Rita REPŠIENĖ

https://orcid.org/0000-0001-5891-1024

Humanitarinių mokslų daktarė. Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Skaitmeninių kultūrų ir komunikacijos katedros docentė (nuo 2009), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Meno istorijos ir teorijos katedros docentė (2008–2020). Baigusi Vilniaus universiteto Filologijos fakultete lietuvių kalbą ir literatūrą, dirbo Vyriausioje enciklopedijų redakcijoje, vėliau Lietuvos MA Centrinės bibliotekos rankraščių skyriuje, nuo 1990–2006 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. 2001 m. viešame Jungtinės LLTI ir VDU doktorantūros Filologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją „Lietuvių etiologinės sakmės“ (humanitariniai mokslai, filologija 04 H, folkloras H 400). Darbo vadovas – prof. habil. dr. Norbertas Vėlius (LLTI, 1993–1996), prof. habil. dr. Juozapas Girdzijauskas (VU, 1996–2001). Nuo 2006 m. dirba LKTI. Bendradarbiauja Lietuvos ir užsienio akademinėje spaudoje Šiuolaikinės Lietuvos kultūros, paveldo, tradicijų ir atminties temomis, rengia pranešimus mokslinių tyrimų – kultūros komunikacijos ir medijų studijų temomis, plėtoja ryšius su užsienio mokslininkais ir mokslinėmis institucijomis.  Keturiolikos leidinių sudarytoja ir mokslinė redaktorė.

Mokslinių interesų kryptys: 

Šiuolaikinė Lietuvos kultūra, komunikacijos teorijos, medijų studijos, modernybės mitologija, tapatybės tyrimai, kultūrinė atmintis, paveldas.

Latvijos Kultūros akademijos mokslo tarybos narė (nuo 2014 m.)

Tęstinio leidinio Lietuvos kultūros tyrimai (LKTI) vyr. redaktorė.

Nuo 2014 – iki šiol Culture Crossroads, Editorial Board, Riga: the Latvian Academy of Culture, http://www.culturecrossroads.lv/en/izdevuma-veidotaji

El. paštas: r.repsiene@gmail.com

Projektinė veikla

2020–2023 Europos Komisijos programos „Kūrybiška Europa“ paprogramės „Kultūra“ finansuojamas projektas „Identity on the Line“ (ekspertė, VU)

2020–2022 Tarptautinis Corona Humor Project (iniciatoriai prof. Giselinde Kuipers, Leuveno Katalikiškasis universitetas, Belgija, dr. Mark Boukes, Amsterdamo universitetas, dalyvauja daugiau kaip 30 šalių; koordinatorė, LKTI)

2017 Prancūzų instituto paremtas projektas „Kultūra tinklaveikos visuomenėje: tapatybės industrija” (LKTI)

2015 – 2017  Latvijos švietimo ir mokslo ministerijos finansuotas projektas “Sustainability of Latvian Cultural Traditions in an Innovative Environment” (Latvijos kultūros akademija, Ryga, Latvija)

Ekspertinė veikla

Nuo 2020 – Web of Sciences Publon ekspertė

Nuo 2014 – iki šiol Latvijos kultūros akademijos mokslo tarybos narė ir ekspertė

Nuo 2014 – iki šiol Tarptautinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė

2014–2017 Lietuvos kultūros tarybos ekspertė

2012–2013 ir 2015–2016, nuo 2019 – iki šiol Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo ekspertė

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS

Kolektyvinės monografijos

Rita Repšienė, Odeta Žukauskienė (sud.). Kultūra tinklaveikos visuomenėje: tapatybės industrija. Vilnius: Kultūros tyrimų institutas, 2017. 200 p. ISBN 978-9955-868-99-6

Mokslo straipsniai (nuo 2010 metų)

Rita Repšienė. Medijų kultūra, paveldas ir „naujoji“ nemateralioji UNESCO politika, Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje. Sudarė Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė, Vytautas Rubavičius. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Kitos knygos, 2011, p. 112−130. ISBN 978-609-427-062-8.

