2017.12.15 12:00

Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos kultūros tyrimų institutas praneša, kad 2017 m. gruodžio 15 d., 12.00 val. (Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje, Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Žilvinas Vareikis apgynė daktaro disertaciją „Tarpkultūrinės filosofijos teorinis ir metodologinis indėlis į komparatyvistines studijas“ (Filosofija 01 H).
 
Institucija, kurioje parengta disertacija: Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
 
Mokslinis vadovas – vyriausiasis m. d., prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, humanitariniai mokslai, filosofija 01 H, Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
 
Disertacijos gynimo taryba:
pirmininkas – prof., dr. Gintautas Mažeikis, humanitariniai mokslai, filosofija 
(01 H), Vytauto Didžiojo universitetas;
nariai:
doc. dr. Naglis Kardelis, humanitariniai mokslai, filosofija (01 H), Lietuvos kultūros tyrimų institutas;
doc. dr. Arūnas Mickevičius, humanitariniai mokslai, filosofija (01 H), Vilniaus universitetas;
prof. dr. Algis Mickunas, humanitariniai mokslai, filosofija (01 H), Ohajo universitetas (JAV);
prof. dr. Almira Ousmanova, humanitariniai mokslai, filosofija (01 H), Europos humanitarinis universitetas.
 
Su disertacija galima susipažinti: Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Lietuvos kultūros tyrimų instituto, Vytauto Didžiojo universiteto ir Europos humanitarinio universiteto bibliotekose.
 
ANOTACIJA:
Pagrindinis šio darbo objektas – tarpkultūrinės filosofijos indėlio į komparatyvistinės filosofijos kontekstus tyrinėjimas. Dėl šios priežasties greta vokiečių tarpkultūrinės filosofijos korifėjų idėjų tyrinėjimo gvildenama naujausių komparatyvistikos tendencijų ir metodologinių nuostatų bei tyrinėjimo strategijų raida, kuri atskleidžia nevienalyčių civilizacinių pasaulių kultūrinių fenomenų procesų skirtumus ir panašumus bei padeda nuodugniau suvokti lyginamų mąstymo tradicijų ypatumus. Siekdamas detalios tyrimo objekto eksplikacijos disertacijos autorius sąmoningai pasirinko žymių XX a. pabaigos ir XXI. pr. tarpkultūrinės filosofijos lyderių – Ramo Adharo Mallio, Franzo Wimmerio, Wilhelmo Halbfasso, Heinzo Kimmerl‘io, Raulio Fornet – Betancourto, H. R. Yousefio – tekstus, kuriuose lyginami skirtingų civilizacinių pasaulių mąstymo tradicijų bruožai ir jų pokyčiai susiję su globalizacija. Gvildenant pasirinktą objektą analizuojamos ir žymiausių komparatyvistinės filosofijos mąstytojų idėjos bei metodologiniai principai, atspindintys Rytų Azijos, Vidurinės Azijos, Subsacharinės Juodosios Afrikos ir Lotynų Amerikos įvairius mąstymo tradicijų tapatumo/netapatumo aspektus išryškėjančius tam tikroje lyginamojoje perspektyvoje.
 
THE THEORETICAL AND METHODOLOGICAL CONTRIBUTION OF INTERCULTURAL PHILOSOPHY INTO THE COMPARATIVE STUDIES
 
The main object of the work – an investigation of intercultural philosophy contribution into the comparative philosophy. For this reason is without German‘s ideas research developed the second layer which is connected directely with the culture comparativity tendencies and with the development of methodological attitudes, research strategies which reveal heterogeneous differencies and similarities of cultures and it helps exhaustively to understand peculiarities towards compared thinking traditions. Seeking for the detailed explication of investigation object thesis author chose consciuosly the main intercultural philosophy adherents Ram Adhar Mall‘s, Franz Wimmer‘s, Wilhelm Halbfass, Heinz Kimmerle‘s, Raul Fornet-Betancourts texts which are being compared with the different traits of thinking traditions and with the changes which are connceted with the globalization. Analysing chosen object are discussing also the most famous ideas of comparative philosophy and methodological principles which reflect East Asian, Middle Asia, Subsacharian Black Africa and Latin America diverse thinking traditions aspects of identity and non-identity which reveal itself from the particular comparative perspective.