LKTI, Vilnius, 2019, p. 154-172

Poškaitė, Loreta. Lin Yutango estetika ir gyvenimo filosofija: tarp tradicinės Kinijos ir modernios Vakarų kultūros, Logos, Nr.105, Vilnius: Leidykla, 2020, p. 52–61. ISSN 0868-7692

Poškaitė, Loreta. Kinijos socialinių kreditų sistema: orveliškas projektas ar tradicinių filosofinių-religinių idėjų pritaikymas šiuolaikinei visuomenei? Sovijus, T.8 Nr.2, sudaryt. A.Andrijauskas, Vilnius: LKTI, 2020, p. 87-99.                ISSN 2351-471X

Poškaitė, Loreta. Authenticity/genuineseness/truth (zhen) in Chinese Traditional Art theories and Aesthetics. Art History, vol.16, Issue 1. Kaunas:VDA, 2020, p.145-158. ISSN 1822-4547 (Online issue), 1822-4555 (print)

Poškaitė, Loreta. Kinų laisvalaikio literatūra lyginamojoje kasdienybės estetikos perspektyvoje, Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai, VII (I dalis), sudaryt. A.Andrijauskas, Vilnius: LKTI, 2021, p. 265-288. ISSN 1822-3192

Poškaitė, Loreta. Šiuolaikiniai kinų sodai: tarp kiniškumo ir globalaus modernizmo, Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai, IX. Estetikos, meno filosofijos ir meno psichologijos tarpdalykinės sąveikos. Vilnius: LKTI, 2022, p. 378-405. ISSN 1822-3192, ISBN 978-609-8231

Mokslo žinynai:

Poškaitė, Loreta. „Kinų estetika“. Estetikos enciklopedija (red. J.Mureika). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų instituto leidykla, 2010, p.307

Taikomieji darbai:

Poškaitė, Loreta. Japonų kaligrafija (shodo) ir tapyba tušu (sumi-e, suiboku-ga). (Straipsnis skirtas šiuolaikinės japonų kaligrafijos ir tapybos parodai Lietuvos Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje 2017.07.11-08.27) Vilnius, Lietuvos dailės muziejus, 2017