Elvyra USAČIOVAITĖ

Humanitarinių m. dr., vyresnioji mokslo darbuotoja.
El. paštas: Elvyra.Usaciovaite@LKTI.LT

1980 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą įgydama istorikės specialybę; 1993 m. apgynė humanitarinių mokslų istorijos krypties disertaciją „Lietuvių valstiečių baldų puošyba XIX a. – XX a. pirmojoje pusėje“.
Nuo 1988 m. dirba Kultūros ir meno institute (dab. Lietuvos kultūros tyrimų institutas), nuo 2002 m. – Baltų kultūros skyriaus vadovė, nuo 2014 m. „Senovės baltų kultūra: nematerialusis paveldas“ temos vadovė. Institute periodiškai organizuoja mokslines konferencijas, kuriose dalyvauja įvairių specialybių humanitarai (religijotyrininkai, archeologai, folkloristai, etnologai, literatūrologai) ne tik iš Lietuvos, bet ir iš kaimyninių šalių. Iš viso surengta 18 konferencijų, jų pagrindu publikuotos tęstinio leidinio „Senovės baltų kultūra“ dešimt teminių knygų.

Mokslinių tyrimų sritys: 
Senovės baltų religinės apeigos, remiantis rašytiniais šaltiniais; tradiciniai pagoniški ir krikščioniški simboliai Lietuvos kultūroje bei pasaulėjautoje iki mūsų dienų.
Recenzuojamų tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų narys:
„Senovės baltų kultūra“ redkolegijos narė ir sudarytoja.

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI

Monografijos

 • Usačiovaitė, Elvyra. Lietuvių liaudies ornamentai: valstiečių baldų puošybos ir simbolikos bruožai. Vilnius: VDA leidykla, 1998. 147 p., 80 iliustr.ISBN 9986–571–34-0
 • Usačiovaitė, Elvyra. Augimo samprata senojoje lietuvių kultūroje. Vilnius:Versus aureus, 2005. 287 p., 8 iliustr.ISBN 9955–601–54-X.

Sudaryti mokslo darbai

 • Senovės baltų simboliai. Straipsnių rinkinys. Sud. E. Usačiovaitė. Vilnius: Academia, 1992. 234 p. Tęstinis leidinys “Senovės baltų kultūra”, t. 1.
 • Dangaus ir žemės simboliai. Straipsnių rinkinys. Sud. E. Usačiovaitė. Vilnius: Academia, 1995. 235 p. Tęstinis leidinys “Senovės baltų kultūra”, t. 2. ISBN 9986–08–017-7.
 • Augalų ir gyvūnų simboliai. Straipsnių rinkinys. Sud. E. Usačiovaitė. Vilnius: Gervelė, 1999. 374 p. Tęstinis leidinys “Senovės baltų kultūra”, t. 3. ISBN 9986-638-13-5.
 • Nuo kulto iki simbolio. Straipsnių rinkinys. Sud. E. Usačiovaitė. Vilnius: KFMI, 2002. 376 p. Tęstinis leidinys “Senovės baltų kultūra”. ISBN 9986-638-28-3
 • Gamta ir religija. Straipsnių rinkinys. Sud. E. Usačiovaitė. Vilnius: Versus Aureus, 2005. 283 p. Tęstinis leidinys “Senovės baltų kultūra”. ISBN 9955-699-15-9.
 • Daunys, Vaidotas. Pastoviųjų vertybių versmė. Straipsniai apie poetiką. Sud. E. Usačiovaitė. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2003. 286 p. ISBN 9936-39-315-9.
 • Daunys, Vaidotas. Kūrybos karalystės šviesa / Sudarytoja ir įvado autorė Elvyra Usačiovaitė, Kultūros, filosofijos ir meno institutas. – Vilnius: Versus aureus, 2007, 304 p. ISBN 938-9955-34-060-7.
 • Tai, kas išlieka. Straipsnių rinkinys. Sud. E. Usačiovaitė. Vilnius: Kronta, 2009. 312 p. Tęstinis leidinys “Senovės baltų kultūra”, t. 8. ISBN 938-609-401-027-9
 • Sakralieji baltų kultūros aspektai.  Sud. E. Usačiovaitė. Vilnius: LKTI, 2012. 487 p. Tęstinis leidinys “Senovės baltų kultūra”, t. 9. ISBN 978-9955-868-52-1.
 • Simbolis Lietuvos kultūroje. Sud. E. Usačiovaitė. Vilnius: LKTI, 2019. 326 p. Tęstinis leidinys “Senovės baltų kultūra”, t. 10. ISBN 978-609-8231-15-1; ISSN 2669-0985.

