2014.12.12 12.00

Vytauto Didžiojo universitetas ir Lietuvos kultūros tyrimų institutas praneša, kad 2014 m. gruodžio 12 d., 12.00 valandą (Lietuvos kultūros tyrimų instituto salėje, Saltoniškių g. 58-216, Vilnius) Margarita Poškutė gins daktaro disertaciją tema „Pasaulėžiūrų įtampų laukai lietuvoje XIX–XX a. sandūroje" (filosofija – 01 H).

Institucija, kurioje parengta disertacija: Lietuvos kultūros tyrimų institutas.

Mokslinis vadovas– prof., habil. dr. BRONISLAVAS KUZMICKAS (Mykolo Romerio universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01 H).

Disertacijos gynimo taryba:

pirmininkas -
prof., habil. dr. Antanas Andrijauskas (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01 H);
nariai:
doc., dr. POVILAS ALEKSANDRAVIČIUS (Mykolo Romerio universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01 H);
prof., habil. dr. DALIA MARIJA STANČIENĖ (Klaipėdos universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01 H);
doc., dr. REGIMANTAS TAMOŠAITIS (Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija – 04 H);
doc., dr. Rūta Marija Vabalaitė (Mykolo Romerio universitetas Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01 H).

Oponentai:
prof., dr. VYTIS VALATKA (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01 H);
dr. Dalius Viliūnas (Lietuvos kultūros tyrimų institutas, humanitariniai mokslai, filosofija – 01H).

Su disertacija galima susipažinti: Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo, Lietuvos kultūros tyrimų instituto bei Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekose.

ANOTACIJA

Disertacijoje identifikuojamos ir analizuojamosXIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje tautinio judėjimo veikėjų suformuotos filosofinių prielaidų ir filosofinių–mokslinių implikacijų konfrontacijos, aktualieji pasaulėžiūrų įtampų laukai, skleidęsi ir funkcionavę periodinėje spaudoje, knygelėse (brošiūrose, proginiuose leidiniuose), išryškėję vertimų pasirinkimuose, mokslo populiarinimo lietuviškose adaptacijose, viešuose pareiškimuose, reflektuoti memuaristikoje, implikuoti tiriamojo meto grožiniuose kūriniuose.Atskleidžiama praėjusių amžių sandūros inteligentų kultūros samprata ir analizuojamos priešpriešos, kilusios dėl požiūrio į kai kurias jos apraiškas, ir jas pagrindusias koncepcijas. Tyrime nustatoma lietuvių visuomenininkų svarstytų etinių problemų visuma, atskleidžiamos jų kėlimo teorinės nuostatos ir iš jų kilusios priešpriešos. Disertacijoje Lietuvos filosofijos istorijos tyrimų lauke naujai interpretuojamas XIX a. antros pusės – XX a. pradžios inteligentų požiūris į visuomenę, jos raidą, kosmopolitinės visuomenės ir tautinės bendrijos santykis.Išryškinus tarp skirtingos orientacijos publicistų grupių vykusią polemiką dėl tautinio tapatumo problemos,nustatomos esmines tautinę savastį nusakančias apibrėžtys ir parodomos šios diskusijos filosofinės ištakos.

Margarita Poškutė. Tension Fields of Different Worldviews in Lithuania at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century.

The dissertation identifies and analyses the relevant worldview tension fields of proponents of the national movement and culture which was formed by the confrontation among different philosophical presumptions or philosophical and scientific implications of the end of the 19th century and of the beginning of the 20th century and which revealed as selection of translations, Lithuanian adaptations of science popularization literature, public speeches and which were reflected in memoirs and implied in fiction literature of the studied period. The studyreveals the conception of culture of this period and to analyze confrontations which arose from the main concepts and their manifestations. The research defines the totality of ethical problems which discussed Lithuanian intellectuals, to reveal their theoretical attitudes and confrontations. The dissertation interprets in the new way in the history of the philosophy of Lithuania the outlook of intellectuals on the development of society and on the need of the national state in new way and identifies philosophical backgrounds of such attitudes at the transition of last centuries. The work reveals the polemics among publicists with different view on national identity and identifies the main concepts and to indicate the philosophical influence of such discussion.