2018.11.30 11:00

Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilniaus dailės akademija, Lietuvos teatro ir muzikos akademija praneša, kad 2018 m. lapkričio 30 dieną 11.00 valandą Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje (Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Karina Simonson gins daktaro disertaciją tema „Žydų fotografai Pietų Afrikos Respublikoje XX a. 4–8 deš.: Leonas Levsonas ir Eli Weinbergas“ (Menotyra – 03H).
 
Institucija, kurioje parengta disertacija: Lietuvos kultūros tyrimų institutas
 
Mokslinis vadovas – vyriausioji m. d., prof. dr. (hp) Aleksandra Aleksandravičiūtė, humanitariniai mokslai, menotyra (03 H), Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
 
Disertacija ginama Vilniaus dailės akademijos, Lietuvos kultūros tyrimų instituto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos jungtinėje Menotyros mokslo krypties taryboje:
pirmininkas – doc. dr. Agnė Narušytė, humanitariniai mokslai, menotyra (03H), Vilniaus dailės akademija;
nariai:
– dr. Vilma Gradinskaitė, humanitariniai mokslai, menotyra (03H), Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus;
– prof. dr. Giedrė Mickūnaitė, humanitariniai mokslai, menotyra (03H), Vilniaus dailės akademija;
– dr. Odeta Žukauskienė, humanitariniai mokslai, menotyra (03H), Lietuvos kultūros tyrimų institutas;
– prof. dr. Deborah Posel, socialiniai mokslai, sociologija (05S), University College London.
 
Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vilniaus dailės bei Lietuvos teatro ir muzikos akademijų ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto bibliotekose.
 
Anotacija
Iki šiol Lietuvoje beveik nebuvo profesionalių dailėtyros tyrimų, susijusių su Afrikos XX–XXI a. meno procesais. Tai tikrai rimta ir taisytina spraga, ypač turint omenyje, kiek daug išeivių iš Lietuvos paliko ryškius pėdsakus šiuolaikinėje Pietų Afrikos kultūroje. 
Disertacija nagrinėja pirmosios Pietų Afrikos Respublikos žydų menininkų imigrantų kartos atstovų Leono Levsono (1883–1968) ir Eli Weinbergo (1908–1981) palikimą: fotografijų atspaudus ir negatyvus, abiejų autorių egotekstus, pasisakymus spaudoje, parodų reklaminę medžiagą bei recenzijas, sakytinę istoriją ir kt. istoriniame, kultūriniame bei sociopolitiniame šalies kontekste.
Iki šiol daugiausia mokslinių darbų paskelbta apie neeuropinės kilmės atvykėlių integraciją Vakarų kultūroje. Šio tarpdalykinio tyrimo, jungiančio menotyros, žydų studijų ir afrikanistikos patirtis, tarptautinis naujumas ir aktualumas tas, kad aptariama dar labai menkai analizuota, bet opi problema: rytų europiečio, vakarietiškojo tipo vizualinės kultūros atstovo integracija į neeuropinę kultūrą.
Darbo tikslas – Leono Levsono ir Eli Weinbergo, dviejų PAR fotografų imigrantų iš Lietuvos ir Latvijos, veiklos ir kūrybos analizės pagrindu išgryninti ir susisteminti pagrindines problemas bei galimas tyrimų prieigas, analizuojant menininkų išeivių iš Europos kultūrinę integraciją Afrikos žemyno realijų kontekste. Darbe naudojama pokolonijinė prieiga yra adaptuota atsižvelgus į PAR kultūros istorijos realijas bei kritiškai įvertinus jos pritaikomumą būtent Levsono ir Weinbergo atvejams. Taip pat išryškinamos jos sąveikos su žydų studijomis, analizuojama gimtinės atminties problema PAR žydų kūryboje ir jos tyrimuose.
 
 
The title of the dissertation:
Baltic Jewish Photographers in the Republic of South Africa (1930–1976):
Leon Levson and Eli Weinberg
Summary
To this day the scope of professional art history studies related to 20th and 21st century African art processes from Lithuania is very limited. This very important gap needs addressing, especially in respect to the significant impact Baltic immigrants have made on contemporary South African culture. This dissertation is dedicated to the analysis of the legacy of first generation Jewish artist immigrants in the Republic of South Africa: Leon Levson (1883–1968) and Eli Weinberg (1908–1981). It examines photographic prints and negatives, biographical texts by both photographers, statements in the press, adver¬tising material for exhibitions, reviews, oral history, and others in histori¬cal, cultural and socio-political contexts of South Africa.
Most of the scientific studies published are related to the integration of non-European immigrants into Western culture. The novelty and the relevance of this interdisciplinary study, which combines Art History, Jewish Studies, and African Studies, is that it attempts to discuss a very important and seldom addressed issue – the integration of an Eastern European subject, who is a representative of Western visual culture, into a non-European culture.
In order to answer this question the postcolonial framework must be adopted – insights, concepts and propositions from this framework will be deployed for an analysis of the work created in another culture. This dissertation also raises cultural issues specific to South Africa, attempts to distil distinctive characteristics of Jewish photography in South Africa, asks if political processes of this nation, skin color and the social status of the artist has had an impact on their work, and if the work of Jewish photographers reflects on their memories of homeland.