Back

Salomėja JASTRUMSKYTĖ

PhD., Researcher, Painter, Graphic Artist, Photographer, Art Critic, Poet
Born in 1975 Skaudvilė near Tauragė. 
2001 She completed graduate studies in art at the University of Siauliai. 
2011 in Vilnius Art Academy defended the doctoral dissertation "Synesthesia phenomenon conceptual transformations XIX - early XX century. Western art theory and practice. Critical analysis [art studies, philosophy of art]". 
2006 - 2007  Flemish Ministry of Education and Science funded scientific research internship at the Institute of Electronic Music and Psychoacustics (IPEMA) Ghent University, Belgium. 
2006 Scientific research in libraries in Paris, France: Inha Paris - Institut national d'histoire de l'art: the Department de la documentation. Collections of Jacques Doucet, the Bibliothèque Michelet: Panteon-Université Sorbonne - Paris I et Paris IV. Service Commun de la Documentation, at the Centre Pompidou. Musée National d'Art Moderne: Bibliothèque de Kandinsky, the Bibliothèque Nationale, the Bibliothèque Ste-Geneviève. 
2006 04 - 06 Residency La Cité internationale des arts in Paris.
From 2002 until 2011 Vilnius Art Academy Telšiai faculty lecturer.
From 2004 to 2006, Siauliai University Faculty of Humanities lecturer. 
In 2005 started to work in the Culture, Philosophy and Art Institute (Lithuanian Culture Research Institute), scientific researcher since 2014. 
Author of more than 40  academic publications. 
Presented 27 personal art exhibition in Lithuania, JAV, Germany, Finland, Belgium, Latvia, Estonia and other.
Participated in more than 50 group art exhibition in Lithuania, JAV, Finland, Latvia, Estonia and other. 
Member of Lithuanian Artists' Association.
 
Research areas:
synesthesia, aesthetics and philosophy of art, Lithuanian culture and art, cultural studies, comparative studies of culture and art, visual culture
Selected scholarly publications
 • Jastrumskytė, Salomėja. Pasienis. Suma prieš variacijas ir marginalijas, (Frontier. Sum against variations and marginalia) in Interstudia-Humanitatis, an issue “World of Art” – Private Sociability or Unlimited Possibilities, Siauliai, Siauliai University Press, 2005, p. 83-91, ISSN 1822-1114. 
 • Jastrumskytė, Salomėja. Sinestezijos virsmai estetiniu požiūriu (Transformations of Synaesthesia from Aesthetical Side), Estetikos ir meno filosofijos transformacijos, A. Andrijauskas (ed.), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, p. 138-172, ISSN 1822-3192, ISBN 9986-638-59-3.
 • Jastrumskytė, Salomėja. Grožis medicinos estetikoje (Beauty in Medical Aesthetics), Estetikos ir meno filosofijos teritorijų kaita, A. Andrijauskas (ed.), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 419 - 433, ISSN 1822-3192, ISBN 9986-638-72-0.
 • Jastrumskytė, Salomėja. Inversiški sinestezijos sklaidos aspektai ir stereotipizacijos (Inversion Aspects of Synaesthesia Spread and Clichéd Cases), Menų ir literatūros sintezė, ... (ed.), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005, p. 60-80, ISBN 9955-698-02-0.
 • Jastrumskytė, Salomėja. Reflektyvusis identitetas - lietuviškumas Europos akivaizdoje (Reflective Identity - Lithuanian in the Presence of Europe), Lietuviškojo europietiškumo raida: dabarties ir ateities iššūkiai, A. Andrijauskas (ed.), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 101 - 116, 9789986638712.
 • Jastrumskytė, Salomėja. Sinestezija kaip aktyvus ir pasyvus menų sintezės principas (Synaesthesia as an Active and Passive Principle of Art Synthesis),V. Martinkus (ed.), Teksto slėpiniai 8, Vilnius: VPU leidykla, 2006, p. 88 – 104, ISSN 1648-6390.
 • Jastrumskytė, Salomėja. Nesvarumo vaizdas kaip ateities įtarimas (Image of Zero Gravity as the Suspicion of the Future), Formų difuzijos XX a. dailėje ir  architektūroje (...),  ser. Vilniaus dailės akademijos darbai, nr. 43, 2006, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007, ISBN 978-9955-624-76-9, ISSN 1392-0316.
 • Jastrumskytė, Salomėja. M.K. Čiurlionis ir sinestezinė kūryba (M.K. Čiurlionis and the Synaesthetical Creation), A. Andrijauskas (ed.), Kultūrologija, vol. 15, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007, p. 89-110, ISSN 1822-2242, ISBN 978-9955-868-01-9.
