Back

Skirmantė SMILINGYTĖ-ŽEIMIENĖ

PhD in Humanity sciences, senior researcher fellow
E-mail: s.zeimiene@gmail.com

In 1988, a diploma of the lecturer of the Lithuanian language and literature from Vilnius University.
In 2004, maintained a PhD of humanitarian sciences "Art of the Lithuanian churches in the first half of the 20th century: determining factors".
From October 1995, S. Smilingytė-Žeimienė is working at the Department of Sacral Art Heritage of the Lithuanian Culture Research Institute (until 2002, the Culture and Art Institute, until 2009, the Culture, Philosophy and Art Institute).
In 2008-2013, a head of the Department.

Research areas:

The Lithuanian art of the 19th–20th centuries, sacral art, folk art

A member of editorial board of peer reviewed serial scientific publications, membership in associations and societies

 • Since 1999, a member of the Lithuanian Art Historians Society, in 2001–2004, the association’s treasurer, from 2019, vice-chair.
 • A member of the editorial board of serial publications “Studies of Religious Cultural Heritage”and the “Lithuanian Religious Art”, volume 2.

Expert activity

 • From 2009, a member of Movable Cultural Heritage Council at the Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture
 • 2010–2019, a member of Immovable Cultural Heritage Council at the Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture

The most important scientific works

Monographs

 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė, Krikštopaitytė-Urbonienė, Skaidrė, Paminklai Lietuvos valstybingumui įamžinti: tarpukario kryždirbystė [Monuments commemorating Lithuania’s statehood: cross crafting in the interwar period], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018.
 • Smilingytė-Žeimienė Skirmantė. Lietuvos bažnyčių dailė: XX a. I pusė [Lithuanian Church Art in the first Half of the 20th century], Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009.

Books (editor or co-editor)

 • Lietuvos sakralinė dailė, vol. II: Šiaulių vyskupija, part 2: Šiaulių dekanatas, book 1: Agailiai-Juozapava, eds. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018.
 • Dailės kūrinys – istorijos šaltinis [The Artwork as the Source of History], collection of scientific articles, ed. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016.
 • Lietuvos sakralinė dailė, vol. II: Šiaulių vyskupija, part 1: Joniškio dekanatas, book 3: Skaistgirys – Žukančiai, eds. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015.
 • Lietuvos sakralinė dailė, vol II: Šiaulių vyskupija, part 1: Joniškio dekanatas, book 2: Juodeikiai–Rudiškiai, eds. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012.
 • Lietuvos sakralinė dailė, vol. II: Šiaulių vyskupija, part 1: Joniškio dekanatas, book 1: Balkaičiai – Joniškis, eds. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011.
 • Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai, ed. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.
 • Lietuvos sakralinė dailė, vol. I: Vilkaviškio vyskupija, book 5: Alytaus dekanatas, eds. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Dalia Vasiliūnienė, Vilnius: Savastis, 2003.
 • Lietuvos sakralinės dailės katalogas, vol. 1: Vilkaviškio vyskupija, book 3: Lazdijų dekanatas, ed. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Gervelė, 1998.
 • Menotyra, 2001, No. 2, 2008, No. 3, ed. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė.

