Henryka ILGIEVIČ

Habilituota daktarė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja.
El. paštas: Henryka.Ilgievic@LKTI.LT

1990 – 1992 m. daktaro studijos Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto Istorijos institute. 2001 – 2004 neakivaizdinė habilitacinė stažuotė Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto Istorijos institute. 1992 m. Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto Istorijos institute suteiktas daktaro laipsnis už darbą “Lietuvos krikštas ligšiolinių tyrimų šviesoje”. 2007 m. Poznanės Adomo Mickevičiaus universiteto Istorijos institute suteiktas humanitarinių mokslų (istorijos) habilituoto daktaro laipsnis už darbą “Vilniaus mokslo draugijos ir institucijos XIX amžiuje”.

Pagrindinės mokslinių interesų sritys:
Lietuvos ir Lenkijos istorija, Lietuvos kultūros istorija, mokslo istorija.
Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos, Lietuvos lenkų mokslininkų draugijos (Stowarzyszenie Polaków Naukowców Litwy), Lenkų mokslo draugijos išeivijoje (Polish Society of Arts and Sciences Abroad). Pasaulinės lenkų išeivijos tyrimų tarybos (World Research Council on Poles Abroad) narė.

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Monografijos

 • Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku. Santr. angl., liet. Toruń: Wyd. Adama Marszałka, 2005, 480 p., il.;
 • Societates Academicae Vilnenses: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie (1907 – 1939) i jego poprzednicy. Santr. angl., liet. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2008, 668 p., il.
 • Biblioteka Państwowa im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie (1912–1939) oraz towarzystwa ją popierające. – Santr. angl., liet. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. 342 p., il.
 • Ilgiewicz, Henryka. Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej oraz Szkoła Nauk Politycznych w Wilnie (1930–1939), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe, SCHOLAR, 2019,  246 p.
 • Ilgievič, Henryka. Vilniaus senovės ir mokslo mylėtojai XX amžiaus pradžioje, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, 344 p. (Interaktyvi versija, Sovijaus studijų ir monografijų seriją, nr. 4). http://www.sovijus.lt/wordpress/?page_id=1749

Svarbiausi moksliniai straipsniai

 • Ilgiewicz, Henryka, Uroczystości na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, Na obrzeżach polityki. Praca zbiorowa pod redakcją Marcelego Kosmana. Poznań, 2013, cz. 9, s. 15–27. ISBN 978-83-62907-45-8
 • Ilgiewicz, Henryka, Lietuvos žydų (litvakų) politinės ir kultūrinės veiklos aktyvėjimas XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje, Lietuvos žydų kultūros paveldas: kasdienybės pasaulis. Sudarytojas ir mokslinis redaktorius Prof. Antanas Andijauskas. Vilnius 2013, s. 198–216, Summary s. 550. ISBN 978-9955-868-60-6
 • Ilgiewicz, Henryka, Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie, Na obrzeżach polityki. Praca zbiorowa pod redakcją Marcelego Kosmana. Poznań, 2013, cz. 9, s. 59-70. ISBN 978-83-62907-45-8
 •  Ilgiewicz, Henryka, Władysławas Wielhorskis (1885–1967) – istorikas, politologas, visuomenės veikėjas, Mokslo ir technikos raida = Evolution of Science and Technolog, 2013, t. 5, nr. 1, p. 9-21. ISSN 2029-2430 print / 2029-2449 online
 • Ilgiewicz, Henryka, Towarzystwo Prawnicze imienia Ignacego Daniłowicza w Wilnie (1921-1939), Przegląd Wschodni,  2014, t. 14, z. 1(49), s. 111–132. ISSN 0867 5929
 • Ilgiewicz, Henryka, Wkład Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w badania narodów sąsiednich, Na obrzeżach polityki, cz. 10, praca zbiorowa pod red. Marcelego Kosmana, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, 2014, s. 7–18. ISBN 978-83-62907-59-5
 • Ilgievič, Henryka, Tautinių mažumų atstovų dalyvavimas tarpukario Vilniaus mokslo ir kultūros renginiuose,  Tautinės mažumos Lietuvoje: virsmai ir atmintys. Sudarytojas Aivaras Stepukonis. Vilnius, 2014, s. 104–118, Summary, s. 260–261. ISBN 978-9955-868-68-2
 • Ilgievič, Henryka, Baltarusijos istorijos ir kultūros tyrinėjimai tarpukario Vilniuje, Tarp Vilniaus ir Minsko: Lietuvos-Baltarusijos pasienio istorinis-kultūrinis paveldas, Vilnius 2014, p. 186–206. ISBN 978-9955-868-71-2
 • Ilgiewicz, Henryka, Szkoła Nauk Politycznych przy Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej w Wilnie (1930–1939), Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Rok 2014, 2014, t. 13/14, s. 33-50. ISSN 1822-3915
 •  Ilgiewicz, Henryka, Tematyka lituanistyczna w wydawnictwach Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie (1930–1939). Studium Vilnense A, vol. 11 2014, s. 80-84. ISSN 1648-7907
 • Ilgievič, Henryka, Rytų Europos mokslinio tyrimo instituto indėlis į kaimyninių šalių kultūros pažinimą ir sklaidą, Sovijus, 1915, t. 3, nr 2, s. 54–66. ISSN 2351-47-28 (interaktyvi versija); ISSN 2351-471X.
 • Ilgiewicz, Henryka, Wkład towarzystw wileńskich w utrwalenie pamięci o XIX-wiecznych powstaniach narodowych i ich bohaterach, Drogi Polaków do niepodległości: w 150. rocznicę powstania styczniowego. Red. Wiesław Caban, Lidia Michalska-Bracha, Wiktoria Śliwowska, Warszawa, 2015, s. 477–490. ISBN 978-83-7181-912-4.
 • Ilgievič, Henryka, Laikinosios komisijos Vilniaus viešajai bibliotekai bei prie jos esančiam muziejui kurti ir valdyti vadovai ir nariai 1871–1915. Kova dėl istorijos: Vilniaus senienų muziejus (18551915). Mokslo straipsnių rinkinys, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015, p. 137–146. ISBN 978-609-8039-76-4
 • Ilgiewicz, Henryka, Wileńskie towarzystwa naukowe w latach pierwszej wojny światowej, Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, 2015, t. 15, s. 36–59. ISSN 1822-3915.
 • Ilgiewicz, Henryka, Towarzystwo Opieki Nad Dziećmi w Wilnie w latach 1901–1914, Studium Vilnense A, 2015, vol. 12, s. 37–41, il. ISSN 1648-7907.
 • Ilgiewicz, Henryka, Tematyka Wielkiego Księstwa Litewskiego na łamach wileńskiego kalendarza rosyjskiego (1883–1914), Wokół Wielkiego Księstwa Litewskiego i jego tradycji, red. Bernadetta Manyś, Michał Zwierzykowski, Poznań: Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, s. 273–287. ISBN 978-83-65663-14-6
 • Ilgiewicz, Henryka, Biblioteki polskich towarzystw naukowych w Wilnie w pierwszej połowie XX. Z Badań Nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi: Polonika w zbiorach obcych, pod redakcją naukową J. Puchalskiego, A. Chamery-Nowak i D. Pietrzkiewicz, 2017, tom specjalny, s. 139–145. ISSN 1897-0788
 • Ilgievič, Henryka, Baltarusių mokslo draugija Vilniuje ir jos įnašas į gimtosios kultūros tyrinėjimą ir puoselėjimą (1918–1940), Sovijus, 2017, t. 5, nr 2, s. 40 – 60. ISSN 2351-4728
 • Ilgievič, Henryka, Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių bibliotekos bičiulių draugija (1936–1939) ir jos veikėjai, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 2011–2012, Vilnius 2015, p. 41–52. ISSN 1648-9772
 • Ilgiewicz, Henryka, Rola Białoruskiego Towarzystwa Naukowego w Wilnie w formowaniu świadomości narodowej białoruskiej mniejszości narodowej (1918–1939), Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, 2016, t. 16, s. 54–81. ISSN 1822-3915
 • Ilgiewicz, Henryka, Towarzystwo Miłośników Historii Reformacji Polskiej imienia Jana Łaskiego w Wilnie (1916–1940), Na Obrzeżach Polityki, cz. 11, praca zbiorowa pod redakcją M. Kosmana, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, s. 35–59. ISBN 978-83-65817-03-7
 • Ilgiewicz, Henryka, Helena Romer-Ochenkowska (1875–1947) i jej pamiętniki, Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych – rola i miejsce w badaniach historycznych, red. W. Caban i L. Michalska-Bracha, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2017, s. 475–488. ISBN 978-83-65139-84-9 (UJK); ISBN 978-83-286-0003-4 (DiG)
 • Ilgiewicz, Henryka, Zesłańcze losy członków towarzystw wileńskich, Studium Vilnense A, 2017, vol. 14, p. 60–65. ISSN 1648-7907
 • Ilgiewicz, Henryka, Dorobek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie w zakresie nauk historycznych, Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, 2017, t. 17, p. 2–21. ISSN 1822-3915
 • Ilgievič, Henryka. Vilniaus draugijų įnašas išsaugant kultūros ir istorijos paveldą XX a. pradžioje, Sovijus, 2018, t. 6, nr. 2, p. 38–49.
 • Ilgiewicz, Henryka. Polskie stowarzyszenia żeńskiej służby domowej w pierwszej połowie XX w. Zagadnienia Społeczne, 2018, nr. 1 (9), p. 63–77.
 • Ilgiewicz, Henryka. Tematyka sowiecka na łamach wydawnictw Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej (1930–1939), Społeczeństwo i Polityka, 2018, nr. 2(55), p. 33–45.
 • Ilgiewicz, Henryka. Ślązak- profesor Erwin Koschmieder w Wilnie. Między Śląskiem a Wileńszczyzną, pod redakcją K. Heskiej-Kwaśniewicz, J. Januszewskiej-Jurkiewicz, E. Żurawskiej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2018, p. 130–143.
 • Ilgiewicz, Henryka. (2019).Echa wydarzeń pierwszej wojny światowej w dziennikach i wspomnieniach polskich działaczy wileńskich, Studium Vilnense A,  vol. 16, p. 30–34.