Back

Regimanta STANKEVIČIENĖ, PhD

Senior researcher at the Department of Sacral Art Heritage
E-mail: regimanta1@yahoo.com

Regimanta Stankevičienė was born on 23rd May of 1953 in Kaunas district, Lithuania.

Education

The Department of Art History and Theory (1971-1976) at State Art Institute of Lithuanian SSR (at present Vilnius Academy of Arts) (MA degree in Art History). MA thesis title: “Architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio kūryba” (“Creative Works of Architect Vytautas Landsbergis-Žemkalnis”). Doctoral degree obtained at Vilnius Academy of Arts (Humanities, Art History). Doctoral dissertation titled “Jesus of Antakalnis: the Image, the Cult, and Replicas” was defended on 10 June 2010.

Membership in professional organizations and expert boards

 • Regimanta Stankevičienė is a member of the Lithuanian Art Historians Society and a member of Experts’ Committee of Movable Cultural Heritage Evaluation Council of the Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture and a member of the Restoration Council of the Department of Cultural Heritage under the Ministry of Culture.

Research areas

Regimanta Stankevičienė is interested in the religious art of the 17th-20th centuries, including painting, sculpture, goldsmithery (casings of paintings), and miraculous images of Virgin Mary and Jesus (in particular, images depicting the subject of Jesus of Nazareth), as well as in iconographical and piety issues.

Monograph:

 • Stankevičienė, Regimanta, Antakalnio Jėzus ir kiti stebuklingojo Jėzaus Nazariečio atvaizdai Lietuvoje [Jesus of Antakalnis and other Images of the Miraculous Jesus of Nazareth in Lithuania], Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas: 2017. – ISBN 978-9955-868-91-0.
 • Stankevičienė Regimanta, Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios didžiojo altoriaus paveikslas „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu“. Tyrimai ir restauravimas [High Altar Painting “The Blessed Virgin Mary with the Child” of Palanga Church of the Assumption. Researches and Restoration], Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2008. ISBN 978-9986-669-79-1.

Academic publications:

