Back

Skaidrė URBONIENĖ, PhD

Scientific researcher at the Department of Sacral Art Heritage
E-mail: skaidreu@gmail.com

Education and work experience

Graduated from Vilnius University (Faculty of History) in 1988. PhD thesis “Sacral Folk Sculpture in the Rural Culture of Lithuania. The 2nd half of the 19th c. – the 1st half of the 20th c.” in Humanities (Vilnius Academy of Arts, 2009). 1990–2010 worked as a senior curator at the National Museum of Lithuania. 2011–2012 worked as a postdoctoral researcher, 2013–2015 as a researcher (project manager) at the Department of Ethnology of the Lithuanian Institute of History. 2016–2018 a lecturer at the Vilnius University of Applied Sciences. Since 2016 works at the Department of the Sacral Art Heritage of Lithuanian Cultural Research Institute (2016–2018 researcher-project manager; since 2019 researcher). Internships: Austrian Museum of Folk Life and Folk Art in Vienna (2011), Meertens Institute in Amsterdam (2011), Lithuanian Research and Study Centre in Chicago (2012).

Membership in professional organizations and expert boards

 • Member of the Lithuanian Art Historians Society (2016–2019 vice chair)
 • Member of the International Society for Ethnology and Folklore (SIEF)
 • Member of Lithuanian Folk Creator’s Association
 • Expert of the database “Lituanistika” (since 2016). 
 • Member of experts’ Committee of Immovable Cultural Heritage Evaluation Council of the Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture (2016–2019)
 • Expert of the Press, Radio and Television Support Fund (2017–2019)
 • Expert of the Lithuanian Council for Culture (2016–2017)
 • Member of the Artist and Art Creator Organization Status Grant Council of the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania (2013–2014), chair of the Council (2015–2017)

Research areas

Cross-crafting history and heritage in Lithuania and Lithuanian diaspora; traditional and modern religious folk art.

SELECTED PUBLICATIONS:

Monographs:

 • Krikštopaitytė-Urbonienė Skaidrė, Smilingytė-Žeimienė Skirmantė, Paminklai Lietuvos valstybingumui įamžinti: tarpukario kryždirbystė [Monuments Commemorating Lithuania’s Statehood: Cross Crafting in the Interwar Period], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2018. – 368 psl.: iliustr. ISBN 978-609-8231-08-3
 • Urbonienė Skaidrė, Religinė liaudies skulptūra Lietuvoje XIX a. – XX a. I pusėje [Folk Religious Sculpture in Lithuania from the 19th to the First Half of the 20th Century], Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015. – 392 psl.: iliustr. ISBN 978-609-447-184-1

Academic publications:

