Atgal

Lietuvos sakralinė dailė: Šiaulių vyskupija. IV dalis, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė

Projekto metu siekta toliau nuosekliai tyrinėti ir publikuoti Šiaulių vyskupijos sakralinės architektūros ir dailės paveldą. Per 2019–2022 m. surengtas ekspedicijas Kužių, Meškuičių, Micaičių, Pakapės, Raudėnų, Rėkyvos, Šakynos bažnyčiose bei Narušaičių, Pavėkių, Ožkėnų, Sereikių, Šakynos koplyčiose atrasti, tyrinėti ir fotografuoti Lietuvos kultūros ir meno istorijai reikšmingi objektai. Rinkta bibliografija, archyvinė ir ikonografinė medžiaga, susijusi su šių Šiaulių dekanato parapijų istorija ir dailės vertybėmis, sakraline architektūra. Parengtos dvi Šiaulių dekanato parapijoms skirtos knygos, sisteminančios Lietuvos dailės, lokalinės istorijos ir religinės kultūros pažinimui svarbius vaizdinius šaltinius, pateikiančios šių Šiaulių dekanato kultūros paveldo objektų mokslinę analizę ir išsamius menotyrinius ir istorinius tyrimus. Regiono paveldas metrikuotas, aprašytas ir įvertintas Lietuvos ir kitų Europos šalių dailės ir amatų raidos, Katalikų bažnyčios ir regiono istorijos kontekstuose. Pristatyta daug lig šiol neidentifikuotų, moksliškai neįvertintų, nepublikuotų dailės kūrinių ir dirbinių. Publikacijos bus pravarčios įvairių humanitarinių krypčių mokslininkams, paveldosaugos specialistams, muziejininkams, dvasininkams, vietos bendruomenėms.

Rezultatai:

  • Šiaulių dekanato paveldo objektų skaitmeninių foto dokumentų rinkinys pasipildė 1416 architektūros ir dailės kūrinių nuotraukomis.
  • Išleista leidinio „Lietuvos sakralinė dailė“, t. II: Šiaulių vyskupija, dalis 2: Šiaulių dekanatas, knyga 3: Kužiai–Pavėkiai, sud. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Dalia Vasiliūnienė, LKTI.
    https://www.lkti.lt/lietuvos-sakraline-daile-t-ii-d-2-kn-3/
  • 2022 m. parengtas knygos „Lietuvos sakralinė dailė“, t. II: „Šiaulių vyskupija“, d. 2: „Šiaulių dekanatas“, kn. 4 „Raudėnai–Šakyna“ juodraštis.