Darius ALEKNA

Doctor of Humanities, Associate Professor, senior researcher

E-mail address: aleknadarius@yahoo.fr

Born in 1964, Kaunas. Graduated with a Bachelor degree from Vilnius V. Kapsukas University (1982–1984, Lithuanian and Classical Philology) and with a Master degree from Moscow M. Lomonosov University (1984–1988, Classical Philology); doctoral studies of Literary Theory at Vilnius University (1990–1991, prof. J. Girdzijauskas), at Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris (1991–1992 and 1994–1995, Patristics and Medieval Studies, profs. A. de Libera and G. Dahan), at University of Fribourg, Switzerland (1995–1996, Medieval Studies, prof. R. Imbach), obtained PhD degree of Humanities in 2007 (Vilnius University), held internships at Fondation Hart (Geneva, 1993), Eichstätt Catholic University (Germany, 1994), Ecole Pratique des Hautes Etudes (Paris, 2000, 2005, 2008), University of Fribourg (Switzerland, 2015). Associate professor at Lithuanian University of Educational Sciences (2011), lecturer at Vilnius University, Lithuanian Conservatoire, Lithuanian University of Educational Sciences, Vytautas Magnus University; lectured at the Universities of Fribourg (2015, Switzerland) and Strasbourg (2018, France).

Research areas

saint Augustine, political and intellectual history of the Middle Ages, the South-Eastern shore of the Baltic Sea in the texts of Ancient and Medieval authors, Early Christianity and the Middle Ages in the intellectual life of occupied Lithuania.

Chief editor of the series Christiana tempora (since 2004).

Member of the editorial board of the Philosophica series (since 2016).

Expert activities

Member of Academy of Franciscan Studies of Klaipėda (since 2019), Evaluator of the Textbooks’ Content of General Education (since 2019), Expert at the State Commission of the Lithuanian Language (since 2019), Member of the Expert Group of the Center for Quality Assessment in Higher Education (2019), Member of the Expert Group of the Young Scientists' Union Best Dissertation (Competition 2019), Studies Quality Auditor at the Lithuanian University of Educational Sciences (2015-2017).

Awards

Knight of the Palme Académique (2005, France)

 

Main publications

Translation and edition

1. Aurelijus Augustinas, Pokalbiai su savimi. Iš lotynų kalbos vertė Vaidilė Stalioraitytė. Mokslinis redaktorius D. Alekna. Aidai, Vilnius 1994, 206 p.

2. Brown, P., Augustinas iš Hipono. Biografija. Iš angl. k. vertė D. Alekna. Taura, Vilnius, 1997, 542 p.

3. Bažnyčios Tėvai. Nuo Apaštališkųjų Tėvų iki Nikėjos Susirinkimo. Antologija. Sudarė Darius Alekna ir Vytautas Ališauskas, Aidai, Vilnius 2003, 572 p.

4. Chandavoine, I., Prancūzmetis Klaipėdoje ir kas po to (1920–1932). Iš prancūzų k. vertė D. Alekna, Žara, Vilnius 2003, 192 p.

5. Šv. Bonaventūra, Sielos vadovas į Dievą. Iš lotynų kalbos vertė ir komentarą parašė Darius Alekna, Aidai, Vilnius 2009, 206 p.

6. Alekna, D. Vakarų Europos Viduriniųjų amžių istorijos paskaitos. Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, Vilnius 2011, 2012, 2016, 130 p.

7. Aurelijus Augustinas, Apie krikščionių mokslą. Iš lotynų k. vertė D. Alekna, Aidai, Vilnius, 2013, 216 p.

8. Orrieux Cl., Schmitt Pantel, P., Senovės graikų istorija. Iš prancūzų k. vertė B. Gedgaudaitė ir D. Bučiūtė. Specialusis redaktorius D. Alekna. Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, Vilnius, 2016, 500 p.

Series Christiana Tempora

1. Le Boulluec, Alain, Ankstyvoji krikščionybė: keturi tyrinėjimai. Iš prancūzų k. vertė T. Aleknienė ir D. Alekna, Christiana tempora I, VUL, Vilnius 2004, 152 p.

2. Šv. Augustinas. Tradicijos, kontekstai, interpretacijos. Sudarė ir parengė Darius Alekna. Christiana tempora II, VUL, Vilnius 2006, 370 p.

3. Saeculo primo. Romos imperijos pasaulis peržengus „naujosios eros“ slenkstį. Sudarė ir parengė Darius Alekna. Christiana tempora III, VUL, Vilnius 2008, 518 p.

4. Jordanas, Apie getų kilmę ir žygius. Iš lotynų kalbos vertė V. Gerliakienė, Įvadą, lotynišką teksto redakciją ir komentarus parengė D. Alekna. Christiana tempora IV, Žara, Vilnius 2017, 448 p.

5. Brown, P., Augustinas iš Hipono. Biografija. Naujas leidimas su Epilogu. Iš anglų k. vertė D. Alekna. Christiana tempora V, Vilnius, Žara 2019, 516 p.

