2022.06.23

Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vytauto Didžiojo universitetas ir Europos humanitarinis universitetas praneša, kad 2022 m. birželio 23 d., 12.00 val. Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje (Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Denis Petrina apgynė daktaro disertaciją „Afekto sampratos filosofinės interpretacijos ir biopolitinės implikacijos“ (Filosofija – H 001).

Institucija, kurioje parengta disertacija: Lietuvos kultūros tyrimų institutas.

Mokslinis vadovas – vyriausioji m. d., dr. Audronė Žukauskaitė, humanitariniai mokslai, filosofija
(H 001), Lietuvos kultūros tyrimų institutas.

Disertacijos gynimo taryba:
pirmininkas – prof. dr. Gintautas Mažeikis, humanitariniai mokslai, filosofija (H 001), Vytauto Didžiojo universitetas. nariai:
– prof. dr. Naglis Kardelis, humanitariniai mokslai, filosofija (H 001), Lietuvos kultūros tyrimų institutas;
– prof. dr. Kristupas Sabolius, humanitariniai mokslai, filosofija (H 001), Vilniaus universitetas;
– doc. dr. Jurga Jonutytė, humanitariniai mokslai, filosofija (H 001), Vytauto Didžiojo universitetas;
– prof. dr. Rein Raud, humanitariniai mokslai, filologija (H 004), Talino universitetas (Estija).

Su disertacija galima susipažinti: Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Lietuvos kultūros tyrimų instituto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Europos humanitarinio universiteto bibliotekose.


ANOTACIJA

Daktaro disertacijoje kuriama grindžiama skirtingomis interpretacijomis sintetinė afekto samprata, kurios pagrindu yra formuluojama į afektą orientuota ontologija bei apsvarstomos jos epistemologinės, etinės ir (bio)politinės implikacijos. Disertaciją sudaro dvi dalys: sintetinė ir analitinė. Pirmoje (sintetinėje) dalyje yra sprendžiama su afekto sampratos konceptualizavimu susijusi problematika: teorinė (nustatomas afekto sampratos turinys), konceptualinė-metodologinė (afektas yra metodologiškai operacionalizuojamas kaip ontologinė kategorija) bei praktinė-analitinė (afektas yra lokalizuojamas biopolitikos kontekste). Antroje (analitinėje) dalyje parodoma, jog afekto ontologizavimas bei kartu lokalizavimas biopolitikos centre leidžia konceptualiai perkonfigūruoti biopolitikos sampratą ir aptikti bei kritiškai reflektuoti kokybiškai naujus, iki šiol biopolitikos teorijoje nenagrinėtus fenomenus. Nagrinėjant negatyvią biopolitiką, teigiama, jog pastaroji veikia afektyviosios ortopedijos būdu – reguliuodama ir koreguodama neparankius bei (re)produkuodama parankius afektus. Tai reiškia, jog biogalia funkcionuoja ne tik aktualumo, bet taip pat ir potencialumo bei virtualumo registre. Tačiau pastebima, jog afektas ir biogalia veikia tame pačiame ontologiniame lygmenyje, vadinasi, afektui yra būdingas rezistencinis potencialas. Remiantis šia įžvalga, aptariamos alternatyvios – afirmatyvios – afektyviosios biopolitikos filosofinės, ontologinės ir praktinėspolitinės prielaidos bei formuluojami pamatiniai tokios biopolitikos principai.

SUMMARY
Philosophical interpretations and biopolitical implications of the notion of affect

The doctoral thesis synthesizes the notion of affect based on its various interpretations, which is then utilized to create a model of affect-oriented ontology as well as overview its epistemological, ethical, and (bio)political implications. The dissertation is comprised of two parts: synthetical and analytical. The first (synthetical) part solves the problematics stemming from the conceptualization of the notion of affect: theoretical (the semantic content of the notion of affect is determined), conceptual-methodological (affect is operationalized as an ontological category), and practicalanalytical (affect is localized in the context of biopolitics). The second (analytical) part demonstrates that the ontologization of affect and its localization at the heart of biopolitics enables a conceptual reconfiguration of biopolitics as well as the identification and critical reflection of new, not examined before biopolitical phenomena. The analysis of negative biopolitics reveals that its modus operandi is affective orthopedics – that is, regulation and correction of dangerous for biopower affects and (re)production of useful ones. It means that biopower functions not only in the register of actuality but also in those of potentiality and virtuality. However, since affect and biopower function in the same ontological domain, the emancipatory potential of affect is emphasized. Based on this observation, philosophical, ontological, and practical-political implications of this alternative version of biopolitics – affirmative affective biopolitics – are discussed as well as the fundamental principles of such biopolitics are formulated.