Back

Rūta Marija VABALAITĖ

PhD, researcher

Teacher and researcher of philosophy. Born in 1967. Studied philology and philosophy at Vilnius University. PhD thesis entitled „The Problem of Art’s Death (Comparative Analysis of Basic Concepts)”. Since 2009 works in the Department of History of Lithuanian philosophy of the Lithuanian Culture Research Institute. In 1997–2011 read courses on history of philosophy, aesthetics, philosophy of culture, etc. at Vilnius Pedagogical University, since 2011 – at Mykolas Romeris University. Published over 40 articles in peer-reviewed editions, made over 50 contributions at national and international conferences, took part at the research projects funded by EU and Research Council of Lithuania.Main research interests: history of Lithuanian philosophy, philosophy of art, modern and contemporary philosophies.
E-mail: marijavabalaite@gmail.com

Selected publications

Vabalaitė R. M. Vydūno idėjų santykiai su Friedricho Nietzsche‘s filosofija. Logos, 2020, nr. 103, p. 81–88 ISSN 0868-7692

Vabalaitė R. M. Jan Śniadecki’s Philosophical Interpretations of the Concepts Explaining Beauty and Art. Sententiae 39:1 (2020): 54-60. ISSN 2075-6461; ISSN 2308-8915.

Vabalaitė R. M. et al. A forgotten philosopher Juozapas Čepėnas: ethic insights // Filosofija Sociologija, 2020, nr. 31 (1), p. 61-69. ISSN 0235-7186.

Vabalaitė R. M. Haidegeriškosios savasties sampratos kaita // Iššūkis metafizikai: lietuviškos Heideggerio filosofijos interpretacijos / Sud. Antanas Andrijauskas. - Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019 ISBN 978-609-8231-17-5

Vabalaitė R. M. Tikrosios savasties paieškos Karlo Jasperso filosofijoje // Logos, 2019, nr. 100, p. 68-75. ISSN 0868-7692

Vabalaitė R. M. Early Heidegger‘s concept of identity // Identity and globalization: ethical implications / edited by Dalia Marija Stanciene, Irena Darginaviciene, Susan Robbins. Washington : The Council for Research in Values and Philosophy, 2018. p. 59-67. ISBN: 9781565183261.

Vabalaitė R. M. Angelo Daugirdo grožio ir meno filosofija // Logos, 2018, nr. 96, p. 28-35. ISSN 0868-7692.

Vabalaite R. M. Formation of the Romantic world outlook of the thinkers related to historical Lithuania and Vilnius University. Romanticism in Literature. Ed by Irma Ratiani. Beau Bassin: Scholars' Press, 2018, p. 555-571. ISBN: 978-620-2-30883-0

Vabalaitė, Rūta Marija. Mąstymo reikšmės interpretacija pirmajame Juozapo Goluchovskio traktate, Logos, 2017, nr. 90, p. 82-86.

Vabalaitė, Rūta Marija. Activity and Passivity in the Creation of Art: Heidegger and Later Philosophers, Filosofija. Sociologija, 2017, t. 28, nr. 1, p. 3–10.

Vabalaitė, Rūta Marija. Wasily Sesemann‘s Aesthetics of Nature, Aesthetic in human environment: the book of OIAC VIII Proceedings, Moscow: Lomonosov Moscow state university, 2017, p. 69–73.

Vabalaitė, Rūta Marija. Nietzschean Conception of the Work of Art. Friedrich Nietzsche in Cultural Context. Yerevan: Yerevan State University Press, 2015, p. 176-183.

Vabalaitė, Rūta Marija. Filosofija išeivijoje: mintys ir klausimai. Filosofijos istorijos egzilyje tyrinėjimai, Filosofija išeivijoje (Lietuvos filosofijos istorija. Paminklai ir tyrinėjimai; kn. 11) / sud. ir mokslinė redaktorė R. M. Vabalaitė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015, p. 6-14, 222-232.

Vabalaitė, Rūta Marija. The Influence of Pseudo-Dionysius The Areopagite‘s Concept of Beauty over Aesthetical Thought of Albert the Great and Thomas Aquinas, Dialogue of Cultures: Platonic Tradition and Contemporary Thomism - Selection of Scientific Articles. Klaipėda: Klaipėda University, 2015, p. 43-49.

