Saulius RUMŠAS

Katalikų teologijos mokslų daktaras (Strasbūras), Ortodoksų teologijos licenciatas (Paryžius), vyresnysis mokslo darbuotojas.

Gimė 1975 m. Plungėje. Dominikonų ordino narys nuo 1995 metų. 1996–2000 m. Lille (Prancūzija) katalikų universitete baigė teologijos bakalauro studijas. 2001 m. Strasbūro universiteto Katalikų teologijos fakultete apsigynė D.E.A. (Diplômes d’études approfondies) su patristikos specializacija, o 2007 m. tame pačiame fakultete apsigynė Katalikų teologijos daktaro laipsnį, specializacija: graikiškoji patristika. Disertacija: Une anthropologie à la rencontre d’une spiritualité. L’enseignement épiscopal de Basile de Césarée (370–379) [Antropologijos ir dvasingumo susitikimas. Vyskupo Bazilijaus Cezariečio (370–379) mokymas], vad. prof. M. Canévet. 2010 m. baigė Ortodoksų teologijos Saint-Serge Institutą Paryžiuje ir įgijo Ortodoksų teologijos licenciatą. Nuo 2009 m. dėsto Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje. Taip pat buvo LEU Istorijos fakulteto Katalikų tikybos katedros docentas (2011–2016) ir lektorius (2009–2010), Paryžiaus Katalikų Instituto Teologijos fakulteto lektorius (2007–2010). Kaip kviestinis lektorius 2005 m. dėstė patristiką Dominikonų universitetiniame koledže (Otava, Kanada). 2006–2009 m. dirbo Ekumeninių ir Rytų Bažnyčių studijų centre Istina (Paryžius). Pagal Lietuvos bendradarbiavimo programą „Recherches et développement scientifiques” (projektas CH-3-ŠMM-02/08) 2016 m. stažavosi Fribūro Universitete (Šveicarija).

Mokslinių tyrimų sritys: Ankstyvoji krikščionybė, patristika, Kapadokiečiai, Bazilijus Cezarietis, Grigalius Nysietis, Aleksandrijos mokykla, istorija ir sistematinė teologija, antropologija ir trinitologija, biblinė patristinė hermeneutika.

E-adresas: s.rumsas@gmail.com

Dalyvavimas tęstinių ir periodinių mokslo leidinių redakcinėse kolegijose

Mokslo darbų serijos Christiana tempora redaktorių kolegijos narys (nuo 2004).

Mokslų žurnalo Soter redakcijos kolegijos narys (nuo 2010 m.).

Mokslų žurnalo Logos  redakcinės kolegijos narys (nuo 2010 m.).

Ekspertinė veikla:

Lietuvos katechetikos centro leidybos ekspertų komisijos narys (nuo 2017 m.). 

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Moksliniai straipsniai

1. Rumšas, S., „Šventojo Augustino Regula: žmogiškumo mokykla. Keletas pamąstymų apie žmogų ir jo idealą”, in D. Alekna (sud.), Šv. Augustinas. Tradicijos, kontekstai, interpretacijos, serija Christiana tempora II, Vilnius: VUL, 2006, p. 135–155.

2. Rumšas, S., „In memoriam: Cardinal Johannes Willebrands (1919–2006)”, Istina 51 (2006), p. 431-433.

3. Rumšas, S., „Chronique des périodiques”, Istina 54 (1) (2009), p. 99–110.

4. Rumšas, S., „Chronique des périodiques”, Istina 54 (2) (2009), p. 193–211.

5. Rumšas, S., „Romos imperijos ir krikščionybės ištakų ryšys krikščionių apologetų akimis”, in D. Alekna (sud.), Saeculo primo. Romos imperijos pasaulis peržengus „naujos eros” slenkstį, serija Christiana tempora III, Vilnius: VUL, 2008, p. 323–343.

6. Rumšas, S., „Antropologijos ir teologijos sąlytis Grigaliaus Nysiečio polemikoje prieš Apolinarijų”, in I. Gudauskienė (sud.), Krikščioniškosios antropologijos postulatai. Tradicija ir dabartis, Vilnius: VPU leidykla, Vilnius, 2010, p. 129–146.

7.Rumšas, S.,  „Tarnaujanti kunigystė ir katalikų-ortodoksų teologinis dialogas”, in Duosiu jums ganytoją pagal savo širdį, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija, 2014, p. 127–154.

8. „Grigalius Nysietis, I-II Homilijos apie palaiminimus”, vert. V. Dičiūtė, anotacijos ir komentarai S. Rumšas, Logos 83 (2015), p. 86–99.

