Rita REPŠIENĖ

https://orcid.org/0000-0001-5891-1024

Humanitarinių mokslų daktarė. Šiuolaikinės Lietuvos kultūros skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja. Nuo 2006 m. dirba LKTI. Bendradarbiauja Lietuvos ir užsienio akademinėje spaudoje Šiuolaikinės Lietuvos kultūros, paveldo, tradicijų ir atminties temomis, rengia pranešimus mokslinių tyrimų – kultūros komunikacijos ir medijų studijų temomis, plėtoja ryšius su užsienio mokslininkais ir mokslinėmis institucijomis.  Aštuonių knygų ir penkiolikos tęstinių mokslinių leidinių sudarytoja ir mokslinė redaktorė.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Skaitmeninių kultūrų ir komunikacijos katedros docentė (nuo 2009), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Meno istorijos ir teorijos katedros docentė (2008–2020).

Mokslinių interesų kryptys: 

Šiuolaikinė Lietuvos kultūra, komunikacijos teorijos, medijų studijos, modernybės mitologija, tapatybės tyrimai, kultūrinė atmintis, paveldas.

Latvijos kultūros akademijos mokslo tarybos narė (nuo 2014 m.)

Lietuvos kultūros tyrimų instituto akademijos mokslo tarybos narė (nuo 2020 m.)

Tęstinio leidinio Sphairos: kultūros ir medijų studijos (LKTI) vyr. redaktorė (nuo 2011 m.).

Nuo 2014 – iki šiol Culture Crossroads, Editorial Board, Riga: the Latvian Academy of Culture, http://www.culturecrossroads.lv/en/izdevuma-veidotaji

El. paštas: r.repsiene@gmail.com

Projektinė veikla

2020–2023 Europos Komisijos programos „Kūrybiška Europa“ paprogramės „Kultūra“ finansuojamas projektas „Identity on the Line“ (ekspertė, VU)

2020–2022 Tarptautinis Corona Humor Project (iniciatoriai prof. Giselinde Kuipers, Leuveno Katalikiškasis universitetas, Belgija, dr. Mark Boukes, Amsterdamo universitetas, dalyvauja daugiau kaip 250 šalių; koordinatorė, LKTI)

2017 Prancūzų instituto paremtas projektas „Kultūra tinklaveikos visuomenėje: tapatybės industrija” (LKTI)

2015 – 2017  Latvijos švietimo ir mokslo ministerijos finansuotas projektas “Sustainability of Latvian Cultural Traditions in an Innovative Environment” (Latvijos kultūros akademija, Ryga, Latvija)

Ekspertinė veikla

Nuo 2020 – Web of Sciences Publon ekspertė

Nuo 2014 – iki šiol Latvijos kultūros akademijos mokslo tarybos narė ir ekspertė

Nuo 2014 – iki šiol Tarptautinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė

2014–2017 Lietuvos kultūros tarybos ekspertė

2012–2013, 2015–2016, 2019 – 2020 Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo ekspertė

SVARBIAUSIOS PUBLIKACIJOS

Kolektyvinės monografijos

Rita Repšienė, Odeta Žukauskienė (sud.). Kultūra tinklaveikos visuomenėje: tapatybės industrija. Vilnius: Kultūros tyrimų institutas, 2017. 200 p. ISBN 978-9955-868-99-6

Mokslo straipsniai (nuo 2012 metų)

Rita Repšienė. Tęsiant tapatybės mitologijos temą: Czesław Miłosz, Muziejai, paveldas, vertybės. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012,  p. 136–148. ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32. – Lietuvos kultūros tyrimai, 2.

Rita Repšienė. Identity and Stereotypes: Humor Manifestation, Folklore: Electronic Journal of Folklore, 50.  Edited byMare Kõiva & Andres Kuperjanov (kartu su doc. dr. Laima  Anglickiene, Vytauto Didžiojo universitetas), Tartu: Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum, Estonian Institute of Folklore, 2012, p. 928, http://www.folklore.ee/folklore/vol50/index.html, DOI: 10.7592/FEJF2012.50.identity

Rita Repšienė. Baltiškasis paveldas, patriarchalinė kultūra ir „ašaringoji“ lietuvių tapatybė, Inkluzīvi. Sastādītāja Janīna Kursīte. Rīga: Latvijas Universitāte Akadēmiskais apgāds, 2012, p. 296307.

