Dalius VILIŪNAS

Humanitarinių mokslų dr., vyresnysis mokslo darbuotojas

G. 1968 m. Marijampolėje. 1986–1989 Vilniaus un-to Filologijos f-te lietuvių kalbos ir literatūros studijos. 1990–1997 Vilniaus un-te, Filosofijos f-te filosofijos studijos; magistras.

1995–1997 Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus laborantas Filosofijos, sociologijos ir teisės (dabar – LKTI) institute. 1997–1999 vyresnysis specialistas LGGRTC, Specialiųjų tyrimų skyriuje.

1997–2002 doktorantūra Filosofijos ir sociologijos institute (dabar - LKTI).

1998 Filosofijos, teologijos ir filologijos redakcijų mokslinis redaktorius Mokslo ir enciklopedijų leidybos in-te.

2002 daktaro disertacija „Apšvietos epistemologija Lietuvoje XIX a. pirmojoje pusėje“.

Nuo 2002 LKTI mokslinis bendradarbis (nuo 2009 – vyr. m. d).

2002-2020 LKTI Lietuvos filosofijos istorijos skyriaus vadovas.

2012–2015 Ilgalaikės LKTI Filosofijos tyrimų programos vadovas, LKTI atestacinės ir konkursų komisijos narys; 2017–2022 LKTI, VDU ir EHU junginės doktorantūros komisijos narys. 2010-2013 Vilniaus universiteto Filosofijos faktulteto lektorius (Lietuvos filosofijos istorijos kursas). Torunės Mikalojaus Koperniko universiteto Filosofijo instituto mokslinio mėnraščio Studia z historii filozofii redakcinės kolegijos narys. Stažavosi Varšuvos, Krokuvos, Torunės, Minsko, Kijevo mokslo centruose (mokslų akademijose, universitetuose). Rašo fundamentinį Lietuvos filosofijos istorijos II tomą Apšvieta – romantizmas.

Mokslinių interesų sritys: Apšvietos ir romantizmo epochų filosofija Lietuvoje; vokiškojo ir lenkiškojo filosofinio Lietuvos paveldo vertimai į lietuvių kalbą. Užnemunės istorijos tyrimai.

El. p. daliusviliunas@gmail.com
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4950-2189

Svarbiausi mokslo darbai

Viliūnas, Dalius. Filosofinis Lietuvos jėzuitų įdirbis Apšvietos epochoje: Cicerono ir Senekos vertimai, Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis, Vilnius: Lietuvos katalikų mokslo akademija, 2022, nr. 45, p. 57–82. ISSN 1392-0502

Mauricijus Pranciškus Karpis. Žemaitijos kunigaikštystės pasiuntinio rinktiniai raštai. Sudarytojas, tyrimų autorius ir vertėjas – Dalius Viliūnas. Vilnius: LKTI, 2017, 336 p.

Dalius ViliūnasVygandas Aleksandravičius. Jeanas Jacques‘as Rousseau ir Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Vilnius: LKTI, 2016, p. 114 – 254.

Viliūnas Dalius, O stanie zdrowia filozofii wileńskiej. Konkrus na Katedrę filozofii na Uniwersytecie Wileńskim w 1820 roku. Opracowanie naukowe Tomasz Kupś, Dalius Viliūnas, Toruń: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017, p. 119–210.

Viliūnas, Dalius, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės nacionalizmo filosofijos pradmenys XVIII a. pabaigoje, XVIII amžiaus studijos, t. 3. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Iššūkiai. Laimėjimai. Netektys, sudaryt. R. Šmigelskytė-Stukienė. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2016, p. 44–85.

Viliūnas Dalius, Filosofija Vilniuje XIX amžiaus pirmoje pusėje, Vilnius: LKTI, 2014, 327 p. 

Viliūnas, Dalius. Įžymusis prigimtinės teisės mokslo skleidėjas. Jeronimas Stroinovskis. Prigimtinės teisės mokslas. Vilnius: LKTI, 2011, p. 233–262.