 • Jastrumskytė, Salomėja. Schopenhauerio Wille ir Cytowico involuntary sinethtesia – savokų dialogas (Schopenhauer and Will: Junction of Schopenhauer's and Cytovic's Concepts), Valios metafizika. Shopenhauerio interpretacijos, A. Andrijauskas (ed.), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, 227-251, ISSN 1822-6523, ISBN 978-9955-34-047-8.
 • Jastrumskytė, Salomėja. Bergsono “kūrybinė evoliucija” ir transgeninis menas (Bergson's "Creative Evolution and Transgenic Art), Bergsono aktualumas: teorinės interpretacijos, A. Andrijauskas (ed.),  Vilnius: Kultūros, meno ir filosofijos institutas, 2008, p. 201-233, ISSN 1822-6523, ISBN 978-9955-34-143-7.
 • Jastrumskytė, Salomėja. Europėjimo profiliai kintant naujumo režimams šiuolaikiniame Lietuvos mene (Profiles of Europeanization in Shift of Regimes of the New in Lithuanian Art), Nacionalinio tapatumo tęstinumas ir savikūra eurointegracijos sąlygomis, A. Andrijaukas, V. Rubavičius (ed.), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 202-224, ISBN 978-609-401-016-3.
 • Jastrumskytė, Salomėja. Deleuze ir Guattari sąvokos rizoma sinestezinės ir estetinės konotacijos (Synaesthetical and Aesthetical Connotations of Deleuze's and Guattari's Notion of Rhizome), Postmodernizmo fenomeno interpretacijos, A. Andrijauskas (ed.), Vilnius: Versus Aureus, 2009, p.211-236, ISBN 978-9955-34-241-0.
 • Jastrumskytė, Salomėja. Medicinos estetika (Medicine Aesthetics), Estetikos enciklopedija. Juozas Mureika (ed.). Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. 2010. p.377-379, 9785420016824.
 • Jastrumskytė, Salomėja. Romantikų meno filosofijos įnašas į  sinestezijos teoriją (The Contribution of the Romantic Philosophy of Art to the Theory of Synaesthesia), LOGOS, Religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas, ISI, Vilnius, 2010, vol. 61, p. 218-222, pradžia, 2010, vol. 62, p. 202-209, pabaiga,  ISSN 0868-7692.
 • Jastrumskytė, Salomėja. Modernistinės sinestezijos estetikos ir meno praktikos  prielaidos(The Assumptions of Modern Synaesthesia Aesthetics and Art Practice), LOGOS, Religijos, filosofijos, komparatyvistikos ir meno žurnalas, ISI, Vilnius,2011, vol. 66, p. 209 – 222, ISSN 0868-7692.
 • Jastrumskytė, Salomėja. Sinestezijos samprata Vasilijaus Kandinskio kūryboje (The Concept of Synaesthesia in the Creative Works of Wassily Kandinsky) LOGOS, vol. 69, 2011, p. 123 - 134 , ISSN 0868-7692.
 • Jastrumskytė, Salomėja. Rytų renesansas  ir sinestezijos problematikos sklaida romantizmo meno filosofijoje (An "East Renaissance" and the Spread the Problematic of Synaesthesia in Romanticism Art Phylosophy), A. Andrijauskas (ed.), Rytai-Vakarai: komparatyvistines studijos XI, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 506 - 529, ISBN 978-9955-868-37-8.
 • Jastrumskytė, Salomėja. Sinestezija futurizmo manifestuose ir mene(Synaesthesia in the Futurism Manifestos and the Art) ,LOGOS, vol. 70, 2012, p. 125 - 138, ISSN 0868-7692.
 • Jastrumskytė, Salomėja. Sinestezinės estetikos formalistinės prielaidos (Formalistic Prerequisites of Synesthetic Aesthetics in Symbolism), LOGOS, 2012, vol. 71, p. 196-211, ISSN 0868-7692.
 • Jastrumskytė, Salomėja. Sinestezijos estetika Gilleso Deleuze’o rizomatinės metodologijos požiūriu (Aesthetics of Synesthesia According to Gilles Deleuze Rhizome Methodology),  LOGOS, 2012, Nr. 72,  p. 161-172, ISSN 0868-7692.
 • Jastrumskytė, Salomėja. Simbolizmo estetikos ir meno kritikos poveikis sinestezijos teorijai (The Influence of Symbolism Aesthetics and art Criticism on the theory of Synesthesia ), LOGOS, 2012, vol. 73, p. 153-160, ISSN 0868-7692.
 • Jastrumskytė, Salomėja. Čiurlionio tapybos plastinė sistema kaip alternatyvios tikrovės mąstymo principas (Plastic system of Čiurlionis’ Painting as the Approach to Alternative Reality Thinking)), Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) Jo laikas ir mūsų laikas, G. Daunoravičienė, R. Pavilionienė (ed.), Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013,  p. 528-543, 9786098071115.
