Naglis KARDELIS

Humanitarinių mokslų (filosofija) daktaras, Šiuolaikinės filosofijos skyriaus vyriausias mokslo darbuotojas.

Humanitarinių mokslų (filosofija, 01H) daktaras, Šiuolaikinės filosofijos skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas. Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo tarybos pirmininkas. Vilniaus universiteto Filosofijos profesorius.
Naglis Kardelis yra dviejų knygų – „Vienovės įžvalga Platono filosofijoje“ (2007; mokslinė monografija, parengta kaip išplėstinė to paties pavadinimo filosofijos daktaro disertacijos, 2003 apgintos VU Filosofijos fakultete, versija) bei „Pažinti ar suprasti? Humanistikos ir gamtotyros akiračiai“ (2008; mokslinių straipsnių ir esė rinktinė) – ir daugelio mokslinių straipsnių bei studijų senovės graikų filosofijos, antikinės literatūros ir šiuolaikinės kontinentinės filosofijos tematika autorius. Iš senosios graikų kalbos į lietuvių kalbą išvertė keturis Platono dialogus – „Timają“ ir „Kritiją“ (abu 1995), „Faidrą“ (1996) ir „Sokrato apologiją“ (2009), taip pat (iš senosios graikų ir lotynų kalbų) keletą krikščioniškosios klasikos tekstų. Mokslinius pranešimus skaitė Honolulu (JAV) vykusiose mokslinėse konferencijose.

Pagrindinės mokslinių interesų kryptys:

antikinė filosofija, šiuolaikinė kontinentinė filosofija, religijos filosofija, kalbos filosofija, archeologijos filosofija, antikinės filosofijos recepcija šiuolaikinėje filosofijoje.

RINKTINIS MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS

Knygos:

Kardelis, Naglis, Pažinti ar suprasti? Humanistikos ir gamtotyros akiračiai : mokslinių straipsnių ir esė rinktinė, Vilnius: Naujasis židinys, 2008, 239 p., ISBN 9786099505916.

Kardelis, Naglis, Vienovės įžvalga Platono filosofijoje, mokslinė monografija, Vilnius: Versus aureus, 2007, 304 p., ISBN 9789955340584.

Moksliniai straipsniai:

Kardelis, Naglis, Kada iš tiesų prasidės antropocenas ? Apie dar vieną galimą antropoceno termino reikšmę, Athena : filosofijos studijos, Nr. 14, sudaryt. A. Žukauskaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, p. 11–26, ISSN 1822–5047, e-ISSN 2538–7294. – https://www.athena.lt/files/pdf/14/Athene_C_194.pdf

Kardelis, Naglis, Arvydas Šliogeris – lietuvių Heideggeris : šių filosofų mąstymo paralelės, Iššūkis metafizikai : lietuviškos Heideggerio filosofijos interpretacijos, sudaryt. A. Andrijauskas, Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, p. 131–149, 643, ISBN 9786098231175.

Kardelis, Naglis, Sokratiškasis elenchas – Derrida dekonstrukcijos provaizdis ?, Athena : filosofijos studijos, Nr. 13, sudaryt. D. Petrina, Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018, p. 11–34, ISSN 1822–5047, e-ISSN 2538–7294. – https://www.athena.lt/files/pdf/13/I-1.pdf

Kardelis, Naglis, Mitai kaip medijos ir medijos kaip mitai : keletas filosofinių pastabų, Medijų mitai ir mitai kaip medijos (Lietuvos kultūros tyrimai, 10), sudaryt. R. Repšienė, Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018, p. 64–82., ISSN 2029–8560. – http://www.lkti.lt/LKT/pdf/10/LKT-10.pdf

Kardelis, Naglis, Panoramiškumas ir panoptiškumas senovės graikų kultūroje : apie antikines panoptikumo idėjos ištakas, Athena : filosofijos studijos, Nr. 12, sudaryt. A. Sverdiolas, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2017, p. 50–86, ISSN 1822–5047, e-ISSN 2538–7294. – https://www.athena.lt/files/pdf/12/II-1.pdf

Kardelis, Naglis, Dieviška ir žmogiška homerinių himnų išmintis, Homeriniai himnai, iš senosios graikų k. vertė, paaiškinimus parašė, vardų ir bibliografinę rodyklę sudarė A. Kudulytė-Kairienė, baigiamąjį straipsnį parašė Naglis Kardelis, Vilnius: Aidai, 2016, p. 187–379, ISBN 9786094500312.