Academic publications

 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Articles in the serial edition Lietuvos sakralinė dailė, Vol. I: Vilkaviškio vyskupija, books 3–6, Vilnius, 1998–2007; Vol. II: Šiaulių vyskupija, part 1: Joniškio dekanatas, book 1–3, part: 2: Šiaulių dekanatas, book 1, 2, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011–2020.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Juozas Tumas-Vaižgantas ir Lietuvai pagražinti draugija [Juozas Tumas-Vaižgantas and the Society for Making Lithuania Beautiful], Colloquia, No 44, 2020, p. 65–85.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Juozas Zikaras: remarkos [Juozas Zikaras: remarks], Menotyra, 2019, No 1, p. 31–46.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Devociniai paveikslėliai – vakarykščio pasaulio atšvaitai [Devotional pictures - reflectors of the world of yesterday], Vakarykščio pasaulio atgarsiai, ed. Margarita Matulytė, Romualdas Juzefovičius, Rimantas Balsys, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018, p. 119–129.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Lietuvos Respublikos 10-ies metų sukaktuvės: 1928 m. valstybinė šventimo programa ir paminklai nepriklausomybei [10-year anniversary of the Republic of Lithuania: the State celebration program of 1928 and the monuments of independence], Menotyra, 2018, No 1, p. 93–109.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Dubingių katalikų bažnyčios raida: tipiška ir išskirtinė [Development of the Dubingiai catholic church: typical and extraordinary], Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 86–87: (Iš)koduota istorija architektūroje / (De)coded History in Architecture, ed. Rasa Butvilaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2017, p. 235–250.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Gediminaičių stulpų vaizduosena tarpukariu – tautinio ir pilietinio kodo kūrimas [Depiction of Columns of Gediminas in the Interwar Period – Creation of National and Civil Code], Lietuvybė Kazio Šimonio ir kitų XX a. pirmųjų dešimtmečių menininkų kūryboje, Kupiškio etnografijos muziejus, 2017, p. 42–60.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. XIX a. pab. – XX a. pr. lietuviški religiniai paveikslėliai ir jų leidėjas Juozapas Angrabaitis (1859–1935) [Lithuanian Devotional Images of the late 19th – early 20th Century and their Publisher Juozapas Angrabaitis (1859–1935)], Menotyra, 2016, No. 1, p. 51–67.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Atminimas didžio jubiliejaus, arba kaip lietuviai pasitiko XX amžių [Commemoration of the Great Jubilee or haw Lithuanians met the Dawn of the 20th Century], Dailės kūrinys – istorijos šaltinis, Collection of scientific articles, ed. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė]. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, p. 200–232.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Apie šv. Jeronimo atvaizdus ir jų ištakas Lietuvoje [On the Images of St. Jerome and their Origins in Lithuania], Menotyra. 2014, vol. 21, No. 1, p. 14–33.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Nueinančios epochos ženklas: polichrominis Lietuvos bažnyčių interjero dekoras [The Sign of the Epoch: Polychromatic Décor in the Church Interiors of Lithuania], Menotyra. 2013, No. 1, p. 37–49.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Apie Gailestingojo Jėzaus paveikslą raudonosios ir rudosios okupacijų kryžkelėje [On the Painting of the Merciful Christ at the Crossroads of Bolshevik and Nazi Occupations], Menotyra. 2012, No. 1, p. 62–75.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Lurdo Švč. Mergelės Marijos kelias į Lietuvą [The Way of Our Lady of Lourdes to Lithuania], Virgo venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje (Religinės kultūros paveldo studijos, vol. 3), Ed. Gabija Surdokaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 262–286.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Gardamo Šv. Roko bažnyčia [St. Roch Church of Gardamas], Lokaliniai tyrimai, www.llt.lt, 2010, p. 1–18. http://www.llt.lt/pdf/z_naumiestis/Z_Naumiestis_G_baznycia.pdf.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Vladas Nagevičius ir kryžių Lietuva Karo muziejuje [Vladas Nagevičius and the Lithuania of Crosses at the War Museum], Menotyra, 2010, No. 4, p. 366–379.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Šiluvos koplyčia XX a. 3-4 dešimtmetyje: puošybos vizija ir tikrovė [The Šiluva Chapel in the 3rd–4th decade of the 20th century: vision and reality of decoration], Meno istorija ir kritika / Art History & Criticism, vol. 5: Šiluva Lietuvos kultūroje [Šiluva in Lithuanian Culture], eds. Laima Šinkūnaitė, Rima Valinčiūtė-Varnė, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2009, p. 95–105.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Pavasarininkų kryžiai: tradicija ir inovacija [Crosses of Society "Pavasarininkai": Traditions and Inovations], Kryždirbystės fenomenas liaudies kultūroje, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2008, p. 23–50.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Kunigo Juozapo Stankevičiaus (1866–1958) kultūrinės veiklos pėdsakais [The Cultural Activity of Priest Juozapas Stankevičius (1866-1958)], Vilniaus kultūrinis gyvenimas: dvasininkų vaidmuo 1900–1945, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006, p. 200–216.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Apie relikvijas XX a. I pusės lietuvių spaudoje, arba „Lietuva laukia savo naujo šventojo” [Relics in the Lithuanian Press of the early 20th Century or "Lithuania awaiting for a New Saint"], Vilniaus dailės akademijos darbai, vol. 41: Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje, ed. Tojana Račiūnaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, p. 109–120.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Pranciškaus Mikutaičio kūriniai [Works by Pranciškus Mikutaitis], Menotyra, 2006, No. 2, p. 18–24.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė, Stankevičienė Regimanta. Švč. Jėzaus Širdies kultas ir atspindžiai Užnemunės dailėje [The Cult of the Sacred Heart of Jesus in the Art of the Užnemunė region], Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai, ed. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, p. 186–208.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Dar apie XX a. I pusėje Lietuvoje populiarius bažnytinius atvaizdus ir jų pirmavaizdžius [Church Images Popular in early 20th Century Lithuania and their Prototypes], Vilniaus dailės akademijos darbai, vol. 38: Dailės parafrazės. XX amžius, ed. Marius Iršėnas, Gabija Surdokaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005, p. 47–61.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Apie Katalikų Bažnyčios poziciją religinės dailės atžvilgiu XIX a. pab.- XX a. I pusėje [On the Position of the Catholic Church with Respect to Religious Art in the late 19th and the first Half of the 20th Century], Menotyra, Vilnius, 2004, No. 3, p. 34–40.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Jėzaus kulto raiška XX a. I pusės Lietuvos religinėje dailėje [Expression of the Cult of Jesus in Lithuanian Religious Art of the first Half of the 20th century], Menotyra, Vilnius, 2003, No. 3, p. 16–23.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. XX a. pirmosios pusės maldingumo tradicija ir jos atspindys Lietuvos bažnyčių dailėje [Tradition of Devotion in the first Half of the XX c. and its Reflection in Lithuanian Church Art], Vilniaus dailės akademijos darbai, vol. 31: Istorinė tikrovė ir iliuzija: Lietuvos dvasinės kultūros tyrimai, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003, p. 159–169.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Pasaulietinė valdžia ir Lietuvos bažnyčių dailė XX amžiaus I pusėje [Secular Power and Lithuanian Church Art in the first Half of the 20th Century], Kultūrologija, vol 9, Vilnius, 2002, p. 318–338.
 • Smilingytė-Žeimienė, , Skirmantė. Merkinės Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios skliautų puošyba [Decoration of Vaults of the Merkinė Church], Menotyra, 2002, No. 3, p. 18–23.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Dvasininkija – tarpukario memorialinių dailės kūrinių iniciatorė [Clergy as the Initiator of Memorial Works of Art in the Interwar Period], Menotyra, Vilnius, 2001, No. 2, p. 44–51.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Švento Luko cechas Kaune 1923–1932 metais [St. Luke's Workshop in Kaunas], Kultūros istorijos tyrinėjimai, t. 5, Vilnius, 1999, p. 362–376.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Jonas Glamba – meistras iš Veiverių [Jonas Glamba – a Master from Veiveriai], Menotyra, 1999, No. 2, p. 61–71.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Šiaulių bažnytinių reikmenų dirbtuvės 1900–1940 metais [Šiauliai Workshops of Church Articles, 1900-1940], Menotyra, Vilnius, 1998, No. 2, p. 40–50.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. XX a. pradžios bažnytinių reikmenų dirbtuvių apžvalga [Review of the early 20th Century Workshops of Church Articles], Kultūros istorijos tyrinėjimai, vol. 4, Vilnius, 1998, p. 199–229.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Apie lietuvių dvasininkiją ir dailininkus XX a. pradžioje [About the Lithuanian Clergy and Artists in the early 20th Century], Menotyra, Vilnius, 1997, No. 3, p. 60–67.
 • Smilingytė, Skirmantė. Keletas duomenų ir prielaidų Mato Menčinsko biografijai [Some Data and Presumptions of the Bibliography of Matas Menčinskas], Kultūros barai, Vilnius, 1996, No. 8/9, p. 73–79.

