Jolanta ŠIRKAITĖ

Humanitarinių mokslų daktarė,  Instituto direktoriaus pavaduotoja

Gimė 1958 07 05. 1984 m. Leningrado I. Repino vardo tapybos, skulptūros ir architektūros instituto Dailės istorijos ir teorijos fakultete įgijo dailėtyrininkės ir dailės kritikės specialybę. Iki 1989 m. dirbo LTSR dailės muziejuje, nuo 1989 m.  – Lietuvos MA Istorijos instituto Menotyros skyriaus jaunesnioji mokslinė bendradarbė, nuo 1990 m. – Kultūros ir meno instituto Dailės istorijos skyriaus mokslinė bendradarbė, 1992–1995 m. – šio skyriaus vedėja. Nuo 2002 04 01 Kultūros, filosofijos ir meno instituto direktoriaus pavaduotoja ir Dailėtyros skyriaus vadovė, nuo 2008 02 15 – šio instituto direktorė.

1994 apgynė menotyros krypties daktaro disertaciją „Vilniaus piešimo mokykla ir Lietuvos dailė 1866–1915 metais“, nuo 1995 m. – Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos (dabar – Kultūros paveldo) departamento senosios dailės ekspertė, nuo 2003 m. – Valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertė, Europos Komisijos ekspertė 6 Bendrąjai programai. Lietuvos dailės istorikų draugijos narė.

Parengė dailės parodas–publikacijas: „Vilnius XIX a. piešiniuose ir akvarelėse“ (1992, kartu su R. Janoniene, Kultūros ministerijos premija), „Natura ut Ars“ (1993, kartu su R. Janoniene, Vilnius, Dailės parodų rūmai), „Dailininkės S. Romerienės kūryba“ (1997, Rapperswilio lenkų muziejus, Šveicarija), „Dailininkai Römeriai“ (2006, Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmai, kartu su D. Tarandaite), „Sofijos Romerienės Kairas“ („The Cairo of Zofia Romer“, 2013, Beyt-al-Sinnary galerija Kaire, Aleksandrijos bibliotekos filialas).

Viena „Allgemeines Künstler Lexikon“ (Münich: Saur Verlag), „Dailės žodyno“ (Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 1999) bendraautorių, Lietuvos dailininkų žodyno rengėjų, jo II tomo sudarytoja.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:
Lietuvos XIX a. dailė, meninis ir  kultūrinis gyvenimas XIX a. Lietuvoje, Lietuvos XX a. pradžios dailė, Lietuvos dvarų kultūra.

Svarbiausiosios publikacijos:

Monografija:
Dailininkė Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1885–1972), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.

Taikomasis mokslo leidinys:
J. Širkaitė, Dailininkai Römeriai. The Artists of the Römer family, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006.

Sudarytos ir parengtos knygos:
Lietuvos dailininkų žodynas =Dictionary of Lithuanian artists, II tomas: 1795–1918 / Lietuvos kultūros tyrimų institutas; [sudaryt. Jolanta Širkaitė. 520 p.:žml. – Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės, p. 456–519. –Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas,2012.

Römeriai Lietuvoje XVII–XX a. = The Römers in Lithuania in 17th to 20th centuries, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008.

Mokslo straipsniai:

Artyści rodu Romerów, Ta pamięć w nas tkwi... Rody Rzeczypospolitej Wielu Narodów w kręgu tradycji i współczesności, red. I. Goral, A. Gil, J. Kłoczowski, Lublin: Instytut Europy Środkowo–Wschodniej, 2008, p. 127–136. 

Apie Römerius = About the Römers, Römeriai Lietuvoje XVII–XX a. = The Römers in Lithuania in 17th to 20th centuries: mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 7–12.

Lietuvos Römerių dvarai XVII–XX a. = Manors of the Römer Family in Lithuania in 17th to 20th centuries, Römeriai Lietuvoje XVII–XX a. = The Römers in Lithuania in 17th to 20th centuries: mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 21–33.

Edvardas Jonas Römeris: tarp dailės ir kasdienybės = Edward Jan Römer: between fine art and daily life, Römeriai Lietuvoje XVII–XX a. = The Römers in Lithuania in 17th to 20th centuries: mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 46–54.