9. „Grigalius Nysietis ir jo Homilijos apie palaiminimus. Įvadas”, in Grigalius Nysietis, Homilijos apie Palaiminimus, iš senosios graikų kalbos vertė V. Dičiūtė, įvadą, biblines nuorodas ir komentarus parengė S. Rumšas, Vilnius: LEU leidykla, 2015, p. 7-76.

10. „Atanazas Aleksandrietis ir Antano gyvenimas. Įvadas”, in Atanazas Aleksandrietis, Antano gyvenimas, vertimas R. Dabkevičius, įvadas S, Rumšas, komentarai A. Ivaškevičiūtė, Palendriai, 2016, p. 13–54.

11. „Grigaliaus Nysiečio Homilijų apie palaiminimus teologiniai-antropologiniai aspektai”, Logos 84 (2015), p. 32-36; Logos 86 (2016), p. 36–46; Logos 87 (2016), p. 43–49.

12. Rumšas, S., Žmogaus ir Dievo atsakomybės gamtos stichijų akivaizdoje pagal Bazilijaus Cezariečio Homilia dicta tempore famis et siccitatis, Logos, 105, 2020, p. 31–41.

Mokslo šaltinių parengimas

1. Kavaliauskas Č., Eschatologija žmogui ir pasauliui: mokslo šaltinis, sudarymas ir spec. teologinis redagavimas: A. Buračas, I. Gudauskienė, M. Ragaišis, S. Rumšas, Vilnius: Edukologija, 2011, 244 p.

2. Basile de Césarée „Homélie 2 sur le Psaume 14“, in Riches et pauvres dans l’Église ancienne, anotacijos S. Rumšas, Paris: Migne, 2011, p. 91–103.

3. Grigalius Nysietis, Homilijos apie Palaiminimus, iš senosios graikų kalbos vertė V. Dičiūtė, įvadą, biblines nuorodas ir komentarus parengė S. Rumšas, Vilnius: LEU leidykla, 2015, 240 p.

4. Atanazas Aleksandrietis, Antano gyvenimas, vertimas R. Dabkevičius, įvadas S, Rumšas, komentarai A. Ivaškevičiūtė, Palendriai, 2016, įvadas p. 13–54.

Mokslo populiarinimo straipsniai

1. Rumšas, S., „Basile de Césarée: Homélie sur le Psaume 1”, La Vie spirituelle 751 (2004), p. 141–152.

2. Rumšas, S., „Commentaire du Notre-Père par Saint Augustin”, La Vie spirituelle 753 (2004), p. 337–348.

3. Rumšas, S., „Désastre astrologique d’après Basile de Césarée”, La Vie spirituelle 768 (2007), p. 59–69.

4. Rumšas, S., „Grégoire de Nysse. Le psaume 150, cime de l’ascension”, La Vie spirituelle 777 (2008), p. 342–350.

Kitos publikacijos

1. Vertimas iš prancūzų: Maxime Allard, „Kvietimas dar kartą pamąstyti apie tiesą, esmę, egzistenciją ir žmogaus intelektą”, įvadas į Tomo Akviniečio, Apie esinį ir esmę. Apie tiesą. Apie intelekto vienovę prieš averoistus, Logos leidykla, Vilnius, 2000, p. xiii–xlii.

2. Bendradarbiavimas ruošiant Yves Congar, Mon journal de Concile, t. I et II, Cerf, Paris, 2002, I t. - 594 p., II t. - 634 p.

3. Antro pataisyto leidimo paruošimas: Yves Congar, Chrétiens désunis. Principes d'un „œcuménisme” catholique, Paris: Cerf, 2003, 404 p.

4. Įvadas, pataisymas, bibliografija bei rodyklės: Vl. Lossky, Essai sur la théologie mystique de l’Église d’Orient, Paris: Cerf, 2005.

5. Įvadas, pataisymas, bibliografija bei rodyklės : V. Lossky, À l’image et à la ressemblance de Dieu, Paris: Cerf, 2006.

6. Pratarmė lietuviškam leidimui J.-R. Bouchet, Šv. Dominykas, Vilnius: Aidai, 2010, p. 5–7.

Projektinė veikla

1. 2014–2015 m. projektas: „Grigalius Nysietis, Homilijos apie palaiminimus. Vertimas iš graikų kalbos, tyrimas ir komentarai“. Lietuvos mokslo taryba, LIT-8-81, vykdomas pagal Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009-2015 metų programą. Projekto vadovas.

2. 2016 m. „Traditions exégétiques de l’Antiquité. Philosophie grecque, judaïsme et christianisme”, Šveicarijos ir Lietuvos bendradarbiavimo programos „Recherches et développement scientifiques” projektas, CH-3-ŠMM-02/08. Projekto narys.