Vytautas RUBAVIČIUS

Doctor of humanities (philosophy, 01H), senior research fellow
Graduated from Vilnius University at 1975 as physicist. Defended doctoral theses “Hermeneuticity and 'estheticity' of postmodern discourse” at 2001. Theoretical insights and research results are presented in three books and many scientific publications. Participated in the creation of National research programs in humanities State and Nation: Heritage and Identity (2007) and Modernity in Lithuania (2014). Working as expert of the Lithuanian Science Council. Member of Lithuanian Writers Union. Author of books of poetry, essays and literary, cultural and political criticism. His Culture studies activities were awarded by Lithuanian Government Prize for Culture and Art Achievments (2011).
 
Research areas:
Philosophical hermeneutics, postmodern discourse, postmodern capitalism, consumer society, cultural and urban studies, media theory and media culture, identities and memories, globalization and european integration.
 
Other professional activities
• Member, Editorial board of series Kultūrologija ( Culturology )
• Member, Editorial board of series Rytai-Vakarai: Komparatyvistinės studijos (East -West: Comparative studies)
• Member, Editorial Board of Sovijus
• Member, Editorial Board of Athena. Filosofijos studijos
• Member, Editorial Board of  Filosofija. Sociologija
• Member, Editorial Board of Lietuvos kultūros tyrimai.
 
MAIN PUBLICATIONS
Books:
 • Rubavičius, Vytautas. Vėluojanti savastis. Studijos ir straipsniai (Latecoming Selfness: Studies and Essays), Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2014;
 • Rubavičius, Vytautas. Postmodernusis kapitalizmas (Postmodern Capitalism), Kaunas: kitos knygos, 2010;
 • Rubavičius, Vytautas. Postmodernusis diskursas: filosofinė hermeneutika, dekonstrukcija, menas (Postmodern Discourse: Philosophial Hermeneutics, Deconstruction, and Art), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno tyrimu institutas, 2003.
Edited Books:
 • Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje (National Identity in Media Culture), sud. Ž. Gaižutytė-Filipavičienė, V. Rubavičius, Kaunas: kitos knygos, 2011;
 • Nacionalinio tapatumo tęstinumas ir savikūra eurointegracijos sąlygomis, sud. ir moksl. red. A. Andrijauskas, V. Rubavičius. Vilnius: Kronta, 2008;
 • Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai, sud. A. Andrijauskas, V. Rubavičius. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006;
Academic Articles:
 • Rubavičius, Vytautas. Vytautas Kubilius: aktualioji tarybmečio hermeneutika (The Relevance of Soviet-era Hermeneutics), Colloquia 38, 2017, 71—88;
 • Rubavičius, Vytautas. Civilizacinės savipratos svarba šių dienų geopolitikoje (The Importance of Civilizational Self-understanding in Contemporary Geopolitics). In: Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2(20), 2017, 34—44;
 • Rubavičius, Vytautas. Antano Smetonos reikšmė Lietuvos valstybės atgimimui ir lietuvybės įtvirtinimui (The Importance of Antanas Smetona for the Revival of Nation State and Lithuanity). In: Nepriklausomybės sąsiuviniai, 4(22), 2017, 3—11;
 • Rubavičius, Vytautas. Lietuvybė sovietmečiu: kultūrinis pasipriešinimas tarybinimui  (Lithuanity in Soviet Times: Cultural Resistance to Sovietization). In:  Sovijus 4(2), 2016, p. 29—43;
