Back

Žilvinė GAIŽUTYTĖ–FILIPAVIČIENĖ

PhD, senior researcher, Chief of the Department.
E-mail: zilvine@gmail.com


In 1998 she received MA in Art History and Criticism from Vytautas Magnus University in Kaunas. In 2003 she has received scholarship and conducted research at the School for Advanced Studies in the Social Sciences (EHESS) in Paris. In 2004 she defended PhD dissertation, titled “The Problem of Social in Artistic Production: Pierre Bourdieu’s Sociology of Art and its Reception” [Art Criticism, Art History], at the Vilnius Academy of Arts. Since 2005, she has been working as a researcher and since 2008 as a senior researcher in the Department of Comparative Cultural Studies at the Lithuanian Culture Research Institute. Since 2005 up to 2012 she was lecturer in the Department of Social Sciences at the Lithuanian University of Educational Sciences. Since 2013 she is assoc. prof. in the Creative Society and Economy Institute at the Kazimieras Simonavičius University in Vilnius. Since 2019 she is assoc. prof in the Faculty of Communication at Vilnius University.

Main research interests: comparative studies in culture and art, sociology of culture and art, visual culture, media culture, aesthetics, intercultural dialogue, cultural memory.

Monographs:

Žukauskienė, Odeta, Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Atminties ir žvilgsnio trajektorijos: vaizdo kultūros refleksija. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018. P. 303. ISBN 978-609-8231-05-2

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Pierre’as Bourdieu ir socialiniai meno žaidimai [Pierre Bourdieu and Social Games of Art]. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005. 352p. : liustr. ISBN 9986–638–67–4.

Articles:

Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. From Visuality to Visibility: Regime, Capital, Media, Art History and Criticism. Meno istorija ir kritika, sudaryt. R. Žukienė, Kaunas: VDU, 2020 Vol. 16, Issue (1), p. 125–131.On line ISSN 1822-4547

Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Andre Malraux‘s Comparative Theory of Art, Dialogue and Universalism, Guest editor. Antanas Andrijauskas. Warsaw: Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences, 2020, N. 3 p. 263–280.ISSN 1234-5792 (print) E-ISSN: 1689-3816 (online)

Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Jewish Heritage in the Creative Cities of Central and Eastern Europe: Tourism, Technologies and Prosthetic Memory, Creativity Studies, Vilnius: VGTU Leidykla, 2020, Vol 13 N 1, p. 41–52. ISSN 2345-0479 / eISSN 2345-0487

Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Kinematografinės atminties remediacijos, jų recepcija ir sklaida visuomenėje [Remediations of Cultural Memory, its Reception and Functioning in Society] . Logos. 2017, 90, p. 41-51. ISSN 0868-7692.

Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Kinematografinės atminties remediacijos, jų recepcija ir sklaida visuomenėje [Remediations of Cultural Memory, its Reception and Functioning in Society]. Logos. 2016, 89, p. 26-35. ISSN 0868-7692. 

Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė, Transkultūrinė atmintis: daugiavietės ir daugiakryptės atminties įmuziejinimas ir įvaizdinimas [Transcultural Memory: Musealization and Visualisation of Multisited and Multidirectional Memory]. Kultūrologija XX. Rytai-Vakarai. Komparatyvistinės studijos – XIV.   Sudaryt. A. Andrijauskas. Vilnius: LKTI leidykla, 2016, p. 127-141, ISBN 978–9955–868–55–2.

Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Kultūrinė atmintis, kultūrinis kapitalas ir vizualumas [Cultural Memory, Cultural Capital and Visuality]. Logos.2015, N. 84, p. 68-76. ISSN 0868-7692.

Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Kultūrinė atmintis, kultūrinis kapitalas ir vizualumas [Cultural Memory, Cultural Capital and Visuality]. Logos. 2015, N. 83, p. 45-49). ISSN 0868-7692.