Rita Repšienė. Tęsiant tapatybės mitologijos temą: Czesław Miłosz, Muziejai, paveldas, vertybės. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012,  p. 136–148.ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32 (1,1 a. l.). – Lietuvos kultūros tyrimai, 2.

Rita Repšienė. Kultūrinės tapatybės: moterys ir vyrai (dabartis ir paveldas), Asmenybės, lytys, bendruomenės. Vilnius: LKTI, 2012, p. 58−77. ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-59-0.  − Lietuvos kultūros tyrimai, 3.

Rita Repšienė, Nacionalumo tyrimai, tarpkultūrinė komunikacija ir kultūros mokslai, Tapatumai, sąveikos, patirtys. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 30–49. – Lietuvos kultūros tyrimai, 4.

Rita Repšienė. “Vyrų pabaiga”, arba skirtingi moterų ir vyrų keliai šiandien, Erosas kultūroje. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 14–22. – Lietuvos kultūros tyrimai, 5.

Rita Repšienė. Atmintis populiariojoje kultūroje: televizijos iššūkiai kino industrijai, Atmintis, vaizdas, kultūra. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, p. 58–72. – Lietuvos kultūros tyrimai, 6.

Rita Repšienė.  Apie kultūros vertybes, prioritetus ir naujus iššūkius: Dainų šventė, Dainų šventė: modernybės trajektorijos ir tapatybės savastis. Vilnius: LKTI, 2015, p. 38–58. ISBN 978-9955-868-81-1. – Lietuvos kultūros tyrimai 7.

Rita Repšienė. The Song Celebration as Power of Cultural Memory and a Mission of Modernity (with Odeta Žukauskienė), Culture Crossroads, Ed. Anda Laķe. Riga: the Latvian Academy of Culture, 2016, Vol. 9, p. 20–35, ISSN: 2500-9974. Leidinys priklauso EBSCO duomenų bazei. http://www.culturecrossroads.lv/en/latesthttp://www.culturecrossroads.lv/pdf/5/en

Rita Repšienė. Tarpkultūrinė komunikacija ir prioritetai: teatro misija par exellence, Recepcijos menas, sudarė Rita Repšienė, Rasa Vasinauskaitė. Vilnius: LKTI, 2016, p. 14–40. ISSN 2029-8560. – Lietuvos kultūros tyrimai, 8.

Rita Repšienė. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimas: realybė, vizijos ir vertės dilema, Valstybė ir kultūra: pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, sudarė Rita Repšienė, Vilnius: LKTI, 2017, p. 49–69. – Lietuvos kultūros tyrimai, 9. ISSN 2029-8560

Rita Repšienė. Naujosios medijos, „prarastos“ temos ir šiuolaikinės kultūros studijos, Kultūra tinklaveikos visuomenėje: tapatybės industrija, Sudarytojos Rita Repšienė, Odeta Žukauskienė, Vilnius: LKTI, 2017, p. 67–82. ISBN 978-9955-868-99-6

Rita Repšienė. Šiuolaikinės medijos, „naujoji“ mitologija ir kultūros (de)komunikacija, Medijų mitai ir mitai kaip medijos. Sudarė Rita Repšienė, Vilnius: LKTI, 2018, p. 14–31. – Lietuvos kultūros tyrimai, 10. ISSN 2029-8560

Rita Repšienė. Kritiškumo metamorfozės, viešieji intelektualai ir „nykstančių galių“ pavojai, Jonas Mekas: Būti atviram ir viešieji intelektualai. sudarė Rita Repšienė, Vilnius: LKTI, 2019, p. 68–95. – Lietuvos kultūros tyrimai, 11. ISSN 2029-8560

