Atgal

2020 m. lapkričio 20 d.

Lietuvos kultūros tyrimų institutas
Muzikos ir teatro istorijos skyrius
Kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją
„Muzika, teatras, visuomenė“

Konferencijoje bus svarstoma apie muzikinės ir teatrinės kultūros bei modernios visuomenės raidos tarpusavio sąsajų ir įtakų procesus. Šie procesai aprėpia ilgą XIX a. – XXI a. pradžios laikotarpį, per kurį atsirado ne tik naujos nacionalinės valstybės, keitusios senosios Europos žemėlapį ir formavusios savo tautinės kultūros modelius, bet ir vyko paradigminiai meninės kūrybos bei jos refleksijos pokyčiai.

Konferencija vyks 2020 m. lapkričio 20 d. nuotoliniu būdu.

Pradžia – 10 val.

Prisijungimo adresas – <...>

Lithuanian Culture Research Institute
Department of History of Music and Theatre
Invites to the International Scientific Conference
„Music, Theatre, Society“

Participants of the conference will consider the processes of development and interconnection of musical and theatrical culture and modern society. These processes include a long period from the 19th century to the beginning of the 21st century, when not only new national states emerged, changing the map of old Europe and forming their national culture models, but also the paradigmatic changes in artistic creation and its reflection took place.

The conference will take place online in November 20, 2020.

Beginning at 10 a.m.

Link of the conference –
https://zoom.us/j/93845475001?pwd=UWh2dWYraGFrdWp6MlVKZG9TenVqZz09


PROGRAMA / PROGRAM

10.00 – 10.10 Konferencijos atidarymas / Opening of the conference

Pirma sesija:
Istorinės paralelės – estetinės sankirtos / First session: Historical parallels – aesthetical intersections

10.10 – 10.30 Dr. Laima Budzinauskienė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas / Lithuanian Culture Research Institute)
Atlygis XIX a. bažnyčios muzikui: tarp galimybių ir būtinybių / The payment for a church musician in the 19th century: between possibilities and necessities.

10.30 – 10.50 Dr. Vida Bakutytė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas / Lithuanian Culture Research Institute)
Feministinės savimonės kontūrai Vilniaus muzikiniame ir teatriniame gyvenime (XIX a. II p.–XX a.pr.) / Contours of Feminist Consciousness in the Musical and Theatrical Life of Vilnius (2nd Half of the 19th Century – Beginning of the 20th Century).

10.50 – 11. 10 Dr. Vytautė Markeliūnienė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas / Lithuanian Culture Research Institute)
Iš muzikologės Onos Narbutienės korespondencijos. Kompozitoriaus Jeronimo Kačinsko laiškai / From the correspondence of the musicologist Ona Narbutienė. Letters by the composer Jeronimas Kačinskas

11. 10 – 11.30 Dr. Kamilė Rupeikaitė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas / Lithuanian Culture Research Institute)
Arnas Nadelis (1878–1943): modernios vokiškosios-žydiškosios tapatybės kūrėjas iš Vilniaus / Arno Nadel (1878–1943) from Vilnius: Creator of Modern German-Jewish Identity


PERTRAUKA / BREAK

Antra sesija:
Istorija, kūryba, tapatybė / Second session: History, Creation, Identity

12.00 – 12.20 Dr. Agnieszka Wójtowicz (Opolės universiteto Polonistikos ir kultūros tyrimų institutas, Lenkija / Institute of Polish and Cultural Studies of the University of Opole, Poland)
„Nusikaltėliai“ Vilniuje / “Criminals” in Vilnius

12.20 – 12. 40 Dr. Yanina Yukhymuk (Ukrainos mokslų akademijos Taraso Ševčenkos literatūros institutas, Kijevas / Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kiev)
Muzikinės specialybės kaip hierarchizacijos elementai (Pagal Peterio Høego romaną „Tyli mergina“, Vladimiro Orlovo romaną „Smuikininkas Danilovas“ ir Patricko Süskindo romaną „Kontrabosas“) / Musical specialties as an instruments of hierarchization (based on novels by Peter Høeg “Quiet girl”, Vladimir Orlov – “Violist Danilov” and Patrick Süskind “The Double Bass”)

12.40 – 13.00 Dr. Rasa Vasinauskaitė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas / Lithuanian Culture Research Institute) 
Lietuvių teatro kritika vėlyvuoju sovietmečiu (1972–1978). Nuo ideologinių – prie estetinių gairių? / Theater criticism in Lithuania in the late Soviet era (1972–1978). From ideological to aesthetic guidelines?

13.00 – 13.20 Dr. Helmutas Šabasevičius (Lietuvos kultūros tyrimų institutas / Lithuanian Culture Research Institute) 
Baletas ir jo įvaizdžio kaita XX a. Lietuvos visuomenėje / Ballet and the transformation of its image in the 20th century in Lithuanian society

13.20 – 13.40 Dr. Jūratė Landsbergytė (Lietuvos kultūros tyrimų institutas / Lithuanian Culture Research Institute) 
Istorijos kontekstas naujausioje lietuvių muzikoje. Aktualios įtampos / Historical context in the latest Lithuanian music. The contemporary tensions.

13.40 – 14.00 – Apibendrinamosios diskusijos / Discussions