Kardelis, Naglis, Gyvūno sampratos formavimasis senovės graikų mąstyme, Athena: filosofijos studijos, Nr. 11, sudaryt. A. Žukauskaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, p. 11–55, ISSN 1822–5047, e-ISSN 2538–7294. – https://www.athena.lt/files/pdf/11/I-1.pdf

Kardelis, Naglis, Pozityviųjų stokos aspektų įžvalgos senovės graikų filosofijoje, Stokos reiškinys: būtis, žmogus ir bendruomenė, sudaryt.: E. Leontjeva, A. Vainė, M. Vyšniauskaitė, Vilnius: Lietuvos laisvosios rinkos institutas–Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, p. 10–38, ISBN 9789955868842. – https://www.llri.lt/wp-content/uploads/2016/11/STOKA__2016___LLRI.pdf

Kardelis, Naglis, Nesuvokiamoji tikrovės Motina: materijos sampratos formavimasis antikinėje filosofijoje, Athena: filosofijos studijos, Nr. 10, sudaryt. D. Bacevičiūtė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, p. 11–42, ISSN 1822–5047, e-ISSN 2538–7294. – https://www.athena.lt/files/pdf/10/I-1.pdf

Kardelis, Naglis, Senosios Europos simbolių klasifikacija ir interpretavimas Marijos Gimbutienės veikaluose „Deivės kalba“ ir „Senoji Europa“, Filosofija išeivijoje (Lietuvos filosofijos istorija. Paminklai ir tyrinėjimai, XI knyga), sudaryt. R. M. Vabalaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, p. 173–197, 234–245, ISSN 1822–928X, ISBN 9789955868781.

Kardelis, Naglis, Kinematografinė vaizdo ir teksto sąveikos dialektika, Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, T. 3, Nr. 1, p. 48–66, ISSN 2351–471X. – http://www.sovijus.lt/wordpress/wp-content/uploads/2015/07/47-64_N.Kardelis.pdf

Kardelis, Naglis, Judantis amžinybės atvaizdas: laikas ir jo veidai Platono filosofijoje, Athena: filosofijos studijos, Nr. 8, sudaryt. D. Bacevičiūtė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 11–36, ISSN 1822–5047, e-ISSN 2538–7294. – https://www.athena.lt/files/pdf/8/I-1.pdf

Kardelis, Naglis, Filosofiniai religinių simbolių aspektai, Sakralieji baltų kultūros aspektai, sudaryt. E. Usačiovaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 60–71, ISBN 9789955868521.

Kardelis, Naglis, Vaizduotė ir filosofijos ištakos, Medijos, politika, vaizduotė (Lietuvos kultūros tyrimai, 1), sudaryt. R. Repšienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 124–135, ISSN 2029–8560.

Kardelis, Naglis, Poetinė Arato Reiškinių visata, Aratas, Reiškiniai, iš graikų kalbos vertė, komentarą parašė, planą, bibliografiją ir rodykles sudarė P. Garbačiauskas, baigiamąjį straipsnį parašė Naglis Kardelis, Vilnius: Aidai, 2010, p. 165–276, ISBN 9789955656890.

Kardelis, Naglis, Suvaržančios ir išlaisvinančios ribos: ribos ir beribiškumas senovės graikų ir šiuolaikinėje filosofijoje, Athena: filosofijos studijos, Nr. 1, sudaryt. V. Gumauskaitė, A. Žukauskaitė, N. Kardelis, Ž. Jackūnas, Vilnius: Versus aureus, 2006, p. 12–27, ISSN 1822–5047, e-ISSN 2538–7294. – https://www.athena.lt/files/pdf/1/I-1.pdf

Kardelis, Naglis, Simbolis kaip dalis ir visuma, Filosofija. Sociologija, 2005, Nr. 1, p. 2–14, ISSN 0235–7186. – http://elibrary.lt/resursai/LMA/Filosofija/Fil_02_14.pdf

Kardelis, Naglis, Tikėjimas ir mąstymo patirtis: kaip galimi Dievo buvimo įrodymai šiandien, Tikėjimo prieigos, sudaryt. N. Putinaitė, Vilnius: Aidai, 2003, p. 49–91, ISBN 9955445629.