 • Rubavičius, Vytautas. Lietuvybė ir Kitas kultūroje ir kultūrinėje atmintyje (Lithuanity and Other in Culture and Cultural Memory), Lietuvos kultūros tyrimai, sud. Rita Repšienė ir Odeta Žukauskienė, 2014, Nr. 6, pp. 16—34;
 • Rubavičius, Vytautas. Prekiniai santykiai: vaizdas, įvaizdis ir vizualumas (Commodity Relations: Images and Visuality). In: Logos 79, 2014, p 57—62,
 • Rubavičius, Vytautas. Miestas ir miestiečiai: kultūrinė atmintis ir tapatumas (Town and Citizenry: Cultural Memory and Identity). In: Acta Academiae Artium Vilnensis 67, 2013, p. 111—125;
 • Rubavičius, Vytautas. Kultūra ir lietuvybė strateginėje Lietuvos raidos vizijoje (Culture and Lithuanianness in the Strategic Vission of Lithuanian Development). In: Lietuvos kultūros tyrimai 4, 2013, p. 12—29;
 • Rubavičius, Vytautas. The Visuality of Cultural Memory: Urban Aspect. In: Sovijus 1(1), 2013, p. 60—67;
 • Rubavičius, Vytautas. Kultūra ir lietuvybė strateginėje Lietuvos raidos vizijoje (Culture and Lithuanianness in the Strategic Vission of Lithuanian Development). In: Lietuvos kultūros tyrimai 4, 2013, p. 12—29;
 • Rubavičius, Vytautas. Vilniaus senamiestis – gyvosios kultūrinės atminties šerdis (Vilnius Old Town – The Core of the Living Cultural Memory).  In: Urbanistika ir architektūra XXXV t., Nr. 4, 2011, p. 231—237;
 • Rubavičius, Vytautas. Pasaulis kaip reklaminis vaizdas (The World as an Advertising Picture). In: Filosofija. Sociologija 21(3), 2010, p. 203—210;
 • Rubavičius, Vytautas. Sigitas Geda; kalbos iš(si)laisvinimas (Sigitas Geda: Liberation of Language). In: Rytai—Vakarai. Komparatyvistinės studijos. X. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2010, p. 153—158;
 • Rubavičius, Vytautas. European Demos: Democracy Deficit and National Feelings. In: Limes 2(2), 2009, p. 93—105;
 • Rubavičius, Vytautas. Genetinis diskursas medijų kultūroje: gundymas prekiniu nemirtingumu (Genetical Discourse: Temptation by Commodified Immortality). In: Problemos 76, 2009, p. 52—65;  
 • Rubavičius, Vytautas. Gundymas nemirtingumu: kūnas kaip prekė ir išteklius (Temptation by Immortality: Body as a Commodity and Resource). In: Problemos. Priedas, 2008, p. 63—76;
 • Rubavičius, Vytautas. Valstybė ir miestas: urbanistinė plėtra galių persiskirstymo sąlygomis (The State and the City: Urban Development in the Environment of Changing Power Relations). In: Urbanistika ir architektūra 32(4), 2008, p. 232—239;
 • Rubavičius, Vytautas. Kitas Europos Sąjungos denacionalizavimo požiūriu (The Other from the Point of View of Denationalisation of the European Union). In: Athena. Filosofijos studijos 4, 2008, p. 186—196;
 • Rubavičius, Vytautas. Neišgyvendinamas sovietmetis: atmintis, prisiminimas ir politinė galia (Unerasable Soviet-time: Memory, Recollection and Political Power). In: Colloquia 18, 2007, p. 116—130;
 • Rubavičius, Vytautas. The pleasure of transgression: consumption of identities. In: Athena. Filosofijos studijos, Nr. 3, 2007, p. 68—81;
 • Rubavičius, Vytautas. Temptation by Immortality: Commodifying and Resourcifying a Body. In: Topos: Filosofsko – kulturogicheskij zhurnal 2 (16), 2007, p. 40—55;
 • Rubavičius, Vytautas. Nomenklatūrinės atminties diskursas ir tapatumo politika (Discourse of Nomenclatural Memory and the Politics of Identity). I. In: Kultūros barai, Nr. 9, 2007, p. 6—12.
 • Rubavičius, Vytautas. Nomenklatūrinės atminties diskursas ir tapatumo politika (Discourse of Nomenclatural Memory and the Politics of Identity). II. In: Kultūros barai, Nr. 10, 2007, p. 12--18.
