Stanislovas MOSTAUSKIS

Doctor of humanities, senior research fellow, professor.
Born in 1968 in Ringaudai near Kaunas. M.A. in art history (Vilnius Academy of Arts, 1993). Ph.D. in humanities (Art history, Philosophy of art, 03H), dissertation: “The problem of intercourse between art and madness: complex analysis“ (Vilnius Academy of Arts, 2002). Lecturer in Kaunas faculty at Vilnius Academy of Arts (since 1998), associate professor (since 2007) full professor (from 2020). Senior research fellow (Vilnius Academy of Arts, Kaunas faculty, since 2007 and Department of Comparative Cultural Studies, Lithuanian Culture Research Institute (LCRI), since 2010). Participant of art projects in Lithuania and abroad.
Research interests
 • Aesthetics and Philosophy of art, Lithuanian culture and art, psychopathology, post-structuralist discourse, identities and memories.
The member of editorial boards of Lithuanian peer-reviewed scientific volumes, journals, and associations:
 • Editorial board member of volume series Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai  [Studies in Aesthetics and the Philosophy of Art], LCRI
 • Editorial board member of volume series Neklasikinė filosofija [Non-classical philosophy], LCRI
 • Member of the Lithuanian aesthetic association
 • Member of the Lithuanian artists association
Individual and collective exhibitions
 • Museum of History of Lithuanian Medicine and Pharmacy, Kaunas, Lithuania (2018)
 • Kaunas Castle, Kaunas, Lithuania (2015)
 • Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Lithuania (2012)
 • AdiArt Gallery, Lodz, Poland (2011)
 • Europe Royale Hotel, Kaunas, Lithuania (2011)
 • Agalerija, Panevėžys, Lithuania (2009)
 • AdiArt Gallery, Lodz, Poland (2008)
 • IV International Art Forum AdiArt, Lodz, Poland (2008)
 • Museum of Mayan Culture, Chetumal, Mexico, (2008)
 • Lyktan Gallery, Skogas, Sweden (2008)
 • New Theatre, Lodz, Poland (2007)
 • Traffic Gallery, Warsaw, Poland (2007)
 • Lithuanian Institute, Warsaw, Poland (2007)
 • AdiArt Gallery, Lodz, Poland (2006)
 • Torvehal Gallery, Skagen, Denmark (2006)
 • II International Art Forum AdiArt, Lodz, Poland (2005)
 • Lithuanian Embassy in Moscow, Russia (2004)
E-mail: art@stasysart.com
 
MAIN PUBLICATIONS
 
Books
 • Mostauskis, Stanislovas.  Beprotybės kartografija [The cartography of madness]. -  Vilnius: Kronta, 2011. - 328 p., ISBN 978-609-401-087-3
Edited books
 • Terapija, menas, sveikata [Art, theraphy, health]. Eds. Mostauskis S., Brazauskaitė A., Kaunas: Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas, 2017. - 312 p., ISBN 978-9955-15-418-1
Selected scholarly articles
 • Mostauskis, Stanislovas. Nuo piešimo į “užpiešimines“ menines praktikas – bandymas konceptualizuoti [From Drawing to Extra-Drawing Creative Practices: An Attempt to Conceptualize] in Logos, Vilnius, 2019, nr. 99, p. 178 – 188
 • Mostauskis, Stanislovas. Kalba ir skirtis: M.Heideggerio minties proskynos bei atšvaitai [Otherness and Language: Vistas and Reflexes of M.Heidegger’s Thought] in Iššūkis metafizikai: Lietuviškos Heideggerio filosofijos interpretacijos, Vilnius: LKTI, 2019, p. 320 – 338
 • Mostauskis, Stanislovas. Vaizdų užburti, atminty pasiklydę [Enchanted by images, lost in memory] in Colloquia, nr. 43, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidykla, 2019, p. 172 - 183,  ISSN 1822–3737
 • Mostauskis, Stanislovas. Nuo gydančio meno iki dailės terapijos - tarpdalykinių tyrimų perspektyva [From Healing Art to Art Therapy: Interdisciplinary Research Perspective] in Logos, nr. 95, 2018, p. 213 – 222
 • Mostauskis, Stanislovas. Tautėti ir įvairėti: glausta disciplinuojančios istoriografijos kritika [Becoming a Nation by Way of Diversification: A Brief Critique of Disciplining Historiography] in Tauta, kultūra, tapatybė: apie kuriamąsias ir ardomąsias įvairoves, sud. A. Stepukonis, @eitis (lt), 2018, t. 772, p. 213–237
