Dalia VASILIŪNIENĖ

humanitarinių m. dr., vyresn. mokslo darbuotoja
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0554-9321

1966 m. gimė Kaune. 1985–1991 m. studijavo dailėtyrą Valstybiniame dailės institute (dab. Vilniaus dailės akademijoje). 1991–1997 m. užėmė archyvarės pareigas Lietuvos literatūros ir meno archyve. 1997–2002 m. dirbo Kultūros ir meno institute Sakralinės dailės skyriuje. Įstaigą reorganizavus į Kultūros, filosofijos ir meno institutą, vėliau – į Lietuvos kultūros tyrimų institutą, Sakralinio meno paveldo skyriuje dirba vyresn. mokslo darbuotoja. 2003 m. apgynė daktaro disertaciją „Žemaičių Kalvarijos dominikonų architektūra ir dailė: kultas ir ikonografija“ (menotyra, 03H). 2010–2018 m. vadovavo Lietuvos mokslo tarybos finansuojamam projektui „Lietuvos sakralinė dailė: Šiaulių vyskupija“, 2013–2023 m. – Sakralinio meno paveldo skyriaus vadovė.

Recenzuojamų tęstinių mokslinių leidinių, žurnalų redakcinių kolegijų, asociacijų, draugijų narystė, ekspertinė veikla:

ICOMOS akredituoto nacionalinio komiteto ICOMOS „Lietuva“ narė, nuo 2020 m.
Dvišalės nuolatinės komisijos narė, nuo 2020 m.
Vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejaus meno tarybos narė, nuo 2019 m.
Mokslo periodinio leidinio Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne (Katolicki Uniwersytet
Lubelski Jana Pawła II, Liublinas) recenzentė, nuo 2020 m.
Tęstinio leidinio Lietuvos sakralinė dailė redakcinės kolegijos narė, nuo 2011 m.
Mokslo periodinio leidinio Kultūros paminklai redakcinės kolegijos narė, nuo 2010 m.
Lietuvos dailės istorikų draugijos narė nuo 1999 m. (2006–2010 m. jos pirmininkė).
Valstybinė kultūros paveldo komisijos narė (2019–2023)
UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinio komiteto narė (2020–2023)
Tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė (2016–2020)
Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo tarybos narė (2015–2020)
Lietuvos kultūros tyrimų instituto Atestavimo ir konkursų komisijos narė (2012–2020)
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ekspertų komisijos narė (2009–2017)

Mokslinių tyrimų sritys:
Lietuvos bažnyčių dailė, auksakalystė.

El. paštas: vasiliuniene.dalia@gmail.com

SVARBIAUSI MOKSLO DARBAI:

Monografijos:

 • Vasiliūnienė, Dalia. Žemaičių Kalvarija: piligriminio centro istorija ir dailė XVII–XIX a., Vilnius: Aidai, 2010.

Sudarytieji mokslo darbai:

 • Lietuvos sakralinė dailė, t. II: Šiaulių vyskupija, d. 2: Šiaulių dekanatas, kn. 3: Kužiai – Pavėkiai, sudaryt. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2022.
 • Lietuvos sakralinė dailė, t. II: Šiaulių vyskupija, d. 2: Šiaulių dekanatas, kn. 2: Kairiai–Kurtuvėnai, sudaryt. Dalia Vasiliūnienė, Regimanta Stankevičienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2020.
 • Lietuvos sakralinė dailė, t. II: Šiaulių vyskupija, d. 2: Šiaulių dekanatas, kn. 1: Agailiai – Juozapava, sudaryt. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018.
 • Lietuvos sakralinė dailė, t. II: Šiaulių vyskupija, d. 1: Joniškio dekanatas, kn. 3: Skaistgirys – Žukančiai, sudaryt. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015.
 • Jėga ir grožis jo šventovėje. Vilniaus arkivyskupijos sakralinės vertybės Bažnytinio paveldo muziejuje, sud. Dalia Vasiliūnienė, Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2013.
 • Lietuvos sakralinė dailė, t. II: Šiaulių vyskupija, d. 1: Joniškio dekanatas, kn. 2: Juodeikiai–Rudiškiai, sudaryt. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012.
 • Lietuvos sakralinė dailė, t. II: Šiaulių vyskupija, d. 1: Joniškio dekanatas, kn. 1: Balkaičiai–Joniškis; sudaryt. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011.
 • Lietuvos sakralinė dailė, t. I: Vilkaviškio vyskupija, kn. 6: Šakių dekanatas, d. 2, sudaryt. Dalia Vasiliūnienė, Regimanta Stankevičienė, Gabija Surdokaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007.
 • Lietuvos sakralinė dailė, t. I: Vilkaviškio vyskupija, kn. 5: Alytaus dekanatas, sudaryt.  Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Savastis, 2003.