Viliūnas, Dalius. Naujasis mokslas Prancūzijoje ir Abiejų Tautų Respublikoje. Jeronimas Stroinovskis Prigimtinės teisės mokslas. Vilnius: LKTI, 2011, p. 205–232

Viliūnas, Dalius, Res admirabilae: lietuviškoji ikikritinės Kanto filosofijos recepcija. Logos, Vilnius, 2009, nr. 60 , p. 49–57; 2009, nr. 61, p. 13–21. 2010/62, p. 6–14. http://www.litlogos.lt/L60/logos60_049_057_viliunas.pdf

Viliūnas, Dalius. Barono d‘Holbacho pėdsakai Lietuvoje. Libertiniški LDK pabaigos kontekstai. Logos, nr. 74, 2013, p. 6–16. http://www.litlogos.eu/L74/Logos_74_006_016_Viliunas.pdf

Viliūnas, Dalius. D‘Holbachas XVIII a. Lietuvoje: Libertiniškos pasaulėžiūros aspektai, Logos. 2013, nr. 76, p. 24–36. http://www.litlogos.eu/L76/Logos_76_024_036_Viliunas.pdf

Viliūnas, Dalius. Renesans Anioła Dowgirda, „filozofa nieznanego“. Studia z Historii Filozofii. Toruń: UMK, 2017, vol. 8, nr. 2, p. 35–54. http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/szhf/article/viewFile/szhf.2017.005/12201

Viliūnas, Dalius. Kobiety-filozofowie w Wilnie pierwszej połowy XIX wieku. Materiały i hipotezy wstępne. Myśli o języku, nauce i wartościach. Seria druga, red. A. Brożek, A. Chybińska, M. Grygianiec, M. Tkaczyk, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2016, p. 707–718.

Viliūnas, Dalius. Od kiedy krytykujemy Kanta? Wersja litewska. Studia z Historii Filozofii, Toruń: UMK, 2015, vol. 6, nr. 1, p. 87–97. http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/szhf/article/view/szhf.2015.006

Viliūnas, Dalius. Aнёл Довгирд  и его соперник на Виленском философском конкурсе 1820. Довгирдовские чтения Эпистемология и философия науки. Материалы международной научной конференции 2010 года, Минск: Право и наука, p. 35–40.

Viliūnas, Dalius. Kanto kritika Lietuvoje XIX a. pirmojoje pusėje. Vertinimo ir kultūrinio konteksto problemos. Filosofija. Sociologija, 2000 nr. 2, p. 18–22.

Viliūnas, Dalius. Filosofijos istorija Lietuvos Apšvietos filosofijoje. Anieliaus Daugirdo koncepcija, Filosofija. Sociologija,. Vilnius, 2001, nr. 1, p. 24–28.

Viliūnas, Dalius. Filosofijos amžius Lietuvoje. Apšvietos filosofavimo savitumai. Kultūrologija, nr. 10, Vilnius, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003. http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/ objects/LT-LDB-0001:J.04~2003~1367162175451/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content

Viliūnas, Dalius. Recepcija idieji Kanta v tradicii Prosvieščenija Bielorusi i Litvy, Filosofija I. Kanta i sovriemiennost. Red. I. Zelenkov, T. Rumiancieva, A. Liegčilin, Minsk: Technoprint, 2005, p. 137–139.

Viliūnas, Dalius. Typy filozofa salonowego w epocie Oświecenia na Litwie. Colloquia communia. Filozofia na Litwie. Diachronia i synchronia, red. P. Bytniewki, t. 1–2 (80–81), Lublin, 2006, p. 34–40.

Viliūnas, Dalius. Epistemologinė Vilniaus mokykla, Apšvietos ir romantizmo kryžkelėse. Filosofijos kryptys ir kontroversijos Lietuvoje XVIII a. pabaigoje–pirmoje XIX a. pusėje. Sudaryt. D.Viliūnas, Vilnius: KFMI, 2008, p. 77–141.

