Odeta ŽUKAUSKIENĖ

PhD in Humanities, senior researcher
In 1997 she received MA in Art History and Criticism from the Vytautas Magnus University in Kaunas. She defended PhD dissertation, titled “The Problems of Genesis, Interactions and Metamorphosis of Art Forms in Henri Focillon and Jurgis Baltrušaitis Medieval Studies (comparative analysis)” [Art History, Art Criticism], at the Vilnius Academy of Arts in 2005. She is a research scientist in the department of Comparative Cultural Studies at the Lithuanian Culture Research Institute (LCRI) since 2005. From 2005 to 2006 she held an one-year postdoctoral fellowship at the Geneva University (Switzerland). She has received numerous scholarships and conducted research at the Free University Brussels in Belgium (2008), at the EHESS in Paris (2009) and at the Paris Descartes University in France (2012 and 2017). Between 2010 and 2015 she worked as a lecturer, and then became an associate professor at the Vilnius Academy of Arts (Kaunas Faculty).
 
Research interests
 • Comparative studies in art and culture, visual culture, art history, aesthetics, cultural anthropology, intercultural dialogue, cultural memory.
International research projects
 • COST action CA16213 New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent, 2017–2021. Member of Management Committee, researcher. 
 • The Museum as a Polylogue of Dominant and Alternative Narratives: from Theory to Practice, Lithuanian–Ukrainian Cooperation Programme in the Fields of Research and Technologies, 2018– 2019. Research project participant. 
The member of editorial boards of Lithuanian peer-reviewed scientific volumes, journals, and associations:
 • Editorial board member of volume series Rytai – Vakarai: Komparatyvistinės studijos [East-West: Comparative Studies], LCRI
 • Editorial board member of volume series Estetikos ir meno filosofijos tyrinėjimai  [Studies in Aesthetics and the Philosophy of Art], LCRI
 • Editorial board member of volume series Lietuvos žydų kultūros tyrinėjimai [Studies of Lithuanian Jewish Culture], LCRI
 • Editorial board member of journal Lietuvos kultūros tyrimai [Lithuanian Culture Studies], LCR 
Member of the Lithuanian aesthetic association

MAIN PUBLICATIONS

Books

 • Odeta Žukauskienė. Meno formų metamorfozės: komparatyvistinė Focillono ir Baltrušaičio menotyra [Metamorphoses of Art Forms: Comparative Methodology Developped by Focillon and Baltrušaitis], Vilnius: KFMI, 2006, p. 288.: iliustr., santr. pranc. k., ISBN 978-9986-638-83-4
Edited books
 • Algis Uždavinys. Kūrybinė vaizduotė: dailės kritika ir publicistika [Creative Imagination: Art Criticism and Publisicm]. Eds. O. Žukauskienė, Ž. Gaižutytė-Filipavičienė. Vilnius: LKTI, 2013. – 352 p., ISBN 978-9955-868-62-0
 • Atmintis, vaizdas, kultūra. Lietuvos kultūros tyrimai 6 [Memory, Image, Culture. Lithuanian Culture Studies 6]. Eds. R. Repšienė O. Žukauskienė, Vilnius: LKTI, 2015. – 183 p. ISBN 978995586774, ISSN 2029-8560
 • Kultūra tinklaveikos visuomenėje: tapatybės industrija [Culture in the Network Society: Identity Industry]. Eds. O. Žukauskienė, R. Repšienė, Vilnius: LKTI, 2017. – 199 p. ISBN 978-9955-868-99-6
Selected scholarly articles