 • Jastrumskytė, Salomėja. Aukščio sinestezinis patyrimas M. K. Čiurlionio kūryboje ( Synaesthetic Experience of Height in Čiurlionis’ Works),  R. Astrauskas (ed.), Čiurlionis ir pasaulis, Vilnius: Lietuvos muzikų rėmimo fondas, 2013, p. 31-42, ISSN 1822-9891.
 •  Jastrumskytė, Salomėja. Sinestezinė vakarietiškosios grožio kategorijos prigimtis (Synaesthetic nature of the Western category of beauty),  Grožio fenomenas kultūroje. The phenomenon of Beauty in Culture, A. Mickūnas, R. Brūzgienė, A. Juzefovič, E. Sakalauskaitė (ed.), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2013, p. 132 – 150, ISBN 978-609-425-090-3.
 • Jastrumskytė, Salomėja. Sinestetas – įasmenintoji sinestezija (Synaesthete - the Personalised Synaesthesia), Sovijus, vol. 1, No. 1, 2013, p. 211 – 224, ISSN 2351 – 47IX
 • Jastrumskytė, Salomėja. Estetinė kategorija wabi kaip instrumentas tradicinės japonų ir vakarietiškos sinestezijos sampratoms palyginti (Wabi Aesthetic Category as an Instrument for Comparison of the Japanese and Western Concepts of Synaesthesia), A. Andrijauskas (ed.), Rytai–Vakarai: Komparatyvistinės studijos XIII, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 463-476, 9789955868736.
 • Jastrumskytė, Salomėja. Tautinių mažumų samprata XXI a. visuomenės kaitos procesuose (The Conception of Etnic Minorities in the Processes of Social Change of 21th Century),  LOGOS vol. 82, Vilnius, 2015, p. 45 -54, ISSN 0868-7692.
 • Jastrumskytė, Salomėja. Urbanistinė estetika M.K.Čiurlionio tapyboje (Urban Aesthetics in M. K. Čiurlionis Painting), Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje,  N. Gaidauskienė (ed.), Vilnius: LLTI leidykla, 2016, p.  260-282, 9786094251979.
 • Jastrumskytė, Salomėja. Psichoanalizė ir anatomijos teatras (Psychoanalysis and Anathomical Theatre), Psichoanalizės fenomeno interpretacijos, A. Andrijauskas, V. Rubavičius (ed.), Vilnius: Lietuvos kultūros filosofijos institutas, 2016, p. 373-387, ISBN 978-609-8014-18-1.
 • Jastrumskytė, Salomėja. Synaesthesia Projects in Futurist Manifestos, Modernizm in Literature. Environment, Themes, Names. Gruzija, Tbilisis, Shota Rustaveli institutas, 2016, p. 301-313, ISBN 978-9941-13-586-6, ISBN 978-9941-13-588-0, ISSN 1987-5363.
 • Jastrumskytė, Salomėja. The conception of synaesthesia in the works of Wassily Kandinsky , SOVIJUS, 2017. T. 5. Nr. , Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2017. ISSN 2351-4728 (interaktyvi versija), ISSN 2351-471X (spausdinta versija).
 • Jastrumskytė, Salomėja. Ateities vaizdinių problema XX a.–XXI a. pr. Lietuvos visuomenėje (Problem of  Future Constructs  in Lithuanian Society in 20th - early 21th c.), SOVIJUS, 2016, vol. 4,  No. 2, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2016, p. 20-25. ISSN 2351-4728 (interaktyvi versija), ISSN 2351-471X (spausdinta versija).
 • Jastrumskytė, Salomėja. Sinestezijos paradigmų dinamika XIX - XXI a. (Dynamics of the Synaesthesia Paradigms in 19-21 c.),  Kultūrologija 20. Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XIV.    A. Andrijauskas (ed.), Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas,  2016, p. 478-493, ISBN 978-9955-868-90-3.
 • Jastrumskytė, Salomėja. Kultūrų sąveikos tvermė sociokultūriniuose virsmuose (Steadines of the Cultural Interaction in Sociocultural Change),  LOGOS, vol. 91, 2017, p. 119-132, ISSN 0868-7692.
 • Jastrumskyte, Salomeja. Dissemination of Synaesthesia in the Theory of Romanticist Art., Romanticism in Literature. On the Cross-road of Époques and Cultures, Irma Ratiani (Ed.), Beau Bassin: Scholar's Press, 2017, p. 259-286, ISBN: 978-620-2-30883-0.
 • Jastrumskytė, Salomėja. Kasdienybės estetika M.K. Čiurlionio epistoliariniame palikime (Everyday 
 • Aesthetics in M. K. Čiurlionis Epistolary Heritage),  LOGOS, vol. 94, 2018, p. 63-71, ISSN 0868-7692.