6. Frossard, A., Žemės druska. Apie svarbesniuosius vienuolių ordinus. Iš rusų k. vertė P. Kimbrys. Darius Alekna, Žemės druska, arba vienos knygos istorijaChristiana tempora VI, Vilnius, Žara 2020, 168 p.

The most important articles

1. Alekna, D. Nauja Aristotelio kalba, Naujasis Židinys, 1991, 8, p. 8–19.

2. Alekna, D. Epikur I ego škola. Kommentarij tekstov. In: Antologija antičnoij filosofiji, Minsk 1993.

3. Alekna, D. Keturios Šventojo Rašto prasmės, Naujasis Židinys, 1994, 7–8, p. 22–37.

4. Alekna, D. Kalbėjausi pats – Augustinas su Augustinu. Įvadas. In: Aurelijus Augustinas, Pokalbiai su savimi. Aidai, Vilnius 1994, p. 7–34.

5. Alekna, D. Šv. Augustino De doctrina christiana II, 41, 62: autobiografinė egzegezė, Literatūra 2000, 42 (3), p. 68–80.

6. Alekna, D. Origenas ir Aleksandrijos tradicija: COLLOQUIUM ORIGENIANUM OCTAVUM Pizoje, 2001 rugpjūčio 27–31 d. Naujasis Židinys, 2001, 10, p. 565–569.

7. Alekna, D. Šv. Augustinas ir retorika: paradoksali gynyba, Literatūra 2001, 43 (3), p. 91–99.

8. Alekna, D. Alexandrie en Lituanie: potius sero…, Adamantius, 2002, 8, p. 160–166.

9. Alekna, D. Pirmosios šv. Augustino De doctrina christiana interpretacijos: Posidijus, Eugipijus ir Kasiodoras, in: Religija ir kultūra, 2006 (3), p. 37–45.

10. Alekna, D. Paaiškinimai, in: Aurelijus Augustinas, Išpažinimai, Posidijus, Augustino gyvenimas, Aidai, Vilnius 2004, p. 439–467.

11. Alekna, D. Studiosi scripturarum: Augustino De doctrina christiana skaitytojai, inŠv. Augustinas. Tradicijos, kontekstai, interpretacijos. Sudarė ir parengė Darius Alekna. Christiana tempora II, VUL, Vilnius 2006, p. 41–54.

12. Alekna, D., Lietuviško teksto komentaras, in: Šv. Bonaventūra, Sielos vadovas į Dievą. Iš lotynų kalbos vertė ir komentarą parašė Darius Alekna, Aidai, Vilnius 2009, p. 137–196.

13. Alekna, D., Dar kartą apie Tacito aisčius, Istorija, 80, 2010/4, p. 3–20.

14. Alekna, D., Doctrina sąvoka lotyniškame Senojo Testamento vertime, Inveniens quaero. Ieškoti, rasti, nenurimti. Vilnius, VPU leidykla, 2011, p. 449–462.

15. Alekna, D., Bažnyčios Tėvai Lietuvoje: keli pažinties istorijos bruožai, Istorija, 85, 2012/1, p. 10–25.

16. Alekna, D., Veikalo parašymo aplinkybės ir supratimo strategijos, in: Aurelijus Augustinas, Apie krikščionių mokslą. Iš lotynų k. vertė Darius Alekna, Aidai, Vilnius, 2013, p. 9–34.

17. Alekna, D., Les sciences religieuses en Lituanie : le cas d’un pays ex-athéiste, inLes sciences des religions en Europe. État des lieux, 2003 - 2016, sous la dir. de J.-D. Dubois, L. Kaennel, R. Koch Piettre, V. Zuber, Bulletin de la Société des Amis des Sciences Religieuses, Paris, 2016, p. 163–170.

18. Alekna, D., Apie autorių. Getika, in: Jordanas, Apie getų kilmę ir žygius. Iš lotynų kalbos vertė V. Gerliakienė. Įvadą, lotynišką teksto redakciją ir komentarus parengė D. Alekna, Christiana tempora IV, Žara, Vilnius 2017, p. 9–65.

19. Alekna, D., Doctrina dans la Bible latine et le De doctrina christiana d’Augustin, Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, Bd. 66 (2018) 2, p. 315–334.

20. Alekna, D. Nuo Agripos iki Plinijaus: Vysla I a. romėnų geografinėje literatūroje. Lituanistica. 2019. T. 65. Nr. 4(118), p. 251–271.

21. Alekna, D., Žemės druska, arba vienos knygos istorija, in: Frossard, A., Žemės druska. Apie svarbesniuosius vienuolių ordinus. Iš rusų k. vertė P. Kimbrys. Darius Alekna, Žemės druska, arba vienos knygos istorija, Christiana tempora VI, Vilnius, Žara 2020, p. 113–160.

Partial translations

1. Dlugosz, J.  Historiarum libri XII [ištraukos]. Iš lot. k. vert. D. Alekna ir kt. Lietuvos istorijos institutas, Vilnius 1989. [Rankraštis].

2. Aristotelis. Valstybė [ištraukos]. Iš sen. gr. k. vert. D. Alekna. in: Antikos pedagogai. Pedagoginiai raštai, Kaunas 1991, p.118–131.