 • Žukauskienė, Odeta. Įtinklintas vaizdų gyvenimas: intensyvus žvilgsnis, asmenybės žavesys ir tapatybės (trans)formacija [“Netwoked Life of Images: Intense Gaze, Personal Charm and (Trans) formation of Identity“], in: Kultūra tinklaveikos visuomenėje: tapatybės industrija. Eds. O. Žukauskienė, R. Repšienė, Vilnius: LKTI, 2017, p. 115–149. ISBN 978-9955-868-99-6
 • Žukauskienė, Odeta. Tinklaveika kaip kontrolės ir ideologijos aparatas: naujasis materializmas ir A. R. Galloway’aus medijų kritika [“Network as the Aparatus of Control and Ideology: New
 • Materialism and Media Criticism by Alexander R. Galloway“], Logos, Nr. 93, 2017, p. 168–183, ISSN 0868-7692
 • Žukauskienė, Odeta. Šiuolaikinio meno bienalizacija: interpretacija, kritika, recepcija [“The Bienalisation of Contemporary Art: Interpretation, Criticism, Reception“], Lietuvos kultūros tyrimai, 8. Recepcijos menas. Eds. R. Repšienė, R. Vasinauskaitė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų instituto leidykla, 2016, p. 42–61, ISSN 2029-8560
 • Žukauskienė, Odeta. A philosophical topography of place and non-place: Lithuanian context, Coactivity: Philosophy, Communication, T. 24, Nr. 2, 2016, p. 108–118. ISSN 2029-6320, eISSN 2029-6339
 • Žukauskienė, Odeta. Vizualumas, regimasis kapitalas ir vertybių hierarchijų kaita [„Vizuality, Capital of Visibility and Changes in Value Hierarchy“] , Logos, Nr. 82, 2015, p. 33–44. ISSN 0868-7692
 • Žukauskienė, Odeta. Sugrįžusi žydų atmintis: vaizdinės reprezentacijos formos [“The Return of Jewish Memory: The Form of Visual Representation“], in: Tautinės mažumos Lietuvoje. Virsmai ir atmintys. Ed. by A. Stepukonis. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 190-210, ISBN 9789955868682
 • Žukauskienė, Odeta. Dialogues with the art of the past in the imaginary museum of modernity and postmodernity, The inspiration from the past in the art of the 20th and 21st centuries. Eds. M. Geron, J. Malinowski. Cracow: Libron, 2013, p. 229–241, ISBN 978-83-62196-98-2
 • Žukauskienė, Odeta. Kultūrinės tapatybės problema postmodernybėje [“The Problem of Cultural Identity in Postmodernity”], Lietuvos kultūros tyrimai 4. Tapatumai, sąveikos, trauminės patirtys. Ed. by R. Repšienė. Vilnius: LKTI, 2013, p. 50–66, ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-66-8
 • Žukauskienė, Odeta. Orderly Ugliness: Anamorphosis and Visionary Worlds. Jurgis Baltrušaitis’ Contribution to Art History, Ugliness: The Non-Beautiful in Art and Theory. Eds. Andrei Pop, Mechtild Widrich. London, New York: I. B. Tauris, 2013, p. 190–215, ISBN 978-1-78076-645-4
 • Žukauskienė, Odeta. Teksti(li)nė tikrovė Monikos Žaltauskaitės-Grašienės kūryboje [“Textile reality in Monika Žaltauskaitė-Grašienė’s Artworks”], Acta Academiae Artium Vilnensis, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013, T. 70, Asmenybė ir laikas Kauno meno istorijoje, p. 79–92, ISSN 1392-0316
 • Žukauskienė, Odeta. Lietuvių ir litvakų kultūriniai sąlyčiai modernėjančiame pasaulyje [“Lithuanian and Litvak Cultural Contacts in Modern World”], in: Žydų kultūra: kasdienybės pasaulis. Ed. by A. Andrijauskas. Vilnius: LKTI, 2013, p. 87–103, ISBN 978-9955-868-60-6
 • Žukauskienė, Odeta. Jurgis Baltrušaitis: cross-cultural biography, cross-cultural research, History of Art History in Central, Eastern and South-Eastern Europe, ed. by J. Malinowski. Torun: Nicolaus Copernicus University, 2012, p. 27–34, ISBN 978-83-924110-9-3
