Atgal

Muziejus kaip vyraujančių ir alternatyvių naratyvų polilogo erdvė

Projekto tikslas – atlikti Lietuvos ir Ukrainos muziejuose besireiškiančių naratyvų analizę ir remiantis šia analize atskleisti muziejiniais naratyvais skleidžiamas vertybines orientacijas; išryškinti dominuojančius ir alternatyvius muziejinius pasakojimus, jų tarpusavio sąveikos problemas Lietuvoje ir Ukrainoje; remiantis šiuolaikinių muziejinių pasakojimų kūrimo teorijomis pateikti metodinius pasiūlymus, kaip nūdienos muziejus turi prisidėti prie aktualijas ir vertybines slinktis atliepiančio požiūrio formavimo. Projekto uždaviniai: tyrinėti muziejų ekspozicijas Lietuvoje bei Ukrainoje ir remiantis lyginamąja prieiga atlikti muziejinių naratyvų tyrimus (mokslininkų vizitai, mokslinis tyrimas, moksliniai seminarai). Tyrimų aspektai: 1) vyraujančių ir alternatyvių naratyvų sąveika, 2) europietiškųjų vertybių ir idėjinių prioritetų sklaida, 3) kultūrinės atminties tendencijos ir atminties politika. Remiantis tyrimų medžiaga siekta parengti metodinius muziejinių naratyvų atnaujinimo pasiūlymus (moksliniai seminarai, rekomendacijos); tyrimo rezultatus ir projekto produktus pristatyti mokslinei bendruomenei, muziejų darbuotojams bei muziejų politikos formuotojams, organizuoti viešą tarpsritinę diskusiją muziejų naratyvų atnaujinimo tema (studija, rekomendacijos, mokomieji seminarai-diskusijos). Projekto veiką apibendrino kolektyvinė monografija, skirta muziejinių naratyvų analizei Lietuvoje ir Ukrainoje.

Projekto rezultatai: