Romualdas JUZEFOVIČIUS

Humanitarinių m. dr., doc., vyresnysis mokslo darbuotojas, LKTI Baltų ir Lietuvos kultūros istorijos tyrimų skyriaus vadovas.
El. paštas: Romualdas.Juzefovicius@LKTI.LT

1990 m. apgynė Lietuvos mokslo istorijos disertaciją Vilniaus universitete įgydamas humanitarinių mokslų daktaro laipsnį. Vienas ir su bendraautoriais parengė virš dvidešimties mokslinių ir mokslinių – informacinių leidinių, paskelbė mokslinių straipsnių ir pranešimų Lietuvos bei užsienio spaudoje, dalyvauja Lietuvos ir Baltijos šalių mokslo istorikų organizacijų veikloje. 

Mokslinių tyrimų sritys:

XX a. Lietuvos mokslo istorija, Lietuvos akademinės bendruomenės šviečiamoji ir kultūrinė raiška XX a pirmoje pusėje.

Tęstinių leidinių Sovijus (LKTI) redakcinės kolegijos narys, Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos narys, Baltijos šalių mokslo istorijos asociacijos narys.

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Monografijos ir studijos:

 • Juzefovičius, Romualdas. Lietuvos humanitarų mokslo organizacijos (1918 – 1940). Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007, 268 p.
 • Juzefovičius, Romualdas su bendraautoriais. Informacinių technologijų visuomenė: humanitarinės interpretacijos. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2002, 184p., (kolektyvinė monografija)
 • Juzefovičius, Romualdas. Lietuvos akademinis elitas 1922–1940 m.: sociokultūrinės raiškos tyrimų aspektai. Istoriografinė studija, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019 (Interaktyvi versija, Sovijaus studijų ir monografijų seriją, nr. 3)

Svarbesni mokslo straipsniai:

 • Juzefovičius, Romualdas. Lietuvos lituanistinės mokslo draugijos: organizacinio modelio bruožai XX a. trečiame – ketvirtame dešimtmečiuose. Lietuvos istorijos metraštis, Lietuvos istorijos institutas, 2005, d. 2 /už 2003 metus/, p. 65–76,
 • Juzefovičius, Romualdas. Lietuvos mokslo organizacijų istorinė raiška (1920 –1940). Istorija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai, VPU, 2007, nr. 65, p. 26-37,
 • Juzefovičius, Romualdas. Geoistorinis tarpukario Lietuvos įvaizdis naujoje užsienio istorinėje mokslinėje literatūroje . Filosofija. Sociologija, Lietuvos Mokslų akademija, 1998, nr. 4, p. 75-80.
 • Juzefovičius, Romualdas. Kai kurie tarpukario Lietuvos mokslo draugijų istoriografijos aspektai.Humanistica. Kauno technologijos universiteto, Kauno medicinos universiteto, Lietuvos žemės universiteto, Lietuvos filosofijos ir sociologijos instituto mokslinis žurnalas, 1999, nr.4, p. 23-29.
 • Juzefovičius, Romualdas. Sowietyzacja nauki w powojennymVilnius: przejawy transformacji i adaptacjiWilno i świat: dzieje środowiska intelektualnego. T. 1. Białystok, 2002, p. 263-272.
 • Juzefovičius, Romualdas. Istorinė-švietėjiška Karo mokslų draugijos veikla 1923-1933. Karo archyvas.Tęstinis Lietuvos karo akademijos Mokslo centro leidinys, 2002, d.17, p. 181-194.
 • Juzefovičius, Romualdas. Mokslotyrinės Vinco Čepinskio koncepcijos ir Laisvosios filosofinės draugijos steigimas. Humanistica, 2002, nr. 2, (www.filosofija.ktu.lt/humanistica).
 • Juzefovičius, Romualdas. Istorikas ir šiuolaikinė informacinė kultūra: sąveikos aspektai. Istoriko atsakomybė. Vilniaus Pedagoginis universitetas, 2002, p. 47-52.
 • Juzefovičius, Romualdas. Lietuvių mokslo draugijos ryšiai 1918-1938 m., Istorija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai, VPU, 2003, nr. 55, p. 40-46.
 • Juzefovičius, Romualdas. Kultūros ir religijos sąveikos vertinimas Antano Rubšio helenizmo sampratoje,Visuotinė istorija Lietuvos Kultūroje: tyrimai ir problemos, Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2004, p. 63-73.
 • Juzefovičius, Romualdas. Mokslo istorija edukacijoje, Visuotinė istorija vidurinėje mokykloje: dabartis ir perspektyvos, Vilnius: VPU leidykla, 2006, p. 26-35.
 • Juzefovičius, Romualdas. Helenizmo kultūros samprata Antano Rubšio biblistikoje. Logos, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2004, nr. 38, p. 58–64.
 • Juzefovičius, Romualdas. Istorijos mokslo žinių recepcija globalizuojamoje informacinėje aplinkoje,Globalizacija: taikos kultūra, žinių visuomenė, tolerancija, Vilnius: Lietuvos teisės universitetas, 2003, p. 78-83.
 • Juzefovičius, Romualdas. Mokslininkų sąveika su Lietuvių mokslo draugija 1918 – 1940 m., Mokslo ir technikos raida Lietuvoje, kn. 14, Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2003, p. 219-226.
 • Juzefovičius, Romualdas. Socialinis Lietuvos mokslininko statusas 1918 – 1940 m., Mokslo ir technikos raida Lietuvoje, kn.19, Vilnius: VGTU , 2006, p. 314-320.
 • Juzefovičius, Romualdas. Taikomieji visuotinės istorijos studijų aspektai, Historia Universalis, t.1, Vilnius, 2007, p. 13-26.
 • Juzefovičius, Romualdas. Akademinė Ernesto Galvanausko veikla Klaipėdoje (1934–1939 m.). Istorija. Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai. VPU, 2010, nr. 77, p. 52–59.
 • Juzefovičius, Romualdas. Lietuvos valstybės parama taikomosioms studijoms užsienyje 1919–1940 m.,Mokslo ir technikos raida, t.1, nr.2, VGTU , 2009, p. 220-230, , santr.angl., (Academic One File, Info Trac Custom, Science Resource Center ir kt.)
 • Juzefovičius, Romualdas. Taikomosios studijos Klaipėdoje 1934–1939 m.: lokalinio specializavimo aspektai, Mokslo ir technikos raida, t.3, nr.1, VGTU , 2011, p. 55-65, , santr.angl., (Academic One File, Info Trac Custom, Science Resource Center ir kt.)
 • Juzefovičius, Romualdas. Įmonių ekonomikos studijos Klaipėdoje 1934 – 1939 m., Mokslo ir technikos raida Lietuvoje, kn.25, VGTU , 2009, p. 101-109.