 • Mostauskis, Stanislovas. Apie pamatines dailės terapijos prielaidas [About fundamental Assumptions of Art Therapy] in Terapija, menas, sveikata, Kaunas: VDA KF, 2017, p. 73 – 89, ISBN 978-9955-15-418-1
 • Mostauskis, Stanislovas. Didžioji skirtis ir kiti lietuviškosios tapatybės disonansai [The Great Divide and Some Other Dissonances of Lithuanian Identity] in Tautos beieškant: tarp ontologijos ir ideologijos, @eitis (lt), 2016, t. 153, p. 122–144, ISBN 978-609-95858-0-2, ISSN 2424-421X
 • Mostauskis, Stanislovas. Akis į akį su gamtos demonais - psichoanalitinės pasaulėžiūros prielaidos [Face to Face with the Demons of the Nature – Assumptions of Psychoanalytic Outlook] in Psichoanalizės fenomeno interpretacijos, p. 91 – 104, Vilnius: Meno rinkos agentūra, 2016, ISBN 978-609-8014-18-1
 • Mostauskis, Stanislovas. Tapyba cukrumi ir kiti autoriaus komentarai [Paintings with Sugar and Other Author's Comments] in Metai, nr. 11, Vilnius: AB „Spauda“, 2016, p. 151 - 159, ISSN 0134-3211
 • Mostauskis, Stanislovas. M. K. Čiurlionio tapatybinės apibrėžties problema – senlietuvis ar modernus lietuvis? [The problem of M.K.Čiurlionis Identity Definition: the Old Lithuanian or the Modern Lithuanian?] in Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje,  sud. N. Gaidauskienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016, p. 35 - 53, ISBN 978-609-425-197-9
 • Mostauskis, Stanislovas. Keli pasvarstymai apie kūno meną ir kūną viešose erdvėse [Some considerations about body art and body in public areas) in  Modernaus meno socialinė reikšmė: meniniai socialiniai performansai, p. 100 – 112, Vilnius, 2015, ISBN 978-609-95758-0-3
 • Mostauskis, Stanislovas. Krajobraz i pamięc w eseistyce Czeslawa Milosza [Landscape and Memory in Essays of Czeslaw Milosz] in Krajobraz kulturowy, Gdansk: Academy of Fine Arts, 2014, p. 13 – 22, ISBN 978-83-62759-67-5
 • Mostauskis, Stanislovas. Czeslawas Miloszas ir etninio neapsisprendimo projektas [Czeslaw Milosz and the project of ethnic indecisiveness] in Tautinės mažumos Lietuvoje. Virsmai ir atmintys, p. 72 – 84, Vilnius, 2014, ISBN 978-9955-868-68-2
 • Mostauskis, Stanislovas. Nuotolis, istorinė atmintis ir Czeslawo Miloszo tapatybės paieškos [The distance, historical memory and search for identity of Czeslaw Milosz] in Kultūrologija 19. Rytai –Vakarai: Komparatyvistinės studijos XIII, p. 680 – 691, Vilnius, 2014  
 • Mostauskis, Stanislovas. Kraštovaizdis ir atmintis Czeslawo Miloszo „namų ontologijoje“ [The landscape and memory in “the home ontology” of Czeslaw Milosz] in Metai, 2014, nr. 2, p. 117 – 125, Vilnius, 2014, ISSN 0134-3211
 • Mostauskis, Stanislovas. Subjekto paieškos  Jacques Lacano veidrodžių karalystėje [Search for subject in the kingdom of mirrors of Jacques Lacan] in Logos, 2013, nr 73, p. 42 -56,  ISSN 0868-7692
 • Mostauskis, Stanislovas. M.Foucault apie paradoksalią draudžiamų ir meninių kalbų giminystę [M.Foucault about paradoxical interactions of forbidden and artistic languages] in Logos, 2013, nr 76, p. 60 – 68. ISSN 0868-7692
 • Mostauskis, Stanislovas. Lietuviškieji Algio Uždavinio tradicionalizmo kontekstai: istorijos ir ontologijos sanpynos [The Lithuanian contexts of traditionalism of Algis Uždavinys: the plexus of history and ontology] in Sovijus, nr. 1, p. 173 – 187, 2013, ISSN 2351 – 47IX
 • Mostauskis, Stanislovas. Transgresija – ribų patirtis ir absoliutaus netapatumo kalba [Transgression – limits of experience and the language of absolute non-identity] in Logos, 2011, nr 66, p. 24-33. - ISSN 0868-7692
 • Mostauskis, Stanislovas. Tarp meilės giesmių: rytietiškų Gedos motyvų pėdsakais [Between love songs: the traces of oriental motifs of S.Geda] in Rytai – Vakarai: Komparatyvistinės studijos XI. Kultūrų sąveikos, Vilnius, 2011, p. 379-390, ISBN 978-9955-868-37-8.