Rita Repšienė. Šiuolaikinės Lietuvos kultūros vizijos: tarp politikos, medijų ir realybės, Medijos, politika, vaizduotė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011,  p. 63–78.ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32. Lietuvos kultūros tyrimai, 1.

Rita Repšienė. Tęsiant tapatybės mitologijos temą: Czesław Miłosz, Muziejai, paveldas, vertybės. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012,  p. 136–148. ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32. – Lietuvos kultūros tyrimai, 2.

Rita Repšienė. Identity and Stereotypes: Humor Manifestation, Folklore: Electronic Journal of Folklore, 50.  Edited byMare Kõiva & Andres Kuperjanov (kartu su doc. dr. Laima  Anglickiene, Vytauto Didžiojo universitetas), Tartu: Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum, Estonian Institute of Folklore, 2012, p. 928,  http://www.folklore.ee/folklore/vol50/index.html, DOI: 10.7592/FEJF2012.50.identity

Rita Repšienė. Baltiškasis paveldas, patriarchalinė kultūra ir „ašaringoji“ lietuvių tapatybė, Inkluzīvi. Sastādītāja Janīna Kursīte. Rīga: Latvijas Universitāte Akadēmiskais apgāds, 2012, p. 296307.

Rita Repšienė. Tęsiant tapatybės mitologijos temą: Czesław Miłosz, Muziejai, paveldas, vertybės. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012,  p. 136–148.ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32 (1,1 a. l.). – Lietuvos kultūros tyrimai, 2.

Rita Repšienė. Kultūrinės tapatybės: moterys ir vyrai (dabartis ir paveldas), Asmenybės, lytys, bendruomenės. Vilnius: LKTI, 2012, p. 58−77. ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-59-0.  − Lietuvos kultūros tyrimai, 3.

Rita Repšienė, Nacionalumo tyrimai, tarpkultūrinė komunikacija ir kultūros mokslai, Tapatumai, sąveikos, patirtys. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 30–49. – Lietuvos kultūros tyrimai, 4.

Rita Repšienė. “Vyrų pabaiga”, arba skirtingi moterų ir vyrų keliai šiandien, Erosas kultūroje. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 14–22. – Lietuvos kultūros tyrimai, 5.

Rita Repšienė. Atmintis populiariojoje kultūroje: televizijos iššūkiai kino industrijai, Atmintis, vaizdas, kultūra. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, p. 58–72. – Lietuvos kultūros tyrimai, 6.

Rita Repšienė.  Apie kultūros vertybes, prioritetus ir naujus iššūkius: Dainų šventė, Dainų šventė: modernybės trajektorijos ir tapatybės savastis. Vilnius: LKTI, 2015, p. 38–58. ISBN 978-9955-868-81-1. – Lietuvos kultūros tyrimai 7.

Rita Repšienė. The Song Celebration as Power of Cultural Memory and a Mission of Modernity (with Odeta Žukauskienė), Culture Crossroads, Ed. Anda Laķe. Riga: the Latvian Academy of Culture, 2016, Vol. 9, p. 20–35, ISSN: 2500-9974. Leidinys priklauso EBSCO duomenų bazei. http://www.culturecrossroads.lv/en/latest, http://www.culturecrossroads.lv/pdf/5/en

Rita Repšienė. Tarpkultūrinė komunikacija ir prioritetai: teatro misija par exellence, Recepcijos menas, sudarė Rita Repšienė, Rasa Vasinauskaitė. Vilnius: LKTI, 2016, p. 14–40. ISSN 2029-8560. – Lietuvos kultūros tyrimai, 8.