 • Juzefovičius, Romualdas. Akademinė Klaipėdos bendruomenė 1934–1939 m.: kultūrinės socializacijos prielaidos, Kultūrologija. t. 18, 2010, p. 223-241, ISBN 978-9955-868-23-1
 • Juzefovičius, Romualdas. Klaipėdos aukštosios mokyklos 1934–1939 m., Mokslo ir technikos raida Lietuvoje, kn.26, VGTU , 2010, p. 257-265.
 • Juzefovičius, Romualdas. Taikomoji mokslininkų veikla tarpukario Lietuvos filologų organizacijose, Historia et sapientia. Mokslo istorikų ir filosofų straipsnių rinkinys. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. Santr. angl. Bibliogr. išnašose, 2011, p. 181 – 198.
 • Juzefovičius, Romualdas. Kultūrinis tapatumas ir Lietuvos vidaus vandenų laivyba , Mokslo ir technikos raida Lietuvoje, kn.28, VGTU , 2012, p. 225-233,
 • Juzefovičius, Romualdas. Lietuvos susisiekimo plėtros projektai 1923 – 1939 m., Mokslo ir technikos raida Lietuvoje, kn.20, Vilnius: VGTU , 2008.
 • Juzefovičius, Romualdas. Mėginimai atnaujinti Lietuvių mokslo draugijos veiklą 1938 – 1940 m., Vilniaus kultūrinis gyvenimas:draugijų reikšmė 1900 – 1945,Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008, p. 61–70.
 • Juzefovičius, Romualdas. K. Čibiro indėlis „Ryto“ draugijos raiškoje, kn.,Lietuvių švietimo draugija „Rytas“,Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2013, p. 117–127
 • Juzefovičius, Romualdas. Estijos mokslo reforma Lietuvos inteligentijos akiratyje 1938– 1941 m. Historia Universalis, nr. 2. Santr. angl. p. 76–84.
 • Juzefovičius, Romualdas. Kristupo Čibiro šviečiamasis palikimas ir kultūrinė atmintis, SOTER, Kaunas: VDU, 2013, t., 47 (75), p. 81–92.
 • Juzefovičius, Romualdas. Vilniaus universiteto studentų lituanistinė kultūrinė veikla visuomenėje 1928-1940 m., LITUANISTICA, LMA, 2014, Nr. 2 (96), p. 79–90,
 • Juzefovičius, Romualdas.Istorinė atmintis ir Lietuvos kultūros rinkodara. – Santr. angl.  Sovijus. 2015, t. 3, nr. 2, p. 10-22. (interaktyvi versija)
 • Juzefovičius, Romualdas, Kauno akademinė inteligentija 1922-1940 m.,  Istorija, 2016, t. 101, nr. 1, p. 69-88,
 • Juzefovičius, Romualdas, Rankraštinis Lietuvos mokslo organizacijų palikimas: išteklių informatyvumo ypatumai, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Tęstinis leidinys, Vilnius, 2015,
 • Juzefovičius, Romualdas, Vilnijos lietuvių švietėjas, Edvardo Kriščiūno atminimui skirtas Mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius: LEU leidykla, 2015, p. 81-92 .
 • Juzefovičius, Romualdas, Mokslo komunikacijos patirtys Lietuvos visuomenėje tarpukariu, Sovijus, V., LKTI, 2017, t. 5, nr. 1, p.48-66.
 • Romualdas Juzefovičius, Tarptautiškumo intencijos kultūrinėje  nepriklausomos Lietuvos akademinės inteligentijos raiškoje (1922–1940),  Sovijus, 2018, t. 6, nr. 2, p.51-65. Juzefovičius, Romualdas .Atminties kultūra ir  akademinės publicistikos formavimasis nepriklausomoje Lietuvoje,  Vakarykščio pasaulio atgarsiai , sudaryt. M. Matulytė, R. Juzefovičius, R. Balsys, Vilnius:    Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018, p. 326-337.
 • Romualdas Juzefovičius, Kultūrinės laisvės šauklio biografinė apybraiža ir jos istoriografinis kontekstas,  Sovijus, 2018, t. 6, nr. 2, p. 118-123.
 • Juzefovičius, Romualdas. Lituanistinių mokslų institucionalizavimas 1939-1955 m.: kultūrologinio diskurso bruožai, Lituanistica, 2019,  t. 65, nr. 2, p. 88-103. 
 • Juzefovičius, Romualdas.  Studies of the Biographies of Inter-war Researchers in Modern Lithuanian Academic Literature, Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum, 2019, vol. 7, nr. 1, s. 135-143.
 • Juzefovičius, Romualdas.  Humanitarika aukštojo mokslo Kaune steigties procese: kultūrinės pažangos daigai, Istorija, 2020, t. 118, nr. 2, p. 4-26.
 • Juzefovičius, Romualdas.  Akademinis socialumas ir tarnystė kultūrai,  Sovijus, 2020, t. 8, nr. 1, p.137-150.