Nida GAIDAUSKIENĖ

Humanitarinių mokslų daktarė

1989–1994 įgijo magistro laipsnį Vilniaus universiteto Filologijos fakultete. 2001–2003 įgijo magistro laipsnį Klaipėdos universiteto Humanitariniame fakultete (1994 m. – Lietuvos mokslo akademijos Jaunųjų mokslininkų konkurso laureatė; 2003 m. įteikta R. Ulevičiaus premija). 2014 m. Lietuvos kultūros tyrimų institute Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriuje apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Sofijos Čiurlionienės–Kymantaitės kultūros programa ir estetinė mintis: kontekstai, recepcija, sklaida“. 2009–2012 m. stažavo Krokuvos ir Prahos universitetuose: Jogailaičių universiteto Polonistikos fakultete bei Karlo universiteto Filosofijos ir meno fakultete bei Vidurio ir Rytų Europos studijų institute.


Mokslinių tyrimų sritys – regionalistika ir lyginamosios kultūros studijos, XX a. pradžios Vidurio ir Rytų Europos idėjų istorija;  estetinės minties, literatūros, vizualios kultūros raida Lietuvoje.

El paštas: 

Mokslinė monografija:

Nida Gaidauskienė, Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė: modernėjančios savimonės kontūrai, Vilnius: LKTI, 2018, 472 p., ISSN 2424-3965, ISBN 978-609-8231-01-04.

Mokslo studijos:

Nida Gaidauskienė, „Tarp melancholijos ir desperacijos: M. K. Čiurlionio simfoninės poemos ‚Dies irae‘ kontekstai“, Kultūrologija 19.  Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XIII, Vilnius, LKTI, 2014,  p. 473–501, ISSN 1822‒2242.

Nida Gaidauskienė, „Čiurlionių Nebaigtoji: meno ir gyvenimo sintezės grimasos“, M. K. Čiurlionis (1975‒1911): jo laikas ir mūsų laikas / His Time and Our Time: studijų ir mokslo straipsnių rinkinys, sud. Gražina Daunoravičienė, Rima Povilionienė, Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013, p. 544‒579, ISSN 978‒609‒8071‒11‒5

Svarbesni straipsniai akademiniuose leidiniuose:

Nida Gaidauskienė, „M. K. Čiurlionio lankytos vietos Vilniuje: tarp istorinės tiesos ir mito“, Čiurlionis ir pasaulis, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, p. 426‒441, ISBN 978-609-8231-16-8.

Nida Gaidauskienė, „Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės pastangos XX a. pradžioje sustiprinti moters vertę ir savivertę“, Literatūra, T. 60, Nr. 1 (2018), p. 84‒105, ISSN 1648-1143.

Nida Gaidauskienė, „Ar būta Čiurlionių pastangos inicijuoti ‚Jaunąją Lietuvą‘?“, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje, sud. N. Gaidauskienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, p. 123‒162, ISBN 978‒609‒425‒197‒9.

Nida Gaidauskienė, „Jeano-Marie Guyau meno teorijų recepcija XX a. pradžios lietuvių spaudoje“, Logos, Nr. 88, 2016, p. 123‒130, ISSN 0868‒7692.

Nida Gaidauskienė, „Merginų lavinimosi galimybės XX a. pradžios Krokuvoje: Sofijos Kymantaitės modernumo pamokos“, Bitės laikas: privataus ir viešo gyvenimo modeliai, sud. Ramunė Bleizgienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, p. 119‒154, ISBN 978‒609‒425‒111‒5.

Nida Gaidauskienė, „Sofijos Kymantaitės sąlytis su simbolizmo ir kitų naujų meno krypčių estetika Krokuvoje“, Sovijus, 2013, Nr. 1, p. 226‒252, ISSN 2351‒47X,

Nida Gaidauskienė, „Keletas tautinio tapatumo profilių: dvi premjeros 1907 m. pabaigos Vilniaus lenkų ir lietuvių teatre“, Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje, sud. V. Rubavičius, Ž. Gaižutytė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 51‒83, ISBN 978‒609‒427‒062‒8.

Nida Gaidauskienė, „Grįžtis į pradžią ir pirminę patirtį S. Gedos poezijoje ir eseistikoje“, Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos, T. 10: Sigitas Geda: pasaulinės kultūros lietuvinimas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010, p. 324‒338, ISBN 978‒995‒586‒830‒9.

Sudarytos knygos, knygų bendraautorė:

M. K. Čiurlionio kūrybinis palikimas ir jo sklaida: vaizdai ir prasmės, tekstai ir kontekstai: pranešimų tezės / Creative Legacy of M. K. Čiurlionis and its Dissemination: Images and Meanings, Texts and Contexts: Abstracts, sud. N. Gaidauskienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2020, 100 p., ISBN 978‒609‒425‒294‒5.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje: mokslo straipsnių rinkinys, sud. N. Gaidauskienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, 399 p., ISBN 978‒609‒425‒197‒9.

Čiurlionio namai Vilniuje: istorija ir veikla, sud. N. Gaidauskienė, R. Zubovas, Vilnius: Čiurlionio namai, 2017, 215 p., ISBN978‒609‒95781‒1‒8.