3. Melitonas Sardietis, Apie krikštą. Iš sen. gr. k. vert. D. Alekna, Naujasis Židinys, 1991, 1, p. 2.

4. Melitonas Sardietis, Apie Paschą. Iš sen. gr. k. vert. D. Alekna, Naujasis Židinys, 1993, 4, p. 8–13. Nauja redakcija, inBažnyčios Tėvai. Antologija, Sudarė Darius Alekna ir Vytautas Ališauskas, Aidai, Vilnius 2003, p. 275–291.

5. Origenas, Laiškas Grigaliui Stebukladariui. Iš sen. gr. k. vert. D. Alekna, Naujasis Židinys 1992, 1, p. 3–5. Nauja redakcija, inBažnyčios Tėvai. Antologija, Sudarė Darius Alekna ir Vytautas Ališauskas, Aidai, Vilnius 2003, p. 384–387; Rita Šerpytytė, Religija ir filosofija. Vadovėlis XI klasei, Tyto alba, Vilnius 2003, p.130–132.

6. Iš Paupio bažnyčios bei parapijos istorijos. Dokumentai. Iš lot. k. vert. D. Alekna, Aitvarai, 1999, p. 77–117.

7. Mokytojas Ekhardtas. LII pamokslas Beati pauperes spiritu. Iš sen. vok. k. vertė ir paaiškinimus parašė D. Alekna, Naujasis Židinys, 2001, 3, p. 110–113.

8. Dofinė stebuklai, iš lotynų k. vertė D. Alekna, in: Jacques Le Goff, Viduramžių vaizduotė. Esė. Iš prancūzų kalbos vertė Diana Bučiūtė, Vilnius, Alma littera, 2003, p. 76–81.

9. Papijas Hierapolietis, [Ireniejus Lijonietis, Adv. haer. V, 33, 3 - 4], iš lotynų k. vertė D. Alekna, inBažnyčios Tėvai. Antologija, Sudarė Darius Alekna ir Vytautas Ališauskas, Aidai, Vilnius 2003, p. 84–85.

10. Šv. Ireniejus Lijonietis, Prieš erezijas [III, 1, 1–4, 3; 11, 7–11, 8; 16, 6–18, 7; 21, 10–22, 4; V, 6, 1–9, 2], iš lotynų k. vertė D. Alekna, inBažnyčios Tėvai. Antologija, Sudarė Darius Alekna ir Vytautas Ališauskas, Aidai, Vilnius 2003, p. 229–251; 261–266.

11. Origenas, Apie pradus [Pratarmė, I, 1, 1–4, 2; 6, 1–4; II, 8, 1–9, 8], iš lotynų k. vertė D. Alekna, inBažnyčios Tėvai. Antologija, Sudarė Darius Alekna ir Vytautas Ališauskas, Aidai, Vilnius 2003, p. 388–450.

12. Benediktas Spinoza, Teologinis politinis traktatas [14 sk.], iš lotynų k. vertė D. Alekna, in: Rita Šerpytytė, Religija ir filosofija. Vadovėlis XI klasei, Tyto alba, Vilnius 2003, p. 232–238.

13. Jonas Kasianas, Pokalbiai [III,14], iš lotynų k. vertė D. Alekna, in: Rita Šerpytytė, Religija ir filosofija. Vadovėlis XI klasei, Tyto alba, Vilnius 2003, p. 167–169.

14. Augustinas, Apie krikščionių mokslą [III, 7,12–10,14; 16,24–18,26; 22,32–28,39], iš lotynų k. vertė D. Alekna, in: Rita Šerpytytė, Religija ir filosofija. Vadovėlis XI klasei. Tyto alba, Vilnius 2003, p. 162–167.

15. Le Boulluec, Alain, Ortodoksija ir erezija pirmaisiais amžiais ir naujausioji istoriografija. Iš prancūzų k. vertė D. Alekna; in: Alain le Boulluec, Ankstyvoji krikščionybė. Keturi tyrinėjimaiChristiana tempora I, VUL, Vilnius 2004, p. 8–25.

16. Le Boulluec, Alain, Be dievo „monarchijos“ (monarc%a) nėra išganymo: Ką neigia Petras pseudo-Klemenso romano Homilijose? Iš prancūzų k. vertė D. Alekna; in: Alain le Boulluec, Ankstyvoji krikščionybė. Keturi tyrinėjimaiChristiana tempora I, VUL, Vilnius 2004, p. 86–103.

17. Wermelinger, Otto, Augustinas ir 71 Senojo ir Naujojo Testamento knyga. Iš prancūzų k. vertė D. Alekna; in: Šv. Augustinas. Tradicijos, kontekstai, interpretacijos. Sudarė ir parengė Darius Alekna. Christiana tempora II, VUL, Vilnius 2006, p. 30–40.

18. Tornau, Christian, Ar meilė daro mus gražius? Plotino kritika Augustino Traktatuose pagal pirmąjį Jono laišką. Iš anglų k. vertė D. Alekna; inŠv. Augustinas. Tradicijos, kontekstai, interpretacijos. Sudarė ir parengė Darius Alekna. Christiana tempora II, VUL, Vilnius 2006, p. 101–116.