 • Urbonienė Skaidrė, Apie retus šventųjų globėjų atvaizdus liaudies skulptūroje [The rare representations of saint patrons in the folk sculpture], Excellentia virtutum: šventieji Lietuvos kultūroje, sud. Asta Giniūnienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, p. 313–334. ISBN 978-609-8231-13-7.
 • Urbonienė Skaidrė, Kryždirbio kūrybos saugojimas [Preserving the works of the cross crafter], Vinco Svirskio mediniai stebuklai, sud. M. Matulytė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2019, p. 233–240. ISBN 978-609-426-137-4
 • Urbonienė Skaidrė, Cross-Crafting Heritage in the Lithuanian Diaspora in the United States: Expressions of National Identity, Cultural Heritage in Migration, ed. Nikolai Vukov, Lina Gergova, Tanya Matanova, Yana Gergova, Sofia: Paradigma, 2017, p. 437–449. ISBN 978-954-326-332-5
 • Urbonienė Skaidrė, Dievdirbys XIX a. pabaigos – XX a. pirmosios pusės Lietuvos kaime: kūrėjas ir (ar) amatininkas [“God-Maker” in Lithuanian Village of the End of the 19th – the First Half of the 20th Century: an Artist and / or a Craftsman], Tautosakos darbai, 2017, t. 53, p. 94–112. ISSN 1392-2831
 • Urbonienė Skaidrė, Kupiškio krašto kryždirbystės tyrimai sovietmečiu [Investigations of cross-crafting in Kupiškis area during the Soviet time], Kupiškis: naujausi moksliniai lokaliniai tyrimai, sud. Aušra Jonušytė, Vilnius: Versmė, 2016, p. 948–964. ISBN 978-609-8148-43-5
 • Urbonienė Skaidrė, Mediniai kryždirbystės paminklai Kamajų apylinkėse [Wooden cross-crafting monuments in the district of Kamajai], Kamajai, sud. Venantas Mačiekus, Vilnius: Versmė, 2016, p. 1266–1283. ISBN 978-609-8148-41-1
 • Urbonienė Skaidrė, Sovietmečio kryždirbystės meninės raiškos bruožai [Some features of the artistic expression of cross-crafting in the Soviet period], Menotyra, 2015, t. 22, Nr. 1, p. 73–90. ISSN 1392-1002.
 • Urbonienė Skaidrė, The Destruction of Religiuos Monuments in Lithuania in Soviet Times: Stories, Magic and Beliefs, Magic in Rituals and Rituals in Magic: The Ritual Year 10, ed. Tatiana Minniyakhmetova and Kamila Velkoborská, Innsbruck–Tartu: ELM Scholarly Press, 2015, p. 258–265. ISSN 2228-1347; ISBN 978-9949-544-54-7
 • Urbonienė Skaidrė, Nepriklausomybės kryžiai Žemaitijoje [Independence Crosses in Samogitia], Kryždirbystė Žemaitijoje, sud. Teresė Jurkuvienė, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2015, p. 113–130. ISBN 978-609-8166-01-9
 • Urbonienė Skaidrė, Park of Grunwald Battle Victory: Visions and Reality, Politics, Feasts, Festivals: The Ritual Year 9, ed. Gábor Barna and István Povedák, Szeged: MTA-SZTE Research Group for the Study of Religious Culture, Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Szeged, 2014, p. 30–38. ISSN 2228-1347; ISBN 978-963-306-254-8
 • Urbonienė Skaidrė, Kryždirbystė XX a.: sovietmečio patirtys [Cross-making in the 20th c.: Soviet experiences], Liaudies kultūra, 2014, Nr. 3, p. 35–43. ISSN 0236-0551
 • Urbonienė Skaidrė, Kryždirbystė [Cross-crafting in Pašvitinys district], Pašvitinys, sud. Aloyzas Bėčius, Kazimieras Kalibatas, Vilnius: Versmė, 2014, p. 845–861. ISBN 978-609-8148-04-6
 • Urbonienė Skaidrė, Sovietmečio kryždirbystės tyrimo šaltiniai: fotografija [Research sources of the cross-crafting phenomenon in the Soviet period: photography], Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2014, t. 38, p. 213–229. ISSN 1392–0502
 • Urbonienė Skaidrė, Lietuviškas kryžius išeivijoje JAV: memorialinis paminklas, interjero atributas, dekoro elementas [Lithuanian Cross in the USA emigration: memorial monument, interior attribute and décor element], Menotyra, 2013, t. 20, Nr. 1, p. 50–66. ISSN 1392-1002
 • Urbonienė Skaidrė, Researcher-performer relations in cross-crafting rituals in Lithuania, Traditiones, 2012, vol. 41, No. 1, p. 97–110. ISSN 0352-0447