Mokslo straipsniai: 

 • Vasiliūnienė, Dalia. Mementote Josephum Woronowicz... Šakynos bažnyčios liturginių indų rinkinys, Acta Academiae Artium Vilnenis, d. 110–111: Vaizdas ir daiktas: ištakos, funkcijos, pėdsakai, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2023, p. 176–195.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Straipsniai ir kūrinių aprašai tęstiniame leidinyje Lietuvos sakralinė dailė, t. II: Šiaulių vyskupija, d. 2: Šiaulių dekanatas, kn. 1–3, sudaryt. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Regimanta Stankevičienė, Dalia Vasiliūnienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018–2022.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Pamokslininkų ordino šventųjų reprezentacija Lietuvos bažnyčiose, Exellentia virtutum: šventieji Lietuvos kultūroje, sud. Asta Giniūnienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, p. 127–148.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Kelios pastabos apie Rytų Prūsijos auksakalystės paveldą Lietuvoje, Menotyra, 2018, t. 25, Nr. 1, p. 1–11. http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/menotyra/article/view/3684/2482
 • Vasiliūnienė, Dalia. Liturginiai indai ir reikmenys – istorijos šaltiniai, Dailės kūrinys – istorijos šaltinis, sudaryt. S. Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, p. 102–125.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Ornamento kaita XVIII a. Lietuvos sakralinėje auksakalystėje, Ornamentas: XVI–XX a. I pusės paveldo tyrimai, sudaryt. Aleksandra Aleksandravičiūtė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 119-161.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Straipsniai ir kūrinių aprašai tęstiniame leidinyje Lietuvos sakralinė dailė, t. II: Šiaulių vyskupija, d. 1: Joniškio dekanatas, kn. 1–3, sudaryt. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Dalia Vasiliūnienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011–2015.
 • Vasiliūnienė, Dalia, Stankevičienė, Regimanta. Lenkijos XIX a. II pusės tapyba Vilkaviškio vyskupijoje: kilmės ir atribucijos klausimai; kūrinių katalogas, Menotyra, 2010, T. 17, Nr. 1, sudaryt. Gabija Surdokaitė, Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, p. 1–47.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Rožinio brolijos procesijų altorėlis Žemaičių Kalvarijoje, „Kuriantis protas brangesnis nei turtai“. Skiriama dailėtyrininkei Marijai Matušakaitei, sudaryt.  Giedrė Mickūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 83–92.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Žemaičių Kalvarija katalikiškosios reformos kontekste, Tridento visuotinio Bažnyčios susirinkimo (1545–1563) įtaka Lietuvos kultūrai, sudaryt. Aleksandra Aleksandravičiūtė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009, p. 66–89.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Žemaičių Naumiesčio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia: istorija ir architektūra, Lietuvos lokaliniai tyrimai (Lietuvos valsčiai. Žemaičių Naumiestis), Vilnius: Versmė, internete skelbiamas nuo 2010 11 02, LT:180-63/2010-43, interneto svetainė www.llt.lt, p. 1–15.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Užnemunės liturginiai indai – krašto istorijos šaltiniai, Kultūros paminklai. Vilnius: Savastis, 2008, Nr. 13, p. 67–79.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Išganytojo tema Žemaičių Kalvarijos krikštyklos dekore, Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje, sudaryt. Gabija Surdokaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 188–208.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Straipsniai ir kūrinių aprašai tęstiniame leidinyje Lietuvos sakralinė dailė, t. I: Vilkaviškio vyskupija, kn. 3–6, Vilnius, 1998–2007.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Relikvijoriai Vilkaviškio vyskupijoje: formos ir dekoras, Vilniaus Dailės Akademijos darbai, d. 40: Šventųjų relikvijos lietuvos kultūroje, sudaryt. Tojana Račiūnaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, p. 95–107.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Vilkaviškio vyskupijos eucharistinių indų ikonografija, Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai, sudaryt. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, p. 172–185.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Švč. Mergelės Marijos paveikslas Žemaičių Kalvarijoje. Kilmės ir pirmavaizdžio klausimai, Vilniaus dailės akademijos darbai, d. 35: Pirmavaizdis ir kartotė, sudaryt. Marius Iršėnas, Gabija Surdokaitė,  Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004, p. 79–87.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Sienų tapyba Perlojos bažnyčioje, Menotyra, 2004, Nr. 3(36), Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, p. 41–49.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Kowieńska pracownia witraży Władysława Pr zybytniowskiego „Maria“, Litwa i Polska. Dziedzictwo sztuki sakralnej, red. Wojciech Boberski, Małgorzata Omilanowska, Warszawa: ISPAN, Wyd. DiG, 2004, s. 215–226.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Žemaičių Kalvarijos religinio centro įkūrimas ir formavimasis XVII a. viduryje, Menotyra, 2003, Nr. 3 (32), Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, p. 3–15.