 • Stankevičienė, Regimanta, Ispaniškosios Švč. Mergelės Marijos Belaisvių Vaduotojos brolijos Žemaičių vyskupijoje: istorija ir svarba lokalioms pamaldumo tradicijoms [Spanish Confraternities of Our Lady of Mercy, the Redeemer of Captives in the Samogitian Diocese: History and Importance to Local Piety Traditions], Acta humanitarica universitatis Saulensis, T. 26, 2019, ed. Regina Kvašytė, p. 240–259. – ISSN 1822-7309.
 • Stankevičienė, Regimanta, Iškalbingai apie tamsųjį priešaušrį bylojanti... – Jono Vitarto „Krekenavos byla“ [Eloquently about the dark predawn... – Jan Witort’s “Krekenava Case”], Menotyra, 2019, T. 26, Nr. 1, ed. Gabija Surdokaitė-Vitienė, Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, p. 16–30. – ISSN 1392-1002.
 • Stankevičienė, Regimanta, Trinitorių šventieji šio ordino ir kitose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bažnyčiose, Excellentia virtutum: šventieji Lietuvos kultūroje [Trinitarian Saints in the churches of the Grand Duchy of Lithuania], ed. Asta Giniūnienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, p. 149–190. – ISSN 2029-2821.
 • Stankevičienė Regimanta, Articles about religious art in churches and the history and architecture of the churches and chapels of Vilkaviškis and Šiauliai Dioceses in: Lietuvos sakralinė dailė, vol. II: Šiaulių vyskupija, part 1: Joniškio dekanatas, book 1–3, Vilnius, 2011–2015; part 2: Šiaulių dekanatas, book 1, 2, Vilnius, 2018, 2020.
 • Stankevičienė, Regimanta, Stebuklingojo Krekenavos Švč. Mergelės Marijos paveikslo kilmė, ikonografiniai šaltiniai ir kontekstai [The origin of the miraculous painting of Our Lady in Krekenava Church: iconographic sources and their contexts], Menotyra, 2018, T. 25, Nr. 1, ed. Gabija Surdokaitė-Vitienė, Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, p. 35–55. – ISSN 1392-1002.
 • Stankevičienė, Regimanta, Trinapolio trinitorių bažnyčios meninis inventorius ir jo paveldas [The artistic inventory of the Trinitarians’ Church in Trinapolis and its heritage], Menotyra, 2016, T. 23, Nr. 1, ed. Gabija Surdokaitė-Vitienė, Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, p. 35–50. – ISSN 1392-1002.
 • Stankevičienė, Regimanta, Daujėnų Jėzaus Vardo bažnyčios istorija, architektūra ir dailė [History, achitecture and art of the Jesus Name Church in Daujėnai]; Porijų Šv. Augustino koplyčios istorija, architektūra ir dailė [History, architecture and art of Saint Augustine‘s chapel in Porijai Village, Daujėnai Parish], Lietuvos valsčiai, book. 29: Daujėnai, ed. Antanas Šimkūnas, Vilnius: Versmė, 2015. p. 481–506, 507–519, 1138–1139. ISBN 978-609-8148-20-6.
 • Stankevičienė Regimanta, XVII a. – XVIII a. I ketvirčio Lietuvos bažnyčių paveikslų aptaisai ir jų ornamentika [Casings of Paintings of Lithuanian Churches Dating from the 17th Century to the 1st Quarter of the 18th Century and their Ornamentation], Ornamentas: XVI–XX a. I pusės paveldo tyrimai (ed. Aleksandra Aleksandravičiūtė), Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 162–192, 430–431. ISBN 978-9955-868-69-9.
 • Stankevičienė Regimanta, Stebuklingojo trinitorių Jėzaus atvaizdo sklaidos XVIII–XX a. Baltarusijos (ir Lietuvos) šventovėse ypatumai [Peculiarities of Dissemination of the Miraculous Image of Trinitarian Jesus in Temples of Belarus (and Lithuania) in the 18th and 19th Centuries], Tarp Vilniaus ir Minsko: Lietuvos–Baltarusijos pasienio istorinis–kultūrinis paveldas, ed. Basia Nikiforova, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 112–144. ISBN 978-9955-868-71-2.
 • Stankevičienė Regimanta, Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios architektūra ir dailė [Architecture and Art of the Pivašiūnai Church of the Assumption], Pivašiūnai: gyvenvietė, bažnyčia, Dievo Motinos paveikslas, ed. Klaudijus Driskius, Vilnius: Tautos paveldo tyrimai, 2013, p. 49–83, 244–250. ISBN 978-609-95156-4-9 (e-version of Pivašiūnai: <www.alytus.rvb.lt/; www.alytausvvg.lt/)
 • Stankevičienė Regimanta (co-authored by Dalia Vasiliūnienė), Lenkijos XIX a. II pusės tapyba Vilkaviškio vyskupijoje: kilmės ir atribucijos klausimai; kūrinių katalogas [Polish Paintings of the 2nd half of the 19th Century in Vilkaviškis Diocese: Issues of Origin and Attribution; Painting Catalogue], Menotyra, 2010, ed. Gabija Surdokaitė, Nr. 1, p. 1–25. ISSN 1392-1002.