 • Žukauskienė, Odeta. Muziejų kultūra: kintantys diskursai ir institucinė kritika [“Museum Culture: Changing Discourses and Institutional Critique”], Lietuvos kultūros tyrimai 2. Muziejai, paveldas, vertybės. Ed. by R. Repšienė, Vilnius: LKTI, 2012, p. 14–30. ISSN 2029-8560, ISBN 978-9955-868-51-4
 • Žukauskienė, Odeta. Autentiškumo ilgesys: Malraux atvertos Rytų pagundos [“Longing for Authenticity: the Temptations of the East Revealed by Malraux”], Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos XI. Kultūrų sąveikos, ed. by A. Andrijauskas, Vilnius: LKTI, 2011, p. 481–496, ISBN 978-9955-868-37-8
 • Žukauskienė, Odeta. Nacionalinės atminties mediacija šiuolaikiniame mene ir Kęstučio Grigaliūno kūryboje [“The Mediation of National Memory in Contemporary Art and in the Artwork of Kęstutis Grigaliūnas”], in: Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje. Eds. Ž. Gaižutytė-Filipavičienė, V. Rubavičius, Vilnius: LKTI, 2011, p. 155–170, ISBN 978-609-427-062-8
 • Žukauskienė, Odeta. Žiūros antropologija: apie kasdienybę ir ekranų kultūrą [“The Anthropology of Sight: about Everyday Life and Screen Culture”], Logos, 2010, Nr. 63, p. 165–173, ISSN 0868-7692
 • Žukauskienė, O. Kaukazo kraštai XX amžiaus lietuvių kultūros akiračiuose ir Sigito Gedos kūryboje [“Caucasus countries in the horizon of XXth century Lithuanian culture and in the creative work of Sigitas Geda”], Rytai – Vakarai: komparatyvistinės studijos X. Sigitas Geda: pasaulietinės kultūros lietuvinimas, ed. by A. Andrijauskas, Vilnius: LKTI, 2010, p. 245–258, ISBN 978-9955-868-30-9
 • Žukauskienė, Odeta. Jurgio Baltrušaičio (sūnaus) kultūrinė ir diplomatinė veikla Lietuvoje ir Prancūzijoje [“Jurgis Baltrušaitis’(son) Cultural and Diplomatic Activities in France and Lithuania”], in: Prancūzijos lietuvių bendruomenė: istorija ir dabartis, ed. by L. Saldukas, Vilnius: Versus Aureus, 2009, p. 38–53, ISBN 978-9955-34-201-4
 • Žukauskienė, Odeta. Bergsono atminties koncepcija ir jos sklaida XX a. humanistikoje [“Bergson’s Conception of Memory and its Dispertion in the XXth Century Humanities“], in: Gyvybės polėkis: Bergsono filosofijos interpretacijos, Vilnius: Versus Aureus, 2008, p. 439–462, ISBN 978-9955-34-143-7
 • Žukauskienė, Odeta. Baltrušaičio krikščioniškojo meno tyrinėjimai Armėnijoje ir Gruzijoje [“The Research of Christian Art in Armenia and Georgia by Jurgis Baltrušaitis“], Rytai – Vakarai: komparatyvistinės studijos VI, Vilnius: KFMI, 2007, p. 405–415, ISBN 978-9986-638-90-2
 • Жукаускeне, Одета. Қомпаративиское искусcтвоведение Ю. Балтрушайтиса [“Jurgis Baltrušaitis’ Comparative Studies of Art“], Регионализм как культурная алтернатива глобализации, Гродно, 2005, p. 61–65. ISBN 985-417-720-3
Other research activities
 
Conference papers
 • Žukauskienė, Odeta, Repšienė, Rita. Utopias, Fictions and Dead Cities: Reality and Perspectives, Perspectives on Contemporary Legend, Tartu/Tallinn: ESL Scholarly Press, 2016, p. 42–43, ISBN 978-9949-586-10-3
 • Žukauskienė, Odeta. Grotesque Images and Deformations in Jurgis Baltrušaitis’ Art-Historical Works // AAH 2011. 37th Annual Conference. The University of Warwick, 2011. 