Gaižutytė-Filipavičienė, Žilvinė. Kultūrinės atminties mediacijos tyrimai: teorinės ir praktinės problemos [Investigations of Mediation of Cultural Memory: Theoretical and Practical Problems]. Lietuvos kultūros tyrimai. Atmintis, vaizdas kultūra. Nr. 6. Sudaryt. Rita Repšienė, Odeta Žukauskienė. Vilnius: LKTI, 2015, p. 140-157. ISBN 978-9955-868-77-4 (1,21 a/l)

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Expression of Cultural Values in Contemporary Medias: Lithuanian Case. Values, Stratification, Transformation. Ed. by Libor Prudky. Praha: Vydavatelstvi a nakladatelstvi Ales Cenek, s.r.o., 2012, p. 202–222. ISBN 978–80–7380–401–5

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Meno muziejai ir medijos [Art Museums and Medias]. Lietuvos kultūros tyrimai, 2. Muziejai, paveldas, vertybės. Sud. Rita Repšienė. Vilnius: LKTI, 2012, p. 47–63. ISBN 978–9955–868–51–4

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Algio Uždavinio Lietuvos kultūros tyrinėjimai: kultūrologinė komparatyvistinė dailės kritika. [“Algis Uždavinys’ Lithuanian Cultural Studies: Cultural Theory and Comparative Art Criticism”]. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XII. Algio Uždavinio fenomenas, sudaryt. A. Andrijauskas. Vilnius: LKTI, 2012, p. 170–186, ISBN 978–9955–868–55–2.

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Akultūracija ir kultūrinio kapitalo kaupimas mokykloje [“Acculturation and Accumulation of Cultural Capital at School”].  Inveniens Quaero. Ieškoti, rasti nenurimti. Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2011, p. 801–815. ISBN 978–9955–20–655–2

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Nacionalinis tapatumas ir atmintis šiuolaikinėje ekranosferoje ir medijų mene [“National Identity and Memory in the Contemporary ‘Screen-sphere’ and Media Art”]. Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje. Sud. Ž. Gaižutytė–Filipavičienė, V. Rubavičius. Vilnius: LKTI, Kitos knygos, 2011, p. 133–154. ISBN 978–609–427–062–8

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Meno pasaulių virsmai ir komparatyvizmo atvertys [“Transformations and Comparative Discoverings of Artworlds: Mauss, Malraux, and Uždavinys”]. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XI. Kultūrų sąveikos, sudaryt. A. Andrijauskas, Vilnius: LKTI, 2011, p. 489–505, ISBN 978–9955–868–37–8.

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Destruktyvioji meno recepcija: vandalai ar šiuolaikiniai ikonoklastai “The Destructive Art Reception: Vandals or Contemporary Iconoclasts”]. Menas kaip socialinis diskursas. Acta academiae artium Vilnensis. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010, p.181–193. ISSN 1392–0316 ISBN

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Svetimos dvasios šauklys: Sigito Gedos vertimai sociologiniu ir kultūriniu požiūriu [“The Ambassador of Outlandish Spirit: Sociological and Culturological Approach to the Sigitas’ Geda’s Translations of Literary and Religious Texts”]. Kultūrologija. Rytai–Vakarai X,sudaryt. A. Andrijauskas.Vilnius: LKTI, 2010, p. 232–244. ISBN 978–9955–868–30–9

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Kultūrinės savasties paieškos, transkultūrinės perspektyvos ir egzotizmai dabartiniame Lietuvos mene [“In Search of Cultural Identity: Transcultural Perspectives and Exotism in Cintemporary Lithuanian Art”]. Kultūrologija. Rytai–Vakarai IX, sudaryt. A. AndrijauskasVilnius: LKTI, 2010, p. 244–255. ISBN 978–9955–868

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Muziejinis vandalizmas ir jo recepcija Lietuvoje: „Danajos“ atvejis. [“Museum Vandalism and its Reception in Lithuania: Danae’s case”]

Logos. 2009, N. 61, p. 179–184 (pradžia); 2010, Nr. 62, p. 173–180. (pabaiga). (Duomenų bazė: Thompson Reuters ISI, The Philosophers Index, http://www.philinfo.org). ISSN 0868–7692.

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Dabartinė prancūzų meno sociologija versus postmodernus mąstymas [“Contemporary French Sociology of Art versus Postmodern Thinking”]. Postmodernizmo fenomeno interpretacijos, sudaryt. A. Andrijauskas. Vilnius: KFMI, 2009, p.159–181. ISBN 978–9955–34–241–0.

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Moralės, religijos ir visuomenės samprata H. Bergsono ir E. Durkheimo sociologijoje [“Conception of Morality, Religion and Society in the Sociology of Bergson and Durkheim”]. Gyvybinis polėkis: Bergsono filosofijos interpretacijos, sudaryt. A. Andrijauskas. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. 2008, p. 159–232. ISBN 978–9955–34–143–7.