 • Urbonienė Skaidrė, Kryždirbystė išeivijoje: religingumo ir/ar lietuviškumo manifestacija [Cross-crafting in emigration: manifestation of religiosity and/or Lithuanian identity], Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2012, t. 12 (21), p. 51–74. ISSN 1392-4028
 • Urbonienė Skaidrė, Valdovo atvaizdas Lietuvos tautodailininkų medžio drožyboje [Image of the ruler in the wood carvings of Lithuanian folk artists], Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 65–66, Vilnius Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012, p. 403–426. ISSN 1392-0316
 • Urbonienė Skaidrė, Gelgaudiškio apylinkių kryždirbystė: tradicijų pėdsakai [The Cross-Making in the Environs of Gelgaudiškis: Traces of Traditions], Gelgaudiškis, vyr. red. Antanas Andrijonas, Vilnius: Versmė, 2011, d. 2, p. 1537–1561. ISBN 978-9955-589-34-1
 • Урбонене Скайдре, Oбрази святих нa узбiччi: традицiï та iновацiï [Roadside sacred images: traditions and innovations], Народна твoрчiсть та етнолoгiя=Folk art and ethnology, Київ: Інститут мистецтва, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, 2011, No 3, c. 54–58. ISSN 0130-6936
 • Urbonienė Skaidrė, Stebuklingosios Švč. Mergelės Marijos skulptūros kaimo kultūroje [Miraculous sculptures of the Blessed Virgin Mary in rural culture], Virgo Venerabilis: Marijos paveikslas Lietuvos kultūroje, sud. Gabija Surdokaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 176–196. ISBN 978-9955-868-36-1
 • Urbonienė Skaidrė, Gruzdžių valsčiaus kryždirbystės tradicijų apžvalga: XIX a. pabaiga – XX a. pirmoji pusė [A Review of Cross-Making Traditions in Gruzdžiai District: the End of the 19th–the Beginning of the 20th Century], Gruzdžiai, sud. Damijonas Šniukas, Vilnius: Versmė, 2010, d. 2, p. 748–762, 1229–1230. ISBN 978-9955-589-17-4
 • Urbonienė Skaidrė, Dievdirbiai tradicinėje kaimo bendruomenėje: autorius ir užsakovas [People Making Statues of Gods in a Traditional Rural Community: Author and Client], Liaudies kultūra, 2008, Nr. 1, p. 20–27. ISSN 0236–0551
 • Urbonienė Skaidrė, Išganytojo atvaizdas XIX a. pab. – XX a. I p. valstiečių namų aplinkoje [The Image of the Saviour in Peasant Homes in the Late 19th Century – the 1st Half of the 20th Century], Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje, sud. Liudas Jovaiša, Gabija Surdokaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 276–300. ISBN 978-9955-868-12-5.
 • Urbonienė Skaidrė, Dievdirbių įvaizdis ir statusas tradicinėje kaimo bendruomenėje [Image and Status of Folk Sculptors in Traditional Community of a Village], Kryždirbystės fenomenas liaudies kultūroje, sud. Alė Počiulpaitė, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2008, p. 13–27. ISBN 978-9986-529-76-7.
 • Urbonienė Skaidrė, Sodybų šventieji globėjai [Patron Saints of Homesteads], Žmogus ir gyvenamoji aplinka, sud. Nijolė Marcinkevičienė, Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2007, p. 47–55. ISBN 978-9986-529-69-9
 • Urbonienė Skaidrė, Šventųjų atvaizdai kasdienybėje: vieta, prasmė ir funkcijų transformacijos [Images of Saints in Everyday Life: Transformations of Functions], Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos, 2006, t. 5 (14), p. 155–170. ISSN 1392-4028
 • Urbonienė Skaidrė, Liaudies skulptūros suvokimas: Kunigiškių kaimo šv. Jurgis [The Understanding of Folk Sculpture: St. George in the Village of Kunigiškės], Liaudies kultūra, 2006, Nr. 2, p. 19–26. ISSN 0236–0551
 • Urbonienė Skaidrė, Šilalės valsčiaus kryždirbystės tradicijos [Cross-Crafting Traditions in Šilalė District], Šilalės kraštas, t. 7: Šilalės valsčius, sud. Edvardas Vidmantas ir kt., Vilnius: Margi raštai, 2006, p. 558–573. ISBN 9986-09-314-7.
 • Urbonienė Skaidrė, Tradicinės lietuvių liaudies skulptūros siužetų pasiskirstymas [The Distribution of Traditional Folk Sculpture Themes], Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2002, t. 21, p. 107–126. ISSN 1392-0502

