Mangirdas Bumblauskas

Researcher at the Lithuanian Culture Research Institute.
E-mail:
 mangirdasb@dtiltas.lt

He graduated in 2004 from Vilnius University, Faculty of History and has worked in the Institute’s Baltic cultural section in 2007 as a research assistant, and since 2012 as a junior researcher. He defended his doctoral thesis in 2014 on “Samogitia’s Christianisation and the paganism factor (15-16th century)” at Vilnius University Faculty of History.

His main areas of academic interest are the Baltic religions and their written sources, the history of the introduction of Christianity in Lithuania, the relationship of paganism and Christianity in Lithuania, Lithuanian customs of the traditional calendar, and the reception of pagan religion in contemporary Lithuanian art.

Monographs:

Bumblauskas, Mangirdas (together with: Bumblauskas, Alfredas). Žemaitijos krikštas: Christianizacijos procesas XV–XVII amžiuje (Conversion of Samogitia: The Process of Christianization in 15-17th century). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. 370 p. ISBN 978-609-07-0087-7

Articles:                                                                                                      

Bumblauskas, Mangirdas. Dėl christianizacijos proceso Žemaitijoje (On Christianization Process in Samogitia). – Tai, kas išlieka. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2009, p. 185–209, serija: Senovės baltų kultūra, t. 8, ISBN 978-609-401-027-9

Bumblauskas, Mangirdas. Jeronimo Prahiškio pasakojimas apie lietuvių religiją ir christianizaciją (John-Jerome’s of Prague narration about Lithuanian religion and Christianisation). – Lietuvos istorijos studijos: mokslo darbai, t. 28. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011, p. 24-43, ISSN 1392-0448

Bumblauskas, Mangirdas. Žemaitijos virsmo iš pagoniškos į krikščionišką visuomenę klausimu (On the Issue of Conversion of Samogitia). – Sakralieji baltų kultūros aspektai. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012, p. 107–139, serija: Senovės baltų kultūra, t. 9, ISBN 978-9955-868-52-1

Bumblauskas, Mangirdas. Žemaitijos christianizacija: komparatyvistinės prieigos bandymas (The Christianization of Samogitia: A Comparative Approach). – Kultūrologija, 19: Rytai-Vakarai: Komparatyvistinės studijos XIII. Vilnius, 2014, p. 614–629. ISBN 978-9955-868-73-6

Bumblauskas, Mangirdas. Pagonybės anklavų klausimas Žemaitijos konversijoje (XVI a.) (The Issue of Paganism Enclaves in Samogitia Conversion: the Evidence from the 16th Century). – Sovijus, 2015, t. 3, nr. 1, p. 10–20, ISSN 2351-47IX.

Bumblauskas, Mangirdas. Papročių ir mitologijos mįslės Vilniaus universiteto „Aisčių menės“ freskoje (Calendar Customs and Mythology in Petras Repšys‘ Fresco The Seasons at Vilnius University). – Simbolis Lietuvos kultūroje. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, p. 188–213, serija: Senovės baltų kultūra, t. 10, ISBN 978-609-8231-15-1

Source publications:

Žalgirio mūšio šaltiniai (Sources of the Battle of Grunwald) / šaltinius surinko ir publikavimui parengė Mangirdas Bumblauskas. – Magnus Ducatus Lithuaniae, prieiga internete: http://www.mdl.lt/thesaurus/idealiosios-kolekcijos/zalgirio-musio-saltiniai/