Henryka ILGIEVIČ

PhD with Habilitation, senior researcher at the Lithuanian Culture Research Institute.
E-mail: ilgiewicz@mail.ruhilgiewicz@yahoo.com

1990-1992 – Doctoral studies at the Institute of History at Adam Mickiewicz University of Poznan (Poland); 2001-2004 – extramural habilitation internship at the Institute of History at Adam Mickiewicz University of Poznan. Her PhD was granted in 1992 by the Institute of History at Adam Mickiewicz University of Poznan for her thesis “The Christening of Lithuania in Previous Research”. Her Habilitation was granted in 2007 by the Institute of History at Adam Mickiewicz University of Poznan for her thesis “Scientific Societies and Institutions in Vilnius in the 19th Century”.

Main areas of academic interest: The history of Lithuania and Poland, the history of Lithuanian culture, the history of scholarly societies.

A member of the Lithuanian Society of Historians and Philosophers, the Society of Polish Academics in Lithuania, the Polish Society of Arts and Sciences Abroad, and the World Research Council of Poles Abroad.

A member of the editorial board for the following scholarly publications: Przegląd Zachodni, Fides Biuletyn Bibliotek Kościelnych, Zagadnienia Społeczne, Z Badań nad Książka i Księgozbiorami Historycznymi, Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy.

Monographs:

Ilgiewicz, Henryka. Wileńskie towarzystwa i instytucje naukowe w XIX wieku [Scholarly Societies and Institutions in Vilnius in the 19th Century]. Summary in English and in Lithuanian. Toruń: Wyd. Adama Marszałka, 2005, 480 s.

Ilgiewicz, Henryka. Societates Academicae Vilnenses: Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie (1907–1939) i jego poprzednicy [Societates Academicae Vilnenses: The Friends of Science Society in Vilnius (1907–1939) and its Predecessors]. Summary in English and in Lithuanian. Warszawa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2008, 668 s., il.

Ilgiewicz, Henryka. Biblioteka Państwowa im. Eustachego i Emilii Wróblewskich w Wilnie (1912–1939) oraz towarzystwa ją popierające [The Eustachy and Emilia Wróblewski State Library in Vilnius (1926–1939) and Supporting Societies]. Summary in English and in Lithuanian. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. 342 s., il. ISBN 978-83-8019-197-6.

Henryka Ilgiewicz, Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej oraz Szkoła Nauk Politycznych w Wilnie (1930–1939)[ The Institute for Study and Analysis of Estern Europe and the School for Political Sciences in Wilno (1930–1939), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2019, 246 p., il., lent. ISBN 978-83-65390-37-0

Henryka Ilgievič, Vilniaus senovės ir mokslo mylėtojai XX amžiaus pradžioje [LOVERS OF VILNIUS ANTIQUITY AND SCIENCE AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY], Vilnius: LKTI, 2019, 344 p., il, lent. (SOVIJAUS STUDIJŲ IR MONOGRAFIJŲ SERIJA, Nr. 4). ISSN 2351-4728

Selected publications:

Ilgiewicz, Henryka, Lietuvos žydų (litvakų) politinės ir kultūrinės veiklos aktyvėjimas XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje [The Development of Lithuanian Jewish (Livak) Political and Cultural Activity at the Turn of the 20th century], Lietuvos žydų kultūros paveldas: kasdienybės pasaulis. Sudarytojas ir mokslinis redaktorius Prof. Antanas Andijauskas. Vilnius 2013, s. 198–216, Summary, s. 550. ISBN 978-9955-868-60-6

Ilgiewicz, Henryka, Władysławas Wielhorskis (1885–1967) – istorikas, politologas, visuomenės veikėjas [Władysław Wielhorski (1885–1967) – Historian, Political Scientist and Public Figure], Mokslo ir technikos raida = Evolution of Science and Technology, 2013, t. 5, nr. 1, p. 9–21. ISSN 2029-2430 print / 2029-2449 online

Ilgiewicz, Henryka, Towarzystwo Prawnicze imienia Ignacego Daniłowicza w Wilnie (1921-1939) [The Ignacy Danilowicz Legal Society of Vilnius (1921-1939)], Przegląd Wschodni, 2014, t. 14, z. 1(49), s. 111–132. ISSN 0867 5929

Ilgiewicz, Henryka, Szkoła Nauk Politycznych przy Instytucie Naukowo-Badawczym Europy Wschodniej w Wilnie (1930–1939) [The School of Political Science at the Institute of Eastern Europe in Vilnius (1930–1939)], Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, 2014, t. 13/14, s. 33-50. ISSN 1822-3915

