Atgal

Nauja architektūra UNESCO Pasaulio paveldo vietovėse Lietuvoje: estetiniai ir paveldosauginiai aspektai

2023-06-20

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTO
ŠIUOLAIKINĖS LIETUVOS KULTŪROS SKYRIUS

IR

VILNIUS TECH ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS


2023 m. birželio mėn. 26 d. 15 val. rengia bendrą seminarą

Nauja architektūra UNESCO Pasaulio paveldo vietovėse Lietuvoje:

estetiniai ir paveldosauginiai aspektai 

Prelegentė – VILNIUS TECH Architektūros fakulteto IV k. doktorantė Dalia Traškinaitė

Moderatorė – doc. dr. Rita Repšienė.

Santrauka: UNESCO saugomose teritorijose Lietuvoje, suprojektuoti ir pastatyti nauji architektūros objektai arba ne kartą per savo gyvavimo laiką joje rekonstruoti, paveldo apsaugos institucijų bei projektų architektų požiūriu sietini su vietos kontekstu ir tapatumu, suponuoja juos būsiančius vieningos visumos dalimi. Ne visuomet toks tikslas pasiekiamas, o visuomenė reiškia pagrįstą nepasitenkinimą naujų pastatų neprofesionalumu, neatrasta derme bei neretai iškreiptu balansu tarp naujo ir seno, kyla abejonių, susijusių su šių procesų teisiniu skaidrumu. Atsiranda nemenka takoskyra tarp teisinio reguliavimo ir aktų, reglamentų vykdymo, naudojimo bei jau realizuotos architektūros, objektyvių ir argumentuotų sprendimų, raiškos naudojimo.

Pranešime bus aptariama naujų pastatų atsiradimo paveldo teritorijose genezė, požiūrio kaita, išskiriamos esmingiausios raidos kryptys, principai, kuriais remiantis statomi nauji objektai arba pritaikomi seni juos rekonstruojant, papildant naujais intarpais, priestatais. Taip pat, pristatoma atlikta reikšmingiausių tarptautinių ir nacionalinių tesės dokumentų, reglamentuojančių naujos architektūros atsiradimo saugojamose teritorijose, išskiriant Lietuvos UNESCO Pasaulio paveldo vietovių teisinio reglamentavimo reikšmingiausius principus, apibrėžiančius šiuolaikinės architektūros pastatų (naujų ir rekonstruotų) architektūrinę, urbanistinę, estetinę išraišką tokiose teritorijose, aspektus, analizė. Remiantis ja, pateikiami naujos architektūros kultūriniame kraštovaizdyje realizacijos pavyzdžiai, dėmesį sutelkiant į dviejų Pasaulio paveldo vietovių –Vilniaus istorinio centro bei Kuršių nerijos pastatus.

Seminaras vyks LKTI Posėdžių salėje (217 kab.).