Mokslo straipsniai

 • Usačiovaitė, Elvyra. Vieno liaudies ornamento morfologija. – Ikikrikščioniškosios Lietuvos kultūra. Vilnius: Academia, 1992. P. 123–145.
 • Usačiovaitė, Elvyra. Pasaulio medis Lietuvos tautiškų skrynių puošyboje. – Senovės baltų simboliai. Vilnius: Academia, 1992. P. 67–92. Serija “Senovės baltų kultūra”.
 • Usačiovaitė, Elvyra. dangaus ir žemės simboliai lietuvių ornamentuose. – Dangaus ir žemės simboliai. Vilniaus: Academia, 1995. P. 48–68. Serija “Senovės baltų kultūra”.ISBN 9986-08-017-7.
 • Usačiovaitė, Elvyra. Customs of the Old Prussians. – Journal of Indo-European Studies. Washington: Institute for the Study of Man, 1996, nr. 17. P. 204–217.ISBN 0-941694-52-6; ISSN 0-941694-53-4.
 • Usačiovaitė, Elvyra. Taurės simbolika lietuvių liaudies mene. – Liaudies kultūra, 1996, nr. 4. P. 35–43.
 • Usačiovaitė, Elvyra. Joninių simbolika. – Liaudies kultūra, 1996, nr. 5. P. 16.
 • Usačiovaitė, Elvyra. Sakralumo bruožai lietuvių valstiečių kultūroje XIX-XX a. pradžioje. – Kultūros barai, 1998, nr. 2. P. 63–69.
 • Usačiovaitė, Elvyra. Augimo samprata tradicinėje lietuvių kultūroje. –Augalų ir gyvūnų simboliai. Vilnius: Gervelė, 1999. P. 38–139. Serija “Senovės baltų kultūra”.ISBN 9986-638-13-5.
 • Usačiovaitė, Elvyra. Aukojimo reliktai lietuvių papročiuose. – Etninė kultūra ir tapatumo išraiška, sud. R. Merkienė, Vilnius, 1999. P. 128–137. ISBN 9986-780-24-1.
 • Usačiovaitė, Elvyra. Auka ir aukojimas senovės Prūsijoje. – Menotyra, 2001, nr. 1(22). P. 55–63.
 • Usačiovaitė, Elvyra. Religinė velnio įvaizdžio prasmė lietuvių liaudies tradicijoje. – Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai. Kultūrologija, sud. V.Berenis, 2003, t. 10. P. 402–435. ISBN 9986-638-43-7.
 • Усачовайте, Ельвира. Символика и структура спиралевидного орнамента в народном искусстве Литвы. – Балто-славянские исследования.t.16, Москва: Индрик, 2004. с. 245–271.
 • Usačiovaitė, Elvyra. Dėl senosios baltų religijos tyrinėjimo metodų. – Gamta ir religija: Senovės baltų kultūra. – 2005, t. 6, p. 14–61.ISBN 9955-699-15-9.
 • Usačiovaitė, Elvyra. Gyvybės medžio simbolika Rytuose ir Vakaruose, Rytai-Vakarai:Komparatyvistinės studijosKultūrologija,t.12, sud. A.Andrijauskas, Vilnius, 2005, p. 313-318. ISSN 1822-2242, ISBN 9986-638-68-2.
 • Usačiovaitė, Elvyra. Vaidoto Daunio kūrybos simboliai. – Vaidotas Daunys. Kūrybos karalystės šviesa. Vilnius: Versus aureus, 2007, p. 7–30.ISBN 978-9955-34-060-7.
 • Usačiovaitė, Elvyra. The Symbol of the Tree of Life resulting from the Interface of Eastern and Western Cultures. – Kultūras krustpunkti. 4. laīdiens. Rīga, 2008. P. 185–193. ISBN 978-9984-9907-8-1, ISSN 1691-3019.
 • Usačiovaitė, Elvyra. Sakralusis matmuo Vilniaus miesto genezėje. – Muziejiniai Vilniaus istorijos kontekstai, sud. N.Keršytė, Vilnius, 2008. P. 79–92.ISBN 978-9955-86-803-3.
 • Usačiovaitė, Elvyra. Kristupas Hartknochas apie prūsų religiją. – Senovės baltų kultūra: Tai, kas išlieka, t. 8, Vilnius: Kronta, 2009. P. 39–68. ISBN 978-609-401-027-9.