Ilgiewicz, Henryka, Tautinių mažumų atstovų dalyvavimas tarpukario Vilniaus mokslo ir kultūros renginiuose [The Participation of National Minorities in Academic and Cultural Events of Interwar Vilnius], Tautinės mažumos Lietuvoje: virsmai ir atmintys. Sudarytojas Aivaras Stepukonis. Vilnius, 2014, s. 104–118, Summary s. 260–261. ISBN 978-9955-868-68-2

Ilgiewicz, Henryka, Tematyka lituanistyczna w wydawnictwach Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie (1930–1939) [Lithuanian Topics Published in Publications of the Eastern Europe Research Institute in Vilnius (1930–1939)]. Studium Vilnense A, vol. 11 2014, s. 80–84. ISSN 1648-7907

Ilgiewicz, Henryka, Eustachijaus ir Emilijos Vrublevskių bibliotekos bičiulių draugija (1936–1939) ir jos veikėjai [The Society of Friends of the Eustachy and Emilia Wróblewski Library and Its Members (1936–1939)], Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka 2011–2012, Vilnius 2015, p. 41–52. ISSN 1648-9772

Ilgievič, Henryka, Rytų Europos mokslinio tyrimo instituto indėlis į kaimyninių šalių kultūros pažinimą ir sklaidą [The Contribution of the Eastern Europe Research Institute to the Research and Dissemination of Culture in Neighbouring Countries], Sovijus, 1915, t. 3, nr 2, s. 54–66. ISSN 2351-47-28 (interaktyvi versija); ISSN 2351-471X.

Ilgiewicz, Henryka, Laikinosios komisijos Vilniaus viešajai bibliotekai bei prie jos esančiam muziejui kurti ir valdyti vadovai ir nariai 1871–1915 [The Directors and Members of the Temporary Commission for the Establishment and Management of the Vilnius Public Library and Its Museum in 1871–1915]. Kova dėl istorijos: Vilniaus senienų muziejus (18551915). Mokslo straipsnių rinkinys, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015, p. 137–146. ISBN 978-609-8039-76-4

Ilgiewicz, Henryka, Wileńskie towarzystwa naukowe w latach pierwszej wojny światowej [Scholarly Societies in Vilnius during the First World War], Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, 2015, t. 15, s. 36–59. ISSN 1822-3915.

Ilgiewicz, Henryka, Towarzystwo Opieki Nad Dziećmi w Wilnie w latach 1901–1914 [The Society for Child Care in Vilnius in 1901–1914], Studium Vilnense A, 2015, vol. 12, s. 37–41, il. ISSN 1648-7907.

Ilgiewicz, Henryka, Rola Białoruskiego Towarzystwa Naukowego w Wilnie w formowaniu świadomości narodowej białoruskiej mniejszości narodowej (1918–1939) [The Role of the Beylorussian Scholarly Society in the Formation of National Consciousness within the Byelorussian National Minority During the Interwar Period], Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, 2016, t. 16, s. 54–81. ISSN 1822-3915

Ilgiewicz, Henryka, Towarzystwo Miłośników Historii Reformacji Polskiej imienia Jana Łaskiego w Wilnie (1916–1940) [The Jan Laski Society of Friends of the Polish Historical Reformation], Na Obrzeżach Polityki, cz. 11, praca zbiorowa pod redakcją M. Kosmana, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017, s. 35–59. ISBN 978-83-65817-03-7

Ilgiewicz, Henryka, Helena Romer-Ochenkowska (1875–1947) i jej pamiętniki [The Memoirs of Helena Romer-Ochenkowska (1875–1947)], Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych – rola i miejsce w badaniach historycznych, red. W. Caban i L. Michalska-Bracha, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2017, s. 475–488, Summary, s. 534. ISBN 978-83-65139-84-9 (UJK); ISBN 978-83-286-0003-4 (DiG)

Ilgiewicz, Henryka, Biblioteki polskich towarzystw naukowych w Wilnie w pierwszej połowie XX [The Libraries of Polish Scholarly Societies in Vilnius during the First Half of the 20th Century], Z Badań Nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi: Polonika w zbiorach obcych, pod redakcją naukową J. Puchalskiego, A. Chamery-Nowak i D. Pietrzkiewicz, 2017, tom specjalny, s. 139–145. ISSN 1897-0788

Ilgiewicz, Henryka, Zesłańcze losy członków towarzystw wileńskich [The Fate of Members of Vilnius Scholarly Societies Deported to Russia], Studium Vilnense A, 2017, vol. 14, p. 60–65. ISSN 1648-7907