Tytuvėnų dvaras, Lietuvos dvarai: kultūros ir šaltinių tyrinėjimai. – Dailė: Acta Academium Artium Vilnensis, t. 47–48, Vilnius: VDA leidykla, 2008, p. 159–173.

Keli štrichai Stepono Römerio portretui, Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 45 (15), Vilnius: VDA leidykla, 2007, p. 115–124.

Vincento Slendzinskio tremties laikų albumėlis, Menotyra, 2006, Nr.2 (43), p. 35–41.

Rusų dailininkai XIX a. Lietuvoje, Kultūrologija, t. 11, Vilnius, 2004, p. 219–233.

XIX a. Lietuvos dvariškių menai ir pramogos, Menotyra, 2003, Nr.2, p.32–38.

Nežinomi Römerių dinastijos dailininkai, Kultūrologija, t. 10, Vilnius, 2003, p. 349–362.

Sofijos Romerienės vaikystės ir jaunystės Vilnius, Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 29, Vilnius, 2003, p. 19–30.

Dailės kūrinio pristatymas Lietuvoje XIX a., Menotyra, 2001, Nr. 4, p. 9–13.

Vilniaus mokslo bičiulių draugija ir jos muziejaus rinkiniai, Kultūros istorijos tyrinėjimai, t.5,  Vilnius, 1999, p. 336–361.

XIX a. – XX a. pradžios  Lietuvos dailininkės, Menotyra, 1999, Nr.4, p.38–45.

Vilniaus piešimo mokykla ir jos mokiniai, Kultūros istorijos tyrinėjimai, t.3, Vilnius, 1997, p. 166–229.

Tadas Goreckis (1885–1868). Kūrybos ir asmenybės vertinimai, Menotyra, 1996, nr. 1, p. 23–26.

Dailės mecenatystė Lietuvoje XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje, Lietuvos kultūros tyrinėjimai, t.1, Vilnius, 1995, p. 217–269.

Carska polityka kulturalna na Litwie a Wileńska Szkoła Rysunkowa,  Kultura i polityka, Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 1994.

Некоторые проблемы развития и сохранения Литовского искусства во второй половине XIX  века, Искусство, 1990, No 7, c. 71–73.

Dailės parodų katalogai:

Jolanta Širkaitė, The Cairo of Zofia Romer, cat., Cairo, 2013 (anglų, arabų k.)

Zofia Dembowska Romer (1885–1972). Katalog der Bilderausstellung in Rapperswill, sudaryt. J. Širkaitė, Rapperswill: Der Polnische Museum, 1997.

Sofijos Dembovskytės Römerienės parodos katalogas ir dalinis paveikslų sąrašas,  sudaryt. O. Daugelis, R. Janonienė, A. Prugar–Myślik, J. Širkaitė, Kaunas–Warszawa: Valstybinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus, Muzeum Narodowe w Warszawie, 1992.

Vilnius XIX a. piešiniuose ir akvarelėse, sudaryt. R. Janonienė, J. Širkaitė, katalogas, Vilnius: Dailės parodų rūmai, 1992.

Magdalena Birutė Stankūnienė. Tapyba. Grafika, katalogas, sudaryt. J. Širkaitė, Vilnius: LTSR Dailės muziejus, 1987.

Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda – 1982, sudaryt. J. Širkaitė, V. Gasiūnas, Vilnius: LTSR Dailės muziejus, 1986.

Respublikinė  skulptūros paroda – 1983, katalogas, sudaryt. J. Širkaitė, Vilnius: LTSR Dailės muziejus, 1986.

Alfonsas Motiejūnas. Tapybos darbų katalogas, sudaryt. J. Širkaitė, Vilnius: LTSR Dailės muziejus, 1983.

Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda – 1981, katalogas, sudaryt. J. Širkaitė, V. Gasiūnas, R. Rutkauskienė, Vilnius: LTSR Dailės muziejus, 1982.

Telefonai: 2752455, 862087776
E–paštas: jolanta.sirkaite@lkti.lt,  sirkaite@gmail.com