Saulius RUMŠAS

Katalikų teologijos mokslų daktaras (Strasbūras), Ortodoksų teologijos licenciatas (Paryžius), vyresnysis mokslo darbuotojas.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7501-3637

Gimė 1975 m. Plungėje. Dominikonų ordino narys nuo 1995 metų. 1996–2000 m. Lille (Prancūzija) katalikų universitete baigė teologijos bakalauro studijas. 2001 m. Strasbūro universiteto Katalikų teologijos fakultete apsigynė D.E.A. (Diplômes d’études approfondies) su patristikos specializacija, o 2007 m. tame pačiame fakultete apsigynė Katalikų teologijos daktaro laipsnį, specializacija: graikiškoji patristika. Disertacija: Une anthropologie à la rencontre d’une spiritualité. L’enseignement épiscopal de Basile de Césarée (370–379) [Antropologijos ir dvasingumo susitikimas. Vyskupo Bazilijaus Cezariečio (370–379) mokymas], vad. prof. M. Canévet. 2010 m. baigė Ortodoksų teologijos Saint-Serge Institutą Paryžiuje ir įgijo Ortodoksų teologijos licenciatą. Nuo 2009 m. dėsto Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje. Taip pat buvo LEU Istorijos fakulteto Katalikų tikybos katedros docentas (2011–2016) ir lektorius (2009–2010), Paryžiaus Katalikų Instituto Teologijos fakulteto lektorius (2007–2010). Kaip kviestinis lektorius 2005 m. dėstė patristiką Dominikonų universitetiniame koledže (Otava, Kanada). 2006–2009 m. dirbo Ekumeninių ir Rytų Bažnyčių studijų centre Istina (Paryžius). Pagal Lietuvos bendradarbiavimo programą „Recherches et développement scientifiques” (projektas CH-3-ŠMM-02/08) 2016 m. stažavosi Fribūro Universitete (Šveicarija).

Mokslinių tyrimų sritys: Ankstyvoji krikščionybė, patristika, Kapadokiečiai, Bazilijus Cezarietis, Grigalius Nysietis, Aleksandrijos mokykla, istorija ir sistematinė teologija, antropologija ir trinitologija, biblinė patristinė hermeneutika.

E-adresas: s.rumsas@gmail.com

Dalyvavimas tęstinių ir periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose

Mokslo darbų serijos Christiana tempora redaktorių kolegijos narys (nuo 2004).

Mokslų žurnalo Soter redakcijos kolegijos narys (nuo 2010 m.).

Mokslų žurnalo Logos  redakcinės kolegijos narys (nuo 2010 m.).

Ekspertinė veikla:

Lietuvos katechetikos centro leidybos ekspertų komisijos narys (nuo 2017 m.). 

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Moksliniai straipsniai

Rumšas, S., Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir/ar panašumą? Bazilijaus Cezariečio Pr 1, 26–27 komentaro teologiniai iššūkiai, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis 45 (2022), p. 7-35.

Rumšas, S., Žmogaus ir Dievo atsakomybės gamtos stichijų akivaizdoje pagal Bazilijaus Cezariečio Homilia dicta tempore famis et siccitatis, LOGOS, 105, 2020, p. 31–41.

Rumšas, S., Grigaliaus Nysiečio Homilijų apie palaiminimus teologiniai-antropologiniai aspektai, LOGOS 84 (2015), p. 32-36; LOGOS 86 (2016), p. 36–46; LOGOS 87 (2016), p. 43–49.

Rumšas, S., Atanazas Aleksandrietis ir Antano gyvenimas. Įvadas, in Atanazas Aleksandrietis, Antano gyvenimas, vertimas R. Dabkevičius, įvadas S, Rumšas, komentarai A. Ivaškevičiūtė, Palendriai, 2016, p. 13–54.

Rumšas, S., Grigalius Nysietis ir jo Homilijos apie palaiminimus. Įvadas, in Grigalius Nysietis, Homilijos apie Palaiminimus, iš senosios graikų kalbos vertė V. Dičiūtė, įvadą, biblines nuorodas ir komentarus parengė S. Rumšas, Vilnius: LEU leidykla, 2015, p. 7-76.

Rumšas, S., Tarnaujanti kunigystė ir katalikų-ortodoksų teologinis dialogas, in Duosiu jums ganytoją pagal savo širdį, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija, 2014, p. 127–154.

Rumšas, S., Antropologijos ir teologijos sąlytis Grigaliaus Nysiečio polemikoje prieš Apolinarijų, in I. Gudauskienė (sud.), Krikščioniškosios antropologijos postulatai. Tradicija ir dabartis, Vilnius: VPU leidykla, Vilnius, 2010, p. 129–146.

Rumšas, S., Romos imperijos ir krikščionybės ištakų ryšys krikščionių apologetų akimis, in D. Alekna (ed.), Saeculo primo. Romos imperijos pasaulis peržengus „naujos eros” slenkstį, Christiana tempora III, Vilnius: VUL, 2008, p. 323-343.

Rumšas, S., Chronique des périodiques, Istina 54/2 (2009), p. 193-211.

Rumšas, S., Chronique des périodiques, Istina 54/1 (2009), p. 99-110.

Rumšas, S., Chronique des périodiques, Istina 53/4 (2008), p. 409-432.