Some applied works

 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė. Abrozdėliai. Religiniai paveikslėliai su Vaikelio Jėzaus atvaizdu iš kun. Mozės Mitkevičiaus rinkinio [Religious Pictures with the Image of the Child of Jesus from the Mozė Mitkevičius Collection]: exhibition catalogue, Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2014.

Exhibitions

 • “Dubingiai town and church. Images from the past”, curator Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Dubingiai: Asvejos regioninis parkas, 2018 07 13 – 2018 10 01.
 • Abrozdėliai. Religious images from Fr. Moses Mitkevičius collection”, curator Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius, Church Heritage Museum, 2014 11 20 –2015 03 19.
 • “1928: a new stage in Lithuanian cross-crafting”, curators Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Skaidrė Urbonienė, National Museum of Lithuania, 2007 12 20 – 2008 03 02.

Compiled bibliography

 • Gražina Marija Martinaitienė: bibliografija, 1968-2017 m., eds. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Dalia Vasiliūnienė, Regimanta Stankevičienė, Gabija Surdokaitė-Vitienė, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2017.
 • Smilingytė-Žeimienė, Skirmantė, Surdokaitė, Gabija. Marijos Matušakaitės bibliografija, Kuriantis protas brangesnis nei turtai..., ed. Giedrė Mickūnaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 201–227.