Ilgiewicz, Henryka, Dorobek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie w zakresie nauk historycznych [Academic Achievements of the Members of the Society of Friends of Science in Vilnius in the Field of History  (1907–1939)], Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy, 2017, t. 17, p. 2–21. ISSN 1822-3915

Ilgievič, Henryka, Baltarusių mokslo draugija Vilniuje ir jos įnašas į gimtosios kultūros tyrinėjimą ir puoselėjimą (1918–1940) [The Belorussian Scholarly Society in Vilnius and its Contribution to the Research and Fostering of Local National Culture (1918–1939)], Sovijus, 2017, t. 5, nr 2, s. 40–60. ISSN 2351-4728; http://www.sovijus.lt/wordpress/wp-content/uploads/2017/12/39_60-p.-Ilgievic-Sovijus-T.-5-Nr.-2.pdf

Henryka Ilgiewicz, Towarzystwo XXVII Miłośników Książki w Kownie (1930–1940) [Society XXVII of lovers of books in Kaunas (1930–1940)]. Z Badań Nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi, 2017, t. 11, p. 193–216. ISSN 1897-0788, e-ISSN 2544-8730

Henryka Ilgievič, Lenkų bibliofilų draugija Vilniuje ir jos kultūrinis vaidmuo (1926–1939) [The Polish Bibliophile Society in Vilnius and its cultural role (1926–1939)], Vakarykščio pasaulio atgarsiai: mokslinių straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms, Vilnius: LDM, LKTI, 2018, p. 316–325. ISBN 978-609-426-124-4  

Henryka Ilgievič, Vilniaus draugijų įnašas išsaugant kultūros ir istorijos paveldą XX a. pradžioje [Contribution of Vilnius Societies to preservation of historical heritage in the beginning of 20-th century], Sovijus, 2018, t. 6, Nr. p. 38–49. ISSN 2351-471X

Henryka Ilgiewicz, Tematyka sowiecka na łamach wydawnictw Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej (1930–1939) [The Soviet Theme on the Pages of the Publications of the Institute for Scientific-Analytical Study of Eastern Europe in Vilnius (1930–1939)], Społeczeństwo i Polityka, 2018, Nr. 2(55), p. 33–45. ISSN 1733-8050; ISSN 1822-3915

Henryka Ilgiewicz, Polskie stowarzyszenia żeńskiej służby domowej w pierwszej połowie XX w.[Polish Associations for Female Household Servants in Wilno the First Half of the 20th Century], Zagadnienia Społeczne, 2018, Nr. 1 (9), p. 63–77. ISSN 2353-7426

Henryka Ilgiewicz, Relacje polsko-litewskie w przededniu odzyskania niepodległości w świetle dzienników i wspomnień działaczy wileńskich [Polish-Lithuanian Relations Just Prior to Independence As Presented in the Diaries and Memoirs of Wilno Activists], Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy 2019, t. 19, p. 3–22. ISSN 1822-3915

Henryka Ilgiewicz, Echa wydarzeń pierwszej wojny światowej w dziennikach i wspomnieniach polskich działaczy wileńskich [Echos of World War I in the Diaries and Memoirs of polish Activists in Wilno], Studium Vilnense A, 1919, vol. 16, p. 30–34. ISSN 1648-7907

Henryka Ilgiewicz, Friends of Vilnius in the interwar period, Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2019, tom specjalny: Dla Niepodległej, p. 105-128. ISSN 1897-0788, e-ISSN 2544-8730.

Henryka Ilgiewicz, Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1924–1939 [The Society for the Friends of the Stefan Batory University Library in Vilnius (1924–1939)], Folia Bibliologica 2020, vol. 61 (2019), p. 13-31. ISSN 1230-2376; el-ISSN 2449-8246

Henryka Ilgievič, Tomo Zano biblioteka tarpukario Vilniuje [The Tomasz Zan Library in interwar Wilno], Sovijus, 2020, t. 8, Nr. 1, p. 189–197. ISSN 2351-4728 (interaktyvi versija)

Source publications:

Listy Wandalina Szukiewicza do Lucjana Uziębły i Władysława Zahorskiego [The Correspondence of Wandalin Szukiewicz to Lucjan Uziębło and Władysław Zahorski], opracowała Henryka Ilgiewicz, Nieznane listy z Ziem Zabranych, red. Stanisław Wiech, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2016, s. 68–164. ISBN 978-83-7133-659-1