Jolanta ŠIRKAITĖ

Humanitarinių mokslų daktarė, vyresnioji mokslo darbuotoja
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1682-1041
E–paštas: jolanta.sirkaite@lkti.lt,  sirkaite@gmail.com

2010–2018 – Lietuvos kultūros tyrimų instituto direktorė, nuo 2018 – direktoriaus pavaduotoja.
2008–2010 – Kultūros, filosofijos ir meno instituto direktorė.
2002–2008 – Kultūros, filosofijos ir meno instituto direktoriaus pavaduotoja, Dailėtyros skyriaus vadovė.
1994 – apgynė daktaro disertaciją „Vilniaus piešimo mokykla ir Lietuvos dailė 1866–1915 metais“.
1990–2002 – Kultūros ir meno instituto Dailės istorijos skyriaus mokslinė, vyresnioji mokslinė bendradarbė, skyriaus vedėja.
1989 – Lietuvos MA Istorijos instituto Menotyros skyriaus jaunesnioji mokslinė bendradarbė.
1984 – įgijo dailės istorikės ir dailės kritikės specialybę Leningrado I. Repino vardo tapybos, skulptūros ir architektūros institute.
1976–1988 – LTSR dailės muziejaus Tapybos skyriaus laborantė ir mokslinė bendradarbė.

Nuo 2016 – LRS Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos narė.
2004 – Europos Komisijos ekspertė 6 Bendrąjai programai.
2003–2008 – Valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertė.
1995–2016 – LR Kultūros ministerijos Kultūros vertybių apsaugos (dabar – Kultūros paveldo) departamento senosios dailės ekspertė.
Nuo 1995 – Lietuvos dailės istorikų draugijos narė.

 Autorinės mokslo publikacijos: 

 

Janina ir Vladislovas Umiastovskiai, Vilnius: Vilniaus klubas, 2022. 128 p. ISBN 978-609-96358-0-4

Getting to Know Schatz (יוֹלַנְטָה שירקַייטֶה, להכיר את שץ), Tel Aviv: Embassy of the Republic of Lithuania to the State of Israel, 2021, 28 p.  (hebr. k.) ISBN 978-609-420-730-3 

Boris Schatz. „Izraelio meno tėvas“ iš Varnių / ‘The Father of Israeli Artʼ from Varniai, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2020. 104 p. ISBN 978-609-8231-20-5

Vilniaus piešimo mokykla 1866–1915, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018. 336 p. ISBN 978-609-8231-07-6

Académie de Vilna – Vilniaus piešimo mokykla / Vilnius Drawing School (1866–1915), Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2017. ISBN 978-9955-868-93-4

Dailininkai Römeriai / The Artists of the Römer family, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. ISBN 9986-838-69-0

Dailininkė Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1885–1972), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005. 320 p. ISBN 9986-638-58-5

Sudarytos ir parengtos knygos:

Lietuvos dailininkų žodynas = Dictionary of Lithuanian artists, II tomas: 1795–1918 / Lietuvos kultūros tyrimų institutas, ed. Jolanta Širkaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. 520 p.  ISBN 978-9955-868-56-9

Eugenijus Romeris. Livonijos ir Lietuvos Römerių giminės istorija / Eugeniusz Romer. Monografia rodu Römerów na Inflantach i Litwie, ed. Jolanta Širkaitė, transl. Tamara Bairašauskaitė, Jolanta Širkaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009, 528 p.. ISBN 978–9955–868–19–4

Römeriai Lietuvoje XVII–XX a. / The Römers in Lithuania in 17th to 20th centuries, ed. Jolanta Širkaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008. ISBN 978-9955-868-06-4 

Parengtos dailės parodos–publikacijos: 

Vilnius XIX a. piešiniuose ir akvarelėse, 1992, kartu su R. Janoniene, Dailės parodų rūmai, Vilnius (Kultūros ministerijos premija).

Natura ut Ars, 1993, kartu su R. Janoniene, Dailės parodų rūmai, Vilnius.

Dailininkės S. Romerienės kūryba, 1997, Rapperswilio lenkų muziejus, Šveicarija.

Dailininkai Römeriai / The Artists of The Römer Family, 2006, kartu su D. Tarandaite, Lietuvos dailės muziejaus Radvilų rūmai.

The Cairo of Zofia Romer, 2013, Beyt-al-Sinnary galerija Kaire, Aleksandrijos bibliotekos filialas.

Vytautas Kibildis. Virsmai, 2014, VDA galerija „Titanikas”, Vilnius.

Thaddeus Romer fotografijų paroda, 2015, UNESCO galerija, Vilnius.

Académie de Vilna“ Vilniaus piešimo mokykla. 1866–1915, 2017, Nacionalinė dailės galerija, Vilnius.

Borisas Schatzas. „Izraelio meno tėvas“ iš Varnių, 2020,Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, Vilnius.

Mokslo straipsniai:

Where Soutine Started His Journey, Menotyra, 2020, t. 27, Nr. 1, p. 87–98. 

Rapolo Slizienio dailės ryšiai, Liubavas. Rapolas Slizienis, ed. G. Karosas, Vilnius: Europos parkas, 2017, p. 66–79.