 • Stankevičienė Regimanta, Žemaičių Naumiesčio bažnyčios dailės paveldas [Artistic Heritage of Žemaičių Naumiestis Church], Lietuvos lokaliniai tyrimai. Istorija. Lietuvos valsčiai. Žemaičių Naumiestis, www.llt.lt, 2010, p. 1–28. ISSN 2029-0799.
 • Stankevičienė Regimanta, The Image of the Blessed Virgin Mary with the Child of Šiluva Basilica: the Problems of the Origin, Iconographic Context and Dating [Šiluvos bazilikos paveikslas Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu: Kilmės, ikonografijos ir datavimo problematika], Meno istorija ir kritika / Art History & Criticism, vol. 5: Šiluva Lietuvos kultūroje. Šiluva in Lithuanian Culture, ed. Laima Šinkūnaitė, Rima Valinčiūtė-Varnė, Kaunas, 2009, p. 19–37. ISSN 1822–4555. (Published in English)
 • Stankevičienė Regimanta, Vieno Jėzaus atvaizdo istorija. Pirmoji „Antakalnio Jėzaus“ kopija [Story of One Image of Jesus: the First Copy of Jesus of Antakalnis], „Kuriantis protas brangesnis nei turtai...“. Skiriama dailėtyrininkei Marijai Matušakaitei, ed. Giedrė Mickūnaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 111–124. ISBN 978-9955-854-21-0.
 • Stankevičienė Regimanta, Šiluvos bazilikos paveikslas „Jėzaus teismas“: istorija ir ikonografija [Painting “The Trial of Jesus” of Šiluva Basilica: History and Iconography], Lietuvos dailės muziejaus metraštis, vol. 11, ed. Danutė Mukienė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2008, p. 170–180. ISSN 1648-6706.
 • Stankevičienė Regimanta, Jėzaus Nazariečio atvaizdas Šiluvos bazilikos ikonografinėje programoje [The Image of Jesus of Nazareth in the Iconographic Program of the Basilica of Šiluva], Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje, ed. Gabija Surdokaitė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 213–244. ISBN 978-9955-868-12-5.
 • Stankevičienė Regimanta, Benediktinų dailės paveldas Pivašiūnų bažnyčioje [Heritage of Benedictine Art in Pivašiūnai Church], Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, ed. Liudas Jovaiša, Vilnius: Aidai, 2008, p. 253–295, 324–325. ISBN 978-9955-656-59-3.
 • Stankevičienė Regimanta, Joniškėlio bažnyčios sakralinė dailė. Istorija ir išsaugotos vertybės [Religious Art of Joniškėlis Church. History and Preserved Values], Joniškėlis, Kaunas: „Akstis“, 2007, p. 528–560. ISBN 978-9986-759-35-5.
 • Stankevičienė Regimanta, Palangos bažnyčios didžiojo altoriaus paveikslo „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu“ ikonografijos ir istorijos bruožai [Iconographic and Historical Features of the High Altar Painting “The Blessed Virgin Mary with the Child” of Palanga Church of the Assumption], Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Istorijos, architektūros, meno kūrinių, archyvų tyrimai. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Regioninių kultūrinių iniciatyvų centras, 2007, p. 72–80. ISBN 978-9955-9730-5-8.
 • Stankevičienė Regimanta, Articles about religious art in churches and the history and architecture of the churches and chapels of Vilkaviškis and Šiauliai Dioceses in: Lietuvos sakralinė dailė, vol. 1: Vilkaviškio vyskupija, book 1–6, Vilnius, 1996–2007.
 • Stankevičienė Regimanta, Joniškėlio bažnyčios didysis altorius: istorija, meninės ypatybės, kūrėjų paieška [High Altar of Joniškėlis Church: History, Artistic Features and Search for its Creators], Menotyra, 2006, ed. Aleksandra Aleksandravičiūtė, No. 3, p. 36–45. ISSN 1392-1002.
 • Stankevičienė Regimanta (co-authored by Smilingytė-Žeimienė Skirmantė, Švč. Jėzaus Širdies kultas ir jo atspindžiai Užnemunės dailėje [Cult of the Sacred Heart of Jesus and its Reflections in the Art of the Užnemunė Region], Užnemunė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai, ed. Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, p. 186–208. ISBN 9986–638–62–3.
 • Stankevičienė Regimanta, Šiluvos bazilikos paveikslas „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu“. Istorinis ir ikonografinis kontekstas. [Image of the Blessed Virgin Mary with the Child of Šiluva Basilica. Historical and Iconographic Context], Lietuvos dailės muziejaus metraštis. Vol. 6. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2005, p. 45–74. ISSN 1648-6706.
 • Stankevičienė Regimanta, Čenstakavos Švč. Mergelės Marijos paveikslas: kultas ir kartotės Lietuvoje [Our Lady of Czestochowa: the Cult and Replicas in Lithuania], in: Acta Academiae Artium Vilnensis, vol. 35: Pirmavaizdis ir kartotė: vaizdinių transformacijos tyrimai, ed. Marius Iršėnas, Gabija Surdokaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004, p. 61–78. ISSN 1392–0316.