Viliūnas, Dalius. Užmirštasis Vilniaus filosofinis 1820 m. konkursas, Apšvietos ir romantizmo kryžkelėse. Filosofijos kryptys ir kontroversijos Lietuvoje XVIII a. pabaigoje–pirmoje XIX a. pusėje. Sudaryt. D.Viliūnas. Vilnius: KFMI, 2008, p. 223–241.

Viliūnas, Dalius. Užmirštieji Lietuvos romantizmo teoretikai: kun. Ignotas Dembinskis, Problemos, 2021, vol. 100, p. 20–35. https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/download/24897/24152/52633

Viliūnas, Dalius. Filosofinis Lietuvos jėzuitų įdirbis Apšvietos epochoje: Cicerono ir Senekos vertimai. Lietuvos katalikų mokslų akademijos metraštis. Vilnius, 2022, t. 45, p. 57–82.

Viliūnas, Dalius, Vėlyvosios apšvietos estetika Lietuvoje. Lietuvos literatūros antologija 1795–1831. Šviečiamasis klasicizmas, preromantizmas. II tomas, Sudarytoja Brigita Speičytė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, p. 10–30. ISBN 978-609-425-174.

Lietuvos filosofijos istorijos šaltinių ir tyrimų vertimai

Vosylius Sezemanas. Loginiai ir gnoseologiniai tyrinėjimai. LKTI, Vilnius, 2010,  215 p. Vertimas iš vokiečių kalbos.

Jeronimas Stroinovskis. Prigimtinės teisės mokslas, LKTI, Vilnius: 2011, p. 20–125. Vertimas iš lenkų kalbos

Juzefas Goluchovskis. Konkursinis traktatas. Vertimas iš lenkų kalbos, [in:] Apšvietos ir romantizmo kryžkelėse. Filosofijos kryptys ir kontroversijos Lietuvoje XVIII a. pabaigoje–pirmoje XIX a. pusėje, sudaryt. D. Viliūnas, Vilnius: KFMI, 2008, p. 262–310.

Ihar Babkou. Protas ir „neprotingumas”: epochų riba – vėlyvoji Apšvieta. Vertimas iš baltarusių kalbos, ten pat, p. 142–181.

Angelas Daugirdas. Pastabos konkursiniam darbui, pažymėtam 3-uoju numeriu. Ten pat, vertimas iš lenkų kalbos, p. 311–331.

Joachimas Liutauras Chreptavičius. Apie prigimtinę teisę. Vertimas iš lenkų kalbos, [in:] Tunaitis St. Apšvietos epochos socialinės ir politinės filosofijos metmenys, Vilnius: KFMI, 2004, p. 200–219.

Mauricijus Pranciškus Karpis. Odės, politinė ir filosofinė publicistika, seimo kalbos ir kt. Vertimas iš lenkų k. Mauricijus Pranciškus Karpis. [in:] Žemaitijos kunigaikštystės pasiuntinio rinktiniai raštai, Vilnius: LKTI, 2017, 335 p.

Piotr Rudkouski. Socialinis konstruktyvizmas – priemonė tautinės tapatybės problemoms? Baltarusių atvejis. Lietuvos kultūros tyrimai, nr. 10, Medijų mitai ir mitai kaip medijos, 2018: Vilnius: LKTI, p. 97–104. Vertimas iš baltarusių kalbos.
https://www.sphairos.lt/wp-content/uploads/2021/05/Piotr-Rudkouski_Socialinis-konstruktyvizmas-%E2%80%93-priemone-tautines-tapatybes-problemoms_Baltarusiu-atvejis.pdf