Karalinavo dvaras, jo gyventojai ir svečiai, Tarp Vilniaus ir Minsko: Lietuvos–Baltarusijos pasienio istorinis–kultūrinis paveldas, ed. B. Nikiforova, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 145–168.  

Вiленская рысавальная школа акадэмика Iвана Трутнева (1866–1915), Дзесяць стагодзяў мастацтва Беларусi, Мiнск: Нацыянальны мастацкi музей Рэспублiкi Беларусь, ААТ „Белгазпрамбанк“, 2014, p., 251–261, brus., rus.,  angl. k.

Biogramos,  Lietuvos dailininkų žodynas = Dictionary of Lithuanian artists, III tomas/volume: 1918–1944, ed. Lijana Natalevičienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2013. 

Хруцкий и Ремеры:  история трех портретов, Іван Хруцкі: мастацтва ў дыялогу культур. Матэрыялы міжнароднай навукова–практычнай канферэнцыі, прысвечанай 200–годдзю з дня нараджэння вядомага беларускага жывапісца XIX стагоддзя Івана Фаміча Хруцкага, рэд. Н. Усава, Мінск, 2010, p. 92–98.

Artyści rodu Romerów, Ta pamięć w nas tkwi... Rody Rzeczypospolitej Wielu Narodów w kręgu tradycji i współczesności, red. I. Goral, A. Gil, J. Kłoczowski, Lublin: Instytut Europy Środkowo–Wschodniej, 2008, p. 127–136. 

Tytuvėnų dvaras, Lietuvos dvarai: kultūros ir šaltinių tyrinėjimai,  Acta Academium Artium Vilnensis, t. 47–48, Vilnius: VDA leidykla, 2008, p. 159–173

Keli štrichai Stepono Römerio portretui, Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 45 (15), Vilnius: VDA leidykla, 2007, p. 115–124.

Vincento Slendzinskio tremties laikų albumėlis, Menotyra, 2006, Nr.2 (43), p. 35–41.

Rusų dailininkai XIX a. Lietuvoje, Kultūrologija, t. 11, Vilnius, 2004, p. 219–233.

XIX a. Lietuvos dvariškių menai ir pramogos, Menotyra, 2003, Nr.2, p.32–38.

Nežinomi Römerių dinastijos dailininkai, Kultūrologija, t. 10, Vilnius, 2003, p. 349–362.

Sofijos Romerienės vaikystės ir jaunystės Vilnius, Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 29, Vilnius, 2003, p. 19–30.

Dailės kūrinio pristatymas Lietuvoje XIX a., Menotyra, 2001, Nr. 4, p. 9–13.

Vilniaus mokslo bičiulių draugija ir jos muziejaus rinkiniai, Kultūros istorijos tyrinėjimai, t. 5,  Vilnius, 1999, p. 336–361.

XIX a.–XX a. pradžios Lietuvos dailininkės, Menotyra, 1999, Nr.4, p.38–45.

Vilniaus piešimo mokykla ir jos mokiniai, Kultūros istorijos tyrinėjimai, t.3, Vilnius, 1997, p. 166–229.

Tadas Goreckis (1885–1868). Kūrybos ir asmenybės vertinimai, Menotyra, 1996, nr. 1, p. 23–26.

Dailės mecenatystė Lietuvoje XIX a. antroje pusėje–XX a. pradžioje, Lietuvos kultūros tyrinėjimai, t.1, Vilnius, 1995, p. 217–269.

Carska polityka kulturalna na Litwie a Wileńska Szkoła Rysunkowa, Kultura i polityka, Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 1994.

Некоторые проблемы развития и сохранения Литовского искусства во второй половине XIX века, Искусство, 1990, No 7, p. 71–73. 

Dailės parodų katalogai:

The Cairo of Zofia Romer, cat., ed. Jolanta Širkaitė, Cairo, 2013 (anglų, arabų k.).

Zofia Dembowska Romer (1885–1972). Katalog der Bilderausstellung in Rapperswill, ed. J. Širkaitė, Rapperswill: Der Polnische Museum, 1997.

Sofijos Dembovskytės Römerienės parodos katalogas ir dalinis paveikslų sąrašas,  sudaryt. O. Daugelis, R. Janonienė, A. Prugar-Myślik, J. Širkaitė, Kaunas–Warszawa: Valstybinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus, Muzeum Narodowe w Warszawie, 1992.

Vilnius XIX a. piešiniuose ir akvarelėse, sudaryt. R. Janonienė, J. Širkaitė, katalogas, Vilnius: Dailės parodų rūmai, 1992.

Magdalena Birutė Stankūnienė. Tapyba. Grafika, katalogas, sudaryt. J. Širkaitė, Vilnius: LTSR Dailės muziejus, 1987.

Respublikinė  skulptūros paroda – 1983, katalogas, sudaryt. J. Širkaitė, Vilnius: LTSR Dailės muziejus, 1986.

Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda – 1982, sudaryt. J. Širkaitė, V. Gasiūnas, Vilnius: LTSR Dailės muziejus, 1986.

Alfonsas Motiejūnas. Tapybos darbų katalogas, sudaryt. J. Širkaitė, Vilnius: LTSR Dailės muziejus, 1983.

Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda – 1981, katalogas, sudaryt. J. Širkaitė, V. Gasiūnas, R. Rutkauskienė, Vilnius: LTSR Dailės muziejus, 1982.