 • Stankevičienė Regimanta, Z katedry do wioski: XVII-wieczne wyroby złotnicze kościoła w Pokojniach [From the Cathedral to the Village: Goldsmithery of the 17th Century of Pakuonis Church], Litwa i Polska: Dziedzictwo sztuki sakralnej, Wojciech Boberski, Małgorzata Omilanowska, Warszawa: Wydawnictwo DiG, Instytut sztuki Polskiej Akademii nauk, 2004, p. 87–98. ISBN 83–7181–282–5. (Published in Polish)
 • Stankevičienė Regimanta, Viduklės bažnyčios tapyba [Paintings of Viduklė Church], Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia: architektūra ir sakralinės dailės vertybės, Vilnius: Savastis, 2003, p. 43–74. ISBN 9986-420-48-2.
 • Stankevičienė Regimanta, “Jėzus Nazarietis” Viduklėje [The Subject of “Jesus of Nazareth” in Viduklė], Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia: architektūra ir sakralinės dailės vertybės, Vilnius: Savastis, 2003, p. 123–132. ISBN 9986-420-48-2.
 • Stankevičienė Regimanta (co-authored by Vasiliūnienė Dalia), Profesionalioji skulptūra [Professional Sculptures], Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia: architektūra ir sakralinės dailės vertybės, Vilnius: Savastis, 2003, p. 75–87. ISBN 9986-420-48-2.
 • Stankevičienė Regimanta, Jėzaus Nazariečio siužetas XX a. II pusės Lietuvos dailėje: formų ir įvaizdžio kaita [The subject of Jesus of Nazareth in Lithuanian Art from the 2nd Half of the 20th Century: Variation of Forms and Image], Menotyra, 2003, No. 3, ed. Gražina Marija Martinaitienė, p. 24–34. ISSN 1392-1002.
 • Stankevičienė Regimanta, Stebuklingi Lietuvos dominikonų provincijos paveikslai [Miraculous Paintings of Lithuanian Dominican Province], Acta Academiae Artium Vilnensis, vol. 25: Paveikslas ir knyga: LDK dailės tyrimai ir šaltiniai, ed. Tojana Račiūnaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 195–206. ISSN 1392–0316.
 • Stankevičienė Regimanta, Alvito Švč. Mergelės Marijos paveikslo ir jo kulto istorija [History of the Painting of the Blessed Virgin Mary of Alvitas and Its Cult], Acta Academiae Artium Vilnensis, vol. 21: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės barokas: formos, įtakos, kryptys, ed. Rasa Butvilaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001, p. 63–85. ISSN 1392–0316.
 • Stankevičienė Regimanta, Naujai atributuotas Pranciškaus Smuglevičiaus dvipusis paveikslas [Newly Attributed Double-Sided Painting by Pranciškus Smuglevičius], Menotyra, 2001, No. 2, p. 71–76. ISSN 1392-1002.
 • Stankevičienė Regimanta, Marijos Maloningosios siužetas Lietuvos dailėje [Subject of Our Lady of Graces in Lithuanian Art], Menotyra, 1999, No. 2, ed. Gražina Marija Martinaitienė, p. 14–32. ISSN 1392-1002.
 • Stankevičienė Regimanta, Antakalnio Jėzus: XVIII a. I p. kopijos [Jesus of Antakalnis: Copies from the 1st Half of the 18th Century], Menotyra, 1998, No. 2, p. 30–39. ISSN 1392-1002.
 • Stankevičienė Regimanta, Naujai išaiškinti Pranciškaus Smuglevičiaus paveikslai [Newly Discovered Paintings by Pranciškus Smuglevičius], in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius, 1997, vol. 11: Pranciškus Smuglevičius ir jo epocha, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, p. 57–67. ISSN 1392–0316.
 • Stankevičienė Regimanta, Kai kurie Lietuvos XVII-XIX a. religinės dailės sąlyčio su Europos krikščioniškąja kultūra aspektai [Some Aspects of the Contact of Lithuanian Religious Art with the European Christian Culture in the 17th – 19th Centuries], Europos dailė: lietuviškieji variantai,  Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1994, p. 139–172, 313–314. ISBN 9986-03-034-X.
 • Stankevičienė Regimanta, Antakalnio Jėzaus skulptūra ir jos poveikis religinei Lietuvos dailei [Sculpture “Jesus of Antakalnis” and Its Influence on Lithuanian Religious Art], Menotyra, 1994, No. 2, p. 14–27. ISSN 1392-1002.
 • Stankevičienė Regimanta, Lietuvos XVIII a. – XIX a. pirmosios pusės pasimokiusiųjų meistrų tapybos tyrimo klausimu (Šiaurės Lietuvos regiono pavyzdžiu), [On the Investigation of Paintings by Partially Trained Lithuanian Masters from the 18th Century to the 1st Half of the 19th Century], Menotyra, 1994, No. 1, p. 17–24. ISSN 0202-3257.
 • Stankevičienė Regimanta, Apie Vytauto Lansbergio-Žemkalnio kūrybinę veiklą (skiriama architekto 95-mečiui) [On the Creative Activities of Vytautas Landsbergis-Žemkalnis (Dedicated to the 95th Anniversary of the Architect)], Menotyra, 1988, No. 16, p. 64–76. ISSN 0202-3253.