Marius Grigonis [Mariusz Grygianiec], Socialinis konstruktyvizmas – intelektualinė išdaiga? Kelios pastabos Piotro Rudkouskio straipsniui, Lietuvos kultūros tyrimai, nr. 10, Medijų mitai ir mitai kaip medijos, 2018: Vilnius: LKTI, p. 106–109. Vertimas iš lenkų kalbos.
https://www.sphairos.lt/wp-content/uploads/2021/05/Mariusz-Grygianiec-_Marius-Grigonis_Socialinis-konstruktyvizmas-%E2%80%93-intelektualine-isdaiga_-Kelios-pastabos.pdf

Publikacijos Užnemunės istorijos tema

Ankstyvoji modernizacija Užnemunėje: luominio mentaliteto erozija XIX amžiaus pradžioje, Lietuvos istorijos metraštis, 2021/2, nr. 52, p.29–53. https://www.istorija.lt/data/public/uploads /2022/01/lim-2021-2-2-d.-viliunas.-ankstyvoji-modernizacija-uznemuneje-p.-29-53.pdf

Užmiršti vardai. Apie Marijampolės marijoną Kristupą Švermicką (1812–1894). Varpo aidas [Marijampolė], 1989, gruodis, p. 3.

XIX a. pirmosios pusės Marijampolija: marijonai ir poezija. Marijampolė: miestas ir žmonės Lietuvos istorijoje, red. V. Viliūnas, Marijampolė: Sugrįžimai,  1992, p. 14–21.

Baltieji marijonai – Suvalkijos švietėjai ir kariai, Tėvynės sargas [Vilnius],1995, nr. 4(40), p. 79–87

Dar kartą apie Marijampolę, Suvalkija, Marijampolė 1997, nr. 5, p. 17 – 20.

Marijampolės kultūrinis gyvenimas prieš du šimtmečius, Suvalkija [Marijampolė]. 1998, nr. 3(11), p. 3–7.

Apie Starapolės miestelio vardo atsiradimą, Suvalkija [Marijampolė]. 1999, nr. 5(19), p. 7–9.

Marijampolės senovės nutikimai, Suvalkija [Marijampolė]. 2000, nr. 1(21), p. 25–28.

Marijamplės marijonų senovė, Suvalkija [Marijampolė]. 2000, nr.2 (22), p. 9–50.

Užnemunės genius loci Marijampolės marijonų vienuolyne, Užnemumė. Visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai, Vilnius, 2005, p. 59–74.

Anarchija Zanavykuose 1905–1907 metais, Suvalkija [Marijampolė], nr. 1(37) 2007, p. 18–22 

Marijampolės kultūros istorija: nauji tyrinėjimai. Marijampolės apskirties laikraščio „Suvalkietis“ interviu su Daliu Viliūnu. Suvalkietis [Marijampolė], 2008 06 07, p. 1, 3. 

Marijampolės – Starapolės pirmtako mįslė. Naujos versijos ir kontroversijos, Suvalkija [Marijampolė], 2010, nr. 1 (42), p. 23.

Istorija: apie tašką „Marijampolės pradžios“ byloje, Miesto laikraštis [Marijampolė], 2015 02 13, p. 11.

Užmirštieji Apšvietos epochos mokyklų ir pedagogikos siluetai: Bajoro ugdymas Marijampolės marijonų mokyklojeLietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis, nr. 30, Vilnius, 2007, p. 45–65 http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2007~1367162117994/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content

Zapomniane oblicza pedagogiki i szkół Oświecienia. Pedagogika i poezja w mariampolskiej szkole marianów w świetle źródel rękopiśmiennych drugiej połowy XVIII i początku XIX wieku, Ephemerides Marianorum, Stary Lichen, 2015, nr. 4, p. 151–183.

Grafų Butlerių pašlovinimai: tekstai ir kontekstai, Kvietiškio dvaras ir Marijampolės miestas: žvilgsnis į kultūrinį paveldą, Marijampolė: Marijampolės kolegija, 2017, p. 35-46.

Knygos sudarymas:

Nijolės Miliauskaitės laiškai Mokytojai. LKTI: Vilnius, 2019, 206 p; (pratarmė: p. 8–15).