Taikomieji tyrimai, šaltinių publikacijos: 

 • Dangaus miestas. Vilniaus vienuolynų palikimas Bažnytinio paveldo muziejuje, sudaryt. Dalia Vasiliūnienė, tekstai D. Vasiliūnienė, Liudas Jovaiša, Martynas Jakulis, Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2020.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Vilniaus vienuolijos ir jų lobynai. Šv. arkangelo Mykolo bernardinių vienuolynas, Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2019.
 • Ne vien Dangus [advokatų kontoros „Valiunas Ellex“ meno kolekcija], tekstai Dalia Vasiliūnienė, S. Urbonienė (sudaryt. D. Vasiliūnienė), Vilnius: Valiunas Ellex, 2016.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Jėga ir grožis jo šventovėje. Vilniaus arkivyskupijos sakralinės vertybės Bažnytinio paveldo muziejuje, sudaryt. ir tekstų aut. Dalia Vasiliūnienė (dalis tekstų Liudo Jovaišos, Ritos Pauliukevičiūtės), Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2013.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai Bažnyčios liturginių indų rinkinys,  Lentvario bažnyčia ir jos dekoras. 1905–1943 m., sudaryt. Giedrė Jankevičiūtė, – Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2012; p. 126–140.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Lietuvos medinės bažnyčios [fot. Paknys, Raimundas], Vilnius: R. Paknio leidykla, 2012 (tas pats anglų kalba).
 • Vasiliūnienė, Dalia, Surdokaitė, Gabija. Verkių Kalvarijos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios sienų tapybos istoriniai-menotyriniai tyrimai, Vilnius, 2010. Užsakovas Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo parapija.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Bažnytinio paveldo muziejus. Muziejaus gidas – Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2009, 2010 (tas pats vokiečių, anglų, lenkų kalbomis).
 • Vasiliūnienė, Dalia. Įvadas „Lietuvos sakralinė auksakalystė“ ir straipsniai leidinyje Lietuvos sakralinė dailė. XI–XX a. pr., t. IV: Auksakalystė XIII–XX a., kn. 2: Pavieniai dirbiniai, sudaryt. Jolita Liškevičienė Vilnius, 2007, p. 75–81, 82–89, 98, 117, 171–172, 183–185, 206.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Straipsniai leidinyje Lietuvos sakralinė dailė. XI–XX a. pr., t. IV: Auksakalystė, kn. 1: Kolekcijos, sudaryt. Jolita Liškevičienė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2006, p. 86, 88, 199–200, 283–290.
 • Lietuvos dailės istorikų draugija. Bibliografija. 1995–2004, sudaryt. Dalia Vasiliūnienė, Asta Giniūnienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005.