Vabalaitė, Rūta Marija. Nietzsche’s filosofijos recepcija paskutiniųjų prieškario ir karo metų Lietuvoje. Logos, 2015, nr. 83, p. 13-19.

Vabalaitė, Rūta Marija. New Values of Art and their Affect on the Society, International Journal of Academic Research, 2014, vol. 6, nr. 6, p. 197-200.

Vabalaitė, Rūta Marija. Questions about the Art itself in the modern artworks, Filosofija. Sociologija, 2014, t. 25, nr. 1, p. 29–34.

Vabalaitė, Rūta Marija. Friedricho Nietzsche’s filosofijos recepcija ikikarinėje Lietuvoje, Logos, 2013, nr. 75, p. 6-12.

Vabalaitė, Rūta Marija. Moralės filosofijos ypatybės Juozapo Goluchovskio „Konkursiniame traktate“, Logos, 2012, nr. 73, p. 6-14.

Vabalaitė, Rūta Marija. Socialinės filosofijos disciplinos fragmentai Lietuvoje, Logos, 2012, nr. 71, p. 35-42.

Vabalaitė, Rūta Marija. The Reception of German Philosophy in the Tractate of Józef Gołuchowski, Socialinių mokslų studijos, 2012, nr. 4 (1), p. 7-18.

Vabalaitė, Rūta Marija. Lietuvių meno sociologijos pradininkų meno sampratos, Inveniens quaero = Ieškoti, rasti, nenurimti: [mokslo straipsnių rinkinys, skirtas A. Gaižučio 70-mečiui] / sud. G. Blažienė, S. Grigaravičiūtė, A. Ragauskas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011, p. 782-789.

Vabalaitė, Rūta Marija. Cirtautas Kazimieras Klaudijus; Daugintis Petras; Doniela Vytautas; Drunga Mykolas Jurgis; Grauslys Steponas Bernardas; Kaupas Julius Viktoras; Knasas John Francis Xavier; Liaugminas Albinas; Mantautas Vaidevutis Andrius; Masaitis Česlovas; Misiūnas Romas Jonas; Navickas Juozas Leonas; Skrupskelis Kęstutis; Šmulkštys Julius; Vyčinas Vincas, Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai. III tomas. Filosofija išeivijoje. 1945–2000, redakcinė kolegija: D. Viliūnas, R. M. Vabalaitė, A. Poška, sud.: D. Bacevičiūtė ... et al., R. M. Vabalaitė ... et al. Vilnius: LKTI, 2011, p. 49-50; 56-77; 108-110;161-162; 182-191; 196-199; 253-257; 283-287; 292-303; 328-335; 338-339; 346-362

Vabalaitė, Rūta Marija. Aplinkos menas, Apoloniškasis ir dionisiškasis pradai, Arte povera, Bataille Georges, Danto Arthur Coleman, Dekadansas, Dickie George, Estetinė norma, Estetizmas, Futurizmas, Goodman Nelson, Hepeningas, Instaliacija, Kanonas, Katarsis, Kinetinis menas, Koliažas, Kritinis realizmas, Kūno menas, Meno dehumanizavimas, Meno mirtis, Merleau-Ponty Maurice Jean-Jacques, Minimalizmas, Mureika Juozas, Naujųjų amžių estetika, Normatyvizmas estetikoje, Performansas, Popartas, Potapybinė abstrakcija, Proporcija, Purizmas, Realizmas, Socialistinis realizmas, Suprematizmas, Šaržas, Žemės menas, Estetikos enciklopedija. A. Andrijauskas, [et al.]; sud. ir mokslinis redaktorius J. Mureika. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2010, p. 36-37, 45-46, 63, 93-94, 98, 105-106, 158, 173-174, 203, 217-218, 238-239, 259-260, 294, 300, 305, 324, 328, 397-398, 412-414, 424-425, 429-430, 439-441, 448-449, 461, 478, 488, 495, 507-508, 511, 514-515, 563, 584, 586, 643 (viso: 2,7 aut.l.).