Applied publications:

 • Urbonienė Skaidrė, Tradicinė žemaičių skulptūra ir jos kūrėjai = Traditional Samogitian sculpture and folk sculptors, Žemaitija. Samogitia, sud. Adomas Butrimas, Marius Iršėnas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2020, p. 323–333. ISBN 978-609-447-344-9
 • Vasiliūnienė Dalia, Urbonienė Skaidrė, Ne vien Dangus: advokatų kontoros „Valiunas Ellex“ meno kolekcija = Heaven and Beyond, the collection of the law firm Valiunas Ellex, ed. D. Vasiliūnienė, Vilnius: Valiunas Ellex, 2016, p. 376. ISBN 978-609-95084-8-1.
 • Urbonienė Skaidrė, Kupiškio krašto kryždirbystės paminklai [Cross-crafting monuments of Kupiškis area], Mediniai kupiškėnų paminklai. Mažoji architektūra, sud. Aušra Jonušytė, Kupiškis: Kupiškio etnografijos muziejus, 2015, p. 8–11. ISBN 978-609-8128-03-1
 • Pagarba. Smulkioji sakralinė architektūra prie Lietuvos kelių=Small sacred architecture alongside Lithuanian roads, ed. Donaldas Andziulis, texts author Skaidrė Urbonienė, Vilnius: Ex Arte, 2013. 224 p.: iliustr. ISBN 978-609-8010-23-7.
 • Urbonienė Skaidrė, Algirdas Balna ir jo kūryba [Creativity of Algirdas Balna], Algirdas Balna: medžio drožėjo gyvenimas atiduotas kūrybai, sud. Aušra Jonušytė, Kupiškis: Kupiškio etnografijos muziejus, 2014, p. 16–36. ISBN 978-609-8128-02-4
 • Saulius Lampickas: Sparnuota medžio drožyba [Saulius Lampickas: winged woodcarving], texts by Skaidrė Urbonienė, Alytus: Sambūris „Erdvės“, 2011. 132 p.: iliustr. ISBN 978-9955-9616-5-9
 • Urbonienė Skaidrė, Medinė skulptūra [Wooden Sculpture], Lietuvos etnografiniai regionai, Kaunas: Šviesa, 2010, p. 193–199. ISBN 978-5-430-04193-9
 • Urbonienė Skaidrė, Kultūrinis kalvystės paveldas=Geschmiedetes Kulturerbe=Cultural Heritage in Wrought–Iron, 15+10 European Identities: Kataloge des Österreichischen Museums für Volkskunde, Band 84, Wien: Österreichisches Museum für Volkskunde, 2004, p. 30–33. ISBN 3-902381-04-3
 • Urbonienė Skaidrė, Senoji Dzūkijos liaudies skulptūra Lietuvos nacionalinio muziejaus rinkinyje [Traditional Folk Sculpture of Dzūkija Region in the Collection of the National Museum of Lithuania], Etnografija: metraštis 2001, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2004, t. 11, p. 92–135. ISSN 1648-4835
 • Mažosios architektūros paminklų geležinės viršūnės. Antkapiniai geležiniai kryžiai: rinkinio katalogas [Iron Tops of Devotional Small Architecture Monuments. Iron Tomb Crosses. Collection catalogue], compiler and text author Skaidrė Urbonienė, Etnografija: metraštis, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002, t. 12, 218 p.: iliustr. ISSN 1648-4835. ISBN 9955-415-18-5
 • Vytautas Jarutis: kryždirbystės tradicijos tąsa: parodos katalogas [Vytautas Jarutis: Continuation of the Cross Making Tradition. Exhibition catalogue], compiler and text author Skaidrė Urbonienė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2002. 48 p.: iliustr. ISBN 9955-415-19-3
 • Urbonienė Skaidrė, Pakruojo krašto kryždirbystė šiandien [Cross-crafting of Pakruojis district today], Naujoji Romuva, 2020, Nr. 3, p. 72–83. ISSN 1392-043X
 • Urbonienė Skaidrė, Vinco Svirskio kūriniai šių dienų kraštovaizdyje [Works by Vincas Svirskis in today's landscape], Tautodailės metraštis, 2020, Nr. 40, p. 30–37. ISSN 1392-8198
 • Urbonienė Skaidrė, Adomas Petrauskas: „Svetimiems – tai muziejus, o saviems – asmeninių relikvijų saugykla“ [Adomas Petrauskas: “For those who I don‘t know, it‘s a museum, but for those who I know, it‘s a treasure chest of personal mementos”], Uoginių kaimo šviesuolis Adomas Petrauskas ir jo muziejus / Adomas Petrauskas, a learned person in the village of Uoginiai, and his museum, sud. Aušra Jonušytė, Kupiškis: Kupiškio etnografijos muziejus, 2019, p. 27–51. ISBN 978-609-8128-09-3

Exhibitions:

 • The exhibition „Heaven and Beyond. Works of religious art from the collection of Rolandas Valiūnas and the law firm Valiunas Ellex“, curators Dalia Vasiliūnienė, Skaidrė Urbonienė. Church Heritage Museum, Vilnius, 2016.
 • The exhibition „1928 – the New Stage in Cross-Crafting Tradition of Lithuania“, curators Skaidrė Urbonienė, Skirmantė Smilingytė-Žeimienė. National museum of Lithuania, Vilnius, 2007–2008.
 • The exhibition „The Song of the Flax: Graphic Artist Albina Makūnaitė (1926–2001)“, curators Skaidrė Urbonienė, Jolanta Bernotaitytė. National museum of Lithuania, Vilnius, 2006.
 • The exhibition „Vytautas Jarutis: Continuation of Cross-Crafting Tradition“, curator Skaidrė Urbonienė. National museum of Lithuania, Vilnius, 2002.