2016.05.27 12:00

Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos kultūros tyrimų institutas praneša, kad 2016 m. gegužės 27 d. (Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje, Saltoniškių g. 58 - 216, Vilnius) Kasparas Pocius apgynė daktaro disertaciją tema „G. Deleuze'o ir F. Guattari mažoji politika šiuolaikinės politinės filosofijos kontekste (Filosofija 01 H).

Institucija, kurioje parengta disertacija: Lietuvos kultūros tyrimų institutas.

Mokslinis vadovas – vyriaus. m. d., dr. Audronė Žukauskaitė, humanitariniai mokslai, filosofija 01 H, Lietuvos kultūros tyrimų institutas.

Disertacijos gynimo taryba:

pirmininkas – prof., dr. Gintautas Mažeikis, humanitariniai mokslai, filosofija 01 H, Vytauto Didžiojo universitetas;

nariai:

–     doc., dr. Jurga Jonutytė, humanitariniai mokslai, filosofija 01 H, Vytauto Didžiojo universitetas;
–     doc., dr. Nerijus Milerius, humanitariniai mokslai, filosofija 01 H, Vilniaus universitetas;
–     prof. dr. Jay Daniel Mininger, humanitariniai mokslai, filosofija 01 H, Vytauto Didžiojo universitetas;
–     dr. Nicholas J. Thoburn, humanitariniai mokslai, sociologija 05 S, Mančesterio universitetas (Anglija).

Su disertacija galima susipažinti: Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Lietuvos kultūros tyrimų instituto bei Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekose.

ANOTACIJA:

Daktaro disertacijoje pristatoma Gilles'io Deleuze'o ir Félixo Guattari mažosios politikos samprata bei jos įtaka šiuolaikinei politinei teorijai ir naujųjų socialinių judėjimų praktikai. Mažoji politika šiame darbe suvokiama kaip individų, grupių ir judėjimų galimybė tiesiogiai dalyvauti ir kolektyviai veikti politiniame procese, kovoti už socialinę emancipaciją ir kurti autonomiškas savivaldos erdves. Ji priešinama didžiajai politikai, kurioje dėmesys skiriamas valstybinių ir verslo struktūrų veiklai, o gyventojai vertinami kaip pasyvūs vykstančių procesų stebėtojai. Reikšminga vieta darbe skiriama Deleuze‘o ir Guattari geismo gamybos teorijai, kuri iš pagrindų keičia politinį diskursą, palaipsniui dekonstruodama vėlyvojoje modernybėje įsigalėjusią ideologijos, klasės, tapatybės, interesų problematiką. Geismo mašinos, leisdamos visuomenėje funkcionuoti intensyviems libidinės energijos srautams, susiduria su socialinių mašinų represijomis ir tokiu būdu kuria naujus subjektyvumus, naują socialinių jėgų dinamiką. Galia ir galimybė jai pasipriešinti įkūnijama asambliažuose, kaip santykis tarp diagramos, konsoliduojančios ir stiprinančios galios mechanizmus, bei abstrakčios mašinos, veikiančios deteritorizacijos ir tapsmo procesus, kurių metu geismas leidžia formuotis mažajai politikai. Mažosios politikos imanentinis išoriškumas didžiajai politikai siejamas su tapsmo, daugialypumo ir virtualumo sampratomis. Geismas padeda mažojoje politikoje atsirasti intensyviems, afektyviems tarpusavio ryšiams tarp skirtingose grupėse veikiančių paskirybių ir kolektyvų. Ši mažosios politikos funkcija darbe siejama su geismo bendruomene ir laikoma būtinu šiuolaikinio socialinio pasipriešinimo komponentu.

KASPARAS POCIUS

G. DELEUZE AND F. GUATTARI'S MINOR POLITICS IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY POLITICAL PHILOSOPHY

The dissertation presents Gilles Deleuze and Félixo Guattari's concept of minor politics and its influence on contemporary political theory and the practice of the new social movements. Minor politics is defined as the possibility of individuals, groups and movements to directly participate and collectively act in political process, to engage in a struggle for social emancipation and in creation of autonomous self-governed spaces. It is opposed to major politics which emphasizes the action of state and business structures, whereas the population is regarded as a set of passive spectators of ongoing processes. A significant part of the work is dedicated to Deleuze and Guattari's theory of  desiring production, which fundamentally changes the political discourse while gradually deconstructing the problematics of ideology, class, identity, interests which prevail in late modernity.  Desiring machines, allowing the intensive flows of libidinal energy to function in society, face the repression of social machine, thereby creating new subjectivities and new dynamics of social forces. Power and possibility to resist it is embodied in assemblages as a relation between the diagram which consolidates and strengthens power mechanisms, and the abstract machine which enacts the processes of deterritorialization and becoming, where desire allows minor politics to take shape.  The minor politics' immanent exteriority to major politics is linked with the concepts of becoming, multiplicity and virtuality.. Desire helps minor politics to create intensive, affective connections between singularities and collectives which are active in different groups. This function of minor politics is linked with the desiring community and is considered as a necessary component of contemporary social resistance.