 • Усачовайте, Эльвира. Архаический обряд – либация у древних балтов в сопоставлении с данными славянской религии. – Studia Mythologia Slavica, t. 12, sud. N. Mikhailov, Ljubljana, 2009, с. 353–360. ISSN 1408-6271.
 • Usačiovaitė, Elvyra. Vinco Kudirkos poezijos simboliai. – Vincui Kudirkai 150 metų. V., 2009. ISBN 978-609-425-005-7.
 • Usačiovaitė, Elvyra. Motiejus Strijkovskis apie lietuvių pagonybę: aukojimas dievams, Kultūrologija: Istorinės vietos, atmintys, tapatumai, t. 18, sud. V.Berenis, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010, p. 107–139. ISSN 1822-2242, ISBN 978-9955-868-23-1.
 • Усачевайте, Эльвира. Дуб прусского святилища Ромове и символика узла, Inkluzivi,Riga, sud. J.Kursytė, Latvijos universitetas, 2012, p. 211-225. ISBN 937-9984-45-573-0.
 • Usačiovaitė, Elvyra. Baltų papročiai XIII a. Livonijos kronikos duomenimis, Senovės baltų kultūra, t. 9: Sakralieji baltų kultūros aspektai, Vilnius: LKTI, 2012, p. 140-153, ISBN 978-9955-868-52-1.
 • Usačiovaitė, Elvyra. Baltų religijos reliktai Kristupo Hartknocho veikale „Senoji ir naujoji Prūsija“. – Sovijus: tarpdalykiniai kultūros tyrimai, t. 1, sud. S. Juknevičius, Vilnius: LKTI, 2013, p. 32–58, internete: www.sovijus.lt
 • Usačiovaitė, Elvyra. Baltų aukojimas ir jo reliktai lietuvių tradicijoje / Elvyra Usačiovaitė, – Santr. angl. – Literatūros sąrašas: 25 pavad. – Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos. Sudarė ir redagavo T. Civjan, M. Zavjalova, A. Judžentis. – Vilnius: Versmė, 2014, p. 326–340, ISBN 978-9955-589-99-0
 • Usačiovaitė, Elvyra. Motiejaus Strijkovskio „Kronikos“ reikšmė kultūrai, Lietuvos atgimimui, – Santr. angl. – Nuorodos: 62 pavad. – Kultūrologija, 19: Rytai-Vakarai: Komparatyvistinės studijos XIII, Vilnius, 2014, p. 635–651. ISBN 978-9955-868-73-6
 • Usačiovaitė, Elvyra. Glorijos motyvas XIX a. – XX a. I pusės lietuvių liaudies kryžiuose. –  Ornamentas: XVI–XX a. I pusės paveldo tyrimai. Sudarė A. Aleksandravičiūtė. Vilnius, 2014, p. 286–322. ISBN 978-9955-868-69-9
 • Usačiovaitė, Elvyra. Teodoras Narbutas apie baltų aukojimus. – Sovijus, 2015, t. 3, nr. 1, p. 21-46. ISSN 2351-47IX.
 • Usačiovaitė, Elvyra. Nauji šaltiniai Lietuvos kultūros istorijai. – Sovijus, 2015, t. 3, nr. 2, p. 143-152. ISSN 2351-47IX.
 • Usačiovaitė, Elvyra. Apie simbolinę poemos „Metai“ ir kelių jos įvaizdžių prasmę. – Sovijus, 2016, t. 4, nr. 2, p. 113-130. ISSN 2351-47IX.
 • Usačiovaitė, Elvyra. Simboliai Simono Daukanto veikaluose. – Sovijus, 2017, t. 5, nr. 1, p. 24-44. ISSN 2351-47IX.
 • Usačiovaitė, Elvyra. Senieji kultūros simboliai Šarūno Saukos kūryboje. – Sovijus, 2018, t. 6, nr. 2, p. 10-37. ISSN 2351-47IX.
 • Usačiovaitė, Elvyra. Antanas Tyla apie pilietinės tapatybės kaitą. – Vakarykščio pasaulio atgarsiai: mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms, sud. M. Matulytė, R. Juzefovičius, R. Balsys. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018, p. 210-229.
 • Usačiovaitė, Elvyra. Senojo kulto atspindžiai tradicinėse lietuvių vestuvėse. – Simbolis Lietuvos kultūroje, sud. E. Usačiovaitė. Vilnius: LKTI, 2019, p. 36-73. Tęstinis leidinys “Senovės baltų kultūra”, t. 10. ISBN 978-609-8231-15-1; ISSN 2669-0985