Rita Repšienė. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas: realybė, vizijos ir vertės dilema, Valstybė ir kultūra: pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, sudarė Rita Repšienė, Vilnius: LKTI, 2017, p. 49–69. – Lietuvos kultūros tyrimai, 9. ISSN 2029-8560

Rita Repšienė. Naujosios medijos, „prarastos“ temos ir šiuolaikinės kultūros studijos, Kultūra tinklaveikos visuomenėje: tapatybės industrija, Sudarytojos Rita Repšienė, Odeta Žukauskienė, Vilnius: LKTI, 2017, p. 67–82. ISBN 978-9955-868-99-6

Rita Repšienė. Šiuolaikinės medijos, „naujoji“ mitologija ir kultūros (de)komunikacija, Medijų mitai ir mitai kaip medijos. Sudarė Rita Repšienė, Vilnius: LKTI, 2018, p. 14–31. – Lietuvos kultūros tyrimai, 10. ISSN 2029-8560

Rita Repšienė. Kritiškumo metamorfozės, viešieji intelektualai ir „nykstančių galių“ pavojai, Jonas Mekas: Būti atviram ir viešieji intelektualai. sudarė Rita Repšienė, Vilnius: LKTI, 2019, p. 68–95. – Lietuvos kultūros tyrimai, 11. ISSN 2029-8560

Sudaryti leidiniai

Lietuvių tautos tapatybė: tarp realybės ir iliuzijos, sudarė Rita Repšienė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla, 2007. 327, [1] p.:  iliustr.

Istorinės realybės ir mitai nacionalinėse kultūrose: dabarties vizija, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla, 2009. 279 p.:  iliustr. − Kultūrologija, t. 17.

Medijos, politika, vaizduotė, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. 184 p.  ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32. – Lietuvos kultūros tyrimai, 1.

Muziejai, paveldas, vertybės, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: LKTI, 2012. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32. – Lietuvos kultūros tyrimai, 2.

Asmenybės, lytys, bendruomenės, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: LKTI, 2012. 192 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32. – Lietuvos kultūros tyrimai, 3.

Tapatumai, sąveikos, trauminės patirtys, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: LKTI, 2014. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-66-8. – Lietuvos kultūros tyrimai, 4.

Erosas kultūroje, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: LKTI, 2014. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-74-3. Lietuvos kultūros tyrimai, 5.

Atmintis, vaizdas, kultūra, sudarė Rita Repšienė, Odeta Žukauskienė. Vilnius: LKTI, 2015. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-77-4. – Lietuvos kultūros tyrimai, 6.

Dainų ir šokių šventė: Tarpdisciplininis pilotinis tyrimas, sudarė Rita Repšienė, Vilnius: LKTI, 2015. 88 p. Prieiga internete: http://www.kulturostyrimai.lt/wp-content/uploads/2018/04/dainu-ir-sokiu-svente-tarpdisciplininis-tyrimas0623-1.pdf

Dainų ir šokių šventė: tapatumo trajektorijos, sudarė Rita Repšienė, Vilnius: LKTI, 2015. 184 p. ISSN 2029-8560. Lietuvos kultūros tyrimai, 7.

Recepcijos menas, sudarė Rita Repšienė ir Rasa Vasinauskaitė, Vilnius:LKTI, 2016. 184 p. ISSN 2029-8560. Lietuvos kultūros tyrimai, 8.

Valstybė ir kultūra: pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, sudarė Rita Repšienė, Vilnius: LKTI, 2017. 184 p. ISSN 2029-8560. – Lietuvos kultūros tyrimai, 9.

Medijų mitai ir mitai kaip medijos,  sudarė Rita Repšienė, Vilnius: LKTI, 2018. 168 p. ISSN 2029-8560. – Lietuvos kultūros tyrimai, 10.

Jonas Mekas: Būti atviram ir viešieji intelektualai, sudarė Rita Repšienė, Vilnius: LKTI, 2019. 216 p. ISSN 2029-8560. – Lietuvos kultūros tyrimai, 11.