 • Rubavičius, Vytautas. Pilietinis europietiškumas: nacionalumo dekonstravimas ir Kitas (Civic Europeanness: Deconstruction of Nationhood and the Other). In: Politologija, 2006/2 (42), p. 82—96;
 • Rubavičius, Vytautas. Postmodernusis suprekinimas: K. Marxo ir M. Heideggerio koncepciniai „rėmai“ (Post-modern Commodification: Conceptual Frame of Carl Marx and Martin Heidegger). In: Problemos 70, 2006, p. 149—159;
 • Rubavičius, Vytautas. Rynek, mass media i widowisko społeczne. In: Colloquia Communia 1-2 (80-81), styczeń--grudzień 2006, s. 202—211;
 • Rubavičius, Vytautas. Globalizuojamas bei globalizuojantis miestas – tinklų ir srautų mazgas (Globalized and Globalizing City – the Nod of Webs and Flows). In: Urbanistika ir architektūra XXIX t., I priedas, 2005, p. 3-12;
 • Rubavičius, Vytautas. Miesto tapatumas ir išskirtinumas globalizacijos sąlygomis (Urban Identity and Peculiarity under the Conditions of Globalization) . In: Urbanistika ir architektūra XXIX t., Nr. 4, 2005, p. 157--163;
 • Rubavičius, Vytautas. Klasikinės estetikos „įveika“: Rytai, postmodernusis būvis ir postmodernioji kultūra ('Transgression of Classical Aesthetics: Orient, Posmodernity and Postmodern Culture). In: Kultūrologija – 12, Vilnius: KFMI leidykla, 2005, p. 156–171;
 • Rubavičius, Vytautas. Savas sovietinis patyrimas – suvokimas ir nutylėjimas (A Soviet Experience of Our Own: Understanding and Keeping in Silence). In: Lituanistika šiuolaikiniame pasaulyje, t. 7-8, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, p. 197-212;
 • Rubavičius, Vytautas. Populiarioji kultūra ir reklama: subjekto fragmentacija vartojimo kapitalizmo sąlygomis (Popular Culture and Advertising: Fragmentation of the Subject under the Conditions of Consumer Capitalism). In: Kultūrologija – 11, Vilnius: KFMI leidykla, 2004, p. 24–41;
 • Rubavičius, Vytautas. Architektūra postmetafiziniame diskurse (Architecture in the Post-metaphysical Discourse). In:  Urbanistika ir architektūra XXV t., Nr. 3, 2001, p. 111—117.
Parts of Books:
 • Rubavičius, Vytautas. Civilizacinė komparatyvistika atgimusios geopolitikos žaizdre (Civilizational Comparativistics in the Revival of Geopolitics). In: Kultūrologija XX. Rytai—Vakarai. Komparatyvistinės studijos XIV. Sud. A. Andrijauskas. Vilnius: LKTI, 2016, p. 74—87; 
 • Rubavičius, Vytautas. Nacionalinis tapatumas ir etnokultūrinės bendruomenės: Lietuvos kelias (National Identity and Ethnocultural Communities: Lithuanian Path). In: Tautinės mažumos Lietuvoje: virsmai ir atmintys (National Minorities in Lithuania: Transformations and Memories), sud. A. Stepukonis, Vilnius: Lietuvos kultros tyrimų institutas, 2014, p. 30—58;
 • Rubavičius, Vytautas. Kvadratinių metrų urbanistika ir architektūra (Urbanistics and Architecture of Square Meters). In: Tomas Grunskis, Julija reklaitė. Laisvės architektūra (Architecture of Fredom), Vilnius: Baltos lankos, 2012, p 225—240,
 • Rubavičius, Vytautas. Nacionalinis tapatumas medijų aplinkoje (National Identity in the Media Mileau). In: Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje (National Identity in Media Culture), sud Žilvinė Gaižutytė-Filipavičienė, Vytautas Rubavičius. Kaunas: kitos knygos, 2011, p. 15—27;