Other publications

 • Stankevičienė, Regimanta, A Crown for the Queen of Heaven and Patron of the Homeland, The Lithuanian Millennium: History, Art and Culture, Vilnius: Academy of Arts Press, 2015, p. 223–229. – ISBN 978-609-447-097-4. (Published in English)
 • Stankevičienė Regimanta, New data about cultural heritage items in: Kultūros paminklai, vol. 15, 17, 18, 21. Vilnius: Savastis, 2010, 2013, 2014, 2017. ISBN 978-9986-420-85-9.
 • Stankevičienė Regimanta, Karūna Valdovei Dangaus ir Valstybės globėjai [Crown for the Lady, the Patroness of Heavens and the State], Lietuva 1009–2009, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 223–229. ISBN 978-9955-854-53-1.
 • Stankevičienė Regimanta, Data about the images of St. Casimir in: Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009, p. 129, 131, 137, 140, 155, 323, 325, 516. ISBN 978-9955-415-91-6.
 • Stankevičienė Regimanta, Articles about religious paintings and the art of goldsmithery Lietuvos tūkstantmečio programos ir Jubiliejinių 2000 metų parodos Krikščionybė Lietuvos mene katalogas. Lietuvos sakralinė dailė. XI–XX a. pr., vol. I: Tapyba. Skulptūra. Grafika; vol. IV: Auksakalystė XIII–XX a., book 1–2, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2003–2007. ISBN 9986-669-31-6.
 • Stankevičienė Regimanta, Articles about the portraits of famous Lithuanian people in: Lietuvos valstybės kūrėjai. XVI–XX a. pirmosios pusės portretai, vol. I: XVI–XIX a. portretai, compiled by Laima Bialopetravičienė. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2006, p. 76, 83, 289–290, 309, 313–316. ISBN 9986-669-58-8.
 • Stankevičienė Regimanta, Articles about religious art in the churches of Kaišiadorys Diocese in: Kaišiadorių vyskupija ir jos sakralinis paveldas / Kaišiadorys Bishopric and its Sacral Heritage, Vilnius: Savastis, 2005. ISBN 9986-420-69-5.
 • Stankevičienė Regimanta, Biographical notes of Lithuanian artists in: Lietuvos dailininkų žodynas, vol. 1: XVI - XVIII a., ed. Aistė Paliušytė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, p. 226–227, 230–231, 249. ISBN 9986-638-60-7.
 • Stankevičienė Regimanta, Articles about religious art in churches of Eastern Lithuania region in: Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva, vol. 1–2, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996–1998. ISBN 5–420–01384–3.
 • Stankevičienė Regimanta (editor, author of texts), Vilniaus arkikatedra / Vilnius Archcathedral, Vilnius: R. Paknio leidykla, 1998. ISBN 9986-830-22-2. (Published in Lithuanian/English, French/Polish, German/Russian)
 • Stankevičienė Regimanta, Articles about art heritage items of Vilnius City in: Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas, vol. 1: Vilnius, Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1988. L 0505040000–19 / E 855(08)–88 3–88.
 • Books (editor or co-editor):
 • Regimanta Stankevičienė (co-editor with Vasiliūnienė Dalia), Lietuvos sakralinė dailė, vol. II: Šiaulių vyskupija, part 2: Šiaulių dekanatas, book 2: Kairiai – Kurtuvėnai, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2020. – ISBN 978-609-8231-22-9.
 • Regimanta Stankevičienė (co-editor with Surdokaitė Gabija, Vasiliūnienė Dalia), Lietuvos sakralinė dailė, vol. I. Vilkaviškio vyskupija, book 6: Šakių dekanatas, part 2: Naudžiai–Žvirgždaičiai, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007. ISBN 9986-638-78-X.
 • Stankevičienė Regimanta (co-editor with Surdokaitė Gabija), Lietuvos sakralinė dailė, vol. 1. Vilkaviškio vyskupija, book 6: Šakių dekanatas, part 1: Barzdai–Lukšiai, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006. ISBN 9986-638-78-8.
 • Stankevičienė Regimanta (co-editor with Martinaitienė Gražina Marija), Viduklės Šv. Kryžiaus bažnyčia: architektūra ir sakralinės dailės vertybės, Vilnius: Savastis, 2003. ISBN 9986-420-48-2.
 • Stankevičienė Regimanta (editor), Menotyra, peer-reviewed journal, 1996, No. 2; 2011, No. 2. ISSN 1392-1002.