Rumšas, S., Chronique des périodiques, Istina 53/3 (2008), p. 307-322.

Rumšas, S., Chronique des périodiques, Istina 53/2 (2008), p. 209-218.

Rumšas, S., Chronique des périodiques, Istina 53/1 (2008), p. 105-108.

Rumšas, S., Chronique des périodiques, Istina 52 (2007), p. 515-524.

Rumšas, S., Chronique des périodiques, Istina 52 (2007), p. 407-421

Rumšas, S., In memoriam: Cardinal Johannes Willebrands (1919-2006), Istina 51/4 (2006), p. 431-433.

Rumšas, S., Chronique des périodiques, Istina 51 (2006), p. 434-442.

Rumšas, S., Šventojo Augustino Regula: žmogiškumo mokykla. Keletas pamąstymų apie žmogų ir jo idealą, in D. Alekna (ed.), Šv. Augustinas. Tradicijos, kontekstai, interpretacijos, Christiana tempora II, Vilnius: VUL, 2006, p. 135-155.

Mokslo šaltinių parengimas

Šv. Bonaventūra, Brevilokvijas – Breviloquium, vertė, komentarus parašė ir rodykles sudarė Darius Alekna, įvadą parašė Leopold Scheifele OFM, mokslinis redaktorius Saulius Rumšas OP, Christiana tempora VII, Vilnius, Žara, 2023, 430 p.

Atanazas Aleksandrietis, Antano gyvenimas, vertimas R. Dabkevičius, įvadas S, Rumšas, komentarai A. Ivaškevičiūtė, Palendriai, 2016, įvadas p. 13–54.

Grigalius Nysietis, Homilijos apie Palaiminimus, iš senosios graikų kalbos vertė V. Dičiūtė, įvadą, biblines nuorodas ir komentarus parengė S. Rumšas, Vilnius: LEU leidykla, 2015, 240 p.

Grigalius Nysietis, I-II Homilijos apie palaiminimus, vert. V. Dičiūtė, anotacijos ir komentarai S. Rumšas, LOGOS 83 (2015), p. 86–99.

Basile de Césarée, Homélie 2 sur le Psaume 14, in Riches et pauvres dans l’Église ancienne, anotacijos S. Rumšas, Paris: Migne, 2011, p. 91–103.

Kavaliauskas Č., Eschatologija žmogui ir pasauliui: mokslo šaltinis, sudarymas ir spec. teologinis redagavimas: A. Buračas, I. Gudauskienė, M. Ragaišis, S. Rumšas, Vilnius: Edukologija, 2011, 244 p.

Mokslo populiarinimo straipsniai

Rumšas, S., Klausk Bernardinų: kuo skiriasi siela nuo dvasios?, www.bernardinai.lt, 2020-05-29

Rumšas, S., Grégoire de Nysse. Le psaume 150, cime de l’ascension, La Vie spirituelle 777 (2008), p. 342–350.

Rumšas, S., Désastre astrologique d’après Basile de Césarée, La Vie spirituelle 768 (2007), p. 59–69. Vertimas į rusų k.: Румшас, Саулюс, Погубность астрологии согласно творениям Василия Великого, Католический катехитический журнал РАДУГА 2 (2009), с. 21-28.

Rumšas, S., Commentaire du Notre-Père par Saint Augustin, La Vie spirituelle 753 (2004), p. 337–348.

Rumšas, S., Basile de Césarée: Homélie sur le Psaume 1, La Vie spirituelle 751 (2004), p. 141–152.

Kitos publikacijos

Pratarmė lietuviškam leidimui J.-R. Bouchet, Šv. Dominykas, Vilnius: Aidai, 2010, p. 5-7.

Įvadas, pataisymas, bibliografija bei rodyklės : V. Lossky, À l’image et à la ressemblance de Dieu, Paris: Cerf, 2006.

Įvadas, pataisymas, bibliografija bei rodyklės: Vl. Lossky, Essai sur la théologie mystique de l’Église dOrient, Paris: Cerf, 2005.

Antro pataisyto leidimo paruošimas: Yves Congar, Chrétiens désunis. Principes d'un œcuménisme catholique, Paris: Cerf, 2003, 404 p.

Bendradarbiavimas ruošiant Yves Congar, Mon journal de Concile, t. I et II, Cerf, Paris, 2002, I t. - 594 p., II t. - 634 p.

Vertimas iš prancūzų: Maxime Allard, „Kvietimas dar kartą pamąstyti apie tiesą, esmę, egzistenciją ir žmogaus intelektą”, įvadas į Tomo Akviniečio, Apie esinį ir esmę. Apie tiesą. Apie intelekto vienovę prieš averoistus, Logos leidykla, Vilnius, 2000, p. xiii-xlii.

Projektinė veikla

2016 m. „Traditions exégétiques de l’Antiquité. Philosophie grecque, judaïsme et christianisme”, Šveicarijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programos „Recherches et développement scientifiques” projektas, CH-3-ŠMM-02/08. Projekto narys.

2014-2015 m. projektas: „Grigalius Nysietis, Homilijos apie palaiminimus. Vertimas iš graikų kalbos, tyrimas ir komentarai“. Lietuvos mokslo taryba, LIT-8-81, vykdomas pagal Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programą. Projekto vadovas.