2016.10.14 11:00

Vilniaus dailės akademija ir Lietuvos kultūros tyrimų institutas praneša, kad 2016 m. spalio 14 dieną 11.00 valandą (Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje, Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Lijana Birškytė Klimienė gins daktaro disertaciją tema ŠV. ONOS KULTAS IR ATVAIZDAI LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS KATALIKŲ BAŽNYČIOSE(Menotyra 03 H, Meno istorija H 310).

Institucija, kurioje parengta disertacija: Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Mokslinis vadovas – vyresnioji m. d., dr. Dalia Vasiliūnienė – Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai mokslai, menotyra (03 H).

Disertacija ginama Vilniaus dailės akademijos ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto jungtinėje Menotyros mokslo krypties taryboje:

pirmininkas
– dr. Mindaugas Paknys – Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai mokslai, menotyra (03 H);

nariai:
– dr. Darius Baronas – Lietuvos istorijos institutas, humanitariniai mokslai, istorija (05 H);
– dr. (hp) Rūta Janonienė – Vilniaus dailės akademija, humanitariniai mokslai, menotyra (03 H);
– dr. Aistė Paliušytė – Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai mokslai, menotyra (03 H);
– dr. Dorota Piramidowicz – Lenkijos mokslų akademijos Meno institutas, humanitariniai mokslai, menotyra (03 H).

Su disertacija galima susipažinti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Vilniaus dailės akademijos ir Lietuvos kultūros tyrimų instituto bibliotekose.

Anotacija

Šv. Onos kultas ir jo raiška LDK kultūroje, remiantis vaizdavimo tradicija ir pasitelkiant skirtingas mokslo šakas – menotyrą, religijotyrą, kultūros istoriją bei archeologiją, lig šiol nebuvo tyrinėti. Disertacijos tyrimo objektai yra šv. Onos kultas LDK katalikybėje ir jo vizualinė išraiška – šv. Onos atvaizdai, jų įvairovė bažnytinėje dailėje ir katalikiškoje aplinkoje.

Darbo tikslas – remiantis rašytiniais, spausdintais bei vaizduojamaisiais šaltiniais atskleisti šv. Onos kulto raidos ypatumus LDK, išsiaiškinti katalikiškuosius šv. Onos vaizdavimo ir pamaldumo santykių aspektus LDK religinėje kultūroje.

Disertacijoje pristatyta pamaldumo šv. Onai istorija: nustatytos kultą skleidusios bažnytinės institucijos, organizacijos, aptartos labiausiai paplitusios pamaldumo formos, išanalizuoti šv. Onos ikonografiniai tipai Lietuvos bažnyčių tapyboje ir skulptūroje. Remiantis europine patirtimi ir atsižvelgiant į Lietuvos paveldo visumą suformuota svarbiausių šv. Onos atvaizdų LDK tipologija, tyrinėta skirtingų šv. Oną vaizduojančių ikonografinių tipų paplitimo dinamika įvairiais laikotarpiais.

The title of the dissertation:The Cult and Images of St. Anne in Catholic Churches of the Grand Duchy of Lithuania

The research objects of the dissertation are the cult of St. Anne in the Catholicism of the Grand Duchy of Lithuania (further GDL) and its visual expression – the images of Saint Anne, their diversity in the church fine arts and Catholic environment.

The cult of St. Anne and its expression in the GDL culture with reference to the representation tradition have not yet been researched. For the first time, the worship and iconography of St. Anne in Lithuania has been studied with the help of different disciplines, i.e. art history, the study of religions, the history of culture and archaeology.

The dissertation aim is to reveal the peculiarities of the development of the cult of St. Anne in the GDL based on the written, printed and visual sources, to indicate the Catholic aspects of the relations between the representation of and devotion to St. Anne in the GDL religious culture.

The work focuses on the disclosure of main historical features of the cult of St. Anne and its dynamics in various centuries, i.e. the ecclesiastical institutions and organisations that spread the cult are determined, the most popular forms of devotion are discussed, the iconographic types of St. Anne in the paintings and sculptures of Lithuanian churches are analysed. In the dissertation, the typology of the images of St. Anne in the GDL is formed, the dispersion degree of different iconographic types at various times is analysed based on the European experience and the Lithuanian legacy.