 • Mostauskis, Stanislovas. Medijų įsigalėjimas – globalūs procesai be „lietuviškos specifikos“ [Entrenchment of media – the global processes without “Lithuanian specifics“] in Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje, Vilnius, 2011, p. 28-41, ISBN 978–609–427–062–8
 • Mostauskis, Stanislovas. Kūrėjas ir beprotis – neįmanomos tapatybės projektas [Creator and madman – the project of impossible identity] in Naujoji Romuva, p. 52-57, 2010, nr. 1(570), ISSN 1392-043X
 • Mostauskis, Stanislovas. Neišsemiama Sigito Gedos poezijos gelmė: Savasties paieškos Dievo medžio paunksmėje [Inexhaustible depth of poetry of Sigitas Geda: the search for Self in the shade of the God‘s tree] in  Rytai – Vakarai: komparatyvistinės studijos X, p. 159-181, Vilnius, 2010, ISBN 978– 9955– 868– 30– 9
 • Mostauskis, Stanislovas. Foucault – apie istorijos atstumtą beprotybę [Foucault - about madness alienated by History] in Logos, nr. 61, psl. 54-66, Vilnius, 2009, ISSN 0868-7692
 • Mostauskis, Stanislovas. Foucault - apie beprotybę kaip istorijos sąlygą [Foucault - about madness as the condition of History] in Postmodernizmo fenomeno interpretacijos, p. 343-358, Vilnius, 2009, ISBN 978-9955-34-241-0
 • Mostauskis, Stanislovas. Tikrumo problema šizofrenijos ir meninės kūrybos santykių peripetijose [The problem of certainty in peripeteia of schizophrenia and artistic relations] in Estetikos ir meno filosofijos probleminių laukų sąveika - p. 143-161, Vilnius, 2008, ISSN 1822-3192; ISBN 978-9955-868-10-1
 • Mostauskis, Stanislovas. Bergsono intuicijos virsmų labirintuose [In the labyrinths of Bergson’s intuition conversions] in Gyvybinis polėkis: Bergsono filosofijos interpretacijos – p. 299-318, Vilnius, 2008; ISSN 1822-6523; ISBN 978-9955-34-143-7 
 • Mostauskis, Stanislovas. Schopenhaueris, beprotybė ir voliuntaristinių idėjų ratas [Schopenhauer, madness and the circle of voluntaristic ideas] in Valios metafizika: Schopenhauerio filosofijos interpretacijos – p. 319- 353, Vilnius, 2008; ISSN 1822-6523; ISBN 978-9955-34-047-8
 • Mostauskis, Stanislovas. Schopenhaueris: apie estetinę patirtį [Schopenhauer: about aesthetic experience],  II d., in Logos, nr. 51, – p. 17-24, Vilnius, 2007,  ISSN 0868-7692
 • Mostauskis, Stanislovas. Schopenhaueris: apie estetinę patirtį [Schopenhauer: about aesthetic experience],  I d., in Logos, nr. 49,– p. 49-57, Vilnius, 2006, ISSN 0868-7692
 • Mostauskis, Stanislovas. Nietzsche ir beprotybės ribų problema [Nietzsche and the problem of limits of madness] in Gyvenimo apologija: Nietzsche‘ės teorinės interpretacijos - p. 305-349, Vilnius, 2007, ISSN 1822-6523;  ISBN 978-9955-699-70-5
 • Mostauskis, Stanislovas. Apie Derrida sąvokos differance prasmių lauką ir pagrindines konotacijas [About the field of Derrida‘s differance meanings and the main connotations] in Logos, nr.47,– p. 120-140, Vilnius, 2006, ISSN 0868-7692
 • Mostauskis, Stanislovas. Kierkegaardas: stovėsena niekio akivaizdoje [Kierkegaard: standing in the face of Nothingness] in Egzistencijos paradoksai: Kierkegaardo filosofijos interpretacijos. – p. 185-199, Vilnius, 2006, ISBN 9955-699-25-6
 • Mostauskis, Stanislovas. Kai kurie beprotybės ir meninės kūrybos santykių modeliai [Some models of relations between madness and artistic creation] in Estetikos ir meno filosofijos teritorijų kaita. – p. 446-464, Vilnius, 2006, ISSN 1822-3192, ISBN 9986-638-72-0
 • Mostauskis, Stanislovas. Gamtinis žmogus ir klasikinio modernizmo estetikos bei meno prielaidos [Natural Man and the assumptions of classical modernism aesthetics and art] in Estetikos ir meno filosofijos transformacijos. – p. 428-439, Vilnius, 2005, ISSN 1822-3192, ISBN 9986-638-59-3