Parodos

 • Vasiliūnienė Dalia, Pauliukevičiūtė Rita [kuratorės]. Nauja Bažnytinio paveldo muziejaus ekspozicija „Dangaus miestas. Vilniaus vienuolijų palikimas Bažnytinio paveldo muziejaus rinkiniuose“, Vilnius, Bažnytinio paveldo muziejus, nuo 2019.
 • Vasiliūnienė Dalia, Urbonienė Skaidrė [kuratorės]. Paroda Ne vien Dangus. Religinės dailės kūriniai iš Rolando Valiūno ir advokatų kontoros „Valiunas Ellex“ kolekcijos, Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus (2016 05 31 – 09 24)

Kitos akademinės publikacijos: 

 • Vasiliūnienė, Dalia. Prisiminimai apie sakralųjį Vilnių [katalogo „Sakralusis Vilnius. Piligrimų kelias nuo Aušros Vartų iki Kalvarijų“ recenzija], Naujasis Židinys-Aidai, 2021, Nr. 7, p. 74–75.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Antakalnio Jėzus ir kiti... (apie Regimantos Stankevičienės knygą „Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje), Naujasis Židinys-Aidai, 2018, Nr. 1, p. 77–78.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Tojana Račiūnaitė. Atvaizdo gyvastis. Švč. Mergelės Marijos stebuklingųjų atvaizdų patirtis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVII–XVIII a. (knygos recenzija), Menotyra, 2016, t. 23, Nr. 1, p. 53–55.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Astos Giniūnienės knygos „Kryžiaus kelias Lietuvoje XVIII a. antroje pusėje – XX a. pradžioje. Sklaida ir raiška“ recenzija, Menotyra, 2014, Nr. 4 (sudaryt. Lina Balaišytė), p. 342–345.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Kaip dailės kūrinys tampa istorijos šaltiniu (apie konferenciją), Menotyra, 2014, t. 21, Nr. 1, (sud. Gabija Surdokaitė-Vitienė), p. 75–77, ISSN-1392-1002 (tas pats: Recenzija „Mokslinė konferencija „Dailės kūrinys – istorijos šaltinis“ leidinyje Sovijus, 2014, T. 2, Nr. 1, p. 207-208.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Dar kartą apie portretą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (apie M. Matušakaitės knygą Portretas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (2010), Menotyra, 2011, T. 18, Nr. 1, Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, p. 82–85.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Bernardiniškojo dvasingumo ženklai vieno konvento istorijoje (apie R. Janonienės knygą Bernardinų bažnyčia ir konventas Vilniuje), Menotyra, 2010, T. 17, Nr. 4, sudaryt.  Lina Balaišytė, Gabija Surdokaitė, Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, p. 385–388.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Procesijų altorėliai Lietuvoje (M. Matušakaitės knygos Procesijų altorėliai Lietuvoje recenzija), „Kuriantis protas brangesnis nei turtai“. Skiriama dailėtyrininkei Marijai Matušakaitei, sudaryt. Giedrė Mickūnaitė,  Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 175–183.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Menas ir liturgija: bažnytinė tekstilė ir metalo dirbiniai, Lietuva 1009–2009, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 231–239.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Leidinio Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dailininkų žodynas (1 t.) recenzija, Menotyra, 2006, Nr. 3 (44), Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, p. 46–47.
 • Vasiliūnienė, Dalia. Pastabos LDK meninės kultūros tyrimų paraštėse (Mindaugo Paknio knygos Mecenatystės reiškinys XVII a. LDK recenzija), Menotyra, 2004, Nr. 2 (35), Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, p. 46–48.