Scientific resources
 • Žukauskienė, Odeta. Baltrušaitis Jurgis [Presentation of Jurgis Baltrušaitis‘ works], in Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltiniai III, Filosofija išeivijoje 1945–2000, Vilnius: LKTI, 2011, p. 27–29, ISBN 978–9955–868–45–3
Academic review
 • Žukauskienė, Odeta. Landmarks of Art History. International conference dedicated to the 200th anniversary of the delivery of the first art-historical lecture at Vilnius University, in: kunsttexe.de/ostblick, E-Journal für Kunst- und Bildgeschichte, Nr. 1, 2011. 
Exhibition catalogue 
 • Jurgio Baltrušaičio rankraščiai. Visiem ir niekam / Jurgis Baltrušaitis' Manuscripts: For All and None. Eds. Odeta Žukauskienė, Gintaras Didžiapetris, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2016, – 26 p. ISBN 978-609-426-095-7
Other publications:
 • Žukauskienė, Odeta, Grybų kosmogonija. Įspūdžiai iš Aušros Barzdukaitės-Vaitkūnienės parodos [„Cosmogony of Mushrooms. Impressions from the exhibition of Aušra Barzdukaitė-Vatkūnienė“], Kultūros barai, Nr. 2, 2017, p. 46-48.
 • Žukauskienė, Odeta, Pavergtas regėjimas [“Captive Seeing“], Kultūros barai, Nr. 7/8, 2016, p. 13–18.
 • Žukauskienė, Odeta. Fantastiškos anamorfozės [„Phantastic Anamorphosis“], Kultūros barai, Nr. 11, 2016, p. 49–51. 
 • Žukauskienė, Odeta. Didelis vardas+mažos gudrybės=šiuolaikinio meno bienalė [„Big Name Plus Clever Attitude Makes Contemporary Biennial“], Kultūros barai, Nr. 10, 2015, p. 27 –32. 
 • Žukauskienė, Odeta. Fotografuoti muziejuje – nauja kultūrinės veiklos forma [„To Take Photos in a Museum - A New Form of Cultural Activity?“], Kultūros barai, Nr. 4, 2015, p. 70–76.
 • Žukauskienė, Odeta. Vaiduoklių šešėliai: prestižas, privilegijos, dykinėjimo laisvė ir pasekmės kultūrai [„Shadows of Fantoms: Prestige, Privileges, Freedom to Waste Time and Its Consequences to Culture“], Kultūros barai, Nr. 03, 2015, p. 19–24. 
 • Žukauskienė, Odeta. Kaip ir kodėl vizualumas tapo Pandoros skrynia [“How and Why Visuality Became Pandora’s Box”], Kultūros barai, Nr. 4, 2014, P. 60-64, ISSN 0134-3106.
 • Žukauskienė, Odeta. Laiko drobulė, arba seni kaulai, naujos žarnos [“The Shroud of Time or Old Bones, New Innards”], Laiko drobulė. Eds. V. Vitkienė, Neringa Stoškutė. Kaunas: Kauno bienalė, 2014, p. 8-21.
 • Žukauskienė, Odeta. André Malraux atvertys: autentiškos būties paieškos [“The Disclosuresof André Malraux: the Search for Authentic Existence”], Metai, Nr. 7, 2013, p. 139–151.
 • Žukauskienė, Odeta. Litvakų pėdsakai Paryžiuje: naujas žvilgsnis į Chaïmo Soutine’o kūrybą [“Footprints of Litvaks in Paris: a New Glimpse at Soutine’s Art”], Kultūros barai, Nr. 1, 2012, p. 80–84.
 • Žukauskienė, Odeta. Mirabile Visu. Apie dailės muziejaus rinkinius ir šiuolaikines muziejaus funkcijas [“Mirabile Visu. About Art Collections and Contemporary Functions of Museums”], Kultūros barai, Nr. 3, 2012, p. 53–57.