 • Rubavičius, Vytautas. Postmodernusis kapitalizmas: vartojimas, suprekinimas ir suišteklinimas (Postmodern Capitalism: Consumption, Commoditization and Resourcification). In: Postmodernizmo fenomeno interpretacijos (Interpretations of Postmodernism Phenomena), sud. Ir mokslinis redaktorius Antanas Andrijauskas. Vilnius: Versus aureus, 2009, p. 405—452;
 • Rubavičius, Vytautas. Europinis politinis tapatumas: demosas, pilietinės vertybės ir nacionaliniai bruožai (European Political Identity: Demos, Civic Values and National Features). In: Istorinės realybės ir mitai nacionalinėse kultūrose: dabarties vizija (Mythology Today: Nationality Issues and historical Perspectives), sud. Rita Repšienė. Vilnius: KFMI leidykla, 2009, p. 114—152;
 • Rubavičius, Vytautas. Nacionalinis tapatumas: išlaikymas, savikūra ir tapatumo politika (National Identity: Self-creation and the Politics of Identity). In: Nacionalinio tapatumo tęstinumas ir savikūra eurointegracijos sąlygomis (The Continuation and Creation of National Identity During Eurointegration), sud. A. Andrijauskas, V. Rubavičius, Vilnius: Kronta, 2008, p. 108—123;
 • Rubavičius, Vytautas. Neišgyvendinamo sovietmečio patirtis: socialinė atmintis ir tapatumo politika (Nonerasable Soviet-Time: Social Memory and the Politics of Identity). In: Lietuvių tautos tapatybė: tarp realybės ir utopijos (Lithuanian Identity in Reality and Utopia), sud. R. Repšienė, Vilnius: KFMI leidykla, 2007, p. 12—40;
 • Rubavičius, Vytautas. Naujas pilietinis europietiškumas ir nacionalumo raiška (New Civic Europeanness and the Manifetation of Nationhood. In: Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai (The Development of Lithuanian Europeanness: Challenges of Present and Future), sud. A. Andrijauskas, V. Rubavičius, Vilnius: KFMI, 2006, p. 96—100;
 • Rubavičius, Vytautas. A Soviet Experience of Our Own: Comprehension and the Surrounding Silence. In: Baltic Postcolonialism, ed. by Violeta Kelertas, Amsterdam and New York: Rodopi, 2006, p. 83—104.
 • Rubavičius, Vytautas. Ordained by the Master`s Hand. In: Contemporary Philosophical Discourse in Lithuania. Lithuanian Philosophical Studies IV, ed. by Jūratė. Baranova, Washington, 2005, pp. 305-312;
 • Rubavičius, Vytautas. Globalizacija, naujasis europietiškumas ir nacionalinė (lokalinė) kultūra (Globalization, New Europeanness and National (local) Culture). In: Lokalinių kultūrų vieta globalizacijos procese, tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005, p. 43-54;
 • Rubavičius, Vytautas. Rinka, visuomenės informavimo priemonės ir politika (Market, Media and Politics). In: Politika kaip komunikacinis žaidimas (Politics as Communicative Play), str. rink., Vilnius: VU leidykla, 2004, p. 10-31;
Translations
 • Zygmunt Bauman. Globalizacija: pasekmės žmogui (Globalization: The Human Consequences), iš anglų k. vertė Vytautas Rubavičius, 2-asis patais. Leidimas. Vilnius: Apostrofa, 2007;
Collections of Lieterary, Cultural and Political Criticism
 • Rubavičius, Vytautas. Lietuva: korupcinė demokratija (Lithuania: The Corruptive Democracy). Politinė, kultūrinė ir kultūrologinė publicistika. Kaunas: kitos knygos, 2010;
 • Rubavičius, Vytautas. Neįvardijamos laisvės ženklas (The Sign of Unnamable Freedom). Vilnius: Rašytojų sąjungos leidykla, 1997.