Gaižutytė–Filipavičienė. Modernus ikonoklazmas ir vandalizmas meno sociologijos požiūriu [“Vandalism and Modern Iconoclasm: the Traits of Dario’s Gamboni’s Reception Sociology”]. Estetikos ir meno filosofijos probleminių laukų sąveika, sudaryt. A. Andrijauskas. Vilnius: KFMI. 2008, p. 310–328. ISBN 978–9955–868–10–1

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Orientalizmo patirtis ankstyvojoje Malraux kūryboje [“Experience of Orientalism in the Early Malraux’s Creation”]. Logos, 2008, Nr. 55, p. 140–150. (Duomenų bazė: Thompson Reuters ISI, The Philosophers Index, http://www.philinfo.org). ISSN 0868–7692.

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Komparatyvistinės André Malraux meno filosofijos ištakos [“The Sources of Andre’s Malraux’s Comparative Philosophy of Art”]. Rytai – Vakarai: komparatyvistinės studijos VIII. Kultūrologija. 2008, Nr. 16, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, p. 300–316. ISBN 978–9955–868–15–6

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Lietuvos meninės produkcijos integracija į Europos simbolinių prekių rinką [“Integration of Lithuanian Production of Art to the European Market of Symbolic Goods”]. Nacionalinio tapatumo tęstinumas ir savikūra eurointegracijos sąlygomis / sudarytojai ir moksliniai redaktoriai Antanas Andrijauskas, Vytautas Rubavičius. Vilnius: Kronta. 2008. p. 224–240. (Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuotas projektasNacionalinio tapatumo tęstinumas ir savikūra eurointegracijos sąlygomis. Nr. C—28/2006.). ISBN 9786094010163.

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Schopenhauerio meno filosofijos atspindžiai M. Prousto ir Th. Manno kūryboje [“Reflections of Schopenhauer’s Philosophy of Art in M. Proust’s and Th.  Mann’s Creation”]. Valios metafizika: Schopenhauerio filosofijos interpretacijos. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. 2007, P. 177–196. ISBN 978–9955–34–047–8.

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Meno taisyklės ir lokalinis menininko tapatumas [“Rules of Art and artist’s local identity”]. Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. 2006, p. 225–240. (Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuotas projektas „Europinė dimensija nacionalinio tapatumo kaitoje: globalumas ir lokalumas“, Nr. C—28/2005.). ISNB 9986–638–71–2.

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Dabartinės meno recepcijos sociologijos bruožai [Traits of Contemporary Sociology of Art Reception”]. Estetikos ir meno filosofijos teritorijų kaita. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas. 2006, p. 145–156. ISBN: 9986–638–72–0.

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Rytų ir neeuropinių tautų meno tyrinėjimas M. Mausso ir P. Bourdieu meno sociologijos koncepcijose [Researches of Art of Eastern and Non-European Nations in M. Mauss’s and P. Bourdieu’s Sociological Conceptions”]. Rytai – Vakarai: komparatyvistinės studijos IV. Kultūrologija, 2005, N. 12, sudaryt. A. Andrijauskas. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, p. 588–611. ISBN 9986–638–68–2.

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. N. Heinich menininko statuso ir tapatybės tyrimai: „išskirtinumo sociologija“ [“Researches of Artist’s Status and Identity: Sociology of Singularity]. Logos, 2005, N.41, p. 177–181. (Duomenų bazė: Thompson Reuters ISI, The Philosophers Index, http://www.philinfo.org). ISSN 0868–7692.

Gaižutytė–Filipavičienė, Žilvinė. Socialinio determinizmo kritika Pierre’o Bourdieu meno sociologijoje [“Criticism of Social Determinism in Pierre’s Bourdieu’s Sociology of Ar’t]. Filosofija. Sociologija, 2005, Nr. 2. Vilnius: LMA, p. 14–19. ISSN 0235–7186.

Edited books:

Algis Uždavinys. Kūrybinė vaizduotė: dailės kritika ir publicistika [“Algis Uždavinys. Creative Imagination: Art Criticism and Publicism”] [sudaryt. O. Žukauskienė ir Ž. Gaižutytė–Filipavičienė], Vilnius: LKTI, 2013. – 352 p.: iliustr., ISBN 978–9955–868–62–0.

Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje. [National Identity in the Media Culture] [Sud. Ž. Gaižutytė–Filipavičienė, V. Rubavičius], Vilnius. 2011, 271 p. ISBN 978–609–427–062–8

Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje. Konferencijos pranešimų santraukos. [National Identity in the Media Culture: Conference summary] [Sud. Ž. Gaižutytė–Filipavičienė], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas. 2010. ISBN 978–9955–868–28–6