Repšienė, Rita. Migracijos pokyčiai XXI a.: egzodas, tapatumo dilema ir transnacionalumo perspektyvos, Migracija: sampratos ir patirtys: Mokslinių straipsnių rinkinys, sudaryt. Margarita Matulytė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2022, p. 124–150, 484. ISBN 978-609-426-168-8

Repšienė, Rita. Marija Gimbutas, the 21st Century and the Media: Creating Hope for the Peaceful Future through the Discovery of Prehistoric Civilization, Marija Gimbutas in the 21st Century: Longing for Peaceful Civilizations, ed. by Rita Repšienė, Vilnius: Lithuanian Culture Research Institute, 2022, p. 26–63. ISSN 2029-8560; eISSN 2783-5529 – Sphairos: Cultural and Media Studies, 13.

Sudaryti leidiniai

Lietuvių tautos tapatybė: tarp realybės ir iliuzijos, sudarė Rita Repšienė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla, 2007. 327, [1] p.:  iliustr.

Istorinės realybės ir mitai nacionalinėse kultūrose: dabarties vizija, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla, 2009. 279 p.:  iliustr. − Kultūrologija, t. 17.

Medijos, politika, vaizduotė, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. 184 p.  ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32. – Lietuvos kultūros tyrimai, 1.

Muziejai, paveldas, vertybės, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: LKTI, 2012. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32. – Lietuvos kultūros tyrimai, 2.

Asmenybės, lytys, bendruomenės, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: LKTI, 2012. 192 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-868-42-32. – Lietuvos kultūros tyrimai, 3.

Tapatumai, sąveikos, trauminės patirtys, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: LKTI, 2014. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-66-8. – Lietuvos kultūros tyrimai, 4.

Erosas kultūroje, sudarė Rita Repšienė. Vilnius: LKTI, 2014. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-74-3. Lietuvos kultūros tyrimai, 5.

Atmintis, vaizdas, kultūra, sudarė Rita Repšienė, Odeta Žukauskienė. Vilnius: LKTI, 2015. 184 p. ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-77-4. – Lietuvos kultūros tyrimai, 6.

Dainų ir šokių šventė: Tarpdisciplininis pilotinis tyrimas, sudarė Rita Repšienė, Vilnius: LKTI, 2015. 88 p. Prieiga internete: http://www.kulturostyrimai.lt/wp-content/uploads/2018/04/dainu-ir-sokiu-svente-tarpdisciplininis-tyrimas0623-1.pdf

Dainų ir šokių šventė: tapatumo trajektorijos, sudarė Rita Repšienė, Vilnius: LKTI, 2015. 184 p. ISSN 2029-8560. – Lietuvos kultūros tyrimai, 7.

Recepcijos menas, sudarė Rita Repšienė ir Rasa Vasinauskaitė, Vilnius: LKTI, 2016. 184 p. ISSN 2029-8560. – Lietuvos kultūros tyrimai, 8.

Valstybė ir kultūra: pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, sudarė Rita Repšienė, Vilnius: LKTI, 2017. 184 p. ISSN 2029-8560. – Lietuvos kultūros tyrimai, 9.

Medijų mitai ir mitai kaip medijos,  sudarė Rita Repšienė, Vilnius: LKTI, 2018. 168 p. ISSN 2029-8560. – Lietuvos kultūros tyrimai, 10.

Jonas Mekas: Būti atviram ir viešieji intelektualai, sudarė Rita Repšienė, Vilnius: LKTI, 2019. 216 p. ISSN 2029-8560. – Lietuvos kultūros tyrimai, 11.

Išvysti kitaip, skiriama filosofo ir kūrėjo Vilhelmo Storostos-Vydūno 150-osioms gimimo metinėms, sudar. R. Repšienė. Vilnius: LKTI, 2020. 200 p. ISSN 2029-8560, eISSN 2783-5529 – Sphairos: kultūros ir medijų studijos, 12.

Marija Gimbutas in the 21st Century: Longing for Peaceful Civilisations, ed. by Rita Repšienė, Vilnius: Lithuanian Culture Research Institute, 2022. 208 p. ISSN 2029-8560, eISSN 2783-5529 – Sphairos: Cultural and Media Studies, 13.